Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1065/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-06-10

Sygn. akt I C 1065/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

protokolant sądowy Agnieszka Neuman

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko M. G.

o zapłatę

1.zasądza od pozwanego M. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 52.423,22 ( pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze ) złotych z odsetkami umownymi od kwoty 48.500,01 ( czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych jeden grosz) złotych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od dnia 09 października 2013 r. do dnia zapłaty, jednak nie wyższymi niż odsetki maksymalne;

2. zasądza od pozwanego M. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 2.642,69 ( dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy ) tytułem zwrotu kosztów procesu .

Sygn. akt I C 1065/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 31 marca 2015r. ( data nadania –k. 18) powód (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wnosił o zasądzenie od pozwanego M. G. na swoją rzecz kwoty 52.423,22 zł. z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 48.500,01zł. od dnia 09 października 2013r do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania w kwocie 300,00 zł. i zwrotu kosztów opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł..

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda podniósł, że powód w dniu 27 kwietnia 2012r. udzielił pozwanemu pożyczki gotówkowej numer (...). Pozwany był zobowiązany do spłaty pożyczki w miesięcznych ratach w wysokości podanej w terminarzu . Pomimo wezwań i monitów pozwany nie wywiązał się z obowiązku spłaty pożyczki. W związku z czym po upływie terminu, do którego pozwany był zobowiązany uregulować zadłużenie , całość stała się wymagalna z dniem 25.01.2012r. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową powód wezwał pozwanego do zapłaty wymaganego zobowiązania, wezwanie to jednak pozwany pozostawił bez odpowiedzi. Wskazano ,że powód dochodzi należności objętych pozwem na podstawie wyciągu z dnia 08 października 2013r. na które składają się : kwota 48.500,01 zł tytułem należności głównej , 3.838,21 zł. tytułem odsetek za okres 27 kwietnia 2012r. -08 października 2013r., 85 ,00 zł – tytułem kosztów opłat i prowizji .

W uwzględnieniu żądania pozwu Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny w dniu 30 lipca 2015r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanemu M. G. aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacił powodowi (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. kwotę 52.423,22 zł. w tym kwotę 48.500,01 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 9 października 2013.r do dnia zapłaty oraz kwotę 626,94 zł tytułem zwrotu kosztów procesu albo w tym terminie wniósł sprzeciw.

Od w/w nakazu zapłaty pozwany w dniu 25 sierpnia 2015r.( data nadania) wniósł sprzeciw, w którym wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów procesu według norm prawem przepisanych .

W uzasadnieniu sprzeciwu podniósł, że niespornym w sprawie jest ,że strony łączyła umowa kredytu bankowego w kwocie 52.423,22 zł., który to kredyt był systematycznie przez pozwanego spłacany , jednak pozwany znalazł się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej jak i zdrowotnej. Podał, że poważnie zachorował a starania o uzyskanie renty chorobowej nie przyniosły rezultatów. Wskazał że w chwili zaciągania kredytu posiadał stałe źródło dochodu pełniąc funkcję prezesa w spółce (...) a następnie po zmianie zarządu został odwołany ze stanowiska i zwolniony z pracy co zmusza go do korzystania z pomocy osób trzecich ( k. 36-38) .

Zarządzeniem z dnia 01 września 2015r. stwierdzono wniesienie sprzeciwu w terminie a zarządzeniem z dnia 15 września 2015r. stwierdzono skuteczne wniesienie sprzeciwu ( k. 39, 43) .

W odpowiedzi na sprzeciw pełnomocnik powoda nadal popierał powództwo i wnosił o oddalenie zarzutów pozwanego ( k. 48-50) .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 kwietnia 2012 r. pozwany M. G. zawarł z (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. umowę pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 56.622,41 zł na okres od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2016r.. M. G. zobowiązał się zwrócić w/w kwotę wraz z należnymi odsetkami umownymi w 48 miesięcznych ratach w kwocie po 1.407,73zł każda w terminie do 24 dnia każdego miesiąca począwszy od 24 maja 2012r. ( § 1 umowy pożyczki )zgodnie z harmonogramem spłat . Pozwany spłacił jedynie część należności w związku z zawartą umową co skutkowało wysłaniem do niego w dniu19 maja 2013r. i z dnia 12 czerwca 2013r. wezwań do zapłaty a następnie wypowiedzeniem umowy pismem z dnia 11 sierpnia 2013r. , które doręczone zostało w dniu 23 sierpnia 2013r. . Z uwagi na to, że przedmiotowa pożyczka nie została spłacona w całości powód w dniu 08 października 2013r. wystawił W. z Ksiąg Banku na łączną kwotę 52.423,22 zł, na którą składają się: kwota 48.500,01 zł tytułem należności głównej, kwota 3.838,21 zł tytułem odsetek za okres od dnia 27 kwietnia 2012r. do dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz kwota 85,00zł tytułem należnych kosztów, opłat i prowizji.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów w postaci: umowy pożyczki gotówkowej z dnia 27 kwietnia 2012r. (k.77-83), wyciągu z Ksiąg Banku z dnia 08 października 2013r. (k.14, 74), wezwań do zapłaty z dnia 19 maja 2013r. i z dnia 12 czerwca 2013r. ( k.70, 71),wypowiedzenia umowy z dnia 11 sierpnia 2013r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez pozwanego (k.15-16), zestawienia wpłat dokonanych przez pozwanego ( k.12), harmonogram spłat ( k.13) .

Sąd w całości uznał za prawdziwe zgromadzone w sprawie dowody nieosobowe powołane wyżej, gdyż zostały sporządzone w przewidzianej formie przez powołane do tego podmioty oraz nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Z tego względu stan faktyczny niniejszej sprawy nie budził wątpliwości.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W świetle ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych należy uznać, iż powództwo w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie. Dowody, na podstawie których Sąd dokonał powyższych ustaleń nie były kwestionowane przez żadną ze stron, dlatego Sąd uznał je za w pełni wiarygodne.

Strona powodowa wywodzi swoje roszczenie z umowy pożyczki.

Zgodnie z treścią art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości.

Bezspornym jest, iż pomiędzy powodem a M. G. w dniu 27 kwietnia 2012. doszło do zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której powód przekazał pozwanemu kwotę 56.622,41zł , a ten zobowiązał się ją zwrócić na ściśle określonych w tej umowie warunkach wraz z należnymi odsetkami umownymi w 48 miesięcznych ratach w kwocie po 1.407,73 zł każda w terminie do dnia 24 kwietnia 2016r. Wysokość oprocentowania przedmiotowej pożyczki wynika z treści z § 1 ust. 4 i 9 umowy.

Jak ustalono M. G. nie dokonał całkowitej spłaty przedmiotowej pożyczki, spłacił jedynie 8 rat. Dlatego w dniu 08 października 2013r. powód wystawił przeciwko pozwanemu W. z Ksiąg Banku na łączną kwotę 52.423,22 zł, na którą składają się: kwota 48.500,01 zł tytułem należności głównej, kwota 3.838,21 zł tytułem odsetek za okres od dnia 27 kwietnia 2012r. do dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz kwota 85,00zł tytułem należnych kosztów, opłat i prowizji. .

Istnienie i wysokość wierzytelności dochodzonej pozwem w stosunku do pozwanego została wykazana przez powoda wskazanymi wyżej dowodami, a ponadto zostały przyznane przez pozwanego, który nie zakwestionował faktu zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki. Również pozwany nie kwestionował w toku sprawy ani wysokości ciążącego na nim względem powoda długu, ani podstawy jego naliczenia. Przyznał natomiast, że pobraną tytułem pożyczki kwotę początkowo spłacał, jednakże z uwagi na wypadki losowe tj. utratę pracy i chorobę zaprzestał regulowania długu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powołując się na wyżej wymienione okoliczności wniósł o oddalenie powództwa .

Mając powyższe na uwadze należało zasądzić od pozwanego M. G. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 52.423,22 zł. z odsetkami umownymi od kwoty 48.500,01 zł. w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od dnia 09 października 2013 r. do dnia zapłaty, jednak nie wyższymi niż odsetki maksymalne. O odsetkach od kwoty zasądzonej orzeczono zgodnie z żądaniem na podstawie art. 359 §2 1 kc mając na względzie jego brzmienie do dnia 31 grudnia 2015r. i od dnia 01 stycznia 2016r..

Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 1kpc Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu zapadło w oparciu o art. 98 § 1 k.p.c. Przepis art. 98 § 1 k.p.c. wprowadza zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie strony wygrywającej zwrócić koszty procesu, rozumiane jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony. Koszty procesu ujęte w wyroku w łącznej kwocie 2.642,69 zł., objęły wydatki powoda na opłatę sądową w kwocie 2.622,00zł, opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł ( k. 17 ) oraz kwotę 3,69 zł tytułem kosztów opłat notarialnych ( k.24).

Z tych względów i w oparciu o powołane przepisy, Sąd orzekł, jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: