Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 9210/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-10-07

Sygn. akt I Ns 9210/13

POSTANOWIENIE

Dnia 07 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

protokolant sądowy Agnieszka Neuman

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie

sprawy

z wniosku B. Ś. (1)

z udziałem R. M. K., B. Ś. (2) i J. Ś.

o dział spadku po J. C.

1.  ustalić ,że w skład spadku po J. C. zmarłej w dniu 30 marca 2012 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) w B. składającego się z 3 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz powierzchni przynależnej to jest piwnicy o powierzchni 3,0 m.kw. ( trzy metry kwadratowe ) o łącznej powierzchni 51,60 m.kw. ( pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego ) , dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym (...) VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr (...) wraz z udziałem (...) ( pięćset szesnaście sto tysięcy sześćset dwudziestych ) części w nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym (...) VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta (...) oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział ½ ( jedna druga ) we współwłasności samochodu osobowego S. (...) rok produkcji 2010 o nr rej. (...);

2.  dokonać działu spadku po J. C. zmarłej w dniu 30 marca 2012 roku w B., ostatnio stale zamieszkałej w B. w ten sposób, że opisane w pkt. 1 składniki majątku spadkowego przyznać na własność uczestnika R. M. K. ;

3.  wartość dzielonego majątku ustalić na kwotę 140.200,00 złotych ( sto czterdzieści tysięcy dwieście złotych ) ;

4.  zasądzić od uczestnika R. M. K. na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 17.525,00 złotych siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć ) tytułem spłaty płatną w terminie 6 (sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

5.  zasądzić od uczestnika R. M. K. na rzecz uczestnika B. Ś. (2) kwotę 35,050,00 złotych ( trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt ) tytułem spłaty płatną w terminie 6 (sześciu ) miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności;

6.  zasądzić od uczestnika R. M. K. na rzecz uczestnika J. Ś. kwotę 5.000,00 złotych ( pięć tysięcy ) tytułem spłaty przy czym ustalić , że kwota ta została uiszczona w dniu 01 kwietnia 2015 roku ;

7.  zasądzić od uczestnika B. Ś. (2) na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 125,00 złotych ( sto dwadzieścia pięć ) tytułem zwrotu części opłaty sądowej od wniosku;

8.  zasądzić od uczestnika R. M. K. na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 312,50 złotych ( trzysta dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy ) tytułem zwrotu części opłaty sądowej od wniosku;

9.  nakazać pobrać od wnioskodawcy B. Ś. (1) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...)kwotę 1,23 złoty ( jeden złoty dwadzieścia trzy grosze ) tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa;

10.  nakazać pobrać od uczestnika B. Ś. (2) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...)kwotę 402,46 złotych ( czterysta dwa złote czterdzieści sześć groszy ) tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa;

11.  nakazać pobrać od uczestnika R. M. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...)kwotę 1.606,15 złotych ( jeden tysiąc sześćset sześć złotych piętnaście groszy ) tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa;

12.  orzec ,że w pozostałym zakresie wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty związane ze swym udziałem w sprawie .

Sygn. akt I Ns 9210/13

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 grudnia 2013 roku wnioskodawca B. Ś. (1) wskazując jako uczestników postępowania R. K. , L. Ś. i J. Ś. wniósł o dział spadku po J. K. zmarłej dnia 30 marca 2012 roku.

W tym miejscu wskazać należy, że w dalszej części uzasadnienia określenie spadkodawczyni to J. C. - z uwagi na sprostowanie postanowienia z dnia 07 października 2016r. w sprawie (...)w dniu 24 października 2016r..

Wskazał wnioskodawca ,że w skład spadku po zmarłej wchodzi nieruchomość tj. mieszkanie przy ul. (...) w B. i samochód osobowy marki S. (...) rok produkcji 2010r. . Nadto wniósł o ustalenie kosztów sądowych po ustaleniu wartości spadku . Do wniosku dołączono oświadczenie L. Ś. dotyczącej zrzeczenia sie należącej do niej części na rzecz B. Ś. (2) .

W uzasadnieniu wniosku wskazano ,że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczyło się przed Sądem Rejonowym (...) za sygnaturą akt (...)a wnioskodawca i uczestnicy są jedynymi spadkobiercami a spadek nabyli w 1/2 części R. K., w 1/4 L. Ś. i po 1/8 wnioskodawca i J. Ś. zaś porozumienie co do sposobu działu spadki nie zostało osiągnięte.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2014r. ,które wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 01 września 2014r. uczestnik postępowania R. K. uznał wniosek co do zasady i wniósł o przyznanie mieszkania spółdzielczego położonego w B. przy ul. (...) na jego rzecz z zasądzeniem na rzecz wnioskodawcy i pozostałych uczestników spłaty z należnego im udziału. Wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w przypadku braku zgodnego stanowiska spadkobierców co do wartości mieszkania. Nadto wniósł o dokonanie wyceny nakładów poczynionych przez niego na mieszkanie spółdzielcze jego żony i na samochód osobowy marki S. (...) z majątku osobistego uczestnika w okresie kiedy nie pozostawał w związku małżeńskim ze spadkodawczynią.

W toku postępowania uczestnik R. K. ustanowił fachowego pełnomocnika - adwokata.

Na rozprawie w dniu 03 września 2014r. wnioskodawca popierał wniosek i podał ,że mieszkanie warte jest 170.00,00 zł. zaś samochód S. (...) 12.000,00 zł. i wniósł o przyznanie całego majątku spadkowego na rzecz uczestnika R. K..

Pełnomocnik uczestnika R. K. na rozprawie w dniu 03 września 2014r. przyłączył się do wniosku co do zasady i oświadczył jednocześnie ,że samochód S. (...) stanowił współwłasność tego uczestnika i jego zmarłej żony i wniósł o przyznanie składników spadkowych na rzecz uczestnika R. K. ze splatąa na rzecz wnioskodawcy i pozostałych uczestników pomniejszoną o wartość nakładów na spadkowe mieszkanie poczynionych przez R. K..

Uczestnik J. Ś. na rozprawie w dniu 03 września 2014r. przyłączył się do wniosku co do zasady i oświadczył jednocześnie ,że wartość mieszkania wskazana przez wnioskodawcę jest zawyżona zaś nie kwestionował wartości samochodu.

W toku trwającego postępowania o dział spadku spadkobierczyni L. Ś. przeniosła na swojego wnuka B. Ś. (2) umową darowizny sporządzoną w formie Aktu Notarialnego z dnia 23 października 2014r. Repertorium A numer (...) przed notariuszem w B. J. N. udział 1/4 w spadku jaki przypadał jej po J. C. ( k. 110). Z uwagi na treść w/w aktu postanowieniem z dnia 14 listopada 2014r. wezwano do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania B. Ś. (2) - k. 112 zaś postanowieniem z dnia 04 lutego 2015r. odmówiono dalszego udziału w sprawie L. Ś. ( k. 151).

W toku postępowania wnioskodawca B. Ś. (1) doprecyzował wniosek w zakresie składników wchodzących w skład spadku po J. C. oraz w zakresie wartości tych składników a nadto ustanowił pełnomocnika - adwokata , który popierał wniosek i wnosił o przyznanie na rzecz uczestnika R. K. składników wchodzących w skład spadku i zasądzenia stosownych spłat według udziałów w spadku oraz wnosił o zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Uczestnik B. Ś. (2) przyłączył się do wniosku, także do wniosku przyłączył się J. Ś. oraz R. K. , przy czym ci dwaj ostatni kwestionowali wartość składników wchodzących w skład spadku wskazaną przez wnioskodawcę.

Na rozprawie w dniu 23 września 2016r. pełnomocnik wnioskodawcy popierał wniosek i wnosił o ustalenie, że w skład spadku wchodzi mieszkanie i udział ½ w samochodzie s. (...) i wnosił o przyznanie tych składników uczestnikowi R. K., ze spłatą na rzecz wnioskodawcy kwoty 17.525,00 zł w związku z jego udziałem w spadku i wnosił o zasądzenie kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego na rzecz wnioskodawcy według norm prawem przepisanych.

Pełnomocnik uczestnika R. K. na rozprawie w dniu 23 września 2016r. przyłączył się do wniosku co do zasady i wnosił o przyznanie uczestnikowi R. K. na własność przedmiotowego mieszkania i udziału ½ w samochodzie S. (...) ze spłatą na rzecz wnioskodawcy i pozostałych uczestników stosownych kwot pieniężnych z należnych im udziałów w spadku.

Uczestnik B. Ś. (2) na rozprawie w dniu 23 września 2016r. przyłączył się do wniosku i wnosił o ustalenie, że w skład spadku wchodzi mieszkanie i udział ½ w samochodzie s. (...) i wnosił o przyznanie tych składników uczestnikowi R. K., że spłatą na jego rzecz kwoty 35.050,00 zł w związku z jego udziałem w spadku.

Uczestnik J. Ś. rozprawie w dniu 23 września 2016r. przyłączył się do wniosku i wnosił o przyznanie uczestnikowi R. K. na własność mieszkania i udziału ½ w samochodzie S. (...) ze spłatą na rzecz wnioskodawcy i pozostałych uczestników stosownych kwot pieniężnych z należnych im udziałów w spadku i oświadczył , że otrzymał od uczestnika R. K. spłatę ze spadku w kwocie 5.000,00 zł w toku postępowania i nie spłaty w pozostałej należnej mu części, zrzekł się spłaty ponad kwotę 5.000,00 zł jaka by mu się należała , zrzekł się tej spłaty na rzecz R. K..

Sąd Rejonowy ustalił i zważył , co następuje :

J. C. z domu Ś. była dwukrotnie mężatką , raz z R. C., z którym małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego (...) z dnia 27 stycznia 1995r. w sprawie (...).

J. C. przez wiele lat pozostawała w konkubinacie z R. K. .

Na podstawie umowy przeniesienia własności sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer (...) z dnia 04 października 2007r. sporządzonego przez notariusza E. K. J. C. nabyła prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) w B. składającego się z 3 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz powierzchni przynależnej to jest piwnicy o powierzchni 3,0 m.kw. o łącznej powierzchni 51,60 m.kw., wraz z udziałem (...) części w nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w (...)VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta (...) oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nabytego lokalu założyła ona księgę wieczystą , która prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w (...)w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych - nr (...) .

W dniu 29 grudnia 2010r. R. K. wraz z J. C. nabyli na współwłasność za kwotę 41.000,00 zł. samochód osobowy S. (...) rok produkcji 2010 . Na zakup powyższego samochodu została wystawiona faktura VAT nr (...) na nabywcę R. K. i współwłaściciela J. C. . Powyższy samochód został zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta B. i nadano mu numer rejestracyjny (...).

W dniu 28 lutego 2012 roku J. C. zawarła związek małżeński z R. K. . J. C. zmarła w dniu 30 marca 2012r.. Spadkodawczyni w chwili śmierci nie miała dzieci .Jej ojciec S. Ś. zmarł w dniu 09 grudnia 1982r.. Jako spadkobierców ustawowych pozostawiła ona męża R. K. , matkę L. Ś. i dwóch braci : J. Ś. i B. Ś. (1).

Spadek po J. C. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w (...)z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie (...) nabył mąż R. K. w 1/2 części , matka L. Ś. w 1/4 części i bracia J. Ś. i B. Ś. (1) po 1/8 części .

Na dzień 30 marca 2102 roku J. C. posiadała prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) w B. składającego się z 3 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz powierzchni przynależnej to jest piwnicy o powierzchni 3,0 m.kw. o łącznej powierzchni 51,60 m.kw. , dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym (...) VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr (...) wraz z udziałem (...) części w nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w(...)VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta (...) oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o wartości 127.000,00 zł. oraz udział ½ we współwłasności samochodu osobowego S. (...) rok produkcji 2010 o nr rej. (...) o wartości 12.500,00 zł. gdyż wartość samochodu wynosiła 25.000,00 zł..

Małżonkowie J. C. i R. K. nie posiadali majątku wspólnego na chwilę śmierci spadkodawczyni.

W toku trwającego postępowania o dział spadku spadkobierczyni L. Ś. przeniosła na swojego wnuka B. Ś. (2) umową darowizny sporządzoną w formie Aktu Notarialnego z dnia 23 października 2014r. Repertorium A numer (...) przed notariuszem w B. J. N. udział 1/4 w spadku jaki przypadał jej w spadku po J. C. dlatego też co wskazano we wcześniejszej części uzasadnienia wezwano do udziału w sprawie B. Ś. (2) a odmówiono dalszego udziału w postępowaniu L. Ś. .

W trakcie trwającego postępowania a mianowicie w dniu 01 kwietnia 2015 roku R. K. zapłacił na rzecz J. Ś. kwotę 5.000,00 złotych tytułem przypadającej na jego rzecz spłaty ze spadku po J. C. zaś w pozostałej należnej mu części w dniu 23 września 2016r. zrzekł się tej spłaty na rzecz uczestnika R. K..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o : odpis skrócony aktu zgonu J. C., odpis skrócony aktu małżeństwa R. K., odpis skrócony aktu małżeństwa L. Ś., odpis skrócony aktu urodzenia J. Ś. i B. Ś. (1) , postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po J. C. - k. 4-8 i 20 akt I Ns 1382/13 Sądu Rejonowego (...), odpis zwykły K. Wieczystej (...) - k. 5-6, kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu s. (...) - k. 105 , Akt Notarialny z dnia 23 października 2014r. Repertorium A numer (...)- k.110, dokumentacji dotyczącej nabycia samochodu Osobowego S. (...) - k. 129-132 , dokumentacja dotycząca zarejestrowania samochodu s. (...) nadesłana przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta B. - k.178-189, dokumentacja dotycząca przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębna własność - k. 191- 197 , kopia ugody zawartej pomiędzy uczestnikami R. K. a J. Ś. dotycząca wysokości spłaty na rzecz J. Ś. od R. K. wraz z dowodem wpłaty kwoty 5.000,00 zł..- k. 200-201, zeznania B. Ś. (1) k. 396wzw. z k. 23, zeznania uczestnika R. K. - k. 396-397 w zw. z k. 23, zeznania uczestnika B. Ś. (2) - k. 397, zeznania uczestnika J. Ś. - k.397v w zw. z k. 23v, opinie pisemne i ustną biegłego rzeczoznawcy J. R. - k. 232-260, 317-327 i 73-374v.

Sąd nie znalazł podstaw do tego by zdyskredytować dowody w postaci dokumentów zarówno zgromadzonych w niniejszej sprawie jak i w dołączonych aktach (...) , które nie były kwestionowane przez strony postępowania a zostały wydane przez odpowiednie organy w zakresie ich właściwości a które to pozwoliły na poczynienie ustaleń co do kręgu spadkobierców J. C. oraz kręgu osób miedzy którymi następuje dział spadku a także na poczynienie ustaleń w zakresie składników wchodzących w skład spadku i podlegających podziałowi .

Także i zeznania stron postępowania w zakresie składników wchodzących w skład spadku zasługują na obdarzenie ich przymiotem wiarygodności tym bardziej ,że w tym zakresie uzupełniają się one wzajemnie. Spór natomiast dotyczył wartości tych składników .

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015r. Sąd na podstawie art. 686 k.p.c. oddalił wniosek uczestnika R. K. zawarty w piśmie z dnia 10 września 2014r. – k 26- 27 w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadków: J. G., K. Z., D. K., Z. W., M. W. na okoliczność nakładów poczynionych przez uczestnika R. K. w latach 2000-2011 na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w B. przy ul (...) oraz zawarty w pismach z dnia 28 sierpnia 2014r. i 10 września 2014r. na okoliczność poniesienia przez uczestnika R. K. kosztów wykupu w/w mieszkania oraz co do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy celem wyliczenia nakładów poczynionych przez w uczestnika R. K. w latach 2000-2011 na lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w B. przy ul (...).

W niniejszej sprawie z uagi na spór dotyczący wartości składników wchodzących w skład spadku Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego J. R. celem ustalenia wartości składników wchodzących w skład spadku po J. C. .

W pierwszej pisemnej opinii z dnia 01 grudnia 2015r. ( k. 232-260) biegły J. R. określił wartość lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) na kwotę 140.350,00 zł zaś samochodu F. ( całego ) na kwotę 25.000,00 zł. Z uwagi na fakt ,że uczestnik R. K. zakwestionował w/w opinię biegły wydał opinię uzupełniającą pisemną i ustną- k. 317-327 i 73-374v, w których podtrzymał określoną przez siebie w opinii zasadniczej wartość samochodu s. (...) ( całości ) na kwotę 25.000,00 zł zaś wartość prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) określił na kwotę 127.700,00 złotych.

Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016r. strony postępowania oświadczyły ,że nie kwestionują opinii uzupełniającej wydanej przez biegłego J. R..

Wydana w sprawie przez biegłego J. R. opinia w zakresie ustalenia wartości mieszkania i wartości samochodu F. stanowi podstawę do rozliczeń w niniejszym postępowaniu.

W ocenie Sądu wydana opinia po jej uzupełnieniu jest jasna spójna i logiczna , biegły przedstawił sposób dokonania wyliczenia wartości mieszkania i samochodu . Opinia została sporządzona przez osobę mającą odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej niezbędnej do jej wydania . Sąd nie znalazł powodów ku temu by ją zdyskredytować.

W skład spadku po J. C. zmarłej w dniu 30 marca 2012 roku w B. , ostatnio stale zamieszkałej w B. wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) przy ul. (...) w B. składającego się z 3 pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz powierzchni przynależnej to jest piwnicy o powierzchni 3,0 m.kw. o łącznej powierzchni 51,60 m.kw. , dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w (...)VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr (...) wraz z udziałem (...) ( pięćset szesnaście sto tysięcy sześćset dwudziestych ) części w nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym (...) VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta (...) oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział ½ we współwłasności samochodu osobowego S. (...) rok produkcji 2010 o nr rej. (...) .

Wartość dzielonego majątku Sąd ustalił na kwotę 140.200,00 złotych i z tej kwoty kwota 70.100,00 zł. przypada na uczestnika R. K. ( 1/2 udziału w spadku ) , na uczestnika B. Ś. (2) przypada kwota 35,050,00 złotych ( 1/4 udziału w spadku darowany przez L. Ś. ) i po 17.025,00 złotych na B. Ś. (1) i J. Ś. ( po 1/8 udziału w spadku) .

Sąd mając na względzie stanowisko wnioskodawcy jak i uczestników przyznał majątek spadkowy na własność uczestnika R. K. Wobec przyznania całego wyżej opisanego majątku R. K. Sąd przyznał spłaty na rzecz uczestników mając na względzie dyspozycję art. 212 § 3 k.c. która z mocy art. 1035 k.c. znajduje zastosowanie do działu spadku, jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, Sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. Wynikające z treści przepisu art. 212 § 3 k.c. dyrektywy znalazły swoje odbicie w treści postanowienia.

Sąd zasądził od uczestnika R. K. na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 17.525,00 złotych tytułem spłaty płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności, nadto Sąd zasądził od uczestnika R. K. na rzecz uczestnika B. Ś. (2) kwotę 35,050,00 złotych tytułem spłaty płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności. Ponadto sąd zasądził od uczestnika R. K. na rzecz uczestnika J. Ś. kwotę 5.000,00 złotych tytułem spłaty przy czym ustalił , że kwota ta została uiszczona w dniu 01 kwietnia 2015 roku .

Sąd zasądzając spłaty uwzględnił realne możliwości dochodowe uczestnika R. K. , który otrzymuje 1.850,00 zł. emerytury netto oraz ponosi koszty utrzymania mieszkania a także ponosi koszty leczenia a nadto uwzględnił okoliczność ,że nie ma on nikogo na swoim utrzymaniu i ma on oszczędności w kwocie około 5.000,00 złotych oraz okoliczność, że od początku postępowania wnioskował o przyznanie mu składników wchodzących w skład spadku a więc winien był się liczyć z koniecznością dokonania spłat.

W ocenie Sądu wskazany 6- miesięczny termin na dokonanie spłaty na rzecz B. Ś. (1) i B. Ś. (2) umożliwi uczestnikowi R. K. pozyskanie środków na spłatę choćby przez zaciągniecie kredytu , tym bardziej ,że ma on stałe dochody z emerytury .

Sąd rozstrzygnął w przedmiocie kosztów postępowania na podstawie art. 520 k.p.c. Zgodnie z art.520§1 k.p.c. w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym podstawową zasadą jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Zastosowanie tej reguły oznacza, że uczestnika obciążają koszty tej czynności, której sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie, także przez sąd, na jego wniosek lub z urzędu. I tak w przypadku kosztów zastępstwa procesowego przy zastosowaniu reguły z 520 §1 k.p.c. poniesie je ten uczestnik, który udzielił pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Z przepisu z art.520§1 kpc wynika, że w postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie ma podstaw do domagania się przez uczestnika, który poniósł określone koszty, zwrotu ich od pozostałych uczestników. Wyjątki od tej zasady przewidują przepisy art.520 i §3 k.p.c. . Art.520§2 k.p.c. stanowi, że jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainte§2resowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. W myśl zaś 520§3 k.p.c. jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie. Z powyższych przepisów wynika, że w postępowaniu nieprocesowym, w przeciwieństwie do procesu, względy słuszności mają decydujące znaczenie przy ustalaniu obowiązków zwrotu kosztów pomiędzy uczestnikami postępowania (por. Andrzej Zieliński „Koszty sądowe w sprawach cywilnych”, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2007, str. 400). Stąd zarówno w§2 , jak i w §3 art. 520 kpc przewidziana jest jedynie możliwość nałożenia przez sąd na uczestnika postępowania obowiązku zwrotu kosztów w sytuacjach w tych przepisach przewidzianych, a nie zasada nałożenia takiego obowiązku, jak to ma miejsce w procesie.

Trzeba zarazem podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie, w tzw. sprawach działowych nie zachodzi sprzeczność interesów między tymi uczestnikami (współwłaścicielami, spadkobiercami), którzy domagają się działu (zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego), niezależnie od tego jaki dany uczestnik zgłasza wniosek co do sposobu działu i jakie stanowisko zajmuje w sprawie. W takich postępowaniach uczestnicy są również w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania, a ich interesy w zasadzie są wspólne, gdyż polegają na wyjściu ze stanu wspólności (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r., V CZ 30/12, LEX nr 1231642 oraz z dnia 16 września 2011 roku, IV ZC 40/11, LEX nr 1147785).

Zasadnym zdaniem Sądu było rozdzielenie w stosunku do wielkości udziałów w spadku opłaty sądowej od wniosku i poniesionych w sprawie wydatków związanych z wywołaniem opinii biegłego rzeczoznawcy .Sąd mając także na uwadze stanowisko wyrażone przez uczestnika R. K. na rozprawie w dniu 23 września 2016r. w którym wskazał, że z racji ,że J. Ś. zrzekł się części przypadającej mu spłaty pokryje koszty postępowania przypadające na J. Ś. .

Mając powyższe na uwadze Sąd zasądził od uczestnika B. Ś. (2) na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 125,00 złotych tytułem zwrotu części opłaty sądowej od wniosku (stanowi to 1/4 opłaty ) oraz zasądził od uczestnika R. K. na rzecz wnioskodawcy B. Ś. (1) kwotę 312,50 złotych tytułem zwrotu części opłaty sądowej od wniosku (stanowi to 250,00 złotych jako 1/2 opłaty przypadającej na tegoż uczestnika i 62,50 złotych jako 1/8 opłaty przypadającej od uczestnika J. Ś. ) .

W niniejszej sprawie wywołana była opinia biegłego rzeczoznawcy z uwagi na brak porozumienia stron co do określenia wartości składników spadkowych . Łączne wydatki związane z wywołaniem opinii biegłego wyniosły 3.209,84 złotych( k.298,347 i 380 ) z czego tylko kwota 1.200,00 zł. została pokryta z zaliczek uiszczonych po 400,00 zł. przez wnioskodawcę i uczestników B. Ś. (2) i R. K. ( k. 216-218 ) ,zaś pozostała kwota tj. 2.009,84 złotych została pokryta tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa . Dzieląc kwotę 3.209,84 złotych w stosunku do wielkości udziałów stron w spadku da nam to: kwotę 1.604,92 złotych przypadającą na R. K. ( 1/2 udziału ) , kwotę 802,46 złotych przypadającą na B. Ś. (2) ( 1/4 udziału ) i kwoty po 401,23 złotych przypadające na B. Ś. (1) i J. Ś. ( po 1/8 udziału w spadku ) i mając na względzie stanowisko wyrażone przez uczestnika R. K. na rozprawie w dniu 23 września 2016r. w którym wskazał, że z racji ,że J. Ś. zrzekł sie części przypadającej mu spłaty pokryje koszty postępowania przypadające na J. Ś. oraz okoliczność że wnioskodawca i uczestnicy R. K. oraz B. Ś. (2) uiścili zaliczki po 400,00 zł. tak więc Sąd nakazał pobrać od wnioskodawcy B. Ś. (1) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...) kwotę 1,23 złoty tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa ( 401,23zł - 400,00 zł. uiszczonej zaliczki = 1,23 zł. ) nadto Sąd nakazał pobrać od uczestnika B. Ś. (2) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...) kwotę 402,46 złotych tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa (802,46 zł - 400,00 zł. uiszczonej zaliczki = 402,46zł. ). Nadto Sąd nakazał pobrać od uczestnika R. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (...) kwotę 1.606,15 złotych tytułem zwrotu części wydatków poniesionych w sprawie związanych z wydaniem opinii przez biegłego rzeczoznawcę a pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych Skarbu Państwa ( z tego kwota 1.604,92 zł. przypadająca na R. K. + 401,23 zł.- kwota przypadająca na J. Ś. =2006,15 zł. - 400,00 zł. uiszczonej zaliczki =1606,15 zł) . Odnośnie pozostałych kosztów postępowania sąd uznał , iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie - art. 520 §1 kpc.

Z powyższych względów i w oparciu o przepisy art. 1035 k.c., 1038 §1 k.c., 212§3k.c. , 684 k.p.c., 688 k.p.c. i art. 520 k.p.c. Sąd Rejonowy orzekł jak w postanowieniu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: