Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 603/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-03-04

Sygn. akt IV U 603/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2015r. w S.

odwołania W. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 15 kwietnia 2014 r. Nr (...)

w sprawie W. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala prawo W. G. do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w okresie od 1 maja 2014r. do 30 czerwca 2015r.

Sygn. akt: IV U 603/14 UZASADNIENIE

Decyzją z 15 kwietnia 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.57 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznał W. G. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres do 28 lutego 2016r. Była to decyzja ustalająca prawo do renty na dalszy okres.

Odwołanie od w/w decyzji złożył W. G. wnosząc o jej zmianę poprzez ustalenie, że przysługuje mu renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wskazał, że w maju 2014r. czeka go piąta operacja kręgosłupa, a po każdej operacji przechodzi długie leczenie i rehabilitację. Obecny stan zdrowia nie pozwala mu na normalne funkcjonowanie i podjęcie jakiejkolwiek pracy (odwołanie k.1).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, wskazując iż zaskarżona decyzja wydana została na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 8 kwietnia 2014r., która ustaliła, że ubezpieczony jest nadal częściowo niezdolny do pracy do 28 lutego 2016r., a odwołanie nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmianę tej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2-3).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony W. G. do 31 grudnia 2013r. uprawniony był do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (decyzja z 2 stycznia 2013r. o ustaleniu prawa do renty na okres do 31 grudnia 2013r. k.235 akt rentowych). W dniu 10 stycznia 2014r. ubezpieczony wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na dalszy okres (wniosek k.240 akt rentowych). Rozpoznając wniosek organ rentowy skierował ubezpieczonego na badanie przez Lekarza Orzecznika ZUS, który w orzeczeniu z 12 lutego 2014r. ustalił, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy do 28 lutego 2016r. (orzeczenie Lekarza Orzecznika z 12 lutego 2014r. k.242 akt rentowych).

Na skutek sprzeciwu ubezpieczonego od powyższego orzeczenia Lekarza Orzecznika, w którym zakwestionował on stopień ustalonej niezdolności do pracy, ubezpieczony skierowany został na badanie przez Komisję Lekarską ZUS, która w orzeczeniu z 8 kwietnia 2014r. ustaliła, że ubezpieczony jest nadal częściowo niezdolny do pracy 28 lutego 2016r. (sprzeciw ubezpieczonego od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS k.244 i orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS z 8 kwietnia 2014r. k.250 akt rentowych). Na podstawie powyższego orzeczenia, zaskarżoną decyzją z 15 kwietnia 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. organ rentowy ustalił prawo ubezpieczonego do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 28 lutego 2016r. (decyzja z 15 kwietnia 2014r. k.251 akt rentowych).

Ubezpieczony ma 57 lat i wykształcenie średnie ogrodnicze. Pracował w szkole ogrodniczej jako ogrodnik, a następnie w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe jako pracownik terenowy administracji (kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych oraz świadectwa pracy k.3-6 akt rentowych, wyjaśnienia ubezpieczonego k.23-23v akt sprawy – nagranie od minuty 1 do 3).

Ubezpieczony przebył 5 operacji dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego – ostatnią w dniu 27 maja 2014r., a także operacje prawego i lewego stawu barkowego i amputację paliczka dalszego kciuka ręki prawej. Ponadto cierpi on na przewlekły zespół bólowy korzeniowy i przebył boreliozę – postać stawowa po leczeniu etiotropowym. Badanie fizykalne ubezpieczonego wykazuje znaczne ograniczenie ruchów kręgosłupa lędźwiowego oraz duże ograniczenie ruchomości stawów barkowych. Wskazane ograniczenia, wczesny okres po operacji kręgosłupa w dniu 27 maja 2014r. oraz nasilony zespół bólowy kręgosłupa powoduje, że ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy w okresie od maja 2014r. do 30 czerwca 2015r. (opinia biegłych z zakresu ortopedii, neurologii i chorób zakaźnych k.8-12).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego W. G. okazało się uzasadnione w zakresie, w jakim zakwestionował orzeczony stopień niezdolności do pracy i skutkowało zmianą zaskarżonej decyzji poprzez ustalenie, że w okresie od 1 maja 2014r. do 30 czerwca 2015r. ubezpieczony jest uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zgodnie z art.57 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia, przy czym ostatniego wymogu nie stosuje do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy. W myśl art.12 ust.1, 2 i 3 ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Rozstrzygnięcie o zasadności odwołania ubezpieczonego od decyzji organu rentowego przyznającej mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wymagało ustalenia, czy u ubezpieczonego istnieje całkowita niezdolność do pracy i w jakim okresie. W tym celu Sąd zasięgnął opinii specjalistów z zakresu medycyny. Sporządzona na tę okoliczność opinia biegłych z zakresu ortopedii, neurologii i chorób zakaźnych dała podstawy do ustalenia, że w okresie od 1 maja 2014r. do 30 czerwca 2015r. ubezpieczony jest całkowicie, a nie częściowo – jak ustalił organ rentowy, niezdolny do pracy. W złożonej opinii biegli rozpoznali u ubezpieczonego schorzenia narządu ruchu – dyskopatię kręgosłupa lędźwiowego oraz zwyrodnienia stawów barkowych. Schorzenia te, a w szczególności dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego, wymagały wielu operacji, z których ostatnia odbyła się w dniu 27 maja 2014r. Wynikające z tych schorzeń znaczne ograniczenia ruchomości, nasilony zespół bólowy kręgosłupa oraz stan przed i pooperacyjny uzasadniały – w ocenie biegłych – orzeczenie o całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy w okresie od 1 maja 2014r. do 30 czerwca 2015r. Analizując powyższą opinię biegłych Sąd doszedł do przekonania, że stanowi ona miarodajny i wiarygodny dowód w sprawie, gdyż wydana zostały przez lekarzy - specjalistów z zakresu schorzeń występujących u ubezpieczonego, a ponadto poprzedzona była analizą dokumentacji medycznej ubezpieczonego i jego badaniem. Opinia jest spójna i należycie uzasadniona. Nie zakwestionowała jej żadna ze stron.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art.477.14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż w okresie od 1 maja 2014r. do 30 czerwca 2015r. ubezpieczonemu W. G. przysługuje prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W pozostałym okresie objętym zaskarżoną decyzją ,tj. od 1 lipca 2015r. do 28 lutego 2016r. ubezpieczonemu przysługuje oczywiście renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Malewicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: