Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1006/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-03-25

Sygn. akt I C 1006/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

sekr. sądowy Ewelina Wróbel

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. w Białej Podlaskiej

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko W. A. i T. A.

o zapłatę

zasądza solidarnie od pozwanych W. A. i T. A. na rzecz powoda (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. kwotę 2.588,80 ( dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy ) złotych w tym kwotę 2.444,55 ( dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy ) złotych wraz z odsetkami od dnia 04 lipca 2015r do dnia 31 grudnia 2015 roku według stopy odsetek ustawowych oraz od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia zapłaty według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie oraz kwotę 717,00 (siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600,00 złotych (sześćset ) tytułem kosztów zastępstwa procesowego zastrzegając pozwanym prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku .

Sygn. akt I C 1006/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 21 lipca 2016 r. ( data nadania ) powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. reprezentowany przez fachowego pełnomocnika wnosił o zasądzenie solidarnie od pozwanych W. A. i T. A. na swoją rzecz kwoty 2.588,80 zł w tym kwotę 2.444,55 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 04 lipca 2015r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych w tym kwoty 17,00 zł. tytułem zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa .

W uzasadnieniu pozwu podniesiono , że w dniu 26 stycznia 2008 roku A. A. zawarł z powodem na piśmie umowę o kartę kredytową i nie dokonał spłaty zadłużenia wynikającego z w/w umowy .

Wskazano, że A. A. zmarł w dniu 18 stycznia 2011r. , a postanowieniem wydanym w dniu 19 grudnia 2014r. w sprawie I Ns 8721/13 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskiej ( przepisane w brzmieniu wskazanym w uzasadnieniu ) stwierdzono , że spadek po A. A. nabyli pozwani . Podniesiono ,że w związku z powyższym pozwani zobowiązani są solidarnie do zapłaty na rzecz powoda wymagalnego zadłużenia wynikającego z zawartej przez spadkodawcę umowy z dnia 28 stycznia 2008r. 16 o kartę kredytową w łącznej kwocie 2.588,80 zł , na którą składa się kwota 2.444,55 zł tytułem niespłaconej należności głównej oraz kwota 144.25 zł. tytułem odsetek. Podkreślono ,że istnienie w/w wierzytelności zostało potwierdzone W. z Ksiąg Bankowych z dnia 03 lipca 2015r..

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 31 sierpnia 2015r. stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym .

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 stycznia 2016r. ( data nadania ) pozwana W. A. powództwa nie uznała i wniosła o jego oddalenie zgłosiła zarzut nie zasięgnięcia informacji odnośnie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spisu inwentarza . W uzasadnieniu swego stanowiska wskazała ,że po zmarłym mężu A. A. przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza zaś sporządzony spis inwentarza wykazał ,że spadek jest zerowy i dlatego powództwo jest bezzasadne i wniosła o jego oddalenie w całosci .

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 stycznia 2016r. ( data nadania ) pozwany T. A. powództwa nie uznał i wniósł o jego oddalenie, zgłosił zarzut nie zasięgnięcia informacji odnośnie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spisu inwentarza . W uzasadnieniu swego stanowiska wskazał ,że po zmarłym ojcu A. A. przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza zaś sporządzony spis inwentarza wykazał ,że spadek jest zerowy i dlatego powództwo jest bezzasadne i wniósł o jego oddalenie w całości .

Pełnomocnik powoda ustosunkowując się do złożonych przez pozwanych odpowiedzi na pozew ( k. 62-63 ) podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie . Wskazał, że pozwani jako jedyny zarzut przeciwko roszczeniu pozwu podnieśli okoliczność nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza . Wskazał pełnomocnik powoda ,że nie kwestionuje faktu ograniczonej odpowiedzialności pozwanych do masy czynnej nabytego spadku i wskazał na dyspozycję art. 319 kpc oraz odwołał się do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1977r. zapadłego w sprawie II CR 335/77. Odwołał się także pełnomocnik powoda do treści art. 1031§2 kc.

Pozwana W. A. i pozwany T. A. na rozprawie w dniu 11 marca 2016r. powództwa nie uznali i wnieśli o jego oddalenie i podnosili ,że stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło z dobrodziejstwem inwentarza .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 26 stycznia 2008 roku A. A. – mąż W. A. i ojciec T. A. zawarł z (...) Bank Spółką Akcyjną we W. umowę o kartę kredytową nr KK (...) , na mocy której otrzymał kartę kredytową V. C. o numerze (...) . W ramach umowy przyznany został mu limit kredytowy do kwoty1886,00 zł. który mógł być wykorzystany zarówno w transakcjach bezgotówkowych i gotówkowych. Zgodnie z umową umowa była zawarta na okres ważności karty i w przypadku wznowienia karty ulegała przedłużeniu na kolejny wskazany w karcie okres. Umowa oprocentowane limitu kredytowego było zmienne . Ustalono dzienny limit transakcji gotówkowych na kwotę 500,00 zł a bezgotówkowych na 200,00 zł. a koniec cyklu rozliczeniowego ustalono na 10-ty dzień każdego miesiąca. A. A. nie wywiązywał się z zawartej przez siebie umowy.

W dniu 18 stycznia 2011r. w B. zmarł A. A. ostatnio stale zamieszkały w B..

W dniu 13 lipca 2011r. W. A.przed notariuszem E. K.złożyła w formie aktu notarialnego Repertorium (...)oświadczenie w którym przyjęła spadek po A. A.z dobrodziejstwem inwentarza . W dniu 13 lipca 2011r. T. A.przed notariuszem E. K.złożył w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr (...)oświadczenie mocą którego przyjął spadek po A. A.z dobrodziejstwem inwentarza .

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie I Ns 8721/13 - stwierdzono ,że spadek po A. A. zmarłym w dniu18 stycznia 2011r. w B. ostatnio stale zamieszkałym w B. na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli żona W. A. i syn T. A. po ½ części każde z nich . Sąd jednocześnie postanowił zarządzić spis inwentarza po A. A..

W dniu 03 lipca 2015r. (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wystawił W. z Ksiąg Banku na podstawie którego stwierdzono ,że W. A. i T. A. - spadkobiercy zmarłego w dniu 18 stycznia 2011r. A. A. są winni solidarnie powodowi kwotę 2.588,80 zł. , na którą to kwotę składa się kwota 2.444,55 zł. tytułem niespłaconej należności głównej i kwota 144,25 zł. tytułem odsetek za okres od 27 stycznia 2008r. do dnia 03 lipca 2015r. w związku z zawarciem przez spadkodawcę w dniu 26 stycznia 2008r. umowy o kartę kredytową nr KK (...).

Zarówno żona spadkodawcy W. A. jak i jego syn T. A. za życia A. A. nie mieli pełnej wiedzy na temat zaciąganych przez niego zobowiązań , o tym dowiedzieli się już po jego śmierci , kiedy rozpoczęli inwentaryzację pozostałych po nim dokumentów. Spadkodawca A. A. nie pozostawił żadnego majątku, który podlegałby dziedziczeniu i podziałowi.

Powyższy stan faktyczny, Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o : poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o kartę kredytową nr KK (...)- k. 6-13, wyciąg z ksiąg bankowych z dnia 03 lipca 2015r. – k. 5 , skrócony odpis aktu zgonu A. A.- k. 26 akt I Ns 8721/13 , kserokopia aktu notarialnego Repertorium A Nr (...)z dnia 13 lipca 2011r. – k. 52-53 akt I Ns 8721/13, kserokopia aktu notarialnego Repertorium(...)z dnia 13 lipca 2011r. – k. 54-55 akt I Ns 8721/13, postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po A. A.z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie I Ns 8721/13 -k. 59 akt I Ns 8721/13, spis inwentarza z załącznikami – k. 120-124 akt I Ns 8721/13 a także w oparciu o zeznania W. A.– k. 72v w zw. z k. 71v-72 , zeznania T. A.– k. 72 v w zw. z k. 72 .

Wskazać należy, że Sąd uznał za wiarygodne dowody przedłożone przez powoda , dowody te nie były kwestionowane przez pozwanych. Wiarygodne są także w ocenie sądu dowody zgromadzone w aktach I Ns 8721/13 , które zostały sporządzone przez odpowiednie organy w zakresie ich właściwości i nie były kwestionowane przez strony postępowania. Także brak jest podstaw ku temu by odmówić wiarygodności zeznaniom pozwanych , którzy wskazali ,że nie mieli pełnej wiedzy o zaciąganych przez spadkodawcę zobowiązaniach i co do faktu, że A. A. nie pozostawił po sobie żadnego majątku , co znajduje potwierdzenie w sporządzonym spisie inwentarza .

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powód dochodzi od pozwanych – spadkobierców A. A. solidarnie należności z tytułu umowy z dnia 26 stycznia 2008r. o kartę kredytową nr KK (...), a którą to umowę zawarł spadkodawca A. A..

Jak wskazano w stanie faktycznym w umowie zostały określone warunki w/w umowy i konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z niej .

Istnienie i wysokość wierzytelności dochodzonej pozwem w stosunku do pozwanych została wykazana przez powoda wskazanymi wyżej dowodami. Wskazać należy, że wprawdzie pozwani nie uznawali powództwa i wnosili o jego oddalenie – podnosząc ,że przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza zaś spis inwentarza jak podnieśli wynosił „0„ to jednak nie zakwestionowali oni zawarcia przez spadkodawcę umowy w oparciu o którą powód dochodzi roszczenia ani należności dochodzonej pozwem zarówno kwoty łącznej i poszczególnych kwot dochodzonych pozwem w związku z zawarciem umowy o kartę kredytową.

Zgodnie z dyspozycją art. 922§1 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób .

Zgodnie z art. 1030 kc. do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Jednakże wskazać należy, że spadek po A. A. jego spadkobiercy - pozwani przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza – złożyli bowiem w terminie 6 miesięcy zgodnie z dyspozycją art. 1015§1 kc przed notariuszem oświadczenia w formie aktu notarialnego o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza . W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 1031 § 2 kc w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca-spadkobiercy w niniejszej sprawie pozwani ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Art. 1034. § 1 kc stanowi ,że do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. § 2 w/w przepisu stanowi zaś ,że od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Art. 319 kpc stanowi ,że jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności.

Wskazać w tym miejscu należy, że z art. 319 kpc wynika obligatoryjność zamieszczenia z urzędu przez sąd w wyroku uwzględniającym powództwo zastrzeżenia, że pozwanemu przysługuje prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności, co wynika z zasady, według której dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym (art. 837, zob. także art. 787, 787 1 i 792). Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 1977 r. w sprawie II CR 335/77-OSNC 1978/9/159 ( powołanym przez powoda) , Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie III Ca 112/10 czy Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 30 października w sprawie I Aca 493/14.

Mając powyższe na uwadze sąd uwzględnił żądanie pozwu i zasądził solidarnie od pozwanych W. A. i T. A. na rzecz powoda (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. kwotę 2.588,80 zł w tym kwotę 2.444,55 zł wraz z odsetkami od dnia 04 lipca 2015r do dnia 31 grudnia 2015 roku według stopy odsetek ustawowych oraz od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia zapłaty według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie oraz kwotę 717,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600,00 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego zastrzegając pozwanym prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku .

O odsetkach od kwoty 2.444,55 zł orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu na podstawie art. 481 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zgodnie z dyspozycją art. 108 § 1kpc Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Zgodnie z art. 98 § 1kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).§ 3 art. 98 kpc stanowi zaś, że do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Koszty procesu ujęte w wyroku objęły : wydatki powoda na opłatę sądową w kwocie 100,00 zł , kwotę 600,00 zł. tytułem wynagrodzenia radcy prawnego określona na podstawie § 6 pkt.3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490.) oraz kwotę 17,00 zł. tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (k.21). Łącznie Sąd zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 717,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z tych względów i w oparciu o powołane w treści uzasadnienia przepisy orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: