Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1170/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2016-02-17

Sygn. akt I C 1170/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska

Protokolant: staż. Anna Siwiec

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 w Radomiu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. N., P. N.

przeciwko Gmina i Miasto P.

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli i zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od M. N. i P. N. na rzecz Gminy i Miasto P. kwotę 3600 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nakazuje ściągnąć od M. N. i P. N. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Okręgowego w Radomiu) kwotę 595.05 złotych słownie pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięć groszy tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Na oryginale właściwy podpis.

IC 1170/13

UZASADNIENIE

M. i P. małżonkowie N. po zmodyfikowaniu żądania pozwu z dnia 7 marca 2013 r., w piśmie procesowym z dnia 17 lipca 2013 r. wnosili o:

-

zobowiązanie Gminy M. P. do złożenia oświadczenia woli, że nabywa od M. i P. małż. N., prawo własności nieruchomości położonej w P., powiat przy (...), województwo (...), oznaczonej nr ewidencyjnym (...) o obszarze 683 mkw., dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w P. prowadzi księgę wieczystą KW (...), za zapłatą kwoty 45 100 zł.,

-

zasądzenie od Gminy M. P. solidarnie na rzecz M. i P. małż. N. kwoty 47 063,55 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od daty ponownego przeniesienia prawa własności nieruchomości na pozwanego ,

-

zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania podano, że w dniu 5 lipca 2011 r. przed notariuszem J. S. prowadzącym Kancelarię Notarialną w P. strony zawarły umowę kupna - sprzedaży, w wyniku której powodowie nabyli własność nieruchomości położonej w P. oznaczonej nr ewidencyjnym (...) o obszarze 683 mkw., dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w P. prowadzi księgę wieczystą KW (...). Przedmiotowa nieruchomość została zakupiona w celach budowlanych, powodowie zamierzali na niej wybudować dom jednorodzinny na dowód czego załączono do akt wypis z aktu notarialnego zakupu nieruchomości k 11 - 19.

W dniu 15 czerwca 2012 r. w związki ze zleceniem sporządzenia mapy do celów projektowych geodeta S. S. (1) poinformował powodów, że przez nieruchomość (...) przebiega podziemna linia energetyczna, która w znaczny sposób ogranicza zagospodarowanie terenu. Mapę do celów projektowych powodowie odebrali w dniu 15 czerwca 2012 r. i niezwłocznie ustnie poinformowali pozwanego. Ponieważ położenie linii elektroenergetycznej nie tylko obniża wartość zakupionej nieruchomości ale także uniemożliwia, realizację planowanego przez powodów projektu budowlanego na działce (...) w dniu 4 lipca 2012 r. powodowie złożyli pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia 5 lipca 2011 r. z uwagi na wady rzeczy sprzedanej ­oświadczenie k. 47-49.

Powodowie wskazali, że na kwotę wskazanej wartości sporu składają się : wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego J. C., która wynosi 36 300 zł., oraz kwota ceny zakupu nieruchomości w wysokości 45 100 zł. i koszty jakie powodowie ponieśli w związku z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w wys. 1963,55 zł. k. 77-78 akt.

Pozwana Gmina i Miasto P. nie uznała żądań powodów. Wnosząc o oddalenie powództwa podano, że pozwany ogłosił w dniu 28 marca 2011 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w P. (4 działki). Termin przetargu został wyznaczony na 12 maja 2011 r. a ogłoszenie o przetargu załączono do akt k.20. W ogłoszeniu przytaczano, że działki te są przeznaczone w planie miejscowym jako tren zabudowy mieszkaniowej, a szczegółowych informacji można uzyskać (odnoście uzbrojenia i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego) w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji (...) w P. pok. 3. Powodowie byli w ww. Wydziale w celu uzyskania informacji i dowiedzieli się, że wszystkie informacje są zawarte w szczegółowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powodowie zapoznali się z planem miejscowym, jednak nie wnosili o udzielenie wyjaśnień co do zapisów planu, nie poszukiwali informacji dotyczących możliwości zagospodarowania działki zgodnych z ich ewentualnymi planami. Powodowie przystępując do przetargu na zakup nieruchomości posiadali odpowiednio długi czas na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji o nabywanych działkach. Przetarg ogłoszono w dniu 28 marca 2011 r. a odbył się w dniu 12 maja 2011 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla (...) w P. , jako akt prawa miejscowego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa (...) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pozwanej. Załącznikiem graficznym do planu jest mapa wykonana w skali 1 : 1000, na której są zaznaczone wszystkie linie energetyczne, wodociągowe, czy kanalizacyjne znajdujące się na przedmiotowym terenie. Załącznik ten jest wykonany na tej samej mapie zasadniczej, na podstawie której powodowie uzyskali mapę do projektu od geodety S. S.. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego J. C. operet szacunkowy działki (...) był dostępny do wglądu dla powodów, o czym, również była informacja o ogłoszeniu przetargu. Na str. 10 operatu jest informacja o tym, że warunki zagospodarowania przedmiotowej działki są przeciętne. Na str. 9 jest opis kryteriów oceny i wynika z niego, że warunki przeciętne oznaczają występujące ograniczenia w zagospodarowaniu działki. Ograniczenia wynikają między innymi z niewielkiej powierzchni działki (683m.kw), jej kształtu, obowiązującej linii zabudowy oraz przebiegających sieci infrastruktury technicznej. Oznacza to pewne ograniczenia dla inwestora na etapie planowania inwestycji. Z powyższego wynika, że projekt inwestycyjny powinien być wybrany stosownie do możliwości zagospodarowania posiadanej nieruchomości, dlatego z tych powodów oświadczenie powodów, że na działce nr (...) nie da się usytuować wybranego projektu domu „Dom w filodendronach' nie uzasadnia żądania pozwu. Występujące ograniczenia w zagospodarowaniu nie powodują, że na przedmiotowej działce nie można zrealizować innego projektu domu mieszkalnego. Powodowie wiedzieli, że pozwana zbywa działki jako budowlane a nie zbywa działek pod określony projekt mieszkalny. Informacja o ograniczeniach w zagospodarowaniu została udostępniona zainteresowanym i decyzja o ewentualnym nabyciu działki na określony cel, przy istniejących ograniczeniach, była suwerenną decyzja powodów, za którą pozwany nie ponosi odpowiedzialności. Podniesiono, że okoliczność, że powodowie niedokładnie przeanalizowali te informacje, bądź niedokładnie przeanalizowali te informacje , bądź wyciągnęli nieprawidłowe wnioski nie może obciążać pozwanego. Za niezasadne uznano twierdzenia zawarte w załączonej do pozwu opinii mgr inż. A.. D. J. (1), że przedmiotowa działka (...) nie może być uznana za pełnowartościową działkę budowlaną, bowiem realizowane mogą być na niej takie projekty domów mieszkalnych, które dopuszczają istniejące ograniczenia. Powodowie mieli dostępne wszystkie niezbędne informacje o tym, że występują ograniczenia w zagospodarowaniu działki, bo są to powszechnie dostępne informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu, w operacie szacunkowym dostępnym na żądanie i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszonym w (...) oraz Dzienniku Urzędowym Województwa (...).

Sąd poczynił następujące ustalenia faktyczne i prawne.

Burmistrz Gminy i Miasta P. w dniu 28 marca 2011 r. ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w P. - czterech niezabudowanych działek: oznaczonej nr: (...) położonej przy ul. (...) oraz działek (...) położonych przy ul. (...). Termin przetargu został wyznaczony na 12 maja 2011 r. o godz. 12. 00 w S. nr 2 (...). Ogłoszenie o przetargu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej - k.20. W ogłoszeniu wskazano, że działki te są przeznaczone w planie miejscowym jako teren zabudowy mieszkaniowej, a szczegółowe informacje dotyczące uzbrojenia i szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji (...) w P. pok. 3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla (...) w P., jako akt prawa miejscowego został uchwalony Uchwałą nr (...)Rady Gminy i Miasta P. z dnia 18 września 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa (...) Nr 217 poz. 9274 k.21 -28, 107 - 122. Załącznikiem graficznym do planu jest mapa wykonana w skali 1 : 1000, na której są zaznaczone wszystkie linie energetyczne, wodociągowe, czy kanalizacyjne znajdujące się na przedmiotowym terenie, w tym również uwidoczniony jest przebieg linii podziemnego kabla energetycznego, a który - po późniejszym wydzieleniu działek budowlanych na tym terenie z przeznaczeniem do sprzedaży - przebiega przez przedmiotową działkę - mapa k. 65, zeznania świadka P. W. - architekta urbanisty k. 125 v - 127, zeznania J. C. k. 228 v - 229, opinia biegłego mgr inż. K. C. k. 241 - 248, 267-268.

Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego J. C. w dniu 15 września 2010 r. operet szacunkowy określającego wartość rynkową przedmiotowej działki nr (...) jaki i sąsiadującej z nią działki o nr (...), których kupnem byli zainteresowani powodowie był dostępny do wglądu dla powodów. Z załączonego do akt operatu szacunkowego określającego wartość rynkową przedmiotowej działki nr (...) ( k. 29 - 41) na str. 10 tego operatu zawarto zestawienie cech szacowanej działki w następujący sposób: lokalizacja szczegółowa - słaba, powierzchnia działki - korzystna, stopień uzbrojenia terenu - dobry, dostępność komunikacyjna - dobra, warunki zagospodarowania -przeciętne. Na str. 9 operatu jest opis kryteriów oceny i wynika z niego, że warunki przeciętne oznaczają występujące ograniczenia w zagospodarowaniu działki. Ograniczenia te wynikały między innymi z niewielkiej powierzchni działki (683m.kw), jej kształtu, obowiązującej linii zabudowy oraz przebiegających sieci infrastruktury w tym również przebiegu powyższego podziemnego kabla energetycznego - świadek J. C. k. 228 v - 229, świadek P. W. - architekt urbanista k. 127. Przetarg ogłoszony w dniu 28 marca 2011 r. odbył się we wskazanej dacie tj. w dniu 12 maja 201 lr. W przetargu powodowie nabyli dwie działki nr (...) w tym przedmiotową działkę za cenę 45 100 zł.- protokół z przebiegu przetargu k. 18 -19, notarialna umowa kupna sprzedaży z dnia 5 lipca 201 lr. sporządzona w Kancelarii Notarialnej przez notariusza J. S. w P. akt notarialny rep A nr (...) k. 11 - 17.

Na przedmiotowej działce (...) powodowie zamierzali wybudować dom jednorodzinny wybierając projekt domu z oferty biura (...) „Dom w filodendronach". W dniu 15 czerwca 2012 r. w związku ze zleceniem sporządzenia mapy do celów projektowych geodeta S. S. (1) poinformował powodów, że przez nieruchomość (...) przebiega podziemna linia energetyczna. Powodowie podali, że po raz pierwszy usłyszeli informację o przebiegu podziemnego kabla energetycznego przez przedmiotową działkę -zeznania powodów, świadek S. S. (1) k. 71. Mapę do celów projektowych z naniesionym przebiegiem podziemnego kabla energetycznego powodowie odebrali w dniu 15 czerwca 2012 r. Opierając się na załączonej do pozwu opinii mgr inż. architekta D. J. (1), z której wynika, że położenie podziemnej linii elektroenergetycznej uniemożliwia realizację planowanego przez powodów projektu budowlanego domu oraz że, przedmiotowa działkę nie może być uznana za pełnowartościową - powodowie w dniu 4 lipca 2012 r. złożyli pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia 5 lipca 2011 r. z uwagi na wady rzeczy sprzedanej -oświadczenie k. 47 - 49, opinia mgr inż. D. J. k. 50 . Na drugiej z zakupionych działek, przez którą przebiegała niewyszczególniona w operacie szacunkowym podziemna linia sieci wodociągowej powodowie, pomimo złożonego oświadczenia stronie pozwanej o odstąpieniu od umowy zrealizowali budowę domu mieszkalnego wg projektu nie będącego „Domem w filodendronach". Należy przy tym wskazać, że J. C. sporządzająca również operat szacunkowy określający wartość rynkową działki nr (...) z uwagi m.in. na przebieg sieci wodociągowej sporządziła zestawienie cech szacowanej działki analogicznie jak działki (...). Operaty były sporządzane po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją geodezyjną znajdującą się w Starostwie Powiatowym. Z dokumentacji geodezyjnej wynikało, że działki nie mają przyłączy, które znajdują się w drogach przylegających a przebiegająca przez róg działki (...) podziemna linia energetyczna, podobnie jak przebiegająca przez róg działki (...) podziemna linia wodociągowa, znajdują się w całości w pasach ograniczających zabudowę z uwagi na odległość od granicy działki. Stwierdziła jednoznacznie, że pomimo braku w sporządzonych przez siebie operatach szacunkowych wskazań co do przebiegu podziemnych linii na działkach zakupionych przez powodów, okoliczność ta została uwzględniona w wycenie przedmiotowej nieruchomości. Wskazała na przyjęcie (wynikającego z metodologii wyceny) współczynnika korekcyjnego dla cechy -warunki zagospodarowania - na poziomie minimalnym 0,05 co oznacza, że dla wycenianej działki warunki zagospodarowania są niekorzystne i to przełożyło się na cenę obniżając wartość nieruchomości o 10 %. Najkorzystniejszy współczynnik dla zagospodarowania nieruchomości wynosi 0,14 - świadek J. C. k. 227v - 229, operat szacunkowy k. 40, k. 194 akt.

Stwierdzona przez świadka P. W. - architekta urbanisty okoliczność wynikająca z zapisu § 6 ust. 12 uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie osiedla (...) w mieście P. możliwość przełożenia podziemnego kabla energetycznego - k. 126v i k. 113 spowodowała podjęcie przez strony pertraktacji co do możliwości ugody między stronami wobec deklarowanej przez powodów gotowości do dokonania przełożenia kabla i zgody strony pozwanej na częściowy zwrot stronie powodowej poniesionego wydatku z tym związanego. Do sfinalizowania tych propozycji nie doszło, powodowie oczekiwali poniesienia przez stronę pozwaną całości tego wydatku, na co nie uzyskali aprobaty strony pozwanej k. k. 127, 166- 167.

Opiniujący w sprawie biegły mgr inż. K. C. w złożonej i uzupełnianej na wniosek stron opinii potwierdził, że zagospodarowanie przedmiotowej działki jest trudne, ze względu na kształt nieforemnego czworokąta, istniejącej linii zabudowy, ograniczeń wynikających z prawa i rozporządzeń oraz z miejscowego planu zagospodarowania a także przebiegającego przez działkę podziemnego kabla energetycznego, jednakże stwierdził, że jest możliwe. Wskazał, że usytuowanie na przedmiotowej działce podziemnego kabla energetycznego ogranicza możliwości dowolnego kształtowania przestrzeni tej działki, jednakże nie dyskwalifikuje jej pod względem możliwości budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego. Ograniczenia te są różne w zależności od projektu architektonicznego przyszłego domu. Na przedmiotowej działce możliwa jest również realizacja wskazanego przez powodów domu wg projektu Biura (...) + dom w filodendronach .Dla innych projektów ograniczenia te mogą być większe lub mniejsze, jednak projektujący architekt zawsze może znaleźć rozwiązanie korzystne dla powodów - opinia k.241 - 248. W opinii uzupełniającej pisemnej i ustnej wyrażonej na rozprawie w dniu 27 stycznia 2016 r. biegły wskazał obszar ograniczonego korzystania z działki na 16,3 m. kw. licząc od skrajni kabla co zobrazował na załączonym rysunku. Wskazał, że na obszarze ograniczonego korzystania z nieruchomości nie można sadzić drzew lub innej roślinności o rozbudowanym systemie korzeniowym, można ułożyć kostkę brukową dla chodnika lub dojazdu do nieruchomości k. 267 -268, 308v.

Sąd dokonał powyższych ustaleń faktycznych na podstawie przeprowadzonych w sprawie dowodów w tym przesłuchanych ww. świadków , jak również zeznających właścicieli nieruchomości sąsiadujących z powodami A. Z. k. 124, M. K. k. 72, których informowali o uzyskaniu od geodety S. S. (3) wiedzy o przebiegu podziemnego kabla energetycznego, sieci wodociągowej na zakupionych od Gminy działkach, które również obejmowały ich działki, świadka geodety S. S. (3) k.71 - 72. Świadek ten potwierdził okoliczności wskazywane przez powodów min., że z uwagi skalę mapy będącej załącznikiem do planu zagospodarowania 1:1000 naniesienia rysunkowe w tym przebiegających kabli i sieci energetycznych są mało czytelne dla osób „zwykłych z ulicy". Świadek potwierdził naniesienie na tej mapie przebiegu podziemnego kabla energetycznego przebiegającego przez przedmiotową nieruchomość oraz podał, że uzyskanie dokładnych i aktualnych danych związanych z przedmiotową działką wymaga zasięgnięcia informacji w Starostwie Powiatowym , w którym są służby geodezyjne. Znalazło to potwierdzenia również w treści zeznającego świadka P. W., który ponadto wskazał, że z uwagi na datę sporządzenia mapy dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania pochodzącą z 2008 r. koniecznym było zaktualizowanie jej zapisów w służbie geodezyjnej Starostwa Powiatowego. Zeznania powodów złożone w sprawie w charakterze stron poprzedziło obszerne wysłuchanie informacyjne, zaś zeznający jako strona pozwana J. W. -kierownik Wydziału Mienia Komunalnego zeznawał uprzednio w sprawie w charakterze świadka . Zeznającym świadkom jak i stronom - w ocenie Sądu - nie można odmówić waloru wiarygodności, zeznania opierały się o osobiste spostrzeżenia oraz osobiście dokonywane czynności, wzajemne kontakty i prowadzone rozmowy wynikające z przygotowań powodów do zakupu działek w tym przedmiotowej nr (...), udostępnionej dokumentacji ograniczonej na etapie poprzedzającej zakup działek jedynie na zapisach miejscowego planu zagospodarowania z 2008 roku i mapy stanowiącej jego załącznik, zapisach sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego J. C. w dniu 15 września 2010 r. w operatach szacunkowych określającego wartość rynkową przedmiotowej działki nr (...) jaki i sąsiadującej z nią działki o nr (...), których kupnem byli zainteresowani. Powodowie przyznali, że mieli wiedzę, że pozwana zbywa działki jako budowlane a nie dokonuje zbycia działek pod określone projekty mieszkalne. Z przeprowadzonych w sprawie dowodów w tym z przeprowadzonej opinii biegłego mgr inż. K. C. wynika jednoznacznie, że nabyta przez powodów przedmiotowa działka (...) jest działką budowlaną, że zagospodarowanie przedmiotowej działki jest trudne, ze względu na kształt nieforemnego czworokąta, istniejącej linii zabudowy, ograniczeń wynikających z prawa i rozporządzeń oraz z miejscowego planu zagospodarowania a także przebiegającego przez działkę podziemnego kabla energetycznego, jednakże stwierdził, że jest możliwe. Usytuowanie na przedmiotowej działce podziemnego kabla energetycznego ogranicza możliwości dowolnego kształtowania przestrzeni tej działki, jednakże nie dyskwalifikuje jej pod względem możliwości budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego. Sąd podzielił powyższą opinię w całości z uwagi na to, że oparta została o specjalistyczną wiedzę biegłego, dogłębną analizę i argumentację oparta na zgromadzonej dokumentacji, zobrazowaniu na załączonych do opinii przykładowego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki w tym również możliwości usytuowania na niej planowanego przez powodów projektu „domu w filodendronach". Opinia biegłego wskazuje jednoznacznie, na uznanie za wiarygodne zeznań rzeczoznawcy majątkowego J. C., że pomimo braku w sporządzonym przez siebie operacie szacunkowym przedmiotowej działki wskazań co do przebiegu podziemnej linii energetycznej- okoliczność ta została uwzględniona w wycenie przedmiotowej nieruchomości w pozycji 9.5 i 9.6 operatu. Wskazała na przyjęcie (wynikającego z metodologii wyceny) współczynnika korekcyjnego dla cechy -warunki zagospodarowania przedmiotowej działki - na poziomie minimalnym 0,05 co oznaczało, że dla wycenianej działki warunki zagospodarowania są niekorzystne przy wskazaniu, że najkorzystniejszy współczynnik dla zagospodarowania nieruchomości wynosi 0,14. Powodowie mieli zatem dostępne informacje o tym, że występują ograniczenia w zagospodarowaniu działki.

W świetle powyższego w ocenie Sądu powodowie dysponowali informacją o ograniczeniach w zagospodarowaniu nabywanej przedmiotowej działki budowlanej. Nie można odmówić zasadności stanowiska strony pozwanej, że niedokładne przeanalizowanie tych informacji obciążają pozwanego.

Odnosząc się do żądania powodów wskazać należy, że przewidziana w art. 556 i następne k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest odpowiedzialnością bezwzględną. Treść art. 556 (1) § 1 k.c. wskazuje, że decydujące znaczenie ma kryterium funkcjonalne związane z przeznaczeniem rzeczy oraz jej użytecznością ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy oraz z właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca kupującego i takie pojęcie wady fizycznej rzeczy sprzedanej przeważa w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Poczynione wyżej ustalenia wskazują jednoznacznie na brak jakichkolwiek przesłanek wskazujących na zasadność stwierdzeń powodów iż nabyta przez nich działka nr (...) nie ma właściwości działki budowlanej oraz, że nie jest możliwe wybudowanie na niej jednorodzinnego domu mieszkalnego, w wybranego projektu „Dom w filodendronach". Należy przy tym wskazać, że brak jest podstaw do ustalenia, że sprzedająca w trybie przetargowym przedmiotowa nieruchomość pozwana Gmina i Miasto P. uchybiła obowiązkom sprzedającego wynikającego z treści art. 546 k.c. Powodowie mieli dostępne wszystkie niezbędne informacje o tym, że występują ograniczenia w zagospodarowaniu działki, bo są to powszechnie dostępne informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu, w operacie szacunkowym dostępnym na żądanie i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego i opublikowanego w 2008 r.. Zatem będące na załączonej do tego planu mapie sytuacyjnej odniesienia do przedmiotowej działki z powodu upływu czasu i skali tej mapy wymagały zasięgnięcia przez powodów uaktualnionych danych w tym przedmiocie z zasobów służby geodezyjnej tym bardziej, że zapisy operatu szacunkowego, do którego nie są załączane mapy geodezyjne również na taką potrzebę wskazywały. W ocenie Sądu podniesiony i wykazany przez stronę pozwaną brak dokładności powodów w przeanalizowaniu udostępnionych im informacji oraz dokumentacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości a wręcz wyciągnięcie nieprawidłowych wniosków nie może obciążać pozwanego.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż braku jest przesłanek do uznania zasadności złożonego przez powodów oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy kupna przedmiotowej nieruchomości w postaci działki (...) i tym samym uznał wnoszone żądania powodów za nieuzasadnione.

Na podstawie art. 98 k.p.c Sąd zasądził od powodów na rzecz strony pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3600 zł przewidzianej w § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz .U. z 2013 r, poz. 461) oraz nakazał ściągnięcie na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Okręgowego w Radomiu kwotę 595,05 zł. tytułem zwrotu wy datków poniesionych w sprawie w związku z opinią biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Malaczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Poznańska
Data wytworzenia informacji: