Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 7945/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-12-16

Sygn. akt I Ns 7945/13

POSTANOWIENIE

Dnia 16 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

protokolant sądowy Agnieszka Neuman

po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2015 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy

z wniosku T. G.

z udziałem M. Ł. i J. O.

o podział majątku wspólnego, dział spadku po J. G. i zniesienie współwłasności

p o s t a n a w i a:

1.  podzielić majątek wspólny T. G. i J. G., obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położona w B. przy ul. (...) dla której w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzony jest Zbiór Dokumentów numer (...) o wartości 300.000,00 złotych ( trzysta tysięcy ) oraz środki pieniężne w kwocie 1,66 złotych ( jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) i 795, 83 USD ( siedemset dziewięćdziesiąt pięć dolarów osiemdziesiąt trzy centy ) oraz dokonać działu spadku pozostałego po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 r. w B. ostatnio stale zamieszkałego w B. obejmującego udziały spadkodawcy
w opisanym wyżej majątku wspólnym i znieść współwłasność w ten sposób, że majątek ten przyznać na własność wnioskodawczyni T. G. ;

2.  wartość dzielonego majątku ustalić na kwotę 303.184,98 zł( trzysta trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy ) ;

3.  zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki M. Ł. kwotę 50.530,83 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt trzy grosze ) tytułem spłaty , płatną w terminie do dnia 02 grudnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności;

4.  zasądzić od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki J. O. kwotę 50.530,83 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt trzy grosze ) tytułem spłaty , płatną w terminie jednego ( jednego ) roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności;

5.  umorzyć postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie zasiedzenia przez L. G. ½ ( jednej drugiej ) udziału we własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położonej w B.;

6.  umorzyć postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w B.;

7.  nieuiszczoną opłatę od wniosku w kwocie 600,00 złotych ( sześćset) od uiszczenia której wnioskodawczyni była zwolniona przejąć na rachunek Skarbu Państwa;

8.  orzec, że wnioskodawczyni i każda z uczestniczek ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 7945/13

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06 września 2013roku (data wpływu ) wnioskodawczyni T. G. ( w dalszej części uzasadnienia T. G. ) wskazując jako uczestników postępowania M. Ł. i J. O. (w dalszej części uzasadnienia J. O. ) wniosła o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności (precyzując w toku postępowania wniosek na podział majątku wspólnego ,dział spadku i zniesienie współwłasności ) wnosząc o ustalenie , że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni T. G. i spadkodawcy J. G. zmarłego w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. wchodzi nieruchomość zabudowana położona w B. przy ul. (...) składająca się z działek oznaczonych numerami : (...) i (...) o powierzchni 966 m 2 mająca urządzony Zbiór Dokumentów Rep. Zd. Nr (...) o wartości 300.000 ,00 zł. i ustalenie , że w skład masy spadkowej po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio zamieszkałym w B. wchodzi udział wynoszący 1/2 we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości o wartości 150.000,00zł. i wniosła o dokonanie działu spadku po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B..i podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni T. G. i spadkodawcy J. G. i zniesienie współwłasności w ten sposób by nieruchomość zabudowaną położoną w B. przy ul. (...) składającą się z działek oznaczonych numerami : (...) i (...) o powierzchni 966 m 2 mającą urządzony Zbiór Dokumentów Rep. Zd.Nr (...) o wartości 300.000,00zł. przyznać na własność wnioskodawczyni T. G. ze spłatą na rzecz uczestników wynikającą z ich udziału w majątku spadkowym tj. w kwotach po 50.000,00 zł. oraz o zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według norm obowiązujących.

W uzasadnieniu wniosku wskazano ,że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie I Ns 6942/13 stwierdzono ,że spadek po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio zamieszkałym w B. nabyli żona - wnioskodawczyni T. G. oraz córki M. Ł. i J. O. po 1/3 części każda z nich . Wskazano także ,że spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z wnioskodawczynią T. G. ,zaś małżonkowie ci pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej . W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą składniki opisane we wniosku . Ponadto podniesiono ,że proponowany sposób podziału odpowiada wysokości udziału uczestników i uwzględnia ich usprawiedliwione interesy. Wskazano także ,że opisana nieruchomość stanowi miejsce zamieszkania wnioskodawczyni. Nadto wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie jej od opłaty sadowej od wniosku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia 21 października2013r. zwolniono wnioskodawczynię od opłaty sądowej od wniosku ponad kwotę 400,00 zł zaś w pozostałej części jej wniosek oddalono ( k. 11-12) .

Pismem z dnia 27 lipca 2014r. ( k. 27) uczestnik M. Ł. wyraziła zgodę na zaproponowany we wniosku przez T. G. podział i spłatę .

J. O. pismem z dnia 30 maja 2014 roku (k.32-33) uznała wniosek co do zasady, wyraziła zgodę na podział majątku spadkowego oraz zniesienie współwłasności w ten sposób , aby spadkową nieruchomość przyznać w całości na rzecz wnioskodawczyni ,jednakże zakwestionowała wartość należnej jej spłaty i z tego tytułu domagała się spłaty w kwocie 70.000,00 zł., zakwestionowała wartość nieruchomości objętej wnioskiem wskazując ,że jest ona warta 420.000,00 zł..

J. O.w dniu 09 września 2013r. ( data wpływu ) wniosła do tutejszego Sądu sprawę o stwierdzenie ,że J. G.nabył przez zasiedzenie udziały w łącznej wysokości 1/2 we własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym (...) (aktualne oznaczenie nieruchomości wskazanych we wniosku ) o pow. 944 m kw. położonej w miejscowości B.dla której w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydziale Ksiąg Wieczystych złożony jest Zbiór Dokumentów nr. (...). Sprawę tę oznaczono sygnaturą I Ns 7958/13. Postanowieniem z dnia 23 lipca 2014 roku ogłoszonym na rozprawie Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na podstawie art.618 §1 kpc przekazał niniejszą sprawę do dalszego rozpoznania Sądowi prowadzącemu postępowanie w sprawie INs 7945/13.

Pismem z dnia 09 czerwca 2015 roku (k.96-97 ) uczestniczka O. J. zmodyfikowała złożony wniosek o zasiedzenie w ten sposób ,że wniosła o ustalenie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości położonej w m. B. o nr. ewidencyjnym (...) poprzez ustalenie ,że współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/2 jest J. G. na zasadzie zasiedzenia . Jednocześnie uczestniczka J. O. cofnęła swój wniosek o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/2 własności nieruchomości o nr. ewidencyjnym (...) położonej w B. przez J. G. i wniosła o umorzenie postępowania w przedmiotowym zakresie.

W toku postępowania przed Sądem J. O. kwestionowała wskazaną przez wnioskodawczynię wartość nieruchomości objętej wnioskiem i dlatego też na rozprawie w dniu 11 września 2015r. dopuszczono dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy celem wskazania wartości nieruchomości objętej wnioskiem na datę sporządzenia opinii według jej stanu na dzień zgolu J. G..

Pismem z dnia 18 września 2015 roku (k. 128 ) uczestniczka J. O. cofnęła złożony wcześniej wniosek o powołanie biegłego rzeczoznawcy do wyceny nieruchomości i uznała wartość nieruchomości wskazaną przez wnioskodawczynię na kwotę 300,000,00 zł. .

Postanowieniem Sądu z dnia 24 września 2015r. ( k. 132) uchylono postanowienie dowodowe zawarte w pkt. 4 postanowienia z dnia 11 września 2015r. .

Na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 roku wnioskodawczyni poparła wniosek i wniosła jednocześnie, aby za składnik spadku uznać także 1/2 kwoty 1,66 zł i 1/2 z kwoty 795,83 dolarów amerykańskich (składnik ustalony w toku postępowania ) licząc wartość jednego dolara w kwocie po 4,00 zł i dokonując przeliczenia wskazanej wyżej kwoty na złotówki ,co dało łączną kwotę 3.184,98 zł dzielone na 2 i następnie 1/2 dzielone na 3 wskazała kwotę po 530,83 zł na każdego spadkobiercę .

Uczestniczka M. Ł. przyłączyła się do tak sprecyzowanego wniosku .

Uczestniczka J. O. przyłączyła się do doprecyzowanego wniosku i jednocześnie cofnęła wniosek co do ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości o numerze (...) wskazując ,że dla tej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta tylko zbiór dokumentów.

Wnioskodawczyni i uczestniczka M. Ł. wyraziły zgodę na cofnięcie wniosku przez uczestniczkę J. O. w zakresie zasiedzenia i uzgodnienia treści księgi wieczystej .

Sąd Rejonowy ustalił i zważył , co następuje :

W dniu 12 sierpnia 1961r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w B. J. G. zawarł związek małżeński z T. L. z domu S. . Ze związku tego urodziły im się dwie córki : M. i J..

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 1978 roku w sprawie INs 900/78 Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej stwierdził, że T. G.nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 1975 roku własność nieruchomości położonej w B.przy ulicy (...)o powierzchni 966 m. kw. oznaczonej na planie (...) Przedsiębiorstwa (...)w L.za(...) (...)i Nr (...).

Wskazana nieruchomość została nabyta przez zasiedzenie przez T. G. w trakcie związku małżeńskiego z J. G. .Nieruchomość ta w czasie związku małżeńskiego L. i T. G. została zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem i wchodziła w skład majątku wspólnego T. G. i J. G. ,gdyż pozostawali oni w ustroju wspólności ustawowej. Nieruchomość ta nosi obecnie numer (...) i ma powierzchnię 0,0944ha ,położona jest w B. przy ulicy (...) i ma urządzony Zbiór Dokumentów nr. (...).

W dniu 05 stycznia 2010 roku w B. zmarł J. G..

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie I Ns 6942/13 stwierdzono ,że spadek po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B.. ostatnio zamieszkałym w B. nabyli żona - wnioskodawczyni T. G. oraz córki M. Ł. i J. O. po 1/3 części każda z nich.

W toku postępowania wnioskodawczyni wskazała ,że objęta wnioskiem nieruchomość ma wartość 300.000,00 zł.. Uczestniczki postępowania uznały wskazaną wartość nieruchomości (fakt bezsporny ).

Ponadto w toku postępowania ustalono ,że J. G. miał na dzień zgonu w Banku (...) S.A II Oddział w B. rachunek bieżący z saldem 1,66zł oraz lokatę terminową w USD z saldem w wysokości 795,83 USD . Do w/w rachunków w dniu 09 czerwca 1989 roku J. G. udzielił pełnomocnictw bez ograniczeń swojej żonie T. G. . Wskazane środki stanowiły majątek wspólny J. G. i T. G. .J. G. nie dokonał rozporządzenia w/w środków na wypadek śmierci w świetle dyspozycji art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.2015.128 j.t.) zgodnie z którym Art. 56. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). W/w środki finansowe T. G. wypłaciła w dniu 01 lutego 2010r. i w tym też dniu dokonała zamknięcia tych rachunków .

J. G. na datę swojej śmierci nie posiadał rachunków w Banku Spółdzielczym w B., wszystkie lokaty jakie posiadał zostały zamknięte za jego życia a ostatnia lokata została zlikwidowana w dniu 18 lipca 2008 roku.

Udziały małżonków G. w majątku wspólnym były równe w świetle art. 43 §1 krio.

Na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 strony zgodnie ustaliły ,że w skład spadku po J. G. wchodzą 1/2 z kwoty 1,66 zł zł i 1/2 z 795,83 dolarów amerykańskich ,licząc wartość jednego dolara w kwocie po 4,00 zł i dokonując przeliczenia wskazanej wyżej kwoty na złotówki ,co dało łączna kwotę 3.184,98 zł dzielone na 2 i następnie 1/2 dzielone na 3 wskazano kwotę po 530,83 zł na każdego spadkobiercę .J. G. za życia posiadał lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w B. ,które to rachunki zostały zamknięte za jego życia .Spadkodawca nie posiadał także na datę zgonu żadnych rachunków , lokat ani zadłużeń w Banku (...). J. G. na datę swojej śmierci nie widniał także w rejestrach uczestników otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez (...) S.A. w W..

Ogólna więc wartość całego majątku podlegającego podziałowi została ustalona na kwotę 303.184,98 zł..

Stan faktyczny w sprawie został ustalony w oparciu o: skrócone odpisy aktów małżeństwa nr (...), nr (...)i (...)– k. 3-4 i 16 akt I Ns 6942/13, akta sprawy INs 900/78 , odpis skrócony aktu zgonu – k. 5 akt I Ns 6942/13, postanowienie w przedmiocie nabycia spadku – k. 18 akt I Ns 6942/13, informacja Banku (...)z dnia 26 czerwca 2015r. – k. 109, zaświadczenie z Wydziału Ksiąg wieczystych -k.4, wypis z rejestru gruntów wraz z mapą –k.37-38 , informację z Banku Spółdzielczego w B.-k.105, informację z Banku (...)– k. 107, informację (...) S.A.w W.- k. 139 i 141, akta sprawy I Ns 900/78 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej , Zbiór Dokumentów nr (...), zeznania wnioskodawczyni T. G..92v,k.163, 164v -165 ,zeznania uczestniczki J. O.k.121v-122, k164,zeznania M. Ł.k.93,164-164v.

W ocenie sądu zeznania wnioskodawczyni i uczestników M. Ł. i J. O. są wiarygodne w zakresie w jakim znajdują potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym.

Sąd nie znalazł powodów do tego by odmówić wiarygodności wskazanym dowodom nieosobowym .Dowody te zostały sporządzone przez odpowiednie instytucje lub organy w zakresie ich właściwości i nie były one kwestionowane przez strony postępowania a i Sąd nie znalazł powodów ku temu by je zdyskredytować choćby w części.

Jeszcze raz przypomnieć należy, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 1978 roku w sprawie INs 900/78 Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej stwierdził, że T. G.nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 1975 roku własność nieruchomości położonej w B.przy ulicy (...)o powierzchni 966 m. kw. oznaczonej na planie (...) Przedsiębiorstwa (...)w L.za (...) (...)i Nr (...). Nieruchomość ta nosi obecnie numer (...)i ma powierzchnię 0,0944ha ,położona jest w B.przy ulicy (...)i ma urządzony Zbiór Dokumentów nr.(...).

Wskazać należy w tym miejscu na orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazujące , że własność nieruchomości nabyta przez jednego ze współmałżonków w drodze zasiedzenia wchodzi w skład majątkowej wspólności ustawowej wówczas gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej ( vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1978r. w sprawie III CZP 7/78 OSNC 1978/9/153). W niniejszej sprawie taka sytuacja miała miejsce i dlatego udziały małżonków w/w nieruchomości z uwagi na obowiązujący ich ustrój wspólności ustawowej były równe wynosiły po ½ części.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Sąd Rejonowy podzielił majątek wspólny T. G. i J. G. obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położoną w B. przy ulicy (...) ,dla której w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest Zbiór Dokumentów numer (...) o wartości 300.000,00 zł oraz środki pieniężne w kwocie 1,66zł i 795,83 USD oraz dokonał działu spadku po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio stale zamieszkałym w B. obejmującego udziały spadkodawcy w opisanym wyżej majątku wspólnym i zniósł współwłasność w ten sposób ,że majątek ten przyznał na własność wnioskodawczyni T. G.. Wartość dzielonego majątku Sąd ustalił na kwotę 303.184,98 zł. Połowa wskazanej kwoty należy do spadku po J. G. ,zaś wobec dziedziczenia przez troje spadkobierców w częściach równych równowartość udziału spadkowego dla każdego spadkobiercy wynosi po 50.530,98 zł..

Wobec przyznania całego wyżej opisanego majątku T. G. Sąd przyznał spłaty na rzecz uczestników mając na względzie dyspozycję art. 212 § 3 k.c. która z mocy art. 1035 k.c. znajduje zastosowanie do działu spadku, jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. Wynikające z treści przepisu art. 212 § 3 k.c. dyrektywy znalazły swoje odbicie w treści postanowienia.

Sąd zasądził od wnioskodawczyni na rzecz M. G. (M. Ł. -po sprostowaniu postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015r. –k.171 oczywistej omyłki pisarskiej) kwotę 50.530,98 zł. tytułem spłaty płatnej w terminie do dnia 02 grudnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności. Ponadto Sąd zasądził od wnioskodawczyni na rzecz J. O. kwotę 50.530,98 zł. tytułem spłaty płatnej w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności.

Uwzględniając realne możliwości dochodowe wnioskodawczyni która otrzymuje 1.100,00 zł. emerytury oraz ponosi koszty utrzymania domu w zakresie energii ,wody, podatków ,a także ponosi koszty zakupu leków dla siebie otrzymując wsparcie od córki M. Ł. na zakup opału (5000,00 zł rocznie otrzymywane wsparcie od trzech lat ) Sąd zróżnicował termin spłat na rzecz poszczególnych uczestniczek. Wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015r. zadeklarowała spłatę na rzecz uczestniczek w terminie trzyletnim od dnia rozprawy .Temu stanowisku nie zaoponowała uczestniczka M. Ł. i termin spłaty wobec niej Sąd ustalił na 02 grudnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności . Zauważyć należy ,że uczestniczka M. Ł. zna sytuację finansową i możliwości swojej matki- wnioskodawczyni ,sama przecież wspiera ją co roku finansowo poprzez zakup opału na zimę .

Odmienne stanowisko w sprawie prezentowała uczestniczka J. O. ,która na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 roku domagała się spłaty od wnioskodawczyni w terminie 30 dni . W stosunku do J. O. Sąd zasądził spłatę w terminie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia. W ocenie Sądu wskazany termin umożliwi wnioskodawczyni uzyskanie środków na spłatę przez sprzedaż nieruchomości bądź zaciągnięcie kredytu . Podjęcie tych działań wymaga jednak czasu zaś uczestniczka J. O. zna sytuację materialną swojej matki ,która na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi na dokonanie spłaty w krótszym terminie.

Jednocześnie Sąd umorzył postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie zasiedzenia przez L. G. 1/2 udziału we własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położonej w B. wobec cofnięcia wniosku ze skutkiem prawnym . Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi przepis art 355 § 1 kpc .

Ponadto Sąd umorzył postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położonej w B. wobec cofnięcia wniosku ze skutkiem prawnym . Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi przepis art 355 § 1 kpc .

Sąd postanowił także ,że nieuiszczoną opłatę od wniosku w kwocie 600,00 zł od uiszczenia której wnioskodawczyni była zwolniona przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sąd rozstrzygnął w przedmiocie kosztów postępowania na podstawie art. 520§1 kpc stwierdzając ,że wnioskodawczyni i każda z uczestniczek ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Zgodnie z art.520§1 kpc w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym podstawową zasadą jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Zastosowanie tej reguły oznacza, że uczestnika obciążają koszty tej czynności, której sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie, także przez sąd, na jego wniosek lub z urzędu. I tak w przypadku kosztów zastępstwa procesowego przy zastosowaniu reguły z 520 §1 kpc poniesie je ten uczestnik, który udzielił pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Z przepisu z art.520§1 kpc wynika, że w postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie ma podstaw do domagania się przez uczestnika, który poniósł określone koszty, zwrotu ich od pozostałych uczestników. Wyjątki od tej zasady przewidują przepisy art.520§2 i §3 kpc . Art.520§2 kpc stanowi, że jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. W myśl zaś 520§3 kpc jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.Z powyższych przepisów wynika, że w postępowaniu nieprocesowym, w przeciwieństwie do procesu, względy słuszności mają decydujące znaczenie przy ustalaniu obowiązków zwrotu kosztów pomiędzy uczestnikami postępowania (por. Andrzej Zieliński „Koszty sądowe w sprawach cywilnych”, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2007, str. 400). Stąd zarówno w§2 , jak i w §3 art. 520 kpc przewidziana jest jedynie możliwość nałożenia przez sąd na uczestnika postępowania obowiązku zwrotu kosztów w sytuacjach w tych przepisach przewidzianych, a nie zasada nałożenia takiego obowiązku, jak to ma miejsce w procesie.

Trzeba zarazem podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie, w tzw. sprawach działowych nie zachodzi sprzeczność interesów między tymi uczestnikami (współwłaścicielami, spadkobiercami), którzy domagają się działu (zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego), niezależnie od tego jaki dany uczestnik zgłasza wniosek co do sposobu działu i jakie stanowisko zajmuje w sprawie. W takich postępowaniach uczestnicy są również w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania, a ich interesy w zasadzie są wspólne, gdyż polegają na wyjściu ze stanu wspólności (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r., V CZ 30/12, LEX nr 1231642 oraz z dnia 16 września 2011 roku, IV ZC 40/11, LEX nr 1147785).

Z powyższych względów i w oparciu o przepisy art. 43§1 k.r. i o. , (...) k.c., (...) §1 k.c. , 567§1 i § 3 k.p.c. , 684 k.p.c., 688 k.p.c. ,. Sąd Rejonowy orzekł jak w postanowieniu .

Sygn. akt I Ns 7945/13

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06 września 2013roku (data wpływu ) wnioskodawczyni T. G. ( w dalszej części uzasadnienia T. G. ) wskazując jako uczestników postępowania M. Ł. i J. O. (w dalszej części uzasadnienia J. O. ) wniosła o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności (precyzując w toku postępowania wniosek na podział majątku wspólnego ,dział spadku i zniesienie współwłasności ) wnosząc o ustalenie , że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni T. G. i spadkodawcy J. G. zmarłego w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. wchodzi nieruchomość zabudowana położona w B. przy ul. (...) składająca się z działek oznaczonych numerami : (...) i (...) o powierzchni 966 m 2 mająca urządzony Zbiór Dokumentów Rep. Zd. Nr (...) o wartości 300.000 ,00 zł. i ustalenie , że w skład masy spadkowej po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio zamieszkałym w B. wchodzi udział wynoszący 1/2 we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości o wartości 150.000,00zł. i wniosła o dokonanie działu spadku po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B..i podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni T. G. i spadkodawcy J. G. i zniesienie współwłasności w ten sposób by nieruchomość zabudowaną położoną w B. przy ul. (...) składającą się z działek oznaczonych numerami : (...) i (...) o powierzchni 966 m 2 mającą urządzony Zbiór Dokumentów Rep. Zd.Nr (...) o wartości 300.000,00zł. przyznać na własność wnioskodawczyni T. G. ze spłatą na rzecz uczestników wynikającą z ich udziału w majątku spadkowym tj. w kwotach po 50.000,00 zł. oraz o zasądzenie od uczestników na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według norm obowiązujących.

W uzasadnieniu wniosku wskazano ,że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie I Ns 6942/13 stwierdzono ,że spadek po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio zamieszkałym w B. nabyli żona - wnioskodawczyni T. G. oraz córki M. Ł. i J. O. po 1/3 części każda z nich . Wskazano także ,że spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z wnioskodawczynią T. G. ,zaś małżonkowie ci pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej . W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą składniki opisane we wniosku . Ponadto podniesiono ,że proponowany sposób podziału odpowiada wysokości udziału uczestników i uwzględnia ich usprawiedliwione interesy. Wskazano także ,że opisana nieruchomość stanowi miejsce zamieszkania wnioskodawczyni. Nadto wnioskodawczyni wniosła o zwolnienie jej od opłaty sadowej od wniosku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia 21 października2013r. zwolniono wnioskodawczynię od opłaty sądowej od wniosku ponad kwotę 400,00 zł zaś w pozostałej części jej wniosek oddalono ( k. 11-12) .

Pismem z dnia 27 lipca 2014r. ( k. 27) uczestnik M. Ł. wyraziła zgodę na zaproponowany we wniosku przez T. G. podział i spłatę .

J. O. pismem z dnia 30 maja 2014 roku (k.32-33) uznała wniosek co do zasady, wyraziła zgodę na podział majątku spadkowego oraz zniesienie współwłasności w ten sposób , aby spadkową nieruchomość przyznać w całości na rzecz wnioskodawczyni ,jednakże zakwestionowała wartość należnej jej spłaty i z tego tytułu domagała się spłaty w kwocie 70.000,00 zł., zakwestionowała wartość nieruchomości objętej wnioskiem wskazując ,że jest ona warta 420.000,00 zł..

J. O. w dniu 09 września 2013r. ( data wpływu ) wniosła do tutejszego Sądu sprawę o stwierdzenie ,że J. G. nabył przez zasiedzenie udziały w łącznej wysokości 1/2 we własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym dz.1545 (aktualne oznaczenie nieruchomości wskazanych we wniosku ) o pow. 944 m kw. położonej w miejscowości B. dla której w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydziale Ksiąg Wieczystych złożony jest Zbiór Dokumentów nr. (...) . Sprawę tę oznaczono sygnaturą I Ns 7958/13. Postanowieniem z dnia 23 lipca 2014 roku ogłoszonym na rozprawie Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na podstawie art.618 §1 kpc przekazał niniejszą sprawę do dalszego rozpoznania Sądowi prowadzącemu postępowanie w sprawie INs 7945/13.

Pismem z dnia 09 czerwca 2015 roku (k.96-97 ) uczestniczka O. J. zmodyfikowała złożony wniosek o zasiedzenie w ten sposób ,że wniosła o ustalenie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości położonej w m. B. o nr. ewidencyjnym (...) poprzez ustalenie ,że współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/2 jest J. G. na zasadzie zasiedzenia . Jednocześnie uczestniczka J. O. cofnęła swój wniosek o stwierdzenie zasiedzenia udziału 1/2 własności nieruchomości o nr. ewidencyjnym (...) położonej w B. przez J. G. i wniosła o umorzenie postępowania w przedmiotowym zakresie.

W toku postępowania przed Sądem J. O. kwestionowała wskazaną przez wnioskodawczynię wartość nieruchomości objętej wnioskiem i dlatego też na rozprawie w dniu 11 września 2015r. dopuszczono dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy celem wskazania wartości nieruchomości objętej wnioskiem na datę sporządzenia opinii według jej stanu na dzień zgolu J. G..

Pismem z dnia 18 września 2015 roku (k. 128 ) uczestniczka J. O. cofnęła złożony wcześniej wniosek o powołanie biegłego rzeczoznawcy do wyceny nieruchomości i uznała wartość nieruchomości wskazaną przez wnioskodawczynię na kwotę 300,000,00 zł. .

Postanowieniem Sądu z dnia 24 września 2015r. ( k. 132) uchylono postanowienie dowodowe zawarte w pkt. 4 postanowienia z dnia 11 września 2015r. .

Na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 roku wnioskodawczyni poparła wniosek i wniosła jednocześnie, aby za składnik spadku uznać także 1/2 kwoty 1,66 zł i 1/2 z kwoty 795,83 dolarów amerykańskich (składnik ustalony w toku postępowania ) licząc wartość jednego dolara w kwocie po 4,00 zł i dokonując przeliczenia wskazanej wyżej kwoty na złotówki ,co dało łączną kwotę 3.184,98 zł dzielone na 2 i następnie 1/2 dzielone na 3 wskazała kwotę po 530,83 zł na każdego spadkobiercę .

Uczestniczka M. Ł. przyłączyła się do tak sprecyzowanego wniosku .

Uczestniczka J. O. przyłączyła się do doprecyzowanego wniosku i jednocześnie cofnęła wniosek co do ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dla nieruchomości o numerze (...) wskazując ,że dla tej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta tylko zbiór dokumentów.

Wnioskodawczyni i uczestniczka M. Ł. wyraziły zgodę na cofnięcie wniosku przez uczestniczkę J. O. w zakresie zasiedzenia i uzgodnienia treści księgi wieczystej .

Sąd Rejonowy ustalił i zważył , co następuje :

W dniu 12 sierpnia 1961r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w B. J. G. zawarł związek małżeński z T. L. z domu S. . Ze związku tego urodziły im się dwie córki : M. i J..

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 1978 roku w sprawie INs 900/78 Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej stwierdził, że T. G.nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 1975 roku własność nieruchomości położonej w B.przy ulicy (...)o powierzchni 966 m. kw. oznaczonej na planie (...) Przedsiębiorstwa (...)w L.za (...) (...)i Nr (...).

Wskazana nieruchomość została nabyta przez zasiedzenie przez T. G. w trakcie związku małżeńskiego z J. G. .Nieruchomość ta w czasie związku małżeńskiego L. i T. G. została zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem i wchodziła w skład majątku wspólnego T. G. i J. G. ,gdyż pozostawali oni w ustroju wspólności ustawowej. Nieruchomość ta nosi obecnie numer (...) i ma powierzchnię 0,0944ha ,położona jest w B. przy ulicy (...) i ma urządzony Zbiór Dokumentów nr. (...).

W dniu 05 stycznia 2010 roku w B. zmarł J. G..

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie I Ns 6942/13 stwierdzono ,że spadek po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B.. ostatnio zamieszkałym w B. nabyli żona - wnioskodawczyni T. G. oraz córki M. Ł. i J. O. po 1/3 części każda z nich.

W toku postępowania wnioskodawczyni wskazała ,że objęta wnioskiem nieruchomość ma wartość 300.000,00 zł.. Uczestniczki postępowania uznały wskazaną wartość nieruchomości (fakt bezsporny ).

Ponadto w toku postępowania ustalono ,że J. G. miał na dzień zgonu w Banku (...) S.A II Oddział w B. rachunek bieżący z saldem 1,66zł oraz lokatę terminową w USD z saldem w wysokości 795,83 USD . Do w/w rachunków w dniu 09 czerwca 1989 roku J. G. udzielił pełnomocnictw bez ograniczeń swojej żonie T. G. . Wskazane środki stanowiły majątek wspólny J. G. i T. G. .J. G. nie dokonał rozporządzenia w/w środków na wypadek śmierci w świetle dyspozycji art. 56 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.2015.128 j.t.) zgodnie z którym Art. 56. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci). W/w środki finansowe T. G. wypłaciła w dniu 01 lutego 2010r. i w tym też dniu dokonała zamknięcia tych rachunków .

J. G. na datę swojej śmierci nie posiadał rachunków w Banku Spółdzielczym w B., wszystkie lokaty jakie posiadał zostały zamknięte za jego życia a ostatnia lokata została zlikwidowana w dniu 18 lipca 2008 roku.

Udziały małżonków G. w majątku wspólnym były równe w świetle art. 43 §1 krio.

Na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 strony zgodnie ustaliły ,że w skład spadku po J. G. wchodzą 1/2 z kwoty 1,66 zł zł i 1/2 z 795,83 dolarów amerykańskich ,licząc wartość jednego dolara w kwocie po 4,00 zł i dokonując przeliczenia wskazanej wyżej kwoty na złotówki ,co dało łączna kwotę 3.184,98 zł dzielone na 2 i następnie 1/2 dzielone na 3 wskazano kwotę po 530,83 zł na każdego spadkobiercę .J. G. za życia posiadał lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w B. ,które to rachunki zostały zamknięte za jego życia .Spadkodawca nie posiadał także na datę zgonu żadnych rachunków , lokat ani zadłużeń w Banku (...). J. G. na datę swojej śmierci nie widniał także w rejestrach uczestników otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez (...) S.A. w W..

Ogólna więc wartość całego majątku podlegającego podziałowi została ustalona na kwotę 303.184,98 zł..

Stan faktyczny w sprawie został ustalony w oparciu o: skrócone odpisy aktów małżeństwa nr (...) , nr (...)i (...)– k. 3-4 i 16 akt I Ns 6942/13, akta sprawy INs 900/78 , odpis skrócony aktu zgonu – k. 5 akt I Ns 6942/13, postanowienie w przedmiocie nabycia spadku – k. 18 akt I Ns 6942/13, informacja Banku (...)z dnia 26 czerwca 2015r. – k. 109, zaświadczenie z Wydziału Ksiąg wieczystych -k.4, wypis z rejestru gruntów wraz z mapą –k.37-38 , informację z Banku Spółdzielczego w B.-k.105, informację z Banku (...)– k. 107, informację (...) S.A.w W.- k. 139 i 141, akta sprawy I Ns 900/78 Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej , Zbiór Dokumentów nr (...), zeznania wnioskodawczyni T. G..92v,k.163, 164v -165 ,zeznania uczestniczki J. O.k.121v-122, k164,zeznania M. Ł.k.93,164-164v.

W ocenie sądu zeznania wnioskodawczyni i uczestników M. Ł. i J. O. są wiarygodne w zakresie w jakim znajdują potwierdzenie w ustalonym stanie faktycznym.

Sąd nie znalazł powodów do tego by odmówić wiarygodności wskazanym dowodom nieosobowym .Dowody te zostały sporządzone przez odpowiednie instytucje lub organy w zakresie ich właściwości i nie były one kwestionowane przez strony postępowania a i Sąd nie znalazł powodów ku temu by je zdyskredytować choćby w części.

Jeszcze raz przypomnieć należy, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 1978 roku w sprawie INs 900/78 Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej stwierdził, że T. G.nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 1975 roku własność nieruchomości położonej w B.przy ulicy (...)o powierzchni 966 m. kw. oznaczonej na planie (...) Przedsiębiorstwa (...)w L.za (...) (...)i Nr (...). Nieruchomość ta nosi obecnie numer (...)i ma powierzchnię 0,0944ha ,położona jest w B.przy ulicy (...)i ma urządzony Zbiór Dokumentów nr.(...).

Wskazać należy w tym miejscu na orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazujące , że własność nieruchomości nabyta przez jednego ze współmałżonków w drodze zasiedzenia wchodzi w skład majątkowej wspólności ustawowej wówczas gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej ( vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1978r. w sprawie III CZP 7/78 OSNC 1978/9/153). W niniejszej sprawie taka sytuacja miała miejsce i dlatego udziały małżonków w/w nieruchomości z uwagi na obowiązujący ich ustrój wspólności ustawowej były równe wynosiły po ½ części.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Sąd Rejonowy podzielił majątek wspólny T. G. i J. G. obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położoną w B. przy ulicy (...) ,dla której w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzony jest Zbiór Dokumentów numer (...) o wartości 300.000,00 zł oraz środki pieniężne w kwocie 1,66zł i 795,83 USD oraz dokonał działu spadku po J. G. zmarłym w dniu 05 stycznia 2010 roku w B. ostatnio stale zamieszkałym w B. obejmującego udziały spadkodawcy w opisanym wyżej majątku wspólnym i zniósł współwłasność w ten sposób ,że majątek ten przyznał na własność wnioskodawczyni T. G.. Wartość dzielonego majątku Sąd ustalił na kwotę 303.184,98 zł. Połowa wskazanej kwoty należy do spadku po J. G. ,zaś wobec dziedziczenia przez troje spadkobierców w częściach równych równowartość udziału spadkowego dla każdego spadkobiercy wynosi po 50.530,98 zł..

Wobec przyznania całego wyżej opisanego majątku T. G. Sąd przyznał spłaty na rzecz uczestników mając na względzie dyspozycję art. 212 § 3 k.c. która z mocy art. 1035 k.c. znajduje zastosowanie do działu spadku, jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. Wynikające z treści przepisu art. 212 § 3 k.c. dyrektywy znalazły swoje odbicie w treści postanowienia.

Sąd zasądził od wnioskodawczyni na rzecz M. G. (M. Ł. -po sprostowaniu postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015r. –k.171 oczywistej omyłki pisarskiej) kwotę 50.530,98 zł. tytułem spłaty płatnej w terminie do dnia 02 grudnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności. Ponadto Sąd zasądził od wnioskodawczyni na rzecz J. O. kwotę 50.530,98 zł. tytułem spłaty płatnej w terminie jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności.

Uwzględniając realne możliwości dochodowe wnioskodawczyni która otrzymuje 1.100,00 zł. emerytury oraz ponosi koszty utrzymania domu w zakresie energii ,wody, podatków ,a także ponosi koszty zakupu leków dla siebie otrzymując wsparcie od córki M. Ł. na zakup opału (5000,00 zł rocznie otrzymywane wsparcie od trzech lat ) Sąd zróżnicował termin spłat na rzecz poszczególnych uczestniczek. Wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015r. zadeklarowała spłatę na rzecz uczestniczek w terminie trzyletnim od dnia rozprawy .Temu stanowisku nie zaoponowała uczestniczka M. Ł. i termin spłaty wobec niej Sąd ustalił na 02 grudnia 2018 roku z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności . Zauważyć należy ,że uczestniczka M. Ł. zna sytuację finansową i możliwości swojej matki- wnioskodawczyni ,sama przecież wspiera ją co roku finansowo poprzez zakup opału na zimę .

Odmienne stanowisko w sprawie prezentowała uczestniczka J. O. ,która na rozprawie w dniu 02 grudnia 2015 roku domagała się spłaty od wnioskodawczyni w terminie 30 dni . W stosunku do J. O. Sąd zasądził spłatę w terminie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia. W ocenie Sądu wskazany termin umożliwi wnioskodawczyni uzyskanie środków na spłatę przez sprzedaż nieruchomości bądź zaciągnięcie kredytu . Podjęcie tych działań wymaga jednak czasu zaś uczestniczka J. O. zna sytuację materialną swojej matki ,która na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi na dokonanie spłaty w krótszym terminie.

Jednocześnie Sąd umorzył postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie zasiedzenia przez L. G. 1/2 udziału we własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położonej w B. wobec cofnięcia wniosku ze skutkiem prawnym . Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi przepis art 355 § 1 kpc .

Ponadto Sąd umorzył postępowanie w zakresie wniosku J. O. w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0944 ha położonej w B. wobec cofnięcia wniosku ze skutkiem prawnym . Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi przepis art 355 § 1 kpc .

Sąd postanowił także ,że nieuiszczoną opłatę od wniosku w kwocie 600,00 zł od uiszczenia której wnioskodawczyni była zwolniona przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sąd rozstrzygnął w przedmiocie kosztów postępowania na podstawie art. 520§1 kpc stwierdzając ,że wnioskodawczyni i każda z uczestniczek ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Zgodnie z art.520§1 kpc w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym podstawową zasadą jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Zastosowanie tej reguły oznacza, że uczestnika obciążają koszty tej czynności, której sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie, także przez sąd, na jego wniosek lub z urzędu. I tak w przypadku kosztów zastępstwa procesowego przy zastosowaniu reguły z 520 §1 kpc poniesie je ten uczestnik, który udzielił pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Z przepisu z art.520§1 kpc wynika, że w postępowaniu nieprocesowym w zasadzie nie ma podstaw do domagania się przez uczestnika, który poniósł określone koszty, zwrotu ich od pozostałych uczestników. Wyjątki od tej zasady przewidują przepisy art.520§2 i §3 kpc . Art.520§2 kpc stanowi, że jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. W myśl zaś 520§3 kpc jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.Z powyższych przepisów wynika, że w postępowaniu nieprocesowym, w przeciwieństwie do procesu, względy słuszności mają decydujące znaczenie przy ustalaniu obowiązków zwrotu kosztów pomiędzy uczestnikami postępowania (por. Andrzej Zieliński „Koszty sądowe w sprawach cywilnych”, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2007, str. 400). Stąd zarówno w§2 , jak i w §3 art. 520 kpc przewidziana jest jedynie możliwość nałożenia przez sąd na uczestnika postępowania obowiązku zwrotu kosztów w sytuacjach w tych przepisach przewidzianych, a nie zasada nałożenia takiego obowiązku, jak to ma miejsce w procesie.

Trzeba zarazem podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie, w tzw. sprawach działowych nie zachodzi sprzeczność interesów między tymi uczestnikami (współwłaścicielami, spadkobiercami), którzy domagają się działu (zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego), niezależnie od tego jaki dany uczestnik zgłasza wniosek co do sposobu działu i jakie stanowisko zajmuje w sprawie. W takich postępowaniach uczestnicy są również w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania, a ich interesy w zasadzie są wspólne, gdyż polegają na wyjściu ze stanu wspólności (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r., V CZ 30/12, LEX nr 1231642 oraz z dnia 16 września 2011 roku, IV ZC 40/11, LEX nr 1147785).

Z powyższych względów i w oparciu o przepisy art. 43§1 k.r. i o art. 212§3 kc, , (...) k.c., (...) §1 k.c. , 567§1 i § 3 k.p.c. , 684 k.p.c., 688 k.p.c. ,. Sąd Rejonowy orzekł jak w postanowieniu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: