Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 221/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim z 2016-05-04

Sygn. akt I C 221/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 20 stycznia 2016 roku, złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. G. kwoty 211,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Nadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu, z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód podniósł, iż dochodzi powyższej kwoty z tytułu nieopłaconej składki wynikającej z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potwierdzonej polisą nr (...), która została zawarta na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na skutek niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr (...).

Powód nadmienił, iż pozwany R. G. nabył przedmiotowy pojazd w dniu 10.05.2012 roku od W. K., z którym powód zawierał umowę ubezpieczenia potwierdzona polisą nr (...). W związku z kupnem tego pojazdu, zgodnie z przepisami w/w ustawy, na pozwanego przeszły prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza, wynikające z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia trwał od dnia 09.06.2011r. do dnia 08.06.2012r., zatem pozwany najpóźniej w dniu 07.06.2012r. powinien wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeśli nie chciał kontynuować ochrony ubezpieczeniowej w powodowym towarzystwie ubezpieczeniowym.

W ocenie powoda, wobec niewypowiedzenia tej umowy została zawarta z mocy samego prawa następna umowa na kolejne 12 miesięcy, potwierdzona polisą nr (...), z tytułu której powód dochodzi zapłaty składki niniejszym pozwem.

Pozwany R. G. nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10.05.2012r. pozwany R. G. kupił od W. K. samochód marki O. (...), nr rej. (...), który objęty był ochroną ubezpieczeniową powoda od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej w dniu 21 czerwca 2011r. w okresie od dnia 09.06.2011r. do dnia 8.06.2012r. (polisa nr (...) - k. 22, umowa kupna k. 23). Pozwany nie wypowiedział powyższej umowy (bezsporne).

Po upływie okresu ubezpieczenia wynikającego z powyższej umowy, powód wystawił w dniu 8.01.2013r. nową polisę ubezpieczeniową nr (...) na okres od dnia 09.06.2012r. do dnia 08.06.2013r. Wysokość składki ubezpieczeniowej obciążającej pozwanego została określona na kwotę 714 zł z terminem płatności do dnia 22.01.2013r. (k. 21).

Natomiast w dniu 25.09.2012r. pozwany sprzedał przedmiotowy pojazd M. S., o czym zawiadomił pozwanego w dniu 8.09.2012r. (umowa sprzedaży – k. 25).

W dniu 5.02.2013r. powód wezwał do zapłaty pozwanego R. G. kwoty 714 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22.02.2013r. do dnia zapłaty tytułem składki z polisy wznowieniowej nr (...) (k. 26-27).

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny pomiędzy stronami i został ustalony w oparciu o wyżej powołane dokumenty, które Sąd obdarzył walorem wiarygodności, albowiem nie były one kwestionowane przez strony oraz nie budzą wątpliwości Sądu pod względem ich wiarygodności i autentyczności.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo Towarzystwa (...) z siedzibą w W. jest niezasadne i podlega oddaleniu.

Roszczenie powoda o zasądzenie od pozwanego składki wynikającej z polisy ubezpieczeniowej nr (...) należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustawy ( Dz. U. 2011, nr 205, poz. 1210 ).

Ustawa ta weszła w życie w dniu 11 lutego 2012 r., przy czym zgodnie z treścią art. 6 ustawy nowelizującej do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do przedmiotowej umowy, albowiem powód dochodzi należności wynikającej z nowej umowy ubezpieczenia za okres od dnia 09.06.2012 do dnia 08.06.2013r., do zawarcia której doszło już po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, to jest w dniu 08.01.2013r. (polisa nr (...)).

Podkreślić należy, iż żądaniem pozwu nie są objęte należności wynikające w rekalkulacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej za okres od dnia 09.06.2011r. do dnia 08.06.2012r. (polisa nr (...)), a tylko wówczas miałyby zastosowanie przepisy w brzmieniu sprzed omawianej nowelizacji.

Obecnie wyłączona jest natomiast możliwość stosowania automatycznego odnowienia się umowy ubezpieczenia na podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w sytuacjach określonych w art. 31 ust. 1.

Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 tej ustawy w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

Z powyższego wynika, że w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu i niezłożenia przez aktualnego posiadacza oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie ona wprawdzie obowiązywała, ale jedynie do upływu czasu na jaki została zawarta, bez możliwości zastosowania klauzuli prolongacyjnej na kolejny okres 12 miesięcy. Tym samym wobec ustalenia, że pozwany nie wypowiedział umowy zawartej z poprzednim posiadaczem pojazdu, to umowa ta obowiązywała do czasu, na jaki została zawarta, a więc do dnia 08.06.2012 r. Nie doszło natomiast do przedłużenia umowy ubezpieczenia na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy, a co za tym idzie powodowi nie przysługuje uprawnienie do uzyskania składki ubezpieczeniowej i brak jest podstaw do uwzględnienia powództwa.

Na marginesie należy zwrócić uwagę, iż powód wystawił polisę wznowieniową nr (...) dopiero w dniu 8.01.2013r., a więc po upływie 6 miesiecy od upływu terminu na jaki była zawarta poprzednia umowa ubezpieczenia obowiązująca do dnia 08.06.2012r., mimo, że art. 28 ust. 1a w/w ustawy, na który powołuje się powód, wprowadza wymóg potwierdzenia zawarcia umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.

W ocenie Sądu Rejonowego, jak już wyżej wskazano, art. 28 w/w ustawy nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, skoro jednak powód prezentuje odmienne stanowisko, to winien był postąpić zgodnie z wymogami tego przepisu.

Wobec faktu, iż powód jest stroną przegrywającą niniejszą sprawę, stosownie do treści art. 98 § 1 k.p.c. brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku powoda o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Z powyższych względów i na podstawie powołanych przepisów Sad Rejonowy orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Janowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Data wytworzenia informacji: