Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 723/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-11-30

Sygn. akt I C 723/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Niedźwiecka

Protokolant:

protokolant sądowy Agnieszka Neuman

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Białej Podlaskiej

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko E. H. (1)

o zapłatę

I. zasądza od pozwanej E. H. (1) na rzecz powoda (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 767,69 zł. (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty ;

II. oddala powództwo co do zasądzenia kwoty 300,00 zł. ( trzysta );

II. zasądza od pozwanej E. H. (1) na rzecz powoda (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 297,89 zł. ( dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 259,20 zł. (dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III. wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 684,93 zł ( sześćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze ) .

Sygn. akt I C 732/16

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 15 stycznia 2016 roku skierowanym do Sądu Rejonowego Lublin –Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. żądał zasądzenia na jego rzecz od pozwanej E. H. (1) kwoty 1.067,69 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto domagał się zasadzenia kosztów sądowych w kwocie 30,00 zł. oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych .

W uzasadnieniu powyższego żądania wskazał że E. H. (1) w dniu 05 listopada 2015r. zawarła z powodową spółka umowę pożyczki numer (...).Na mocy w/w umowy udzielono pozwanej pożyczki w kwocie 684,93 zł.. W umowie ustalono ,że pożyczka zostanie zapłacona do dnia 5 grudnia 2015r. i że ewentualnie termin ten może zostać przedłużony-rolowany . Zgodnie z umową powód pobrał jednorazową prowizję w wysokości 23% tj. kwotę 157,53 zł. oraz opłatę z tytułu zwiększonego ryzyka za udzielenie pożyczki w wysokości 4% tj. kwotę 27,40 zł. Strony ustaliły ,że całkowity koszt pożyczki , który pożyczkodawca ma spłacić na kwotę 190,56 zł. pod warunkiem spłaty pożyczki w pierwotnie ustalonym terminie . Na kwotę 190.56 zł. składa się kwota 157,53 zl. tytułem prowizji , kwota 5,63 zł. tytułem odsetek umownych i kwota 27,40 zł z tytułu zwiększonego ryzyka za udzielenie pożyczki. Strony ustaliły ,że koszty pożyczki mogą wzrosnąć w przypadku przesunięcia terminu spłaty pożyczki –rolowania . Odsetki od udzielonej pożyczki zgodnie z umową wynosiły 10% i za okres od zaciągnięcia pożyczki do dnia jej spłaty – do dnia 05 grudnia (...). miały wynosić 5,63 zł.. Powód w dniu 05 listopada 2015r. zgodnie z umową przelali pozwanej kwotę 500,00 zł..

Wskazano ,że pomimo zakreślonego w umowie terminu pozwana nie spłaciła pożyczki do dnia 05 grudnia 2015r. i dlatego powód podjął czynności windykacyjne – telefoniczne . Wskazano ,że w ramach umowy pożyczki ustalono ,że powód będzie miał prawo do naliczania opłat za prowadzone czynności windykacyjne co wynika z załącznika nr 3 do umowy pożyczki. Wskazano ,że tytułu prowadzonych czynności windykacyjnych zadłużenie pozwanej wzrosło o kwotę 370,00 zł.. na którą to kwotę składają się koszty telefonu do klienta -20,00 zł. koszty wezwania do zapłaty – 50,00 zł. i zryczałtowane koszty związane z czynnościami windykacyjnymi w wysokości 300,00 zł..Wskazano ,że czynności windykacyjne były prowadzone przez dwa miesiące .Wskazano ,zę w dniu 21.12.2015r. wystosowane zostało przesądowe wezwanie do zapłaty określające termin zapłaty na siedem dni . Wskazano ,że na należność dochodzoną pozwem składa się kwota – 5,63 zł. tytułem skapitalizowanych odsetek od kwoty udzielonej pożyczki w wysokości 10% rocznie za okres od dnia 5 listopada 2015r. do dnia 05 grudnia 2015r. m, kwota 7,13 zł. tytułem skapitalizowanych odsetek maksymalnych liczonych od dnia 06 grudnia 2015r. do dnia 13 stycznia 2016r. – poprzedzającego wniesienie pozwu , 684,93 zł. tytułem niespłaconego kapitału pożyczki i 370,00 zł. tytułem kosztów windykacji przesądowej .

Postanowieniem wydanym w dniu 03 lutego 2016r. w sprawie VI C-e (...) Sąd Rejonowy Lublin –Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny stwierdził brak podstaw do wydania nakazu i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej .

Powód pismem z dnia 02 września 2016r. sprecyzował powództwo w zakresie żądania odsetek wnosząc o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty e

Pozwana E. H. (1) w odpowiedzi na pozew uznała powództwo do kwoty zaciągniętej pożyczki wniosła o oddalenie powództwa w zakresie naliczonych odsetek i opłat dodatkowych.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwana przyznała ,ze zaciągnęła pożyczkę w kwocie 684,93 zł. lecz z uwagi na brak środków finansowych nie była w stanie uregulować należności w terminie . Wskazała ,ze koszty postępowania windykacyjnego stanowią ponad połowę kwoty zaciągniętej pożyczki. Alternatywnie pozwana wniosła w razie uznania powództwa za zasadne o rozłożenie należności na raty .

Powód w piśmie z dnia 21 października 2016r. odniósł się do odpowiedzi na pozew oraz odnośnie zobowiązania sadu zawartego w postanowieniu z dnia do precyzyjnego wskazania kosztów windykacji i wykazania kiedy i w jakiej wysokości powstały wskazał, że na kwotę 370,00 zł.. składają się koszty telefonu do klienta -20,00 zł. koszty wezwania do zapłaty – 50,00 zł. ( zgodnie z § 3 ust.1 pkt1 załącznika nr 3 do umowy pożyczki ) oraz zryczałtowane koszty związane z czynnościami windykacyjnymi w wysokości 300,00 zł.. ( zgodnie z § 3 ust.1 pkt3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki ). Wskazano ,że koszty te są uzasadnione i zostały rzeczywiście zostały poniesione a wobec pozwanej wykonano 25 czynności mających na celu wyegzekwowanie pożyczki- na dowód czego przedłożono wydruk z czynności windykacyjnych .

Pozwana na rozprawie w dniu 25 listopada 2016r. uznała powództwo w zakresie kwoty 684,93 zł. w pozostałej części jego nie uznawała .

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

E. H. (1) w dniu 05 listopada 2015r. zawarła z powodową spółką umowę pożyczki numer (...).Na mocy §1 w/w umowy udzielono pozwanej pożyczki w kwocie 684,93 zł. . W§1 umowy ustalono ,że pożyczka zostanie zapłacona do dnia 5 grudnia 2015r.. Zgodnie z §2 umowy pozwanej przelano kwotę 500,00 zł. bowiem zgodnie z §3 umowy powód pobrał jednorazowo w wysokości 23% tj. kwotę 157,53 zł. oraz opłatę z tytułu zwiększonego ryzyka za udzielenie pożyczki w wysokości 27,40 zł.- bowiem o kwotę prowizji i opłaty została zmniejszona wypłata pożyczki .Zgodnie z §6 umowy pozwana zobowiązana była do spłaty kwoty 690,56 zł na którą składa się kwota udzielonej pożyczki 684,93 zł. i kwota 5,63 zł. tytułem odsetek umownych w wysokości 10% rocznie za okres od 05 listopada do 05 grudnia 2015r. przy założeniu spłaty pożyczki w terminie - § 5 i 6 i § 10 ust.7 umowy. Zgodnie z §11 ust.1 umowy niespłacona w terminie pożyczka staje się zadłużeniem przeterminowanym od którego zgodnie z ust.2 §11 umowy pobierane są odsetki w wysokości 4- krotności stopy lombardowej kredytu NBP.

E. H. (1) nie spłaciła pożyczki do dnia 05 grudnia 2015r. i dlatego powód podjął czynności windykacyjne zgodnie z §15 umowy w związku z §3 ust.1 i 2 Załącznika numer 3 do umowy pożyczki .

Powód za pośrednictwem firmy windykacyjnej do dnia wniesienia powództwa wykonał 6 połączeń telefonicznych ( w dniach 08,09,10,grudnia 2015r. i w dniach 12 i 13 stycznia 2016r. ) nadto w dniu 14 stycznia 2015r. wystosowano do pozwanej SMS-a zaś w dniu 21 grudnia 2015r. wysłano wezwanie do zapłaty. , które pozwana odebrała w dniu 08 stycznia 2016r.. Za powyższe czynności zgodnie z §3 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do umowy pożyczki naliczono kwotę 20 zł. za połączenia telefoniczne i zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 2 naliczono kwotę 50,00 zł. za wysłanie wezwania do zapłaty. Jak wynika z załącznika z §3 ust.1 pkt 3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki za wizytę windykatora u klienta lub w miejscu zatrudnienia pobierana jest każdorazowo opłata w wysokości rzeczywistych kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania lub zatrudnienia powiększonych o należne diety oraz o wynagrodzenie pracownika windykacji lub 150,00 zł. tytułem zryczałtowanej opłaty w wysokości średnich kosztów wizyt przypadających na jednego zadłużonego – do wyboru klienta. Zgodnie z poświadczonym przez pełnomocnika powoda za zgodność z oryginałem załącznikiem nr 3 do umowy pożyczki nr (...) w §3 ust.1 pkt3 załącznika brak jest zgodnie z jego treścią „ ( niepotrzebne skreślić )” czy dokonano wyboru formy wizyty windykatora w formie ryczałtowej czy rzeczywiście poniesionych kosztów co oznacza ,że nie poczyniono ustaleń w tym zakresie . Z. został podpisany przez strony umowy pożyczki – pozwana i M. K. za powoda .

Do chwili wniesienia powództwa pozwana nie spłaciła pożyczki . E. H. (1) utrzymuje się z emerytury w kwocie 2285 zł netto z czego komornik potrąca jej 25% z tytułu prowadzonych egzekucji komorniczych. Nie ma nikogo na utrzymaniu an nie ma żadnego majątku .

Powyższe okoliczności faktyczne Sąd Rejonowy ustalił na podstawie : Umowy pożyczki z dnia 05 listopada 2015 r. numer (...) ( k. 19-21) , załącznika nr 3 do umowy pożyczki – k. 22 , wezwania do zapłaty datowanego na dzień 19 grudnia 2015r. a wysłanego w dniu 21 grudnia 2015r. z dowodem jego doręczenia ( k. 23-24), poświadczonej za zgodność z oryginałem historii windykacji- k. 56 oraz zeznań pozwanej E. H. (2) – k. 62 w zw. z k. 61 v .

Sad nie miał powodów do zakwestionowania dowodów z dokumentów , których prawdziwości także nie kwestionowała pozwana . Odnośnie zeznań pozwanej wskazać należy ,że zasługują one na uwzględnienie tym bardziej ,że korespondują one ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.. Wskazać należy ,że pozwana na rozprawie w dniu 25 listopada 2016r. nie zakwestionowała kwoty 70,00 zł. za monity telefoniczne i listowne , przyznała ,ze przyszło do niej wezwanie , zakwestionowała kwotę 300,00 zł. jako koszty wizyt indykatora i wskazała na zapis §3 ust.1 pkt3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki w którym nie zakreślono w jaki sposób maja być naliczane koszty wizyt windykatora . Pozwana nie kwestionowała kwoty skapitalizowanych odsetek naliczonych przez powoda.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne ale częściowo zasadne ale jedynie do kwoty 767,69 zł. .

Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Sąd nie miał wątpliwości co do istnienia zobowiązania, które uzasadniało zwrot zaciągniętej pożyczki w kwocie 684,93 zł. powiększonej o kwotę 5,63 zł. tytułem odsetek umownych w wysokości 10% rocznie za okres od 05 listopada do 05 grudnia 2015r. oraz o kwotę 7,13 zł. tytułem maksymalnych odsetek - skapitalizowanych za okres od 06 grudnia 2015r. do dnia 13 stycznia 2016 r. ( vide uzasadnienie pozwu ) . Nie budziły wątpliwości Sądu kwoty 20,00 zł. tytułem monitów telefonicznych i 50,00 zł. tytułem wezwań listownych – takowe działania windykacyjne wykazał powód i znajdują one oparcie w załączniku numer 3 do umowy pożyczki – vide 3 ust.1 pkt1 i 2 załącznika oraz wykaz działań windykacyjnych – k. 56 oraz zostały przyznane przez pozwaną na rozprawie w dniu 25 listopada 2016r..

Nie wykazał zaś powód by poniósł koszty działań windykacyjnych w kwocie 300,00 zł. jako zryczałtowane koszty działań windykacyjnych w oparciu o §3 ust.1 pkt.3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki. Po pierwsze wskazać należy na treść §3 ust.1 pkt.3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki zgodnie z którą za wizytę windykatora u klienta lub w miejscu zatrudnienia pobierana jest każdorazowo opłata w wysokości rzeczywistych kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania lub zatrudnienia powiększonych o należne diety oraz o wynagrodzenie pracownika windykacji lub 150,00 zł. tytułem zryczałtowanej opłaty w wysokości średnich kosztów wizyt przypadających na jednego zadłużonego – do wyboru klienta ( niepotrzebne skreślić ). Jak już wyżej wskazano w załączniku nie dokonano wyboru formy rozliczenia wizyt windykartora – vide k. 22 a po drugie powód nie wykazał ,że takowe wizyty miały rzeczywiście miejsce – nie wynika to z wykazu historii windykacji nadesłanej wraz z pismem z dnia 21 października 2016r. – k. 56 . Jak wynika z §3 ust.1 pkt.3 załącznika nr 3 przez wizytę rozumie się pozostawienie wizytówki lub ulotki informacyjnej – takowej okoliczności powód także nie udowodnił. Ponadto wizyty nie będą dokonywane częściej niż raz w miesiącu po upływie 30 dni od upływu terminu spłaty pożyczki . Gdyby hipotetycznie przyjąć ,że strony pożyczki ustaliły – wybrały formę ryczałtu w kwocie 150,00 zł. to powód mógłby dochodzić z tego tytułu jedynie kwoty 150,00 zł. gdyż pozew został wniesiony 15 stycznia 2016r. a 30 dni od terminu spłaty pożyczki upłynęło w dniu 04 stycznia 2016r. tak więc w okresie 11 dni nie mógłby wykonać indykator dwóch wizyt mając na względzie zapis §3 ust.1 pkt.3 załącznika nr 3- nie częściej niż raz w miesiącu. Jednakże jeszcze raz podkreślić należy, że jak wynika z §3 ust.1 pkt.3 załącznika nr 3 do umowy pożyczki strony nie dokonały wyboru w tym zakresie tak więc powód nie może dochodzić należności za wizyty windykatora .

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i analizy postanowień umowy pożyczki i postanowień załącznika nr 3 do umowy pożyczki Sąd doszedł do przekonania, iż uzasadnione jest jedynie żądanie zapłaty kwoty 767,69 zł. Zdaniem sądu od kwoty dochodzonej pozwem należało odjąć koszty windykacji – wizyt w domu lub pracy pożyczkobiorcy w kwocie 300,00 zł. i w tym zakresie powództwo zostało oddalone.

O odsetkach od kwoty zasądzonej orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu na podstawie art. 481 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania uzasadnia art. 100 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c.

Powód, który wygrał sprawę w 72 %. Poniósł on koszty procesu w kwocie 407,00 zł, na co składały się kwoty 30,00 zł tytułem opłaty od pozwu, 360,00 zł tytułem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z §2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie(Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Zważywszy na fakt ,że powód wygrał sprawę w 72 % sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 297,89 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 259,20 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego .

Z uwagi na uznanie powództwa przez pozwaną co do kwoty 684,93 z. Sad z urzędu na podstawie art. 33 §1 pkt2 kpc nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: