Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 736/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2013-12-12

Sygn. akt IV U 736/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jerzy Zalasiński

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013r. w S.

odwołania Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 23 kwietnia 2013 r. Nr (...)

w sprawie Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala Z. K. prawo do stałej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia
01 kwietnia 2013r.

Sygn. akt IV U 736/13

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 23.04.2013r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał ubezpieczonemu Z. K. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W uzasadnieniu decyzji ZUS podniósł, że Komisja Lekarska ZUS stwierdziła, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy.

Od decyzji tej odwołanie wniósł ubezpieczony Z. K. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu odwołania podniósł, iż schorzenia, na które cierpi nie pozwalają mu na wykonywanie pracy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko podniósł te same argumenty co w uzasadnieniu decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje.

Ubezpieczony Z. K. urodzony (...) był uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do dnia 31.03.2013r.W dniu 01.03.2013r. ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o ponowne przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy dołączając zaświadczenie o stanie zdrowia. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego Lekarz Orzecznik ZUS stwierdził, że ubezpieczony jest nadal całkowicie niezdolny do pracy. Komisja Lekarska ZUS po stwierdzeniu u wnioskodawcy genetycznie uwarunkowanej polineuropatii czuciowo-ruchowej typu Charcot – Marie Tooth uznała go za trwale częściowo niezdolnego do pracy. Badając sporną okoliczność stopnia niezdolności do pracy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy: neurologa J. S. i ortopedy M. W.. Biegli w swojej opinii (k. 8-9) stwierdzili u ubezpieczonego niedowład wiotki czterokończynowy w przebiegu genetycznie uwarunkowanej neuropatii czuciowo-ruchowej typu Charcot – Marie Tooth ze znacznym upośledzeniem sprawności kończyn. Schorzenia te, zdaniem biegłych, powodują trwałą całkowitą niezdolność do pracy.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Odwołanie jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Z art. 12 ust. 2 ustawy wynika, że całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Analiza materiału dowodowego zebranego w sprawie wskazuje, że ubezpieczony spełnia wszystkie warunki zawarte w tym przepisie. Odnośnie warunku całkowitej niezdolności do pracy Sąd podzielił opinię biegłych, ponieważ została wydana przez lekarzy odpowiedniej specjalności po bezpośrednim zbadaniu ubezpieczonego i zapoznaniu się z dokumentacją lekarską. Należy podkreślić, że ubezpieczony pobierał dotychczas rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ze względu na genetycznie uwarunkowaną neuropatię czuciowo-ruchową typu Charcot – Marie Tooth ze znacznym upośledzeniem sprawności kończy, a od ostatniego badania w 2010r. stan jego zdrowia nie uległ poprawie, a nawet, co podkreślili biegli, pogorszył się. Należy zaznaczyć, że opinia biegłych jest zgodna z orzeczeniem Lekarza Orzecznika ZUS. W piśmie procesowym z dnia 27.11.2013r. (k.17) organ rentowy kwestionował opinię biegłych podnosząc, że biegli nie odnieśli się do kwalifikacji zawodowych i aktualnego zatrudnienia ubezpieczonego. Sąd nie podzielił tych zastrzeżeń i uznał wniosek o powołanie innych biegłych za nieuzasadniony. Kwalifikacje zawodowe ubezpieczonego nie mają znaczenia przy ustaleniu całkowitej niezdolności do pracy, gdyż jest to niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ubezpieczony obecnie jest zatrudniony w zakładzie pracy chronionej przy naprawie urządzeń do produkcji papierowych torebek. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na mocy art.477 14par.2 kpc orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Zalasiński
Data wytworzenia informacji: