Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 2148/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2017-06-14

Sygn. akt VIII U 2148/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca – Sędzia S.O. Danuta Dadej-Więsyk

Protokolant – st. sekr. sąd. Katarzyna Tokarska-Józwik

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Lublinie

sprawy J. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania J. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L.

z dnia 14 października 2015 roku znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala J. J. prawo do okresowej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy począwszy od dnia 26 sierpnia 2015 roku do dnia 3 stycznia 2016 roku;

2.  w pozostałej części oddala odwołanie.

Sygn. akt VIII U 2148/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 października 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił J. J. prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, gdyż Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem nie uznała wnioskodawcy za całkowicie niezdolnego do pracy (decyzja – k. 191 akt rentowych).

Odwołanie od powyższej decyzji złożył wnioskodawca J. J. wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nie zgadzając się z ustaleniem częściowej niezdolności do pracy. (k. 2as).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie (k.3 a.s).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

J. J. urodzony (...) ma wykształcenie zawodowe, ślusarz, prowadził działalność gospodarczą. W okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 września 2015 r. był uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W dniu 26 sierpnia 2015 roku złożył kolejny wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (k. 184 t. a r). Do wniosku przedłożył zaświadczenie o stanie zdrowia i wyniki badań.

Po przebadaniu przez lekarza orzecznika ZUS, po uzupełnieniu dokumentacji medycznej w dniu 21 września 2015 roku został uznany za okresowo do 30 września 2016 roku za całkowicie niezdolnego do pracy (akta orzecznicze, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k. 188 a.r).

Na skutek zgłoszonego przez Głównego Lekarza Orzecznika zarzutu wadliwości wnioskodawca został poddany badaniu przez komisję lekarską ZUS, która orzeczeniem z dnia 9 października 2015 roku uznała go za częściowo niezdolnego do pracy, okresowo do 31 października 2015 roku (k. 190 a.r.).

Decyzją z dnia 14 października 2015 roku ZUS w oparciu o to orzeczenie ustalił wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 1 października 2015 roku do 31 października 2016 roku.

Ustalenie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy wymagało posiadania wiadomości specjalnych, zatem Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych lekarzy sądowych z zakresu neurologii, ortopedii, diabetologa, chirurga naczyniowego i kardiologa (k. 9).

Biegli sądowi: diabetolog, neurolog, chirurg naczyniowy i kardiolog w opinii z dnia 23 lutego 2016 roku ustalili, że J. J. jest częściowo niezdolny do wykonywania pracy. Biegli wskazali, że w zakresie ich specjalności brak podstaw do orzeczenia całkowitej niezdolno-ści do pracy.

Biegli wskazali, iż kliniczne badanie kardiologiczne i analiza załączonej do akt dokumentacji me-dycznej, pozwalają na (...) nie występują. G. w samokontroli niezadowalające, zbyt wysokie (wskazana weryfikacja leczenia). Biorąc powyższe pod uwagę, (...)w obecnym stadium zaawansowania, wymaga przestrzegania zaleceń diete-tycznych i leczenia farmakologicznego, nie narusza sprawności organizmu opiniowa-nego w stopniu całkowicie uniemożliwiającym mu wykonywanie pracy zarobkowej, przy uwzględnieniu przeciwwskazań jakimi są praca zmianowa, na wysokości i obsłu-ga maszyn w ruchu.

Biegły chirurg naczyniowy potwierdził istnienie(...)

Biegły neurolog stwierdził u badanego cechy (...)co przyczynia się do orzeczenia częściowej niezdolności do pracy (k. 6 – 17 a.s.).

Natomiast biegły ortopeda w opinii z 25 sierpnia 2016 roku rozpoznał u J. J. (...)i uznał całkowitą niezdolność do pracy od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia 3 stycznia 2016 roku oraz częściową niezdolność do pracy od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 3 lipca 2016 roku.

Biegły wskazał, iż z wyjaśnień wnioskodawcy wynika, że w dniu 3 lipca 2015 roku bez związku z pracą, w wyniku upadku z wysokości, (...)W dniach 5 lipca 2015 roku do 13 lipca 2015 roku hospitalizowany w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w S. z rozpoznaniem (...)( k. 15 akt ZUS). Leczony operacyjnie w dniu 8 lipca 2015 roku - (...)

Dalsze leczenie wnioskodawcy prowadzono w warunkach ambulatoryjnych. (...) uzasadnione było uznanie u wnioskodawcy całkowitej niezdolności do pracy, tj. od dn. 3.07.2015 r. do dn. 3.01.2016 r. W okresie tym wnioskodawca nie mógł wykonywać jakiegokolwiek zatrudnienia. Konieczne było(...)

Natomiast od dnia 4 stycznia 2016 roku tj. w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy (do dnia 3 lipca 2016 r.) biegły ortopeda uznaje u wnioskodawcy częściową niezdolność do pracy. W okresie tym konieczne było kontynuowanie leczenia (...), z zakazem prac fizycznych.

W chwili obecnej, jak i po dniu 3 lipca 2016 roku, w ocenie ortopedycznej nie ma podstawy do uznania u wnioskodawcy części całkowitej niezdolności do pracy. Sprawność(...) jest na jest na tyle dobra, iż wnioskodawca może wykonywać zatrudnienie zgodne z posiadanymi kwalifikacjami (k. 40 – 41 a.s.).

Do powyższej opinii żadna ze stron nie złożyła zastrzeżeń i żądała jej uzupełnienia.

W tej sytuacji Sąd uznał opinie za prawidłowo oceniające stan zdrowia wnioskodawcy. Zważyć należy, że konkluzja opinii podstawowych wskazuje, iż od dnia 4 stycznia 2016 roku wnioskodawca jest osobą częściową niezdolną do pracy. Natomiast okresowa całkowita niezdolność do pracy jest związana ze (...) od 3 lipca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku. W okresie tym wnioskodawca nie mógł wykonywać jakiegokolwiek zatrudnienia. Konieczne było odciążenie (...)

Natomiast co do pozostałego okresu żaden z biegłych nie miał wątpliwości, że nie ma podstaw do ustalenia całkowitej niezdolności do pracy. Wnioskodawcę przebadało 5 biegłych z zakresu specjalności związanych z jego schorzeniami. Biegli zapoznali się z całością zgromadzonej dokumentacji medycznej. Wnikliwie opisali przebieg leczenia i wynikające z niego skutki. Opinie biegłych są jednoznaczne, jasne i logicznie argumentowane. Były jednoznaczna w swych wnioskach. Z tych względów opinie te należało uznać za wiarygodne.

W toku postępowania sądowego organ rentowy wydał w dniu 24 marca 2017 roku decyzję, którą ustalił J. J. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy okresowo od 1 listopada 2016 roku do dnia 29 lutego 2020 roku (k. 213 a.r.).

Odwołanie J. J. jedynie częściowo zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy,

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 i 7 ustawy albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Pojęcie niezdolności do pracy zdefiniowane zostało w art. 12 cytowanej ustawy, który to przepis stanowi, iż niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Z uwagi na istniejące nadal uprawnienie wnioskodawcy do renty z tytułu niezdolności do pracy warunek posiadania okresu składkowego i nieskładkowego oraz daty powstania niezdolności do pracy nie był sporny w niniejszej sprawie.

Ustalony stan faktyczny jednoznacznie wskazuje, że J. J. był osobą całkowicie okresowo niezdolną do pracy od 3 lipca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku, natomiast po tej dacie jest osobą częściowo niezdolną do pracy.

W tej sytuacji Sąd w oparciu o 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję o tyle, że ustalił wnioskodawcy prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w okresie od 16 sierpnia 2015 roku (data wniosku) do dnia 3 stycznia 2016 roku. W pozostałej części na mocy powołanych przepisów oraz art. 477 14 §1 kpc odwołanie oddalił.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabella Samuˆła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Data wytworzenia informacji: