Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 705/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2018-05-09

Sygn. akt IV U 705/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. w S.

odwołania K. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 20 lipca 2017 r. Nr (...)

w sprawie K. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że ubezpieczonemu K. W. przysługuje prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową od dnia 18 maja 2017 roku do dnia 17 maja 2019 roku.

Sygn. akt: IV U 705/17

UZASADNIENIE

Decyzją z 20 lipca 2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.6 ust.1 pkt 6 i art.17 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odmówił K. W. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową wskazując, że u ubezpieczonego nie stwierdzono niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Odwołanie od w/w decyzji złożył K. W. wnosząc o jej zmianę i ustalenie mu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową (odwołanie k.1 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując że zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 12 lipca 2017 r., która nie stwierdziła u ubezpieczonego niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę tej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2-3 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony K. W. jest nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu transportu kolejowego oraz fizyki. Jest inżynierem transportu kolejowego. Pracę nauczyciela wykonywał przez 25 lat - do 31 sierpnia 2014r. Od dnia 1 września 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku emerytalnego (66 lat i 1 miesiąc) tj. do 14.04.2017 r. pobierał nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a aktualnie pobiera emeryturę (niesporne). W okresie od 8 kwietnia 2015 r. do 17.05.2017 r. K. W. był również uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową (k. 62-63 akt rentowych).

W dniu 17 maja 2017 r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonego o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową stwierdzoną decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. nr (...) z 26 marca 2015r. w postaci guzków głosowych twardych na dalszy okres (wniosek k.67-68 akt rentowych i decyzja z 26 marca 2015r. o stwierdzeniu choroby zawodowej k.28-30 akt rentowych – tom dokumentacji medycznej). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczonego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 14 czerwca 2017 r. ustalił, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową (orzeczenie lekarza orzecznika z 14.06.2017 r. k. 69 akt rentowych).

Na skutek sprzeciwu ubezpieczonego od powyższego orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczony skierowany został na badanie przez komisję lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 12.07.2017 r. ustaliła, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową (orzeczenie komisji lekarskiej ZUS z 12.07.2017 r. k.71 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 20 lipca 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową (decyzja z 20.07.2017 r. k.72 akt rentowych).

Stwierdzona u ubezpieczonego choroba zawodowa w postaci guzków głosowych twardych powoduje naruszenie sprawności organizmu ubezpieczonego w stopniu sprowadzającym częściową niezdolność do pracy na dalszy okres od 17 maja 2017r. do 17 maja 2019 r. W badaniu laryngologicznym i foniatrycznym stwierdzono zaróżowioną błonę śluzową, fałdy głosowe pogrubiałe, prawidłowo ruchome podczas oddychania, w 1/3 przedniej guzki głosowe twarde, klepsydrowaty brak zwarcia w czasie fonacji, głos ochrypły – tworzony w sposób party z napięciem mięśni szyi, nastawienie głosowe twarde, skrócony czas fonacji (12 sek.), tor oddechowy brzuszny. Po 17 maja 2017 r. stan zdrowia ubezpieczonego potwierdzony dokumentacją medyczną, badaniem, specjalistycznym wywiadem foniatrycznym nie uległ istotnej zmianie (poprawie ani pogorszeniu). Nadal występują u ubezpieczonego guzki głosowe twarde na fałdach głosowych. Zmiany patologiczne w obrębie krtani nie pozwalają na wykonywanie zawodu nauczyciela, czyli zawodu wymagającego nadmiernego wysiłku głosowego (opinia biegłego otolaryngologa - foniatry E. J. k.26-29 akt sprawy).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego K. W. podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 6 ustawy z 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r., Nr 167, poz.1322 ze zm.) z tytułu choroby zawodowej przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową. W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - znajdującej z mocy art.17 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych odpowiednie zastosowanie do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z choroba zawodową - niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego odmawiającej mu na dalszy okres prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową wymagało ustalenia, czy u ubezpieczonego istnieje niezdolność do pracy w związku z chorobą zawodową po 17 05.2017 r., a jeżeli tak to jakiego stopnia. W tym celu Sąd zasięgnął opinii specjalisty laryngologa-foniatry. W sporządzonej na tę okoliczność opinii z 31 stycznia 2018 r. biegła otolaryngolog-foniatra stwierdziła, że utrzymujące się u ubezpieczonego – mimo szeregu rehabilitacji i leczenia sanatoryjnego – zmiany chorobowe krtani pod postacią guzków głosowych w obrębie fałdów głosowych z niedomykalnością fonacyjną głośni i z towarzyszącymi zaburzeniami emisji głosu dają podstawy do ustalenia, że ubezpieczony jest nadal częściowo niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową w okresie od 17 maja 2017r. do 17 mają 2019r. W oparciu o przeprowadzone badanie biegła wskazała, że na fałdach głosowych ubezpieczonego widoczne są twarde guzki głosowe, a zwarcie fonacyjne jest nieprawidłowe (widoczny klepsydrowaty brak zwarcia w czasie fonacji). W efekcie głos ubezpieczonego nadal jest ochrypły. Taki stan narządu mowy ubezpieczonego stanowi przeciwwskazanie do pracy wymagającej nadmiernego wysiłku głosowego, a taką pracą jest niewątpliwie praca nauczyciela.

Analizując powyższą opinię Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana została przez specjalistę z zakresu schorzenia występującego u ubezpieczonego, a ponadto poprzedzona była analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonego i jego badaniem. Opinia jest spójna i należycie uzasadniona.

Sąd nie uwzględnił wniosku organu rentowego o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego foniatry, gdyż zastrzeżenia do powyższej opinii (na k.39 akt sprawy) stanowią – w ocenie Sądu – polemikę z prawidłowymi ustaleniami biegłej. Argumentem przeciwko ustaleniom biegłej nie może być to, że ubezpieczony jest aktualnie emerytem a z wykształcenia jest inż. automatyki i sterowania w transporcie i może podjąć pracę na różnych stanowiskach nie wymagających wysiłku głosowego (np. pracę w administracji szkolnej). Należy podkreślić, że ubezpieczony posiada orzeczenie o stwierdzeniu choroby zawodowej będącej następstwem wieloletniego wykonywania zawodu nauczyciela. Pracę nauczyciela ubezpieczony wykonywał przez ostatnie 25 lat. Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela ubezpieczony musiał podwyższyć swoje kwalifikacje - z czasem obok przedmiotów zawodowych zaczął również uczyć fizyki i pracę nauczyciela wykonywał przez zdecydowaną większość czasu swojej aktywności zawodowej. Dlatego rozpatrując uprawnienia rentowe ubezpieczonego w pełni uzasadnione jest odnoszenie się do kwalifikacji ubezpieczonego wynikających z wykonywania zawodu nauczyciela a nie jakiejkolwiek innej pracy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477 14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wojtczuk
Data wytworzenia informacji: