Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 254/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-09-08

Sygn. akt III RC 254/15

Dnia 8 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w B. (...)Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Robert Łukijaniuk

Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak

po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 roku w B. (...)na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego O. W. reprezentowanego przez matkę K. W.

przeciwko M. K. reprezentowanemu przez kuratora W. K.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego M. K. na rzecz jego małoletniego syna O. W. ur. (...) alimenty w kwocie po 500,00 zł (pięćset ) miesięcznie, płatne do rąk matki małoletniego powoda K. W. w terminie do dnia 05-go każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w wysokości 8% w stosunku rocznym w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 09 czerwca 2015 roku;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  odstępuje od obciążenia pozwanego M. K. opłatą sądową;

IV.  koszty procesu między stronami wzajemnie znosi;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.-

Sygn. akt III RC 254/15

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym dnia 09 czerwca 2015 roku K. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego M. K. na rzecz małoletniego powoda O. W. tytułem alimentów kwoty 900 zł miesięcznie, płatnej na rachunek bankowy matki małoletniego powoda K. W. do dnia 5-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia się w płatności którejkolwiek z rat, nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności i zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Na rozprawie w dniu 8 września 2015 roku K. W. poparła powództwo. Kurator pozwanego M. W. K. uznał powództwo w kwocie 400-500 zł miesięcznie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

K. W. i M. K. pozostawali w związku nieformalnym z którego mają małoletniego syna O. W. ur. (...).

K. W. wraz z małoletnim synem zamieszkuje u swoich rodziców. Małoletni jest uczniem II klasy szkoły podstawowej. K. W. musi zapewnić synowi wyżywienie, odzież, środki czystości, podręczniki i pomoce szkolne. Koszt wyżywienia syna wyliczyła na 267 zł miesięcznie, środki czystości 57 zł. Małoletni jest alergikiem, potrzebuje witamin oraz lekarstw. We wrześniu ma rozpocząć zajęcia w szkole językowej, które będą kosztowały 1500 zł rocznie. Związane z tym będą także koszty dojazdu. Małoletni potrzebuje także środków na zabawki, wyjazdy szkolne, wycieczki i wyjazdy szkolne, wypoczynek wakacyjny, wyposażenie pokoju. Małoletni nie ma żadnego majątku.

Matka małoletniego K. W. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Otrzymuje pomoc finansową od swoich rodziców. Na utrzymanie małoletniego łożyła także matka pozwanego po 250 zł miesięcznie.

Ojciec małoletniego M. K. od kilku lat przebywa za granicą w W. (...). Nie ma na utrzymaniu innych osób. Podejmuje prace za granicą między innymi w budownictwie. Nie łoży na utrzymanie syna poza sporadycznie wysyłanymi paczkami, nie kontaktuje się z małoletnim i nie uczestniczy w jego wychowaniu. U M. K. występują poważne problemy z uzależnieniami.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie: odpisu skróconego aktu urodzenia (k. 5), zaświadczenia z PUP w B. (k. 6), zapisu treści wiadomości SMS wysłanych przez pozwanego (k. 33 akt III Nsm 251/15), zeznań matki małoletniego powoda K. W. (k. 32v-33 oraz k. 34v-35, k. 36 akt III Nsm 251/15 ).

Sąd dokonał ustaleń faktycznych na podstawie wymienionych dokumentów. Prawdziwość i treść tych dokumentów nie budziła wątpliwości i nie była kwestionowana przez strony.

Na uwzględnienie zasługiwały co do zasady zeznania matki małoletniego powoda. Zauważyć jednak należy, iż wyliczenia wydatków nie zostały poparte dokumentami na okoliczność ponoszenia tych wydatków.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego pozwanego w stosunku do małoletniego syna stanowi art. 133 § 1 kro. Zgodnie z powołanym przepisem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przy czym jak wynika z art. 135 § 2 kro wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Małoletni O. W. jest osobą małoletnią, uczącą się, nie ma majątku. Istnienie obowiązku alimentacyjnego po stronie rodziców małoletniego nie budzi wątpliwości.

Matka małoletniego wniosła o zasądzenie alimentów w kwocie 900 zł miesięcznie. Argumentowała, że wyliczony przez nią miesięczny koszt utrzymania syna to 1548 zł miesięcznie. Wymieniła, że na koszty te poza standardowymi związanymi z wyżywieniem, odzieżą i obuwiem, środkami czystości, podręcznikami i pomocami szkolnymi składają się także znaczne koszty związane ze szkołą językową, do której małoletni dopiero pójdzie, wydatki na leki i profilaktykę 175 zł miesięcznie, wydatki na wyposażenie pokoju 278 zł miesięcznie. Te wydatki w znacznych kwotach w skali miesiąca nie zostały jednak udokumentowane przez matkę małoletniego. Zasady wiedzy i życiowego doświadczenia czynią jednak potraktowanie wydatków na utrzymanie mieszkania jak też na zakup odpowiednich mebli małoletniemu za wydatki związane z jego utrzymaniem. Sąd Rejonowy nie kwestionuje twierdzenia, iż na utrzymanie dziecka w II klasie szkoły podstawowej można w pełni racjonalnie wydać kwotę wskazaną przez matkę małoletniego. Należy przy tym podkreślić, iż wszystkie obowiązki związane z bieżącą pieczą wykonuje matka małoletniego. W tej sytuacji koszty utrzymania małoletniego zgodnie z dyspozycją art. 135 § 2 kro w części a nawet w całości powinien ponosić ojciec małoletniego.

Sąd Rejonowy ustalając wysokość alimentów uwzględnił zgodnie z art. art. 135 § 1 kro, iż ich wysokość jest limitowana przez możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. M. K. przebywa w W. (...)i tam podejmuje zatrudnienie między innymi w branży budowlanej. Nie ma na utrzymaniu innych osób. Przemawia to za istnieniem po jego stronie znacznych możliwości zarobkowych. Nie można jednak tracić z pola widzenia, iż jest on osobą od lat uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie to w bardzo duży sposób rzutuje na jego życie, funkcjonowanie i na pewno przekłada się na jego realne możliwości zarobkowe. Na marginesie wskazać należy, iż było ono jedną z przyczyn pozbawienia pozwanego władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego syna w sprawie I. N. 251/15. Fakt wieloletniego uzależnienia w znaczny sposób obniża możliwości zarobkowe pozwanego.

M. K. w sprawie niniejszej był reprezentowany przez kuratora ustanowionego w osobie jego ojca. Kurator pozwanego nawiązał z nim kontakt i pozwany wyraził zgodę na alimenty w kwocie 400-500 zł miesięcznie. W takiej też kwocie powództwo o alimenty uznał kurator pozwanego. Zgodnie z dyspozycją art. 213 § 2 kpc sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Uznanie powództwa przez kuratora pozwanego do kwoty po 500 zł należało uznać za skuteczne i jako takie wiązało Sąd Rejonowy w sprawie niniejszej.

Z tych wszystkich względów po rozważeniu kosztów utrzymania małoletniego, realnych możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego oraz uwzględniając uznanie powództwa przez kuratora pozwanego Sąd Rejonowy orzekł alimenty na rzecz małoletniego w kwocie po 500 zł miesięcznie. Alimenty w tej wysokości pozwolą na zaspokojenie znacznej części usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego. Matka małoletniego także ma obowiązek łożyć na utrzymanie syna. Powództwo ponad powyższą kwotę jako nieuzasadnione zostało oddalone. Alimenty zostały orzeczone od dnia wytoczenia powództwa w sprawie niniejszej.

Uwzględniając sytuację pozwanego na podstawie art. 113 pkt 4 stawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Sąd odstąpił od obciążania go opłatą sądową.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu wydane zostało na podstawie art. 100 kpc. W związku z częściowym uwzględnieniem powództwa należało koszty procesu między stronami wzajemnie znieść.

Roszczenie będące przedmiotem postępowania ma charakter świadczenia alimentacyjnego. Z tych względów na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc Sąd Rejonowy nadał wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności.

Z tych względów na podstawie powołanych przepisów Sąd Rejonowy orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kononiuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Łukijaniuk
Data wytworzenia informacji: