Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1397/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-07-05

Sygn. akt IV U 1397/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2016r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2016r. w S.

odwołania A. W.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 4 listopada 2015 r. Nr (...)

w sprawie A. W.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że A. W. przysługuje prawo do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej od 19 października 2015 roku.

Sygn. akt: IV U 1397/15 UZASADNIENIE

Decyzją z 4 listopada 2015r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników odmówił A. W. wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej wskazując, że z przedłożonych dokumentów wynika, że po wydzierżawieniu gospodarstwa umową dzierżawy z 19 października 2015r. i 16 grudnia 2010r. mąż ubezpieczonej jest nadal współwłaścicielem gospodarstwa rolnego w udziale 1/12 z 7,8311 ha, w tych okolicznościach brak jest podstaw do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej w pełnej wysokości (decyzja z 4 listopada 2015r. k.29 akt emerytalnych).

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła A. W. zaskarżając ją w całości i wnosząc o ustalenie, że przysługuje jej prawo do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej. W uzasadnieniu stanowiska ubezpieczona podniosła, że wbrew twierdzeniom organu rentowego ona i jej mąż nie prowadzą działalności rolniczej. Współwłasność męża w udziale w 1/12 z 7,8311 ha wynika ze spadkobrania męża po stryju. Faktycznie jednak mąż nie prowadzi na tej nieruchomości działalności rolniczej, co więcej nieruchomość ta jest przedmiotem sprawy działowej, która toczy się przed Sądem Rejonowym w Siedlcach i której mąż jest biernym uczestnikiem. W tych okolicznościach nie ma podstaw do odmowy wypłaty na jej rzecz pełnej emerytury (odwołanie wraz z pisemnym oświadczeniem sołtysa wsi T. k.1-3 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, przywołując argumentację wskazaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.4 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona A. W., urodzona w dniu (...), od 1 marca 2009r. uprawniona jest do emerytury rolniczej, przy czym część uzupełniająca świadczenia podlegała zawieszeniu z powodu prowadzenia działalności rolniczej (decyzja z 7 kwietnia 2009r. o przyznaniu emerytury rolniczej k.21-11 akt emerytalnych).

W dniu 20 października 2015r. ubezpieczona złożyła do organu rentowego wniosek o wznowienie wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej. Do wniosku załączyła umowę dzierżawy nieruchomości rolnych z 19 października 2015r. zarejestrowaną w Starostwie Powiatowym w S., na mocy której wydzierżawiła J. W. (1) (synowi) na okres 10 lat nieruchomości rolne położone we wsi U. gmina S. o powierzchni 9,4918 ha (wniosek z 20 października 2015r. wraz z załącznikami k.15-20 akt emerytalnych). Ponadto w dniu 29 października 2015r. przedstawiła organowi rentowemu umowę dzierżawy nieruchomości rolnych z 16 grudnia 2010r., na mocy której mąż ubezpieczonej Z. W. wydzierżawił W. W. (bratankowi) na okres 10 lat nieruchomości rolne położone we wsi T. gmina Z. o powierzchni 3,5514 ha oraz oświadczenie, że jej mąż Z. W. jest współwłaścicielem w wysokości 1/12 części nieruchomości rolnej położonej we wsi T. o powierzchni 7,8311 ha, co do której toczy się postępowanie spadkowe (umowa dzierżawy z 16 grudnia 2010r. wraz z załącznikami k.21-28 akt emerytalnych).

Po wydzierżawieniu w/w nieruchomości rolnych położonych we wsi U. i T. ubezpieczona i jej mąż Z. W. nie prowadzą działalności rolniczej. Mąż ubezpieczonej jest emerytem, emeryturę wypłaca mu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mąż ubezpieczonej, po nabyciu w wyniku spadkobrania po bezdzietnym stryju J. W. (2) udziału w wysokości ½ części w nieruchomości rolnej położonej we wsi T. o powierzchni 7,8311 ha, nie użytkuje żadnej części tej nieruchomości. W Sądzie Rejonowym w Siedlcach toczył się sprawa o dział przedmiotowego spadku (zeznania świadków: M. B. i Z. W. k.13 akt sprawy oraz zeznania ubezpieczonej k.13-13v i k.12v akt sprawy).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonej A. W. okazało się uzasadnione i skutkowało zmianą zaskarżonej decyzji poprzez ustalenie, że od 19 października 2015r. ubezpieczonej przysługuje prawo do wypłaty części uzupełniającej emerytury.

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r., Nr 50, poz. 291 ze zm.) wypłata emerytury z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust.2-8, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, przy czym zgodnie z ustępem 4 powyższego przepisu uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

Analizując okoliczności sprawy Sąd doszedł do przekonania, że organ rentowy dokonał błędnej wykładni przepisu art.28 ust.4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i doszedł do niewłaściwego wniosku, że ubezpieczona nie zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej. Wynikało to z przyjęcia przez organ rentowy założenia, że samo bycie właścicielem (tu przez męża ubezpieczonej) nieruchomości rolnej jest równoznaczne z prowadzeniem działalności rolniczej. Jednakże w ocenie Sądu powyższy przepis nie reguluje wyczerpująco sytuacji, w których uzasadnione jest przyjęcie, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, ale wskazuje jedno z kryteriów, kiedy należy uznać, że rencista nie prowadzi działalności rolniczej. Z przepisu tego nie wynika natomiast, że przez sam fakt, iż emeryt lub jego małżonek jest właścicielem gospodarstwa rolnego, uzasadnione jest przyjęcie, że emeryt ten nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. W ocenie Sądu o tym, czy emeryt prowadzi działalność rolniczą decyduje każdorazowo stan faktyczny, a zatem fakt, czy dana osoba rzeczywiście prowadzi działalność rolniczą - pracuje w gospodarstwie rolnym. Na stanowisku takim stoi również Sąd Najwyższy (vide: uchwała SN z 6 maja 2004r., II UZP 5/06, OSNP 2004/22/389). Z przedstawionych wyżej ustaleń Sądu, opartych o spójne zeznania świadków oraz ubezpieczonej, w tym zeznania świadka M. B. będącego sołtysem wsi T., w której położona jest nieruchomość rolna odziedziczona w 1/12 części przez męża ubezpieczonej wynika, że na przedmiotowej nieruchomości ubezpieczona i jej mąż nie prowadzą działalności rolniczej. Nieruchomość ta posiada dwunastu współwłaścicieli i od kilku lat przed Sądem Rejonowym w Siedlcach toczy się sprawa o dział spadku. Nieruchomość nie jest natomiast podzielona do użytkowania i od lat nie jest użytkowana. W ocenie Sądu przeprowadzone dowody nie budzą wątpliwości co do ich wiarygodności.

W świetle przedstawionych okoliczności ,tj. wobec ustalenia, że ubezpieczona nie prowadzi działalności rolniczej na podstawie art.477 14§2 kpc Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł, że od 19 października 2015r. ,tj. od chwili zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych ubezpieczonej przysługuje prawo do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: