Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 710/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-06-05

Sygn. akt I ACz 710/13

POSTANOWIENIE

Dnia 5 czerwca 2013r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie: SA Jacek Nowicki

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2013r.

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 12 marca 2013r. sygn. akt IX GC 766/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/J. Nowicki /-/ M. Głowacka /-/M. Górecki

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 12 marca 2013r. oddalił wniosek powódki o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania zabezpieczającego.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że powódka wnioskiem zawartym w apelacji uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2013r. wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 16.210,33 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego. Powódka załączyła dwa prawomocne na dzień 27 lipca 2012r. postanowienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu R. K. z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie KM 904/12 o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego oraz o ustaleniu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że w dniu 21 maja 2012r. wydał wyrok w połączonych sprawach uwzględniając powództwa. Na podstawie nieprawomocnego wyroku powódka przeprowadziła postępowanie zabezpieczające z mocy art. 479 19a k.p.c. Stosownie do art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. Szczególna sytuacja powstaje wtedy, gdy postępowanie zabezpieczające zostało przeprowadzone na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek nie zaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie. Kwestia ta, pomimo nowelizacji art. 745 § 1 k.p.c. z dniem 2 lipca 2004r., pozostaje nieunormowana. Zdaniem Sądu aktualność zachowuje judykatura według której w drodze analogii stosować należy art. 745 § 1 k.p.c. W ocenie Sądu analogicznie należy przyjąć w sytuacji, gdy postępowanie zabezpieczające było prowadzone na podstawie nieprawomocnego wyroku z mocy art. 479 19a k.p.c., że o obowiązku ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego rozstrzyga sąd na wniosek powoda zgłoszony w ciągu dwóch tygodni liczonych od daty uprawomocnienia się postanowienia komornika ustalającego wysokość kosztów zabezpieczenia poniesionych przez wierzyciela. W razie uchybienia takiemu terminowi roszczenie o zwrot kosztów postępowania zabezpieczającego wygasa i nie może być dochodzone w procesie odszkodowawczym przewidzianym w art. 746 k.p.c. ani w innym postępowaniu (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001r. II CKN 639/00 LEX nr 55247). W niniejszej sprawie postanowienie komornika o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego jest prawomocne od dnia 27 lipca 2012r., a wniosek o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego powódka wniosła w dniu 18 października 2012r., a zatem po upływie wskazanego terminu.

Zażalenie od powyższego postanowienia wniosła powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. zaskarżając postanowienie w całości i domagając się zmiany postanowienia i zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania zabezpieczającego zgodnie z przedłożonym spisem kosztów ewentualnie uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie powódki nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 listopada 2012r. III CZP 70/12 (LEX nr 1230028), którą Sąd Apelacyjny aprobuje uznał, że wniosek wierzyciela o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, powstałych w związku z wykonaniem zabezpieczenia uzyskanego na podstawie art. 479 ( 19a) k.p.c. obowiązującego do dnia 2 maja 2012r. powinien być złożony w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu tych kosztów (art. 745 § 2 k.p.c. per analogiam). Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu R. K. stwierdził, że postanowienia z dnia 13 lipca 2012r. wydane w sprawie KM 904/12 o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego na kwotę 7.767,40 zł i ustaleniu oraz przyznaniu uprawnionemu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w kwocie 2.717 zł są prawomocne z dniem 27 lipca 2012r. (vide: k. 704-705 akt). Zdaniem Sądu Apelacyjnego postanowienie z dnia 13 lipca 2012r. o ustaleniu i przyznaniu uprawnionemu koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w kwocie 2.717 zł stało się prawomocne z dniem 30 sierpnia 2012r., gdyż (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. w dniu 26 lipca 2012r. złożyła skargę na czynność komornika, którą Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2012r. sygn. akt I Co 999/12 oddalił (vide: k. 62 akt KM 904/12). Ponieważ powódka pismem z dnia 18 października 2012r. wniosła o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego podzielić należy stanowisko Sądu pierwszej instancji, że wniosek ten, w odniesieniu do w/w kosztów ustalonych postanowieniami komornika sądowego, został złożony po upływie terminu wskazanego w art. 745 § 1 k.p.c.

Jak chodzi o kwotę 5.725,93 zł powódka nie przedstawiła postanowienia komornika sądowego ustalającego koszty postępowania zabezpieczającego na tą kwotę. Do pisma z dnia 22 stycznia 2013r. powódka załączyła wyłącznie wezwanie z dnia 18 października 2012r. do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe w kwocie 5.000 zł (vide: k. 708 akt), nie załączyła zaś postanowienia komornika sądowego o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego na kwotę 5.725,93 zł. Postanowienie komornika ustalające koszty postępowania zabezpieczającego ma w sprawie tych kosztów znaczenie prejudycjalne, jest bowiem konieczne, aby sąd mógł rozstrzygnąć o zwrocie kosztów postępowania zabezpieczającego. Powódka w ogóle nie przedłożyła postanowienia komornika sądowego o ustaleniu kosztów postępowania zabezpieczającego na tą kwotę, z akt komorniczych KM 904/12 wynika, że do dnia rozpoznania zażalenia takiej treści postanowienie nie zostało wydane, zaś z zaświadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu R. K. z dnia 21 lutego 2013r. o przekształceniu postępowania zabezpieczającego z dniem 19 lutego 2013r. wynika, że postępowanie zabezpieczające prowadzone pod sygn. akt KM 904/12 zostaje przekształcone w postępowanie egzekucyjne (vide: k. 202 akt KM 904/12).

Biorąc powyższe pod rozwagę zażalenie powódki, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., oddalono.

/-/J. Nowicki /-/ M. Głowacka /-/ M. Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Głowacka,  Jacek Nowicki ,  Marek Górecki
Data wytworzenia informacji: