Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 484/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2019-12-23

Sygn. akt 484/19

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 29 maja 2019 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej E. M. kwoty 4.929,75 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia od pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że dochodzona pozwem wierzytelność wynika z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr (...) łączącą ubezpieczyciela B. (...) z siedzibą w R.
i pozwaną. W/w ubezpieczyciel (będący ubezpieczycielem pierwotnym) udzielając stronie pozwanej ochrony ubezpieczeniowej, spełnił swoje świadczenie w umówiony sposób, właściwy dla stosunku prawnego, łączącego strony, a pozwana pomimo obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej, stanowiącej ekwiwalent udzielonej ochrony ubezpieczeniowej za umówiony okres, nie dokonała należnej ubezpieczycielowi wpłaty kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu sporu.

Powód podniósł, że nabył przedmiotową należność w drodze umowy cesji wierzytelności zawartej z B. (...) z siedzibą w R. w dniu
16 kwietnia 2019r. Dowodem potwierdzającym nabycie tej wierzytelności jest wyżej powołana umowa cesji wraz z załącznikiem w postaci Aneksu do tej umowy z dnia 15 maja 2019r. oraz załącznikiem nr 1 do tego Aneksu.

Powód wskazał, że na dochodzoną pozwem kwotę składa się należność główna w kwocie 4.840,95 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone przez powoda od kwoty należności głównej za okres od 17.04.2019r. do dnia 23.05.2019r. w kwocie 33,42 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone przez pierwotnego wierzyciela za okres od 15.04.2019r. w kwocie 55,38 zł.

Sąd Rejonowy (...) w L.VI Wydział Cywilny nakazem zapłaty wydanym w dniu 05.07.2019r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakazał pozwanej E. M., aby w ciągu dwóch tygodni zapłaciła powodowi kwotę 4.929,75 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29.05.2019r. do dnia zapłaty (k. 6v).

Pozwana E. M. wniosła sprzeciw od tego nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości (k. 7v-8).

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Na skutek wniesienia sprzeciwu przez pozwaną Sąd Rejonowy (...) w L.VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 15.07.2019 roku przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi (k. 9v).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

W dniu 29.09.2016r. pozwana E. M. zawarła z B. (...) z siedzibą w R. umowę ubezpieczenia ciągnika siodłowego
nr rej. (...), potwierdzoną polisą nr (...). Pozwana nie wywiązała się z tej umowy w zakresie zapłaty należnej składki za ubezpieczenie w części dotyczącej kwoty 4.840,95 zł w terminie, który został określony
w umowie na dzień 14.10.2016r.

Powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W., powołując się na cesję wierzytelności, dochodził zasądzenia od pozwanej powyższej kwoty wraz z należnymi odsetkami.

W myśl przepisu art. 509 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz
z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa,
a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Na skutek zawarcia umowy cesji wierzytelności stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie, natomiast zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela. Tym samym legitymacja procesowa czynna, przysługująca do tej pory cedentowi, przechodzi na cesjonariusza, który zyskuje szczególne uprawnienie do występowania w charakterze strony w konkretnym procesie w stosunku do konkretnego podmiotu. Warunkiem uzyskania tego uprawnienia jest wykazanie przez cesjonariusza skuteczności cesji konkretnej wierzytelności.

W uzasadnieniu pozwu powód powoływał się na umowę przelewu wierzytelności, którą miał zawrzeć w dniu 16 kwietnia 2019r. z B. (...) z siedzibą w R. na podstawie której nabyć miał wierzytelność, jaka przysługiwała cedentowi wobec pozwanej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, potwierdzoną polisą nr (...). Powód co prawda wykazał w toku tego postępowania, że doszło do zawarcia umowy cesji, ale nie udowodnił, że umowa ta obejmowała przedmiotową wierzytelność. Zauważyć bowiem należy, iż powód przedstawił wyciąg z załacznika do umowy cesji
(k. 29) obejmujący zupełnie inną wierzytelność, niż ta której dochodzi
w niniejszym postępowaniu (wyciąg dotyczy wierzytelności wobec M. S. z tytułu umowy ubezpieczenia F. (...)).

W tych okolicznościach nie sposób wywieźć uprawnienia powoda do skutecznego wstąpienia w prawa cesjonariusza z umowy ubezpieczenia ciągnika siodłowego nr rej. (...), zawartego z pozwaną E. M., potwierdzoną polisą nr (...), a co za tym idzie uprawnienia powoda do dochodzenia roszczenia wynikającego z tej umowy.

Zauważyć należy, iż wywodzenie uprawnień z faktu nabycia wierzytelności na podstawie umowy cesji wymaga przede wszystkim udowodnienia, że doszło do skutecznego przelewu konkretnej wierzytelności. Wierzytelność, co do której nabywca rości sobie pretensje wobec dłużnika, musi być w sposób dostateczny oznaczona i udowodnione musi być przejście tejże wierzytelności na stronę powodową. Skoro więc powód nie wykazał, że przedmitem cesji była wierzytelność przysługująca poprzednikowi prawnemu powoda wobec pozwanej E. M., to nie sposób uznać, że doszło do skutecznego nabycia przedmiotowej wierzytelności.

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że powód nie wykazał swojej legitymacji czynnej. Przy czym podkreślić należy, że w judykaturze i doktrynie przyjmuje się na ogół, że legitymacja procesowa jest właściwością podmiotu,
w stosunku do którego sąd może rozstrzygnąć o istnieniu, albo nieistnieniu indywidualno - konkretnej normy prawnej przytoczonej w powództwie. Wobec faktu, iż legitymacja procesowa stanowi przesłankę materialnoprawną, sąd dokonuje oceny w zakresie jej istnienia w chwili orzekania co do istoty. Brak legitymacji procesowej zarówno czynnej, jak i biernej, prowadzi do wydania wyroku oddalającego powództwo. W zakresie wykazania swojej legitymacji czynnej, ciężar dowodu spoczywał na stronie powodowej.

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że powód nie wykazał, iż posiada legitymację procesową czynną, co Sąd zobowiązany był zbadać z urzędu, niezależnie od podniesionych przez pozwaną zarzutów. Powód przedłożył umowę, z której wywodził swoją legitymację procesową czynną. Nie wykazał jednak, że przedmiotowa wierzytelność została objęta tą umową, a w konsekwencji, że doszło do przeniesienia wierzytelności na powoda.

W konsekwencji uznać należy, że powód nie wykazał nabycia wierzytelności w stosunku do pozwanej, wynikającej z umowy ubezpieczenia, potwierdzonej polisą nr (...). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne zgodnie z art. 6 k.c. (wyrok SN z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997/6-7/76). W przedmiotowej sprawie ciężar dowodu spoczywał zatem na stronie powodowej.

Należy wskazać, iż kontradyktoryjność procesu cywilnego wymaga, aby to strony wskazywały dowody dla wykazania swoich twierdzeń. Brak zatem było podstaw do tego, aby Sąd z urzędu dopuszczał i przeprowadzał dowody potwierdzające skuteczność umowy cesji. Sąd umożliwił powodowi sanowanie występujących braków, zakreślając mu termin na zgłoszenie wszystkich wniosków dowodowych po doręczeniu sprzeciwu, pod rygorem pominięcia (k. 37).

Z tych względów i na podstawie powołanych wyżej przepisów Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Latoch
Data wytworzenia informacji: