Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 803/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-02-02

Sygn. akt IV U 803/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2016r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania K. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 22 maja 2015 r. Nr (...)

w sprawie K. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową

zmienia zaskarżoną decyzje i ustala prawo K. W. do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od 8 kwietnia 2015 r. do 17 maja 2017 r.

Sygn. akt: IV U 803/15 UZASADNIENIE

Decyzją z 22 maja 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.6 ust.1 pkt 6 i art.17 ustawy z 30 października ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odmówił K. W. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową wskazując, że u ubezpieczonego nie stwierdzono niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Odwołanie od w/w decyzji złożył K. W. wnosząc o jej zmianę i ustalenie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że ocena stanu jego zdrowia dokonana przez organ rentowy jest nieobiektywna i nie uwzględnia faktycznego stanu zdrowia. Schorzenie gardła uznane za chorobę zawodową uniemożliwiało mu prowadzenie zajęć w szkole wobec czego zdecydował się przejść na świadczenie kompensacyjne tracąc przy tym finansowo. Dalsza praca w zawodzie nauczyciela mogła doprowadzić do całkowitej ruiny zdrowia. W tych okolicznościach decyzja organu rentowego powinna być zmieniona (odwołanie wraz z załącznikami k.1-4 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 15 maja 2015r., która nie stwierdziła u ubezpieczonego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę tej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.5-6 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony K. W. jest nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu transportu kolejowego oraz fizyki. Pracę nauczyciela wykonywał przez 25 lat - do 31 sierpnia 2014r. Aktualnie pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jest inżynierem transportu kolejowego (wyjaśnienia ubezpieczonego k.30-30v akt sprawy). W dniu 8 kwietnia 2015r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonego o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową stwierdzoną decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. nr (...)z 26 marca 2015r. w postaci guzków głosowych twardych (wniosek k.1 akt rentowych i decyzja z 26 marca 2015r. o stwierdzeniu choroby zawodowej k.28-30 akt rentowych – tom dokumentacji medycznej). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczonego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 4 maja 2015r. ustalił, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową (orzeczenie lekarza orzecznika z 4 maja 2015r. k.14 akt rentowych).

Na skutek sprzeciwu ubezpieczonego od powyższego orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczony skierowany został na badanie przez komisję lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 15 maja 2015r. ustaliła, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową (sprzeciw ubezpieczonego od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS k.35 akt rentowych - tom dokumentacji medycznej i orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 15 maja 2015r. k.16 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 22 maja 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową (decyzja z 22 maja 2015r. k.17 akt rentowych).

Stwierdzona u ubezpieczonego choroba zawodowa w postaci guzków głosowych twardych powoduje naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego w stopniu sprowadzającym częściową niezdolność do pracy w okresie od 8 kwietnia 2015r. do 17 maja 2017r. Badanie wziernikowe narządu głosu wykazuje zaczerwienioną, podsychającą błonę śluzową gardła i krtani, fałdy głosowe ruchome przy fonacji i oddychaniu, nieco pogrubiałe i przekrwione, na wolnych brzegach w 1/3 długości przedniej widoczne guzki głosowe z niepełnym zwarciem fonacyjnym w postaci klepsydry. Głos matowy, chrypka, nastawienie głosu twarde. Taki stan jest następstwem ponad 20-letniego przeciążenia wysiłkiem głosowym fałdów głosowych w ramach wykonywania zawodu nauczyciela. Opisane zmiany chorobowe, powodujące zaburzenia emisji głosu, utrzymują się mimo kilkakrotnej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS i leczenia sanatoryjnego (opinia biegłego otolaryngologa - foniatry A. P. k.12-16 akt sprawy).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego K. W. podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 6 ustawy z 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r., Nr 167, poz.1322 ze zm.) z tytułu choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - znajdującej z mocy art.17 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odpowiednie zastosowanie do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z choroba zawodową - niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego odmawiającej mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową wymagało ustalenia, czy u ubezpieczonego istnieje niezdolność do pracy w związku z chorobą zawodową, a jeżeli tak to jakiego stopnia. W tym celu Sąd zasięgnął opinii specjalisty laryngologa-foniatry. W sporządzonej na tę okoliczność opinii z 26 października 2015r. biegła otolaryngolog-foniatra A. P. stwierdziła, że utrzymujące się u ubezpieczonego – mimo szeregu rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego – zmiany chorobowe krtani pod postacią guzków głosowych w obrębie fałdów głosowych z niedomykalnością fonacyjną głośni i z towarzyszącymi zaburzeniami emisji głosu dają podstawy do ustalenia, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową w okresie od 8 kwietnia 2015r. (data wystąpienia z wnioskiem o rentę) do 17 mają 2017r. W oparciu o przeprowadzone badanie biegła wskazała, że na fałdach głosowych ubezpieczonego widoczne są guzki głosowe, a zwarcie fonacyjne jest nieprawidłowe. W efekcie głos ubezpieczonego jest matowy i towarzyszy mu chrypka. Taki stan narządu mowy ubezpieczonego stanowi przeciwwskazanie do pracy wymagającej nadmiernego wysiłku głosowego, a taką praca jest niewątpliwie praca nauczyciela.

Analizując powyższą opinię Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana została przez specjalistę z zakresu schorzenia występującego u ubezpieczonego, a ponadto poprzedzona była analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonego i jego badaniem. Opinia jest spójna i należycie uzasadniona.

Sąd nie uwzględnił wniosku organu rentowego o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego foniatry, gdyż zastrzeżenia do powyższej opinii (na k.25 akt sprawy) stanowią – w ocenie Sądu – polemikę z prawidłowymi ustaleniami biegłej. Argumentem przeciwko ustaleniom biegłej nie może być to, że ubezpieczony jest inżynierem transportu i może pracować poza zawodem nauczyciela. Należy podkreślić, że ubezpieczony posiada orzeczenie o stwierdzeniu choroby zawodowej będącej następstwem wieloletniego wykonywania zawodu nauczyciela. Pracę nauczyciela ubezpieczony wykonywał przez ostatnie 25 lat, a wcześniej przez około 10 lat pracował w przemyśle – w Fabryce (...) w M. i Fabryce (...) w O., gdzie był zatrudniony jako technolog i mistrz transportu (wyjaśnienia ubezpieczonego k.30v). Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela ubezpieczony musiał podwyższyć swoje kwalifikacje - z czasem obok przedmiotów kolejowych zaczął również uczyć fizyki (vide: pismo ubezpieczonego z 1 lutego 2016r. k.29 akt sprawy) i pracę nauczyciela wykonywał przez zdecydowaną większość czasu swojej aktywności zawodowej. Dlatego rozpatrując uprawnienia rentowe ubezpieczonego w pełni uzasadnione jest odnoszenie się do kwalifikacji ubezpieczonego wynikających z wykonywania zawodu nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: