Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 258/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-05-20

Sygn. akt IV U 258/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. w Siedlcach na rozprawie

odwołania M. B. (1)

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 28 stycznia 2015 r. Nr (...)

w sprawie M. B. (1)

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wysokość emerytury rolniczej

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo M. B. (1) do wypłaty części uzupełniającej emerytury od dnia 01 listopada 2014 r.

Sygn. akt: IV U 258/15 UZASADNIENIE

Decyzją z 28 stycznia 2015r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działając na podstawie art.28 ust.4 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników odmówił M. B. (1) wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej wskazując, że zgodnie z powyższym przepisem uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego. Żona ubezpieczonego jest właścicielką gospodarstwa rolnego, dlatego brak jest podstaw do wypłaty ubezpieczonemu części uzupełniającej emerytury.

Odwołanie od w/w decyzji złożył M. B. (1) wnosząc o jej zmianę i przyznanie mu prawa do wypłaty części uzupełniającej emerytury. Podniósł, iż decyzja organu rentowego jest błędna, gdyż nie uwzględnia tego, że nie zamieszkuje on ze swoją małżonką, a także nie jest posiadaczem ani właścicielem gospodarstwa rolnego. W tych okolicznościach zachowuje on prawo do wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalnego (odwołanie k.1-2).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, przywołując argumentację wskazaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.3).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony M. B. (1) był w przeszłości właścicielem wraz z żoną H. B. właścicielem kilkunastohektarowego gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy M.. Od 1 marca 2009r. ubezpieczony uprawniony jest do emerytury rolniczej, przy czym część uzupełniająca świadczenia podlegała zawieszeniu z powodu prowadzenia działalności rolniczej (decyzja z 23 lutego 2009r. o przyznaniu emerytury k.71-72 akt emerytalnych).

Przed 2011r. małżonkowie B. zbyli większa część nieruchomości rolnych. Od kwietnia 2011r. małżonkowie B. pozostają w faktycznej separacji. W dniu 4 kwietnia 2011r. ubezpieczony i jego żona H. B. zawarli umowę majątkową małżeńską w ten sposób, że ustanowili rozdzielność majątkową (akt notarialny umowy majątkowej małżeńskiej z 4 kwietnia 2011r. k.87 akt emerytalnych). Następnie w dniu 10 czerwca 2011r. H. i M. małż. B. zawarli umowę sprzedaży nieruchomości i podziału majątku wspólnego, ma mocy której część posiadanych nieruchomości sprzedali synowi P. B. i jego żonie M. B. (2), a pozostałe nieruchomości rolne o powierzchni 5.0456 ha podzieli w ten sposób, że całość tych nieruchomości otrzymała na własność żona ubezpieczonego H. B. (akt notarialny umowy sprzedaży i podziału majątku wspólnego z 10 czerwca 2011r. k.82-86 akt emerytalnych). Od tej chwili ubezpieczony nie jest właścicielem ani posiadaczem żadnych nieruchomości rolnych (informacja Burmistrza Miasta i Gminy M. z 21 stycznia 2015r. k.101 akt emerytalnych).

Od kwietnia 2011r. ,tj. od chwili separacji małżonków B., żona ubezpieczonego B. mieszka w K. i prowadzi żwirownię, a ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku z K. G.. Od stycznia 2012r. zamieszkuje z K. G. w jej domu położonym w S. przy ul. (...). Małżonkowie nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów. Ubezpieczony nie prowadzi działalności rolniczej, źródło jego dochodu stanowi emerytura (zeznania świadków: J. N. k.11 – nagranie od minuty 14 do 16, K. G. k.11- nagranie od minuty 16 do 19 i J. P. k. 11v – nagranie od minuty 20 do 23 oraz zeznania ubezpieczonego k.11v – nagranie od minuty 23do 26 i k.10v – nagranie od minuty 2 do 10).

W dniu 28 listopada 2014r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonego o wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej w związku z nieprowadzeniem działalności rolniczej. Do wniosku ubezpieczony załączył zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy M. z 28 listopada 2014r. wskazujące, że ubezpieczony nie figuruje w ewidencji podatkowej tut. Urzędu jako właściciel gospodarstwa rolnego (wniosek ubezpieczonego i w/w zaświadczenie k.93-94 akt emerytalnych). Zaskarżoną decyzją z 28 stycznia 2015r. organ rentowy odmówił ubezpieczonemu wypłaty części uzupełniającej emerytury wskazując, że żona ubezpieczonego jest właścicielką gospodarstwa rolnego, co nie pozwala uznać, że zaprzestał on prowadzenia działalności rolniczej (decyzja z 28 stycznia 2015r. k.102 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego M. B. (1) okazało się uzasadnione.

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r., Nr 50, poz. 291 ze zm.) wypłata renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust.2-8, jeżeli rencista prowadzi działalność rolniczą, przy czym zgodnie z ustępem 4 powyższego przepisu uznaje się, że rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

Analizując okoliczności sprawy Sąd doszedł do przekonania, że organ rentowy dokonał błędnej wykładni przepisu art.28 ust.4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i doszedł do niewłaściwego wniosku, że ubezpieczony jako emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. W ocenie Sądu powyższy przepis nie reguluje wyczerpująco sytuacji, w których uzasadnione jest przyjęcie, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, ale wskazuje jedno z kryteriów, kiedy należy uznać, że emeryt nie prowadzi już działalności rolniczej. Z przepisu tego nie wynika natomiast, że przez sam fakt, iż emeryt lub jego małżonek jest właścicielem gospodarstwa rolnego, uzasadnione jest przyjęcie, że emeryt ten nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. W ocenie Sądu o tym, czy emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej decyduje każdorazowo stan faktyczny, a zatem fakt, czy dana osoba rzeczywiście prowadzi działalność rolniczą - pracuje w gospodarstwie rolnym. Na stanowisku takim stoi również Sąd Najwyższy (vide: uchwała SN z 6 maja 2004r., II UZP 5/06, OSNP 2004/22/389). Z przedstawionych wyżej ustaleń Sądu wynika, że od kwietnia 2011r. ubezpieczony pozostaje w faktycznej separacji z żoną H. B.. Wyrazem tej separacji były zawarcie przez małżonków w dniu 4 kwietnia 2011r. umowy majątkowej małżeńskiej, mocą której małżonkowie wprowadzili ustrój rozdzielności majątkowej, a następnie zawarcie w dniu 10 czerwca 2011r. umowy o podziale majątku wspólnego, mocą której wszystkie dotychczas wspólne nieruchomości rolne przeszły na własność żony ubezpieczonego H. B.. W konsekwencji powyższego od 10 czerwca 2011r. ubezpieczony nie jest właścicielem ani posiadaczem żadnych nieruchomości rolnych. Nieruchomości, które przejęła żona ubezpieczonego, w następstwie zawartej umowy o rozdzielności majątkowej stanowią wyłączną własność H. B.. Ponadto, co równie istotne, na skutek zaistniałej między małżonkami separacji, ubezpieczony nie mieszka żoną i nie utrzymuje z nią żadnych kontaktów. Od kilka lat związany jest z inną osobą i zamieszkuje w S. gmina S., gdy tymczasem jego żona mieszka w miejscowości K. gmina M.. W świetle przedstawionych okoliczności nie ma żadnych podstaw do uznania, że ubezpieczony prowadzi działalność rolniczą, a skoro tak to odpadła podstawa do zawieszenia wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art.477 14§2 kpc Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż ubezpieczony ma prawo do wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej od 1 listopada 2014r. ,tj. od początku miesiąca, w którym wystąpił z wnioskiem o wypłatę tej części świadczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: