Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 229/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-08-13

Sygn. akt III RC 229/15

Dnia 13 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w B. (...)Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Irena Czaczkowska

Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Krzyszczak

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Białej Podlaskiej na rozprawie

sprawy z powództwa T. G.

przeciwko I. G. (1)

o uchylenie alimentów, ewentualnie obniżenie alimentów

I.  Obniża alimenty zasądzone od powoda T. G. na rzecz pozwanej I. G. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w B. (...)z dnia 07.05.2014r. wydanym w sprawie IIIRC 107/14 z kwoty po 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) m-nie do kwoty po 800,00 zł (osiemset złotych) miesięcznie, poczynając od dnia 18 maja 2015r. płatne na dotychczasowych zasadach do rąk pozwanej I. G. (1) do dnia 10-ego każdego miesiąca, ustalając wysokość odsetek na 8% w stosunku rocznym w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat;

II.  W pozostałej części powództwo oddala;

III.  Nieuiszczoną opłatę przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.-

(...) 229/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 18 maja 2015 roku (data stempla pocztowego) do Sądu Rejonowego w B. (...)powód T. G. wniósł o uchylenie alimentów zasądzonych od powoda na rzecz pozwanej I. G. (1). Powód pozwu nie uzasadnił.

Na rozprawie powód popierał powództwo wnosząc o uchylenie alimentów zasadzonych na rzecz pozwanej w całości ewentualnie o obniżenie alimentów do kwoty po 500 zł miesięcznie.

Pozwana I. G. (1) powództwa nie uznawała.

Sąd rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2010 roku wydanym w sprawie sygn. akt 928/09 Sąd Okręgowy w L.powództwo T. G. przeciwko I. G. (1) oddalił.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku wydanym w sprawie IIIRC 107/14 Sąd Rejonowy w B. (...)podwyższył alimenty od T. G. na rzecz żony I. G. (2), podwyższone uprzednio w dniu 11 maja 2012 roku z kwoty po 1.100 zł miesięcznie do kwoty po 1.400 zł miesięcznie.

W dacie podwyższania alimentów do kwoty po 1.400 zł miesięcznie T. G. pozostawał w zatrudnieniu jako górnik w kopalni, w C.i jego wynagrodzenie za marzec 2014 roku netto wynosiło 2.143 zł. Ponadto z tytułu diet za marzec 2014 roku otrzymał dodatkowo kwotę 14.850 zł (k-20-21v akt IIIRC 107/14).

Powód obecnie liczy 53 lata, w 2010 roku uczestniczył w wypadku, który rzutował na jego stan zdrowia i po łącznym przepracowaniu 25 lat w kopalni z dniem 30 kwietnia 2015 roku rozwiązana została z nim umowa o pracę, on zaś przeszedł na emeryturę (k. 53-53v). Wysokość emerytury powoda wynosi obecnie 2.435,22 zł. Powyższa kwota ulega pomniejszeniu o kwotę 203 zł zaliczki na podatek, 219,17 zł na ubezpieczenie zdrowotne, po odliczeniu dotychczasowych alimentów w kwocie 1.400 zł miesięcznie oraz odsetek powód do wypłaty otrzymuje 551,02 zł (k-29). W obecnym stanie strony nadal pozostają w związku małżeńskim, ale od wielu lat żyją w rozłączeniu. Dzieci stron są już dorosłe i usamodzielnione. Pozwana nie posiada wypracowanej emerytury. Jedynym stałym źródłem jej utrzymania są alimenty otrzymywane od powoda oraz doraźne zatrudnienie. Powyższe ustalenia sąd poczynił w oparciu o akta dołączone IIIRC 107/14, decyzję ZUS, świadectwo pracy (k. 30), umowę kredytu (k. 31-33), zaświadczenie (k. 46,56), w niewielkim zakresie zeznania stron.

W przedmiotowej sprawie jedynymi, nie budzącym wątpliwości dowodami są informacje zawarte w dokumentach urzędowych w tym decyzjach i zaświadczeniach, na których sąd się oparł, a których strony nie kwestionowały. Pozostałe dowody w postaci zeznania stron w ocenie sądu nie mogą służyć za miarodajne dowody. Obie strony w ocenie sądu zatajały prawdziwe fakty dotyczące miejsca ich zamieszkania i ponoszonych przez nich rzeczywistych wydatków, w tym powód przedstawiający się jako osoba bezdomna, a pozwana od wielu lat posiadająca stały meldunek w domu zięcia R. H. w C., wielokrotnie zmieniająca stancje, która ostatnią umowę wynajmu stancji w B. zawarła w dniu 16 lipca 2015 roku (k. 38), a więc w dniu pierwszej rozprawy, na którą się nie stawiła, pomimo, że przed rozprawą widziana była tego dnia przed budynkiem sądu (vide oświadczenie powoda k. 34).

Sąd rejonowy zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi silami.

Zmniejszenie alimentów następuje wówczas, gdy zmniejszeniu uległy potrzeby uprawnionego albo zmniejszyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu 138 k.r.o. należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych oraz istotnie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie porównując stan stosunków istniejących w dacie ustalania alimentów na poziomie 1.400 zł ustalonych w wyroku z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie dołączonej (...) 229/14, ze stanem stosunków istniejących obecnie należy zauważyć, że po stronie powoda uległ on znaczącej trwałej zmianie, w związku z jego przejściem na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią wykonującego pracę górnika.

Sąd Najwyższy orzekł, a sąd rejonowy podziela to stanowisko, że pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać zwłaszcza od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (SN z 10 października 1969 roku (...) 350/69, Lex Polonica 355955, OSNCP 1970, nr 2, poz. 15). Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego chociażby w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (SN z dnia 20 stycznia 1972 roku (...) 470/71, I.. Pr. 1972).

W doktrynie prezentowany jest słuszny pogląd – który sąd rejonowy podziela – w myśl którego wysokość obciążeń alimentacyjnych powinna być określona na takim poziomie aby nie prowadziła do niedostatku samego obciążonego. Biorąc pod uwagę możliwości płatnicze powoda jak i osiągane sporadycznie przez pozwaną dochody z prac dorywczych, uwzględniając realne i rzeczywiste wydatki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb obu stron sąd uznał, że zasadne jest obniżenia alimentów płaconych przez powoda do kwoty po 800 zł miesięcznie. Emerytura pozwanego po pomniejszeniu o zasadzoną kwotę alimentów wyniesie około 1200 zł. Pozwana natomiast pozostałą brakującą kwotę potrzebną do zaspokojenia jej potrzeb, może uzupełnić pracami dorywczymi.

Mając powyższe na względzie w oparciu o treść art.138 kro, art.27 kro sąd rejonowy orzekł jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kononiuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Czaczkowska
Data wytworzenia informacji: