Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1295/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-11-12

Sygn. akt I C 1295/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Nycz-Łucjan

przy udziale Protokolanta Edyty Dorosz;

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 roku;

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W.;

przeciwko D. M.;

o zapłatę;

1.  zasądza od pozwanego D. M. rzecz powoda Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 757,05 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lutego 2013r do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

3.  zasądza od pozwanego D. M. rzecz powoda Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 302,11 zł (trzysta dwa złote jedenaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  w pozostałym zakresie oddala wniosek powoda o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu.

Sygnatura akt I C 1295/14

UZASADNIENIE

Ustalenie faktów uznanych za udowodnione:

Dnia 10 września 2012r zawarta została umowa zamiany samochodu pomiędzy D. M. a K. M.. W wyniku zawartej umowy D. M. przeniósł na K. M. własność pojazdu marki B., nr rej (...) a K. M. przeniósł na rzecz D. M. własność pojazdu marki A. (...), nr rej (...) (vide: umowa k.6, okoliczność bezsporna)

Dnia 20 grudnia 2012r wszczęte zostało przez Starostwo Powiatowe w B. postępowanie administracyjne w sprawie wyrejestrowania pojazdu marki B. nr rej (...) a przyczyną wszczęcia tego postępowania było wystawienie zaświadczenia z dnia 4 października 2012r o demontażu pojazdu (vide: zawiadomienie k. 7, okoliczność bezsporna).

Pojazd marki B., nr rej (...) ubezpieczony był w zakresie odpowiedzialności cywilnej w okresie od 29 sierpnia 2012r do 28 sierpnia 2013r w Towarzystwie (...) (vide: potwierdzenie zawarcia umowy k.27).

Towarzystwo (...), Oddział w M. wystosowało do D. M. wezwanie do zapłaty zaległej składki z tytułu umowy ubezpieczenia dnia 12 lutego 2013r (vide: wezwanie do zapłaty k. 29).

Pojazd marki B. nr rej (...) został wycofany z ruchu w dniu 22 stycznia 2013r na podstawie decyzji administracyjnej wydanej z urzędu przez Starostwo Powiatowe w B. (vide: pismo k. 52, okoliczność bezsporna)

Sąd uznał za wiarygodne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, gdyż zostały sporządzone w przewidzianej formie i podpisane przez osoby do tego uprawnione, a ich rzetelność i autentyczność nie były podważane przez strony w trakcie postępowania sądowego.

Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa:

Dokonując analizy okoliczności sprawy i ich oceny, Sąd doszedł do przekonania, iż roszczenie powoda zasługuje częściowo na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 28 ust 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t. ze zmianami) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (z zastrzeżeniem ust. 2, które to okoliczności w niniejszej sprawie nie występują).

Powyższy przepis, w brzmieniu obowiązującym do dnia 11 lutego 2012r, znajdował zastosowanie w razie zbycia pojazdu mechanicznego i braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC na nabywcę. W myśl art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.205.1210 ze zm) do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Towarzystwo (...) z siedzibą w W. wystawiło potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego dla właściciela pojazdu marki B. nr rej (...) wskazując jako okres ubezpieczenia okres od dnia 29 sierpnia 2012r do 28 sierpnia 2013r. Składka wynosiła 1883 zł, płatna do 5 lutego 2013r.

Zgodnie z treścią art. 32 ust 1 wskazanej wyżej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

W myśl art. 32 ust 4 zdanie drugie powyższego przepisu posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

W niniejszej sprawie D. M. nie zawiadomił zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, na podstawie umowy zamiany z dnia 10 września 2012r w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej a wiec ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z treścią art. 33. pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniuz chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego.

Pojazd marki B. nr rej (...) został wycofany z ruchu i wyrejestrowany w dniu 22 stycznia 2013r, zatem w tym dniu uległa rozwiązaniu umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotycząca tego pojazdu. Ten dzień należy też przyjąć jako datę końcową ponoszenia odpowiedzialności za zapłatę składki przez D. M. a składka powinna być zmniejszona proporcjonalnie do okresu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z treścią art. 813§1 kc składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Pełnomocnik powoda wskazał w piśmie procesowym z dnia 15 października 2015r, iż składka należna za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 29 sierpnia 2012r do dnia 22 stycznia 2013r wynosi 757,05 zł i taką też kwotę należało zasądzić na rzecz powoda.

Pełnomocnik powoda wskazywał także w piśmie procesowym z dnia 15 października 2015r na okoliczność, iż mimo treści art 33 pkt 2 powołanej wyżej ustawy pozwany jest odpowiedzialny za zapłatę całej składki ponieważ zakład ubezpieczeń nie został zawiadomiony o fakcie wyrejestrowania pojazdu i świadczył ochronę ubezpieczeniowa przez cały okres wskazany w potwierdzeniu zawarcia umowy OC. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Konkluzja o odmiennej treści wynika wprost z treści powołanego wyżej przepisu. Skoro umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa rozwiązaniuz chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, którego dotyczyła tj. z dniem 22 stycznia 2013r to powód nie świadczył ochrony ubezpieczeniowej po tym dniu. Skoro nie świadczył ochrony to nie należy mu się zapłata składki za okres, w którym nie był zobowiązany wobec uprawnienia ubezpieczającego, wynikającego z treści art. 813§1 kc, któremu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Podkreślić należy że umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu a powyższe stanowi ustawową definicję wskazanego rodzaju umowy. Z powyższym logicznie powiązana jest treść art. 33 pkt 2 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia.

W niniejszej sprawie pozwany opóźniał się z zapłatą składki od 6 lutego 2013r, termin spełnienia świadczenia upłynął bowiem dnia 5 lutego 2013r. Od dnia 6 lutego 2013r powodowi należą się odsetki z tytułu opóźnienia pozwanego- dłużnika.

Z tych względów i w oparciu o powołane przepisy Sąd orzekł jak w części dyspozytywnej wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu uzasadnia przepis art. 100 k.p.c., § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1349, ze zmianami) oraz art. 19 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014r. poz. 1025, tekst jednolity ze zm). Żądania powoda zostały uwzględnione częściowo, mianowicie w 40 %, w takim zatem zakresie przysługuje mu zwrot kosztów procesu. Na kwotę kosztów procesu, będącą podstawą obliczenia części, której zwrot przysługiwał powodowi, składają się następujące kwoty: 600 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym, 30,38 zł tytułem opłaty sądowej i opłaty za wniesienie pozwu w postępowaniu elektronicznym, 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa procesowego oraz 107,90 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika na rozprawę zgodnie ze złożonym spisem kosztów (k.60). Powyższe kwoty składały się na ogólną kwotę 755, 28 zł (x 40%=302,11 zł). Brak było podstaw do przyjęcia dwukrotności stawki minimalnej wynagrodzenia za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości ponieważ sprawa nie jest zawiła i nie wymagała ponadprzeciętnego nakładu pracy radcy prawnego. Z tego względu podstawę zasądzenia opłaty stanowiły stawki minimalne, zgodnie z treścią §2 ust 2 powołanego wyżej rozporządzenia.


Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Nycz-Łucjan
Data wytworzenia informacji: