Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1557/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2017-08-23

Sygn. akt I C 1557/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Wasiak

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Radomiu

na rozprawie

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko E. G.

o zapłatę kwoty 476 117, 11 zł

oraz z powództwa wzajemnego E. G.

przeciwko S. K.

o zapłatę kwoty 158 937 zł

I.  zasądza od E. G. na rzecz S. K. kwotę 13 000 (trzynaście tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 17 listopada 2011 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala w pozostałej części powództwo S. K.;

III.  oddala powództwo wzajemne E. G.;

IV.  znosi wzajemnie między stronami koszty procesu.

Na oryginale właściwy podpis

I C 1557/11

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym 17 listopada 2011r. do Sądu Okręgowego w Radomiu S. K. tytułem zwrotu wartości świadczenia nienależnego wniósł o zasądzenie od E. G. kwoty 195 514 zł oraz kwoty 6 850 zł ewentualnie nakazanie wydania jej trzech rowerów i zasądzenie kosztów procesu. W toku procesu powód konkretyzował i rozszerzał powództwo. Ostatecznie powód wniósł o zasądzenie od pozwanej kwoty 476 117,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami od daty złożenia pozwu i kosztów procesu. ( k. 3-6, 69-71 i 637-641 ).

W uzasadnieniu swojego żądania powód podał, że od października 2005r. do maja 2010r. pozostawał z pozwaną w stałym konkubinacie i z tego związku strony mają jedno dziecko - syna A. K.. W trakcie tego związku pozwana w 2006 i 2007 roku nabyła szereg rzeczy wyposażenia jej mieszkania, domu, jego wystroju oraz ogrodu za jego pieniądze na łączną kwotę 129 227,16 zł. W latach 2006-2008 powód dokonał na rzecz pozwanej 16 przelewów ze swojego konta bankowego w (...) S.A. na jej konto w (...) Banku na łączną kwotę 133 753,11 zł. W dniu 22 września 2006r. i 12 grudnia 2006r. przelał pieniądze w łącznej kwocie 16 400 zł za meble firmy (...). W grudniu 2005r. R. N. na zlecenie powoda wpłacił jego pieniądze w kwocie 50 000 zł na konto bankowe pozwanej. 22 grudnia 2015r. powód przekazał pozwanej kwotę 90 000 zł, którą ona przekazała swojemu ojcu a ten przelewem przekazał jej tą kwotę jako darowiznę. W 2005r. powód wypłacił kwotę 40 000 zł T. K. (1) i kwotę 40 000 zł A. M. (1) za prace wykonane przez nich na terenie domu i posesji pozwanej. Powód wskazał, że dochód pozwanej w trakcie trwania konkubinatu nigdy nie przekroczył kwoty 5 000 zł miesięcznie i z tego dochodu utrzymywała ona także niemal dorosłego syna oraz spłacała raty kredytu za nabytą nieruchomość; w tym czasie jego dochody przekraczały kwotę 500 000 zł rocznie. ( k.3-6, 69-71, 168-169, 218-219, 258-260, 293-294, 324-325, 542, 637-641, 658-659 i 714-715 ).

Pozwana E. G. uznała roszczenie do kwoty 13 000 zł, zgłosiła zarzut potrącenia do kwoty 13 000 zł, wniosła o oddalenie powództwa głównego w pozostałej części, w trybie powództwa wzajemnego zażądała zasądzenia od powoda na jej rzecz kwoty 158 937 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 22 marca 2012r. do dnia zapłaty i wniosła o zasądzenie kosztów procesu. ( k.30-31, 629-633).

W uzasadnieniu swojego stanowiska pozwana potwierdziła istnienie nieformalnego związku z powodem w okresie od kwietnia 2005r. do marca 2011r. i posiadania z tego związku syna A. K.. Podała, że gdy strony poznały się w kwietniu 2005r. to zamieszkiwała we własnym mieszkaniu przy ulicy (...) w R., otrzymanym w drodze darowizny od rodziców, a jej zakupiony wcześniej w grudniu 2003r. dom w M. był już wykończony i pozostały tam drobne prace wykończeniowe typu malowanie, układanie podłóg i glazury. Wyjaśniła, że zakupione przez powoda ruchomości, określone w pozwie, gotowa jest powodowi zwrócić a nie zapłacić mu za nie według cen ich nabycia. W zakresie żądania rozliczenia nakładów uznała żądanie do kwoty 13 000 zł, obejmującej kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu i montażu pieca gazowego centralnego ogrzewania w domu w M. oraz kwotę 3 000 zł z tytułu zakupu drzwi zamontowanych w jej mieszkaniu w R. przy ulicy (...). Wskazała, że roszczenie powoda dotyczące jego nakładów na te nieruchomości są bezzasadne, gdyż sadzonki roślin zasadzone na terenie posesji w M., instalację grzewczą i kominek zakupiła sama przed powstaniem konkubinatu a powód wymienił kominek według własnego pomysłu i zapewniał ją, że jest to prezent dla niej. Wyjaśniła, że w okresie od 28 listopada 2006r. do 3 września 2008r. powód dokonywał na jej konto przelewy wskazane przez niego ale stanowiły one zwroty udzielanych przez mu przez nią krótkoterminowych pożyczek gotówkowych i na pewno nie były to pożyczki udzielane jej przez powoda; taka sytuacja wynikała z tego, że jej stan materialny był wysoki z uwagi na wykonywanie pracy stomatologa i prowadzenie gabinetów dentystycznych oraz darowizny czynione jej przez rodziców i babcię zaś sytuacja materialna powoda była trudna z uwagi na budowanie i wykończenie w latach 2005-2007 nowego domu dla jego żony, trwającą wtedy sprawę rozwodową, przebudowę w latach 2007-2009 swojego starego domu i biura przy ulicy (...) oraz ciągnące się od 2002r. problemy finansowe w firmie, co skutkowało prowadzonym wobec niego postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego i stosowaniem często przez powoda obrotu gotówkowego przy prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na to pozwana pieniądze w kwocie do 20 000 zł przechowywała w domu i pożyczała pozwanemu kwoty od 1 000 do 20 000 zł, które ten zwracał jej wpłacając na jej konto pożyczane sumy, co w praktyce stanowiło obrót tą samą gotówką nie wyższą niż 50 000 zł. Pozwana wskazała, że twierdzenia powoda o udzielaniu jej pożyczek i związane z tym jego żądania pojawiły się dopiero na użytek tego procesu po tym, gdy zgłosiła ona wobec niego powództwo wzajemne. W zakresie powództwa wzajemnego o kwotę 158 937 zł pozwana wyjaśniła, że w 2008r. posiadała lokatę bankową na kwotę 120 000 zł ( łącznie z odsetkami kwotę 121 937 zł ), stanowiącą darowiznę od jej matki. 17 grudnia 2008r. S. K. posługując się bankowością elektroniczną, wprowadził swój numer telefonu do nadesłania przez bank hasła koniecznego do dokonania przelewu i po jego uzyskaniu przelał z konta kwotę tej lokaty wraz z odsetkami na rachunek swojej firmy (...); po jego wyprowadzeniu się latem 2011r. stwierdziła brak w sejfie dokumentów związanych z założeniem lokaty oraz kodami dostępu i wtedy ustaliła, że to on przelał te pieniądze na konto swojej firmy. Jednocześnie E. G. podała, że w okresie od marca do sierpnia 2010r. pożyczyła mu kwotę 80 000 zł ( kwotę 63 000 zł przelewami bankowymi a kwotę 17 000 zł gotówką ); do tej pory zwrócił on jedynie kwotę 30 000 zł w dniu 2 lutego 2011r. i stwierdził, że pozostałej kwoty nie zwróci, gdyż zostawia ją sobie jako rekompensatę za to co włożył w jej dom. ( k. 30-31, 151-153, 165, 215, 299-300, 334-336, 367-368, 468-469, 496, 543,586, 629-633, 646-647,699-700, 714-715).

Powód ( pozwany wzajemny) S. K. wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego i nie uznał zarzutu potrącenia. Wyjaśnił, że nigdy nie pożyczał od E. G. pieniędzy, gdyż nie posiadała ona tak dużej sumy i nigdy nie potrzebował od niej takiej pożyczki. W zakresie żądania dotyczącego kwoty 121 937 zł podał, że powódka za pośrednictwem systemu internetowego 11 września 2008r. ( w czwartek ) dokonała z jego konta przelewu kwoty 120 000 zł na konto swojej matki Z. G. ( nr rachunku (...) ) po to aby ona dokonała na jej rzecz fikcyjnej umowy darowizny tej kwoty w celu wykazania legalności posiadanego przez nią majątku. Z tego względu E. G. jako upoważniona do konta bankowego swojej matki w dniu 16 września 2008r. ( wtorek ) dokonała wypłaty z tego konta kwoty 120 000 zł i wpłaciła ją na swoje konto w (...) Bank (...), gdzie założyła lokaty terminowe na tą kwotę. Po wygaśnięciu lokat terminowych E. G. zwróciła mu kwotę 120 000 zł wraz z odsetkami z lokaty w kwocie 1.937 zł w formie przelewu na jego rachunek firmowy. Powód wskazał, że twierdzenia powódki o tym, że dopiero po trzech latach zorientowała się zorientowała się o braku na koncie kwoty 121 937 zł nie zasługują na wiarę także z uwagi na to, że w tym czasie miała w banku do spłacenia kredyt w podobnej wysokości i cały czas potrzebowała pieniędzy na wykończenie i urządzanie domu oraz na bieżące utrzymanie. W toku procesu powód popierał swoje żądania i zajęte stanowisko. ( k. 3-6, 69-71, 168-169,179-182, 218-219, 258-260, 293-294, 324-325, 542, 614-615, 637-641, 658-659 i 714-715 ).

Pozwana ( powódka wzajemna ) E. G. w toku procesu podtrzymywała swoje stanowisko. ( k. 30-31, 151-153, 165, 182-185, 215, 299-300, 334-336, 367-368, 468-469, 496, 543,586, 614-615, 629-633, 646-647, 699-700, 714-715 ).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

E. G. od 1992r. pozostawała w związku małżeńskim z A. S., z którym razem studiowała stomatologię. 9 czerwca1993r. z tego związku urodził się ich syn R. S.. Po skończeniu studiów w 1994r. rozpoczęli pracę w wyuczonym zawodzie, byli wspomagani finansowo przez swoich rodziców i zamieszkali razem w R. w mieszkaniu przy ulicy (...), zakupionym przez rodziców E. Z. G. i A. G.. Po rozwiązaniu tego małżeństwa w 1996r. E. G. zamieszkiwała wraz z synem w tym mieszkaniu, które rodzice podarowali jej umową darowizny z 19 kwietnia 2001r. Rodzice i babcia wspierali ją także finansowo. W 2003r. E. G. zakupiła położoną w M. nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym w stanie deweloperskim, za którą zapłaciła kwotę 240 000 zł; zakup został częściowo sfinansowany przez nią kredytem bankowym w kwocie 120 000zł. ( dowód: zeznania pozwanej- k.182-185 i 614-615, zeznania świadków: M. D. – k.223 i 228, A. S. – k.239-240, Z. G. – k. 253 i 255, A. G. – k. 253 i 255, odpis aktu notarialnego – k. 376-378, wydruk treści księgi wieczystej – k.691-697 ).

W 2003r. podczas wyjazdu na narty E. G. poznała S. K., który zamieszkiwał ze swoją żoną w R. przy ulicy (...) i tam prowadził firmę budowlaną (...), specjalizującą się w przewiertach pod drogami. Od kwietnia 2005r. E. G. pozostawała z nim w nieformalnym związku i od tego czasu zamieszkali oni razem w jej mieszkaniu przy ulicy (...) w R.. Jednocześnie prowadzili prace związane z wykończeniem i urządzeniem domu pozwanej w M., w którym zamieszkali przed Świętami Bożego Narodzenia w 2006r. Następnie przeprowadzili remont mieszkania przy ulicy (...). Z tego konkubinatu w (...) urodził się ich syn A.. Małżeństwo S. K. zostało rozwiązane w 2007r. W marcu 2011r. S. K. związał się z inną kobietą i wyprowadził się od E. G.. Pomimo tego, że pozwana wielokrotnie namawiała powoda do reaktywacji ich związku powód nie wyrażał na to zgody. ( dowód: zeznania powoda – k.179-182 i 614-615, zeznania pozwanej- k.182-185 i 614-615, zeznania świadków: M. D. – k.223 i 228, A. S. – k.239-240, Z. G. – k. 253 i 255, A. G. – k. 253 i 255 ).

W okresie swojego konkubinatu strony zgodnie dokonywały zakupów rzeczy codziennego utrzymania oraz materiałów i usług związanych z końcowym wykończeniem i urządzeniem domu powódki w M., remontem jej mieszkania przy ulicy (...) oraz remontem, adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń na gabinet stomatologiczny prowadzony przez pozwaną w formie spółki cywilnej z M. D.. W domu w M. należało wykonać centralne ogrzewanie, podłogi, szafy wnękowe, malowanie i ułożenie glazury; pracownicy firmy powoda wykonali malowanie i sieć gazową skorygowali instalację elektryczną i wymienili kominek; powód zakupił piec gazowy, część kaloryferów, meble do sypialni, oświetlenie, suszarkę, komplet wypoczynkowy, ekspres do kawy i kino domowe. W latach 2006 -2007 udokumentowane rachunkami wydatki w tym zakresie na dom w M., poniesione przez strony wynosiły 129 227,16 zł. W mieszkaniu przy ulicy (...) pracownicy firmy powoda w 2010r. dokonali jego remontu; powód zakupił do niego piec gazowy o wartości ok. 10 000 zł i 5 sztuk drzwi o wartości 3 000 zł. Prace remontowe, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na przychodnię stomatologiczną prowadzoną razem z M. D. w R. przy ulicy (...) zostały wykonane w 2007r. za kwotę ok. 180 000 zł pochodzącą z bieżących wpływów własnych wspólników spółki cywilnej, kredytu inwestycyjnego i limitu w rachunku bankowym. Powód S. K. miał wykształcenie wyższe ( inżynier mechanik ), prowadził firmę budowlano-instalacyjną PHU (...) i samodzielnie dokonywał wydatków związanych z budową i wykończeniem w latach 2005-2007 domu dla jego żony oraz przebudową w latach 2007-2009 swojego domu i pomieszczeń prowadzonej firmy przy ulicy (...). Jego miesięczne dochody wynosiły ok. 15 000 zł. Powód część zakupów związanych z prowadzonymi pracami i urządzeniem pomieszczeń pozwanej dokonywał na konto swojej firmy, co pozwalało mu na wliczenie tych kosztów w koszty jej prowadzenia i zmniejszenie wysokości płaconego podatku. Do wykonania wielu prac powód wykorzystywał swoją firmę i jej pracowników. Pozwana E. G. miała wykształcenie wyższe w zakresie stomatologii i prowadziła dwa gabinety stomatologiczne: od 1999r. gabinet w W. i od 2000r. gabinet w R. razem z M. D.. Z tytułu swojej pracy uzyskiwała dochody w wysokości ok. 8 000 zł. Strony posiadały pełnomocnictwa do swoich rachunków bankowych. W związku z prowadzoną działalnością toczyły się przeciwko powodowi postępowania sądowe i egzekucyjne. Z tego między innymi względu powód i jego żona D. K. umowami z 1 marca 2002r. dokonały rozdzielności majątkowej i dokonały podziału majątku dorobkowego obejmującego trzy nieruchomości położone przy ulicy (...) o łącznej wartości 400 000 zł; powód otrzymał dwie nieruchomości o łącznej wartości 200 000 zł, z których jedna zabudowana obciążona była hipoteką kaucyjną do kwoty 800 000 zł na rzecz Banku (...) a jego żona otrzymała jedną nieruchomość niezabudowaną o wartości 200 000 zł. 24 stycznia 2005r. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu M. S. prowadził przeciwko powodowi postępowanie egzekucyjne KM 99/05 z wniosku wierzyciela (...) S. A. w W. o kwotę 112 737,14 zł; postępowanie to zakończyło się w dniu 29 września 2008r. przez wyegzekwowanie należności w całości. W tej sytuacji powód często stosował rozliczenia gotówkowe, przynosił do domu gotówkę, którą umieszczał w sejfie i w okresie od 28 grudnia 2006r. do 3 września 2008r. przelewał pieniądze ze swojego bankowego konta firmowego w (...). S. w W. na konto pozwanej w (...) Bank S.A. w W. ( 16 przelewów na kwotę 133 753,11 zł ). Powódka za pośrednictwem systemu internetowego 11 września 2008r. dokonała z konta pozwanego przelewu kwoty 120 000 zł na konto swojej matki Z. G. ( nr rachunku (...) ) po to aby ona dokonała na jej rzecz umowy darowizny tej kwoty w celu wykazania legalności posiadanego przez nią majątku. Z tego względu E. G. jako upoważniona do konta bankowego swojej matki w dniu 16 września 2008r. dokonała wypłaty z tego konta kwoty 120 000 zł i wpłaciła ją na swoje konto w (...) Bank (...), gdzie założyła lokaty terminowe na tą kwotę. Po wygaśnięciu lokat terminowych E. G. zwróciła mu kwotę 120 000 zł wraz z odsetkami z lokaty w kwocie 1.937 zł w formie przelewu na jego rachunek firmowy. ( dowód: częściowo zeznania powoda - k.179-182 i 614-615, częściowo zeznania pozwanej- k.182-185 i 614-615, częściowo zeznania świadków: M. D. – k.223 i 228, A. S. – k.239-240, Z. G. – k. 253 i 255, A. G. – k. 253 i 255, T. K. (2) – k.206-208, A. M. (2) – k.208-209 i R. N. – k. 209-210, odpis aktu notarialnego – k. 376-378, wydruk treści księgi wieczystej – k. 76-87, 691-697, pismo z 29.08.201r. – k.10, umowa z z 10.07.210r. – k.11-12, pismo z 10.08.2004 – k.204, rachunki i faktury – k.9,13,15-16, 33-36, 41-42, 45, 49-52, 205, 302, 520-521, 548,561, 660-690, dokumentacja bankowa – k. 14-15, 32, 37-40, 43-44, 46-48, 53-59, 88-89, 90-122, 170-171, 261-263, 308, 316, 326-329, 337, 359, 375, 383-387, 518-519, 548-559, operat szacunkowy nieruchomości 263-267, dokumentacja kosztorysowa – k.122-146, zaświadczenie z 20.11.2012r. – k.166, umowa o prace elektryczne z 30.04.2004r. – k.512-514, umowy majątkowe małżeńskie z 1.03.2002r. k.295-297, umowa darowizny z 19.06.2001r. – k.316-318, dokumentacja związana z umowami o usługi medyczne - k.388-417, wyrok z 22.12.2004r. i jego uzasadnienie – k .526-531, pisma komorników sądowych - k.443, 487-489, zeznania świadka M. K.- k.461-464, umowa kredytu inwestycyjnego z 27.09. 2007r. – k.514-717, informacje o osiąganych dochodach i zeznania podatkowe stron - k.268-286, 287-291, 331-352, 373-374, 533-540, akta III RC 302/11 Sądu Rejonowego w Radomiu- k.558-576, akta III Nsm 334/13 Sądu Rejonowego w Radomiu – k.558-608 ).

Pismem z 17 czerwca 2011r. powód wezwał pozwaną do zwrotu samochodu osobowego marki M. (...) i pojazdu marki H. oraz do zapłaty na jego rzecz tytułem zwrotu poniesionych na jej rzecz nakładów kwoty 202 364 zł w terminie 3 dni. ( pismo z 17.06.2011r. – k.17 ).

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie powoda S. K. o zasądzenie od E. G. kwoty 476 117,11 zł należy uznać za bezzasadne w zakresie kwoty przekraczającej uznaną przez nią kwotę 13 000 zł. Bezzasadność ta wynika z tego, że nie udowodnił on, iż wskazane przez niego nakłady na majątek pozwanej były dokonywane z jego majątku oraz z tego, że jego żądanie w tym zakresie – w okolicznościach niniejszej sprawy - należy uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Bezsporne jest między stronami to, że strony w okresie swojego nieformalnego związku razem zamieszkiwały przez okres około jednego roku w mieszkaniu pozwanej przy ulicy (...) a następnie przez okres około pięciu lat w jej domu położonym w M.. Bezsporne jest między nimi także i to, że w tym czasie wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe, wykończenie i dalsze urządzenie tego domu a później remont mieszkania przy ulicy (...). Strony wzajemnie korzystały z zarobionych przez siebie pieniędzy i miały dostęp do pieniędzy przechowywanych w domu i gromadzonych na rachunkach bankowych oraz swobodnie nimi dysponowały. Jednocześnie powód prowadził prace związane z budową i wykończeniem domu dla swojej żony oraz generalny remont swojego domu i pomieszczeń swojej firmy przy ulicy (...) a pozwana wraz ze wspólniczką spółki cywilnej (...) przeprowadzała dużą inwestycję polegającą na remoncie i wyposażeniu lokalu na przychodnię stomatologiczną. Te okoliczności oraz brak w sprawie dowodów ( oprócz zeznań powoda sprzecznych z zeznaniami pozwanej ) jednoznacznie wskazujących na to, że określone przez niego nakłady na majątek pozwanej lub wpłaty na jej konto pochodziły z jego majątku , przemawiają za uznaniem za bezzasadne powództwa powoda w zakresie przekraczającym uznaną przez pozwaną kwotę 13 000 zł. Wskazać należy także, iż takiemu uznaniu nie sprzeciwia się wykazana przez powoda znaczna różnica w dochodach uzyskiwanych przez strony.

Powództwo powoda należy uznać także za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powód był związany z pozwaną przez 6 lat i posiada z nią 9-letniego syna A.. W okresie swojego związku z pozwaną zamieszkiwał z nią najpierw w jej mieszkaniu a później w jej domu; w tym czasie korzystał z ich wyposażenia i całej posesji w M. oraz z pieniędzy zarabianych przez pozwaną. Z uwagi na intymne relacje z inną kobietą i odkryciu tego przez pozwaną powód sam zerwał związek z pozwaną i postanowił się od niej wyprowadzić do swojego domu przy ulicy (...), który generalnie remontował w okresie tego związku. Pomimo tego, że pozwana wielokrotnie namawiała powoda do reaktywacji ich związku powód nie wyrażał na to zgody.

Wyżej wymienione okoliczności wskazują, że pozwana przez 6 lat miała przesłanki aby ufać powodowi, że zawrze z nią związek formalny i nie planować obowiązku zwrotu nakładów na jej nieruchomości. Pozwana miała uzasadnione oczekiwanie, że z uwagi na czas trwania tego związku nieformalnego, urodzenie z niego dziecka i uznanie go przez powoda oraz rozwiązanie małżeństwa powoda, zawrze z nim związek małżeński i nie będzie w przyszłości konieczności dokonywania rozliczeń nakładów na jej majątek i korzyści powoda z tytułu korzystania z niego. W tej sytuacji podjęcie przez powoda postępowania niezgodnego z uzasadnionymi oczekiwaniami pozwanej ( zdrada, zerwanie związku i żądanie rozliczenia nakładów ) należy uznać za złamanie zasady wzajemnego zaufania i lojalności i przez to za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które – zgodnie z treścią art. 5 kodeksu cywilnego – nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z jego ochrony. Za takim stanowiskiem przemawia także zasada priorytetu dobra małoletniego dziecka stron, które mieszka z pozwaną, korzysta z jej majątku i powinno zachować dobre relacje ze swoim ojcem oraz mieć niepogorszoną sytuację materialną po ustaniu nieformalnego związku swoich rodziców. Dodatkowo należy także wskazać, że powód przez wiele lat korzystał z nieruchomości pozwanej i nie rozliczył się z nią w tym zakresie; jednocześnie powód wskazując na to, że ma majątek i dochody kilkakrotnie większe od pozwanej nie zażądał zwrotu ruchomości ale zapłaty za nie jak za nowe rzeczy, w sytuacji kiedy także korzystał z nich przez wiele lat. Istotne w tym zakresie jest także i to, że powód dokonywał zakupów przedmiotowych ruchomości na rachunek swojej firmy w celu wpisania ich w jej koszty a jednak nie wykorzystał ich do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Należy także tu wskazać, że istnienie stanu nadużycia prawa Sąd bierze pod uwagę z urzędu a nie tylko na zarzut strony.

Powództwa wzajemne E. G. o zasądzenie od S. K. kwoty 158 937 zł należy także uznać za bezzasadne. Z okoliczności ustalonych na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów nie wynika aby E. G. zawierała z nim umowy pożyczki na kwotę 80 000 zł oraz to, że on bez jej zgody i wiedzy przelał w dniu 17 grudnia 2008r. na konto swojej firmy jej pieniądze w kwocie 121 937 zł. Przeciwko uznaniu za wiarygodne zeznań E. G. w tym zakresie przemawiają wyżej wymienione okoliczności dotyczące dysponowaniem pieniędzmi zarobionymi przez strony oraz to, że wystąpiła ona z powództwem o te kwoty dopiero po otrzymaniu od powoda odpisu pozwu zawierającego jego żądania; dodatkowo za bezzasadnością jej żądania przemawia to, że z jej zeznań wynika, że dopiero po 3 latach zorientowała się o braku na swoim rachunku bankowym kwoty 120 000 zł i odsetek bankowych od tej kwoty. W tej sytuacji oraz wobec treści zeznań świadków Z. G. i A. G. Sąd w zakresie dotyczącym obrotu przez strony kwotą 120 000 zł uznał za wiarygodne zeznania powoda wskazujące na cel i przebieg tej operacji oraz pochodzenie tej kwoty z jego majątku.

Wobec uznania przez pozwaną żądania powoda w zakresie dotyczącym kwoty 13 000 zł, obejmującej część wartości jego nakładów na jej lokal mieszkalny przy ulicy (...) w R., oraz stwierdzenia braku podstawy jej zarzutu potrącenia tej kwoty ( z uwagi na bezzasadność powództwa wzajemnego ) Sąd w punkcie pierwszym wyroku na podstawie art. 410 par.1 i 2 w zw. z art. 405 kodeksu cywilnego zasądził od niej na jego rzecz kwotę 13 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 17 listopada 2011r. do dnia zapłaty.

Z uwagi na uznanie powództwa powoda za bezzasadnego w zakresie przekraczającym kwotę 13 000 zł Sąd w punkcie drugim wyroku oddalił powództwo powoda w tej części.

Wobec uznania za bezzasadne powództwa wzajemnego E. G. o zasądzenie od S. K. kwoty 158 937 zł Sąd oddalił je w punkcie trzecim wyroku.

Z uwagi na takie rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie sporów między stronami Sąd w punkcie czwartym wyroku zniósł wzajemnie między nimi koszty procesu obejmujące poniesione przez nich opłaty i koszty zastępstwa procesowego. Orzeczenie w tym zakresie Sąd oparł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego.

/-/ Na oryginale właściwy podpis.-

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Mazur
Data wytworzenia informacji: