Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 669/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-09-29

Sygn. akt I C 669/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Chomiuk

Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Bierkat

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2014 r. w Siedlcach sprawy

z powództwa R. S.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od R. S. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa od R. S. kwotę 510,40 (pięćset dziesięć 40/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

I C 669/13

UZASADNIENIE

R. S. wniósł o zasądzenie od (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. na jego rzecz kwoty 97.600 zł za jednoczesnym zwrotem przez powoda na rzecz pozwanego urządzenia G. G. z koszem oraz Mieszalnika E 3200 l. z wagą – stanowiących przedmiot umowy z dnia 26 czerwca 2009 r , a na wypadek nie uwzględnienia żądania postanowionego na pierwszym miejscu wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 97.600 zł tytułem odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. Powód wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od dnia odstąpienia od umowy tj. 4 października 2012 r do dnia zapłaty na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2009 r. R. S. wniósł także o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu poniesionych kosztów procesu.

W uzasadnieniu swego żądania powód wskazał, iż w dniu 26 czerwca 2009 r zawarł z pozwaną spółką umowę zakupu urządzenia G. G. z koszem oraz Mieszalnika E 3200 l. z wagą. Maszyny będące przedmiotem umowy dostarczone zostały powodowi w dniu 17 lipca 2009 r. Za urządzenia te powód uiścił opłatę w wysokości 97.600 zł. W pierwszych dniach urządzenia będące przedmiotem umowy zaczęły ujawniać wady, które uniemożliwiały korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem. Awarie te pojawiały się do chwili wniesienia pozwu, przez co korzystanie z tych maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem było niemożliwe i znacznie utrudnione. Obie maszyny były wielokrotnie naprawiane, jednakże w dalszym ciągu ulegały awariom uniemożliwiającym korzystanie z nich. W dniu 24 listopada 2011 r powód wezwał pozwanego do wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad. Jednakże i po tym czasie urządzenia miały wiele awarii, co powoduje poważne utrudnienia w prowadzonej przez powoda działalności. Z uwagi na powyższe powód pismem z dnia 1 października 2012 r skierowanym do pozwanego odstąpił od przedmiotowej umowy, wzywając pozwanego jednocześnie do zapłaty kwoty 97.600 zł tytułem zwrotu ceny zakupionego towaru na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2009 r. Do dnia dzisiejszego wskazana kwota nie została zwrócona powodowi. Pozwany natomiast oświadczył, iż nie wyraża zgody na odstąpienie od umowy. Również próba ugodowego rozwiązania sporu nie przyniosła rezultatu.

Pozwana (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany wskazał, iż powód w przedmiotowym stosunku zobowiązaniowym występuje jako osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru związanego bezpośrednio z jej działalnością rolniczą. Zakupiony przez powoda towar to profesjonalna maszyna służąca do masowego rozdrabniania, mielenia suchego i mokrego ziarna. Nie ma zatem wątpliwości, zdaniem pozwanego, że maszyna ta nie została zakupiona dla osobistych celów powoda, lecz służy prowadzeniu przez niego działalności rolniczej. W związku z tym, że powód nie występuje w danym stosunku w charakterze konsumenta jego sytuację prawną regulują przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Pozwany wskazał, iż termin określony treścią przepisu art. 568 par. 1 k.c. umożliwiający powodowi skuteczne odstąpienie od umowy minął w dniu 17 lipca 2010 r. Pozwana bowiem dostarczyła powodowi urządzenia objęte umową w dniu 17 lipca 2009 r. Tym samym oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy jest spóźnione, a roszczenie o zwrot ceny towaru jest bezzasadne. Pozwany wskazał ,iż w ramach postępowania reklamacyjnego dokonał wymiany urządzenia G. na nowy w dniu 14 kwietnia 2010 r. Po wymianie towaru za każdym razem po zgłoszeniu usterek przez powoda były one skutecznie usuwane przez pozwanego w ramach łączącej strony umowy. W przypadku każdej usterki postępowanie reklamacyjne przynosiło efekt, o czym świadczy treść protokołów serwisowych. W ostatnim protokole serwisowym wyraźnie stwierdzono, iż po dokonanej naprawie urządzenie działa prawidłowo. W związku z faktem ,iż umowa z dnia 26 czerwca 2009 r jest dla stron w dalszym ciągu wiążąca roszczenie powoda o zwrot równowartości ceny urządzenia za jednoczesnym jego zwrotem na rzecz pozwanej uznać należy, zdaniem pozwanego, za bezzasadne. Również żądanie odszkodowawcze powoda jest nieuzasadnione. Swoje świadczenie wynikające z umowy strona pozwana spełniła w terminie 30 dni od zapłaty przez powoda zadatku, zgodnie z treścią zawartej umowy. Produkt został powodowi dostarczony bez wad. Pozwana wskazała, iż tym samym nie widzi w swym zachowaniu uchybienia zasadom należytej staranności. Każda zgłaszana przez powoda usterka była przez pozwaną skutecznie usuwana. Poza tym powód nie wykazał, aby wskutek działania lub zaniechania pozwanej poniósł jakąkolwiek szkodę majątkową.

Sąd ustalił, co następuje:

Dnia 26.06.2009 r pomiędzy (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. jako sprzedającym a R. S. jako kupującym została zawarta umowa sprzedaży urządzeń G. G. z koszem oraz Mieszalnika E 3200 l z wagą za łączną cenę brutto 97.600 zł. (umowa k. 25, okoliczność bezsporna)

W wykonaniu tej umowy w dniu 17.07.2009 r do gospodarstwa rolnego powoda dostarczone zostały przez pozwaną spółkę następujące urządzenia: G. G. wraz z koszem oraz Mieszalnik E 3200 l wraz z wagą. Ponadto przeszkolono użytkownika z zakresu konserwacji i obsługi dostarczonych maszyn. (protokół k.18) Powód otrzymał również kartę gwarancyjną na maszyny: Mieszalnik E 3200 l z wagą i G. G. z koszem. Producent udzielił kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu. (karty gwarancyjne k. 58 – 59)

W dniu 21.07. 2009 r strona pozwana usunęła awarię w mieszalniku E 3200 w gospodarstwie powoda. Po dokonanej naprawie urządzenie było sprawne. (protokół k. 20)

W dniu 01.02.2010 r strona pozwana dokonała wymiany wagi mieszalnika E 3200 w gospodarstwie powoda. Uszkodzoną wagę zabrano do ekspertyzy w celu ustalenia przyczyn awarii. (protokół k. 21)

W dniu 14.04.2010 r strona pozwana dokonała wymiany urządzenia G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. (...) tej maszyny na nową dokonano z powodu uszkodzenia maszyny wynikającego z wad konstrukcyjnych i materiałowych. (protokół k. 22)

W dniach 12.07. – 13.07.2010 r strona pozwana dokonała naprawy mieszalnika (...). Zamontowano dodatkowe osłony w narożnikach, co usunęło problem zawieszania się paszy. Natomiast w młynie (...) G7 dokonano wymiany walców. Ponieważ zastosowano niewłaściwy typ walców konieczne było powtórne zamontowanie starych, zużytych walców, konieczna była wymiana tych walców na nowe. (protokół k. 23)

W dniu 03.09.2010 r ponownie strona pozwana dokonała wymiany walców wraz z łożyskami i uszczelniaczem w maszynie G. G.. Ponadto w urządzeniu zamontowano cztery dodatkowe magnesy. Po dokonanej naprawie urządzenie było sprawne. (protokół k. 24)

W dniu 14.04.2011 r strona pozwana dokonała w ramach gwarancji wymiany walców i pasów klinowych w maszynie G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. Po przeprowadzonym teście kontrolnym twierdzono, że maszyna działa prawidłowo. Żadna ze stron nie miała uwag do dokonanej naprawy. (protokół k. 15)

Pismem z dnia 24 listopada 2011 r R. S. na podstawie art. 577 par. 1 k.c. wezwał pozwaną spółkę do wymiany urządzeń G. G. z koszem oraz Mieszalnika E 3200 l. z wagą na rzeczy wolne od wad. (pismo k. 7 – 8)

W dniu 22.12.2011 r strona pozwana dokonała w ramach gwarancji wymiany walców w maszynie G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. Jeden z wymienionych walców był używany ponieważ zostały one założone tymczasowo do czasu wyprodukowania i przetransportowania nowych walców przez producenta do Polski. Po dokonanej naprawie stwierdzono, że urządzenie jest sprawne. (protokół k. 16)

W dniu 23.04.2012 r strona pozwana dokonała wymiany walców w maszynie G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. Po dokonanej naprawie urządzenie działało prawidłowo. (protokół k. 17)

W dniu 28.06.2012 r pozwana spółka ponownie dokonała wymiany walców w urządzeniu G. G. należącym do powoda. Po dokonanej naprawie urządzenie działało prawidłowo. Użytkownikowi przekazano też instrukcje obsługi w języku polskim. (protokół k. 19)

Pismem z dnia 1 października 2012 r powód R. S. działając na podstawie art. 493 par. 1 k.c. odstąpił od zawartej w dniu 26 czerwca 2009 r pomiędzy stronami umowy zakupu urządzeń G. G. z koszem oraz Mieszalnika E 3200 l. z wagą. Jednocześnie powód wezwał pozwaną spółkę do zwrotu zapłaconej przez powoda ceny w wysokości 97.600 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. (pismo powoda k. 9 – 10)

Pismem z dnia 10 października 2012 r pozwana spółka oświadczyła, że nie wyraża zgody na odstąpienie przez R. S. od zawartej umowy. (pismo k. 26)

Sąd zważył, co następuje:

Podczas rozprawy w dniu 13 września 2013 r pełnomocnik powoda jako podstawę prawną żądania sformułowanego w pozwie wskazał art. 581 k.c. w zw. z art. 577 k.c.

Poza sporem jest fakt, iż pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy sprzedaży profesjonalnego sprzętu rolniczego, który służy powodowi do prowadzenia jego działalności rolniczej. W ramach zawartej umowy sprzedaży producent udzielił gwarancji na sprzedany sprzęt na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Ponieważ gwarancja nie zawierała postanowień szczególnych, będą do mniej miały zastosowanie przepisy art. 577 k.c. – 582 k.c. Uprawnieniami przysługującymi w ramach udzielonej gwarancji jest obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad przez udzielającego gwarancji, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jak wynika z dokumentów dołączonych do akt sprawy powód korzystał z przysługujących mu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji. W przypadku mieszalnika (...) z wagą ostatnia naprawa gwarancyjna miała miejsce w dniu 12.07. – 13.07.2010, kiedy to strona pozwana dokonała naprawy mieszalnika (...). poprzez zamontowanie dodatkowych osłon w narożnikach, co usunęło problem zawieszania się paszy. Od tej daty powód nie zgłaszał do pozwanego żadnych usterek związanych z tą maszyną. Termin udzielonej gwarancji na przedmiotowe urządzenie upływał w dniu 17.07.2010 r. Ponieważ w urządzeniu tym dokonano naprawy, zgodnie z treścią art. 581 par. 1 k.c. termin gwarancji tego urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Tym samym termin gwarancji na to urządzenie upływał w dniu 13.07.2011 r. Jednak jak już wskazano wyżej powód nie zgłaszał więcej usterek w tej maszynie. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień wynikających z gwarancji nie przewidują możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu rozwartości zapłaconej ceny. Takie uprawnienie przewidziane jest natomiast w treści art. 560 par. 1 k.c. Kupujący zgodnie z brzmieniem art. 579 k.c. może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Tym samym powód odstępując od umowy sprzedaży z powodu ujawnionych wad zakupionych maszyn korzystał z przysługujących mu uprawnień w ramach rękojmi za wady fizyczne. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powód złożył w dniu 1 października 2012 r. Realizacja roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest uzależniona od zachowania przez kupującego aktów staranności pod rygorem utraty uprawnień. Chodzi tu o terminowe powiadomienie sprzedawcy o wadzie. Termin ten wynosi miesiąc od wykrycia wady. W tej sprawie powód nie wykazał, aby po 12.07. – 13.07.2010 r ujawniła się wada Mieszalnika E 3200 l z wagą, o której w ustawowym terminie został powiadomiony pozwany. Poza tym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. (art. 568 § 1 k.c.) Termin ten nie podlega przedłużeniu w taki sposób jak to określa w swoim brzmieniu art. 581 k.c. dotyczący uprawnień kupującego wynikających z udzielonej gwarancji. Tym samym uprawnienie powoda do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady fizyczne nabytego urządzenia wygasło w dniu 18.07.2010 r. Zatem powód nie mógł skutecznie odstąpić od umowy w zakresie Mieszalnika (...) z wagą, bowiem jego uprawnienie w tym zakresie wygasło. Poza tym wskazać należy, iż ww. urządzenie po ostatniej dokonanej przez pozwanego naprawie jest sprawne, nie ujawniły się nowe dalsze usterki, a zatem brak jest podstaw do uznania ,iż powodowi w stosunku do tego urządzenia przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne. W ocenie Sądu powód nie wykazał zasadności swoich roszczeń w zakresie zwrotu ceny nabycia tego urządzenia, a także ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z rękojmi za wady fizyczne, a dotyczących tej maszyny. W tym zakresie powództwo jako nieuzasadnione powinno podlegać oddaleniu.

W przypadku drugiego urządzenia zakupionego przez powoda tj. G. G. z koszem powód wielokrotnie zgłaszał usterki tego urządzenia do pozwanego. Maszyna do gospodarstwa powoda została dostarczona w dniu 17.07.2009 r. Producent udzielił gwarancji na to urządzenie na okres 12 miesięcy. Już w dniu 14.04.2010 r, a więc przed upływem okresu gwarancji strona pozwana dokonała wymiany urządzenia G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. (...) tej maszyny na nową dokonano z powodu uszkodzenia maszyny wynikającego z wad konstrukcyjnych i materiałowych. Tym samym zgodnie z treścią art. 581 par. 1 k.c. termin gwarancji zaczął biec na nowo od chwili dostarczenia powodowi rzeczy wolnej od wad i upływał w dniu 14.04.2011 r. Już w dniach 12.07. – 13.07.2010 r strona pozwana dokonała naprawy w młynie (...) G7 poprzez wymianę walców. W dniu 03.09.2010 r ponownie strona pozwana dokonała wymiany walców wraz z łożyskami i uszczelniaczem w maszynie G. G.. Ponadto w urządzeniu zamontowano cztery dodatkowe magnesy. Po dokonanej naprawie urządzenie było sprawne. Zatem zgodnie z treścią art. 581 par. 1 k.c. termin gwarancji zaczął biec na nowo od chwili dostarczenia powodowi rzeczy wolnej od wad i upływał w dniu 03.09.2011 r. Przed upływem tego terminu w dniu 14.04.2011 r strona pozwana ponownie dokonała w ramach gwarancji wymiany walców i pasów klinowych w maszynie G. G.. Po przeprowadzonym teście kontrolnym twierdzono, że maszyna działa prawidłowo. Żadna ze stron nie miała uwag do dokonanej naprawy. Termin gwarancji na zamontowane urządzenie ponownie został wydłużony do 14.04.2012 r. Pismem z dnia 24 listopada 2011 r R. S. na podstawie art. 577 par. 1 k.c. , a więc w ramach udzielonej gwarancji, wezwał pozwaną spółkę do wymiany urządzenia G. G. z koszem na rzecz wolną od wad. W dniu 22.12.2011 r strona pozwana dokonała w ramach gwarancji wymiany walców w maszynie G. G. w gospodarstwie rolnym powoda. Po dokonanej naprawie strony zgodnie stwierdziły, że urządzenie jest sprawne. W dniu 23.04.2012 r strona pozwana ponownie dokonała wymiany walców w maszynie G. G.. Po dokonanej naprawie urządzenie działało prawidłowo. Kolejna wymiana walców miała miejsce w dniu 28.06.2012 r. ze zgodnych oświadczeń stron wynikało, że po dokonanej naprawie urządzenie działało prawidłowo. Mimo to pismem z dnia 1 października 2012 r powód R. S. złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy w zakresie zakupu ww. urządzenia i zażądał zwrotu zapłaconej ceny. W tym czasie powodowi przysługiwały roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji, która w związku z naprawą dokonaną w dniu 28.06.2012 r zaczęła od tej daty biec na nowo. Mimo to powód nie zgłosił kolejnej awarii pozwanemu i nie domagał się usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Nie wystąpił więc ze służącymi mu wówczas uprawnieniami gwarancyjnymi. W tym miejscu wskazać należy ,iż powodowi w ramach przepisów gwarancyjnych nie służyło uprawnienie do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej za urządzenie ceny. Uprawnienie to powód mógł realizować na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne. Dotyczy to również odpowiedzialności odszkodowawczej w reżimie rękojmi. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powód złożył w dniu 1 października 2012 r. W tym miejscu wskazać należy, iż realizacja roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest uzależniona od zachowania przez kupującego aktów staranności pod rygorem utraty uprawnień. Chodzi tu o terminowe powiadomienie sprzedawcy o wadzie. Termin ten wynosi miesiąc od wykrycia wady. Powód za każdym razem informował pozwanego o wykrytej wadzie, a urządzenie było naprawiane i działało sprawnie. Poza tym uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. (art. 568 § 1 k.c.) Termin ten nie podlega przedłużeniu w taki sposób jak to określa w swoim brzmieniu art. 581 k.c. dotyczący uprawnień kupującego wynikających z udzielonej gwarancji. Tym samym uprawnienie powoda do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady fizyczne nabytego urządzenia wygasało w dniu 17.07.2010 r. Zatem powód nie mógł skutecznie odstąpić od umowy w zakresie maszyny G. G., bowiem jego uprawnienie w tym zakresie wygasło. W tym miejscu wskazać należy, iż przepis art. 568 par. 3 k.c. odnosi się do sytuacji, gdy sprzedawca dochodzi od kupującego przysługujących mu roszczeń. Nie ma on zastosowania do wykonywania przez kupującego względem sprzedawcy uprawnień z tytułu rękojmi. (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna, z dnia 15 kwietnia 2003 r. V CKN 100/2001, LexPolonica nr 377924) Tym samym fakt ,iż kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie przed upływem rocznego terminu nie ma wpływu na wygaśnięcie roszczeń kupującego wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż powodowi nie służy skuteczne uprawnienie żądania zwrotu zapłaconej ceny za jednoczesnym wydaniem pozwanemu urządzenia G. G..

Brak jest również w ocenie Sądu podstaw do uwzględnienia roszczeń odszkodowawczych możliwych do dochodzenia w reżimie rękojmi za wady fizyczne, a określonych przez powoda w pozwie. Dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej w reżimie rękojmi łączy się z równoległą realizacją któregoś z uprawnień z rękojmi, a zatem wymaga dopełnienia warunków, od jakich to zależy (akty staranności), i zachowania terminu przewidzianego w art. 568 k.c. Jak już wskazano wyżej termin ten wygasł przed złożeniem przez powoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zatem również roszczenie odszkodowawcze sformułowane przez powoda jako żądanie zasądzenia kwoty odpowiadającej cenie nabycia urządzenia G. G. i powiązane bezpośrednio z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy jest nieuzasadnione, a tym samym podlega oddaleniu.

W przedmiotowej sprawie powód występujący z profesjonalnym pełnomocnikiem wskazywał jako podstawę prawną swego żądania art. 581 k.c. w zw. z art. 577 k.c. W świetle wskazanej podstawy prawnej żądanie powoda jest nieuzasadnione, bowiem na podstawie tych przepisów powodowi nie służą roszcenia określone w pozwie. W toku postępowania pełnomocnik powoda jako podstawy prawnej swego żądania nie wskazywał treści art. 471 k.c. W szczególności w toku postępowania strona powodowa nie wykazała rozmiaru poniesionej przez powoda szkody oraz związku przyczynowego między wadą rzeczy a powstaniem tej szkody. Zwłaszcza, iż wady obydwu urządzeń były usuwane przez pozwanego na każde żądanie powoda. Mieszalnik (...) jest sprawnym urządzeniem po dokonaniu ostatniej naprawy. G. G. po dokonaniu ostatniej naprawy przez pozwanego również był urządzeniem całkowicie sprawnym. Brak jest danych kiedy ponownie nastąpiła awaria tego urządzenia, które obecnie jest niesprawne. Z opinii biegłego wynika, iż w urządzeniu tym zamontowane zostały zbyt miękkie walce, wykonane z niewłaściwego gatunku stali, co spowodowało niesprawność maszyny. Wg biegłego możliwe jest dokonanie wymiany zepsutych walców, ale nie można jednoznacznie stwierdzić czy wystąpi wówczas pełna sprawność maszyny. Tym samym biegły wskazał, iż zakupiona przez powoda maszyna ma określoną wadę, która uniemożliwia jej prawidłową eksploatację. Jednak powód nie wykazał w jakim rozmiarze odniósł szkodę na skutek ujawnienia się tej wady. Nie można bowiem automatycznie przyjąć, iż rozmiar tej szkody to całkowita cena zakupu tej maszyny. Pozwany słusznie wskazuje w swoim stanowisku, iż dochował należytej staranności przy dokonywaniu napraw urządzenia za każdym razem, gdy było to zgłaszane przez powoda. Przy czym powód ostatecznie zrezygnował z kolejnego zgłoszenia swojego uprawnienia wynikającego z gwarancji jakości i wystąpił na drogę sądową, nie wykazując, iż pozwany odmówił mu wykonania naprawy urządzenia w ramach przysługującej gwarancji. Powyższe okoliczności mają wpływ na ocenę zasadności roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego przez powoda, tak w zakresie rozmiaru szkody jak i w zakresie oceny należytej staranności pozwanego przy wykonywaniu zobowiązania.

Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi nie warunkuje dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, dlatego też utrata uprawnień z rękojmi w następstwie upływu terminu nie powoduje utraty roszczeń odszkodowawczych. Jednak w takim przypadku na powodzie ciąży obowiązek wykazania poniesionej szkody, niezachowanie przez dłużnika należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania, istnienie normalnego związku przyczynowego między naruszeniem przez dłużnika więzi zobowiązaniowej a szkodą wierzyciela. Art. 471 k.c. określa w sposób ogólny i ramowy, kiedy dłużnik powinien powstałą szkodę naprawić. Przy czym dopóki strony łączy więź zobowiązaniowa, świadczenie zaś jest możliwe do spełnienia, dopóty wierzycielowi przysługuje przede wszystkim roszczenie o wykonanie w naturze. Dopiero jeżeli zobowiązanie nie zostanie wykonane, a nie zachodzą zarazem inne prawem określone przyczyny wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego, roszczenie wierzyciela o wykonanie przekształca się - w myśl dyspozycji art. 471 k.c. - w roszczenie odszkodowawcze.

Jak już wskazano wyżej w tej sprawie powód nie zrealizował służących mu wobec pozwanego uprawnień z tytułu gwarancji jakości, a mimo to wystąpił z roszczeniem odszkodowawczym.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż powód działający poprzez swego pełnomocnika nie wskazywał jako podstawy prawnej swego żądania art. 471 k.c., a także nie wykazał przesłanek warunkujących odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanego, również w tym zakresie powództwo nie może zostać uwzględnione.

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku. Z uwagi na treść rozstrzygnięcia Sąd z mocy art. 98 par. 1 i 3 k.p.c. zasądził od powoda na rzecz pozwanego zwrot poniesionych kosztów procesu w postaci wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z treścią par. 6 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa nieuiszczone koszty sądowe w postaci kosztów opinii biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Miler
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Chomiuk
Data wytworzenia informacji: