Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 447/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-11-16

Sygn. akt I C 447/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Damian Kossowski

Protokolant:

Aleksandra Witek

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko A. M.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego A. M. na rzecz (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 1.034,74 zł. (tysiąc trzydzieści cztery i 74/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 24 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 210,78 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 180,00 zł. z tytułu zastępstwa procesowego;

2.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

I C 447/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 23 marca 2015 roku wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od A. M. kwoty 1.034,74 zł. z odsetkami ustawowymi od dnia 24 marca 2015 roku do dnia zapłaty oraz o zasadzenie zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podniósł, że pozwany z dniu 03 października 2007 roku zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę o przyznanie limitu kredytowego. Na podstawie tej umowy bank postawił do dyspozycji pozwanego kwotę przyznanego limitu kredytowego, zaś pozwany zobowiązał się do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z należnym oprocentowaniem, prowizjami oraz kosztami i opłatami. Pozwany skorzystał z przyznanego limitu kredytowego i otrzymał z tego tytułu środki pieniężne w kwocie, które na dzień cesji wierzytelności wynosiły 421,19 zł. Pomimo upływu terminu zapłaty, zobowiązanie nie zostało uregulowane przez pozwanego. W dniu 27 czerwca 2014 roku (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. zbył na rzez powoda wierzytelność przysługującą mu wobec pozwanego. Wierzytelność przeszła na cesjonariusza z dniem 30 czerwca 2014 roku. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności powód nabył wierzytelność względem pozwanego w kwocie 421,19 zł. – należność główna, odsetki umowne w kwocie 106,51 zł., odsetki karne w kwocie 273,79 zł. i koszty w wysokości 198,69 zł. Do dnia wniesienia pozwu strona pozwana nie spełniła świadczenia wynikającego z umowy o przyznanie limitu kredytowego.

(pozew k. 2-6)

Zarządzeniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 26 marca 2015 roku stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

(zarządzenie k. 6v)

Postanowieniem z dnia 26 marca 2015 roku przekazano sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej.

(postanowienie k. 7)

Na rozprawie pozwany A. M. uznała powództwo w całości.

(protokół k. 87v)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03 października 2007 roku A. M. zawarł z (...) Bankiem S.A. we W. umowę o przyznanie limitu kredytowego oraz o wydanie i korzystanie z karty kredytowej. Zgodnie z umową przyznano pozwanemu limit kredytowy do kwoty 500 zł.

(kserokopia umowy k. 28-29, okoliczność przyznana przez pozwanego)

Po zawarciu umowy (...) Bank S.A. we W. zmienił nazwę na (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W..

(odpis pełny z KRS k. 50)

Pozwany skorzystał z przyznanego mu na podstawie przedmiotowej umowy limitu kredytowego. W wymaganym terminie nie spłacił wykorzystanej kwoty kredytu, której wysokość na dzień 27 czerwca 2014 roku wynosiła 421,19 zł. z tytułu kapitału, 380,30 zł. tytułem odsetek i kwotę 198,69 zł. z tytułu kosztów. W dniu 27 czerwca 2014 roku (...) Bank (...) S.A we W. zbył przedmiotową wierzytelność na rzecz (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.. Przedmiotowa wierzytelność przeszła na powoda w dniu 30 czerwca 2014 roku

(odpis umowy przelewu wraz z załącznikiem k. 30-45, odpis oświadczenia k. 47)

Do dnia wniesienia pozwu pozwany nie spłacił zadłużenia wynikającego z przedmiotowej umowy o przyznanie limitu kredytowego w łącznej kwocie 1.034,74 zł. W skład tej kwoty wchodzi należność główna w kwocie 421,19 zł., odsetki umowne w wysokości 106,51 zł., odsetki karne w kwocie 273,79 zł., koszty w wysokości 198,69 zł. Nadto do tej kwoty obecny wierzyciel doliczył kwotę odsetek ustawowych od kapitału od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia wniesienia pozwu w łącznej kwocie 34,56 zł.

(okoliczności przyznane przez pozwanego)

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie powołanych dowodów. W całości był on bezsporny i nie budził wątpliwości sądu. Nadto pozwany uznała w całości powództwo, co związane było z potwierdzeniem przez niego podstawy faktycznej powództwa.

Sąd Rejonowy zważył co następuje.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, że powód jako nabywca wierzytelności dochodzi od pozwanego zapłaty należności z tytułu zawartej przez niego umowy kredytu odnawialnego z pierwotnym wierzycielem. W umowie kredytowej zawarty jest dopuszczalny limit kredytu i termin, w którym można go wykorzystywać. Wypłata środków z rachunku powyżej aktualnego salda powoduje automatyczne zaciągnięcie kredytu. Każda spłata całości lub części zaciągniętego kredytu powoduje odnowienie wielkości potencjalnego kredytu do dopuszczalnego w umowie salda.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy przyznano pozwanemu limit kredytowy do kwoty 500 zł. Spłata kredytu następować miała w okresach miesięcznych do dnia 16 dnia miesiąca poprzez wpłaty dokonywane przez pozwanego na wskazany w umowie rachunek bankowy. Od wykorzystanego limitu kredytowego, bankowi przysługiwało oprocentowanie nominalne, które na dzień zawarcia umowy wynosiło 21,90 %. W ramach zawartej umowy pozwany otrzymał kartę kredytową umożliwiająca korzystanie z limitu kredytowego. W przypadku braku spłaty w wymaganym terminie kwoty przyznanego limitu, bank był uprawniony do naliczania odsetek od kapitału przeterminowanego oraz dodatkowych kosztów, określonych w regulaminie, stanowiącym integralną cześć umowy.

Zauważyć należy, że zarówno istnienie oraz wysokość wierzytelności dochodzonej pozwem w stosunku do pozwanego została wykazana przez powoda wskazanymi wyżej dowodami. Nadto fakty te zostały przyznane przez pozwanego, który w całości uznał powództwo. Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. W okolicznościach niniejszej sprawy brak jest podstaw do przyjęcia, iż zachodzi którakolwiek z wymienionych wyżej przesłanek wyłączających możliwość oparcia rozstrzygnięcia na uznaniu pozwu.

Z tych względów uwzględniono w całości żądanie pozwu i zasądzono na rzecz powoda dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami.

Wobec skapitalizowania odsetek i doliczenia ich do należności głównej zasadne było domaganie się ich od dnia wytoczenia powództwa (art. 482 § 1 k.p.c.).

Stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. sąd z urzędu nadał niniejszemu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Pozwany uznał bowiem powództwo w całości.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zgodnie,
z którym strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie strony wygrywającej zwrócić koszty procesu. Zasądzone na rzecz powoda koszty procesu obejmują uiszczoną opłatę sądową od pozwu w kwocie 30,00 zł., wynagrodzenie pełnomocnika w osobie adwokata w kwocie 180,00 zł., ustalone na podstawie § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349) i prowizję e-C. w kwocie 0,78 zł.

Z tych względów i w oparciu o powołane w treści uzasadnienia przepisy orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Damian Kossowski
Data wytworzenia informacji: