Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1349/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2019-12-16

Sygn. akt I C 1349/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Kierończyk

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku w Radomiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko T. B.

o ochronę dóbr osobistych

oddala powództwo jako oczywiście bezzasadne

Na oryginale właściwy podpis

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 6 czerwca 2019 roku powód M. P. wniósł o zarządzenie zwolnienia powoda z zakładu karnego, wydając nakaz zwolnienia, wyłączyć z rozpoznania sprawy Prokuraturę Rejonową w J. L., Sąd Rejonowy w Z. jak i równorzędne sądy podległe Sądowi Okręgowemu w Z. oraz Sąd Rejonowy w C., zasądzenie od pozwanego kwoty 85.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 4 marca 2016 roku do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż jest on pokrzywdzonym i ofiarą popełnionych przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych, ponieważ został on bezprawnie pozbawiony wolności. Powód podniósł, iż złożył wniosek do Sądu Okręgowego w. Z.o bezzwłoczne zwolnienie go z zakładu karnego. M. P. wskazał, iż pomimo upływu 10 dni od daty złożenia wniosku, nie został zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. Powód podniósł ponadto, że jego partnerka żyje w skrajnym ubóstwie, jego dom wymaga generalnego remontu, a on nie jest w stanie jej pomóc w związku z jego aktualną sytuacją. M. P. wskazał również, iż Słuzba Więzienna oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Z. znęca się nad nim i odmawia poświadczenia jego podpisów na dokumentach bankowych. Za całą zaistniałą sytuację wini Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Z.Sędziego T. B.

Sąd ustalił, co następuje:

Powództwo jest oczywiście bezzasadne.

Zgodnie z art. 191 1 § 1 i 3 k.p.c. jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228, wynika oczywista bezzasadność powództwa, Sąd może oddalić powództwo na posiedzeniu niejawnym, nie doręczając pozwu osobie wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznając wniosków złożonych wraz z pozwem.

Oceny, że powództwo jest oczywiście bezzasadne, Sąd dokonał na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, które są mu znane: treść pozwu (żądania i uzasadnienia) treść załączników, okolicznościach wniesienia, faktach powszechnie znanych i znanych Sądowi z urzędu.

Powództwo jest oczywiście bezzasadne, gdyż powód dochodzi roszczenia opierającego się na nadużyciu prawa procesowego. Z samej treści pozwu, zwłaszcza w świetle treści załączników do niego, wynika, że fakty wskazane przez stronę powodową nie mogą uzasadnić jej żądania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji wyroku.

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Malaczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Kierończyk
Data wytworzenia informacji: