Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 584/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2013-08-28

Sygn. akt I C 584/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Jakubiec

Protokolant Katarzyna Radek

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. S. (1)

przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) w L.

o uchylenie uchwały

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda J. S. (1)na rzecz pozwanej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)w L.kwotę 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 584/12

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 25 lipca 2012 roku skierowanym przeciwko Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., powód J. S. (1)domagał się uchylenia uchwały nr (...)Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L.z dnia
29 czerwca 2012 roku w sprawie składu Rady Nadzorczej.

Powód podniósł, że zaskarżona uchwała została podjęta niezgodnie
z przepisami statutu, dobrymi obyczajami, ma na celu pokrzywdzenie członków spółdzielni, a w szczególności jest sprzeczna z § 37 ust. 1, 6 i 7 statutu Spółdzielni oraz narusza art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawa spółdzielczego przez dyskryminowanie niektórych kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz fałszowanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej, ponadto jest sprzeczna z art. 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez podział Walnego Zgromadzenia Członków na trzy części (pozew wraz z uzasadnieniem k. 2-5).

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 listopada 2012 roku Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa (...)w L.domagała się oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż wbrew twierdzeniom powoda zaskarżona uchwała odpowiada prawu, postanowieniom Statutu, nie jest sprzeczna
z dobrymi obyczajami i nie ma na celu pokrzywdzenia członków Spółdzielni. Pozwana zaprzeczyła twierdzeniom powoda, iż miała miejsce dyskryminacja niektórych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także fałszowanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. Ponadto podniosła, iż podział Walnego Zgromadzenia na trzy części był zgodny z art. 8 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni. Zdaniem pozwanej okoliczność, iż niektóre zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wpłynęły do pozwanej dnia 12 czerwca 2012 roku i zostały przyjęte jest zgodne z prawem, bowiem postanowienia Statutu w tym zakresie zawierają jedynie terminy porządkowe i ich przekroczenie nie skutkuje sankcją w postaci uchylenia uchwały. Zaprzeczono, że ograniczono kandydatom na członków Rady Nadzorczej prawa wyborcze, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo spółdzielcze. Wskazano ponadto, iż przedłożona przez powoda notatka, która zdaniem powoda pojawiała się w skrzynkach pocztowych członków Spółdzielni, nie jest autorstwa Zarządu pozwanej Spółdzielni ( odpowiedź na pozew k. 32-34).

Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił następujący stan faktyczny:

Powód J. S. (1) jest członkiem Spółdzielni Budowlano -Mieszkaniowej (...) w L. i zajmuje lokal mieszkalny nr (...), położony w budynku przy ul. (...) w L., znajdujący się
w zasobach pozwanej Spółdzielni (bezsporne).

Zarząd pozwanej Spółdzielni, stosownie do treści § 32 ust. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., zawiadomił na piśmie na 21 dni przed terminem każdej z części Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Spółdzielni, oznaczając w zawiadomieniu czas, miejsce, porządek obrad, a także informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań
i projektów uchwał, które były przedmiotem obrad oraz informację o prawie każdego członka do zapoznania się z tymi dokumentami (zawiadomienia k. 77-80, Statut Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L.k. 46-76, zeznania powoda k. 372 i k. 442).

Z uwagi na wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia Członków, termin zgłaszania przez członków pozwanej Spółdzielni kandydatów na członków Rady Nadzorczej, stosownie do § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni upływał na siedem dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, które zostało wyznaczone na dzień 19 czerwca 2012 roku, tj. upływał w dniu
12 czerwca 2012 roku. Część zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej została złożona w siedzibie Spółdzielni po dniu 12 czerwca 2012 roku. Zgłoszenia te Zarząd Spółdzielni przekazał komisji wyborczej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni (okoliczność przyznana, Statut Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L.k. 46-76, zeznania S. S. (1)k. 372, zeznania S. M.k. 372, zeznania S. S. (2)k. 372, zeznania G. D.k. 372, zeznania powoda k. 372 i k. 442).

Stosownie do treści § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., Walne Zgromadzenie w pozwanej Spółdzielni zostało podzielone na 3 części i każda z nich odbyła się w terminie wskazanym w zawiadomieniach, tj.:

-

I część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., w której uczestniczyli członkowie dysponujący prawem do lokali w budynkach: (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), odbyła się w dniu 19 czerwca 2012 roku;

-

II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., w której uczestniczyli członkowie dysponujący prawem do lokali w budynkach: Al. (...), Al. (...), Al. (...), odbyła się w dniu 25 czerwca 2012 roku;

-

III część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L., w której uczestniczyli członkowie dysponujący prawem do lokali w budynkach: L. (...), L. (...), L. (...), L. (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), (...) (...), R. (...), P. (...), odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku (Statut Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L.k. 46-76, zawiadomienia k. 77-79).

Zaplanowany porządek obrad miał obejmować łącznie 18 punktów, na które składało się:

1.  otwarcie obrad.

2.  wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia.

3.  przyjęcie porządku obrad.

4.  wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej, Wyborczej oraz Statutowej.

5.  stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

6.  przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji, która została przeprowadzona w Spółdzielni za lata 2007-2010.

7.  przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011.

8.  przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2011.

9.  przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011.

9a. zmiana Statutu.

10.  dyskusja i zgłoszenie wniosków.

11.  głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawach wskazanych w punktach a-h.

12.  wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

13.  wybory Delegata na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

14.  wybór Przedstawicieli ( 2 osoby ) na Zjazd Przedkongresowy przed V Kongresem Spółdzielczości.

15.  rozpatrzenie odwołania Samorządu Domowego (...)od decyzji Rady Nadzorczej.

16.  dyskusja.

17.  wolne wnioski.

18.  zamknięcie obrad ( zawiadomienie k. i porządek obrad k. 80).

Zebrania Walnego Zgromadzenia Członków odbyły się we wskazanych
w zawiadomieniach Zarządu miejscach i terminach, w dniach 19, 25 i 26 czerwca 2012 roku. Zgodnie z § 42 ust. Statutu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej (...)w L.sporządzono z nich odrębne protokoły (protokoły k. 81-114, k. 115-142 i k. 143-175 ).

I część Walnego Zgromadzenia otworzyła F. P. pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przewodniczącym I części Walnego Zgromadzenia został w głosowaniu wybrany Z. B.. Powód J. S. (1) był obecny na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przy przystąpieniu do 12 punktu porządku obrad, tj. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, zasady wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej objaśnił radca prawny. Ostateczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej ustaliła Komisja Wyborcza stwierdzając, iż 23 kandydatów spełnia wymogi statutowe ( k. 107 ). Następnie przygotowano i rozdano 38 kart do głosowania, głosowanie tajne odbyło się przy pomocy kart wyborczych wrzucanych do skrzynki. Oddano 36 głosów ważnych i 2 głosy nieważne. Po przeliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą odczytano wyniki ( protokół k. 81-114, zeznania D. C. k. 406, zeznania W. K. k. 431, zeznania M. S. k. 431, zeznania B. R. k. 442, zeznania J. R. k. 406, zeznania T. D. k. 406, zeznania M. K. k. 406, zeznania S. L. k. 442, zeznania B. M. k. 406, zeznania H. D. k. 406, zeznania Z. B. k. 406, zeznania J. B. k. 406 ).

Po odbyciu I części Walnego Zgromadzenia, do członków II i III części Walnego Zgromadzenia rozesłano ulotki zatytułowane ,,Informacja’’, pod jej treścią, na dole kartki widnieje podpis ,,zaniepokojeni mieszkańcy’’. W treści ulotki znajduje się między innymi informacja, iż ,,aktywiści z budynku przy ul. (...)pod kierownictwem p. S. S. (1)i J. S. (1)wystawili 12 kandydatur do Rady Nadzorczej, których spora część zatwierdzona została na Walnym Zebraniu ich grupy w dniu 19 czerwca 2012 roku. Tą metodą chcą uchwycić władzę w Radzie Nadzorczej i zmienić dotychczasowy Zarząd Spółdzielni, czyli rozpocznie się dyktatura w naszej Spółdzielni ( .... ). Oni chcą wybudować sobie drogę osiedlową i plac zabaw, inne budynki też mają potrzeby remontowe, nie pozwólmy aby oni przywłaszczyli sobie nasze pieniądze. Aby nie dopuścić do tego rodzaju incydentu (...) bardzo prosimy o liczne przybycie na Walne Zebranie Członków Spółdzielni w dniu 25 i 26 czerwca’’ („Informacja” k. 10, zeznania S. S. (1)k. 372, zeznania S. M.k. 372, zeznania S. S. (2)k. 372, zeznania G. D.k. 372, zeznania powoda k. 372 i k. 442 ).

II część Walnego Zgromadzenia otworzyła F. P. pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przewodniczącym II części Walnego Zgromadzenia został w głosowaniu wybrany J. B.. Walne Zgromadzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przy przystąpieniu do 12 punktu porządku obrad, tj. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, zasady wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej objaśnił radca prawny. Ostateczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej ustaliła Komisja Wyborcza stwierdzając, iż 23 kandydatów spełnia wymogi statutowe. Oświadczenia złożone przez czterech kandydatów, w tym J. S. (1) były niekompletne jednak nie stanowiło to podstawy do odrzucenia kandydatur. Następnie przygotowano 35 kart do głosowania, rozdano 31 kart do głosowania, 4 karty wróciły. Głosowanie tajne odbyło się przy pomocy kart wyborczych wrzucanych do skrzynki. Oddano 31 kart, wszystkie głosy były ważne. Po przeliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą odczytano wyniki ( protokół k. 115-141 , zeznania D. C. k. 406, zeznania W. K. k. 431, zeznania M. S. k. 431, zeznania B. R. k. 442, zeznania J. R. k. 406, zeznania T. D. k. 406, zeznania M. K. k. 406, zeznania S. L. k. 442, zeznania B. M. k. 406, zeznania H. D. k. 406, zeznania Z. B. k. 406, zeznania J. B. k. 406 ).

III część Walnego Zgromadzenia otworzyła F. P. pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przewodniczącym III części Walnego Zgromadzenia został w głosowaniu wybrany H. D.. Walne Zgromadzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przy przystąpieniu do 12 punktu porządku obrad, tj. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, zasady wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej objaśnił radca prawny. Ostateczną listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej ustaliła Komisja Wyborcza stwierdzając, iż 23 kandydatów spełnia wymogi statutowe. Następnie przygotowano 45 kart do głosowania i rozdano 44 karty do głosowania, 1 karta pozostała pusta. Głosowanie tajne odbyło się przy pomocy kart wyborczych wrzucanych do skrzynki. Oddano 42 głosy ważne i 2 głosy nieważne. Po przeliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą odczytano wyniki. W wyniku zgłoszenia zastrzeżeń przez S. M. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna jeszcze raz przeliczyła głosy i przedstawiła wyniki głosowania na członków Rady Nadzorczej (protokół k. 143-175, , zeznania D. C. k. 406, zeznania W. K. k. 431, zeznania M. S. k. 431, zeznania B. R. k. 442, zeznania J. R. k. 406, zeznania T. D. k. 406, zeznania M. K. k. 406, zeznania S. L. k. 442, zeznania B. M. k. 406, zeznania H. D. k. 406, zeznania Z. B. k. 406, zeznania J. B. k. 406 ).

Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,(...) w L., które odbyły się w dniach 19, 25 i 26 czerwca 2012 roku stwierdzono podjęcie między innymi uchwały numer (...)Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej (...)w L.z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie składu Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 1 ww uchwały, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej (...)w L., działając na podstawie §30 pkt 16 w zw. z § 45 ust. 2 Statutu Spółdzielni dokonało w głosowaniu tajnym wyboru członków Rady Nadzorczej w następującym składzie: D. M., Z. B., F. P., H. D., A. R., W. G., R. G., M. Ś., P. H. (uchwała k. 6, wyniki głosowania k. 398, k. 236, k. 280, k. 317 ).

Opisany stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przywołane dowody, które w takiej konfiguracji tworzą łańcuch dowodów niesprzecznych wewnętrznie, wzajemnie, logicznie się dopełniających. Pierwszoplanowo należy wskazać,
że żadna ze stron nie kwestionowała prawdziwości i autentyczności dokumentów prywatnych i urzędowych (ich kopii), dzięki czemu mogły one posłużyć do weryfikacji dowodów osobowych (zeznań powoda i świadków), według opisanego powyżej kryterium. Sąd nie dał wiary zeznaniom powoda oraz świadków S. S. (1), S. M., S. S. (2), G. D., R. B., J. P., W. B., C. Ł. w tej części, w jakiej nie znalazły one potwierdzenia w pozostałym materiale dowodowym sprawy, który Sąd uznał za wiarygodny, a w szczególności w zakresie w jakim powód oraz wskazani świadkowie twierdzili, iż głosowanie nad uchwałą odbyło się niezgodnie z zapisami Statutu, że miało miejsce fałszowanie wyników wyborów, że niektórzy członkowie Spółdzielni są dyskryminowani przez Zarząd pozwanej Spółdzielni, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane nieprawidłowo. Zeznania powoda oraz wskazanych świadków w tym zakresie nie znalazły potwierdzenia
w zgromadzonym materiale dowodowym sprawy, w szczególności w dowodach z dokumentów w postaci protokołów z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków pozwanej Spółdzielni. Zgodnie z treścią art. 328 § 2 k.p.c. Sąd jest zwolniony ze wskazywania przyczyn, dla których dał wiarę dowodom stanowiącym podstawę ustaleń faktycznych.

Sąd Okręgowy w Lublinie zważył, co następuje:

Powództwo podlega oddaleniu.

W niniejszej sprawie powód J. S. (1)domagał się uchylenia uchwały nr (...) Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)w L.z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie składu Rady Nadzorczej. Argumentami przemawiającymi za uwzględnieniem powództwa było w ocenie powoda to, że zaskarżona uchwała została podjęta niezgodnie z przepisami statutu, dobrymi obyczajami, ma na celu pokrzywdzenie członków spółdzielni, a w szczególności jest sprzeczna z § 37 ust. 1, 6 i 7 statutu Spółdzielni oraz narusza art. 18 pkt 2 ustawy z dnia
16 września 1982 roku prawo spółdzielcze
przez dyskryminowanie niektórych kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz fałszowanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej, ponadto jest sprzeczna z art. 8 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez podział Walnego Zgromadzenia Członków na trzy części.

Na wstępie zważyć należy, iż stosownie do treści przepisu art. 42 ustawy ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz..U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 – tekst jednolity ze zm.), uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy (§ 1); uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna (§ 2), uchwała sprzeczna
z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu (§ 3), każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu (§ 4).

Bezspornym jest, że J. S. (1)formułował przeciwko uchwale nr (...) Walnego Zgromadzenia zarzuty dotyczące naruszenia postanowień ustawy i statutu oraz pokrzywdzenia interesów członków Spółdzielni i również w toku rozprawy przed sądem koncentrował się wyłącznie na tych aspektach.

W przypadku naruszeń przez organy spółdzielni postanowień statutu (mającego charakter specjalnej umowy pomiędzy poszczególnymi członkami spółdzielni, por. wyrok SN z 12.03.2003 r. III CKN 201/00; wyrok SN z 25.07.2003 r. V CK 117/02), dobrych obyczajów albo godzenia w interesy spółdzielni, lub zamiaru pokrzywdzenia członka spółdzielni, uprawnione podmioty mogą wnosić o uchylenie takiej uchwały, w drodze powództwa wytoczonego przed sądem (art. 42 § 3 i 4 pr. spół.).

Przede wszystkim należy zważyć, że szczególna forma odwołania się uprawnionego podmiotu od uchwał organów spółdzielni, jaką jest powództwo
o jej „uchylenie”, jest specjalnym, odmiennym roszczeniem procesowym, które nie może być w żaden sposób utożsamiane z powództwami o ustalenie nieistnienia uchwały, czy stwierdzenia jej nieważności z uwagi na sprzeczność
z ustawą (por. art. 42 § 9 pr. spół.). Z tych względów, może być ono wytaczane tylko w przypadkach ściśle wskazanych przez ustawę, w trybie uregulowanym w ustawie. W obowiązującym stanie prawnym, powództwa takie są przewidziane, co do zasady, w odniesieniu do uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni (zebrań przedstawicieli) oraz od uchwał innych organów, lecz mających za przedmiot wykluczenie, lub wykreślenie członka spółdzielni (por. art. 42 § 4 pr. spół. oraz art. 24 § 6 pr. spół.). Na ogólnych zasadach, przewidzianych w prawie cywilnym, mogą być z kolei zaskarżane wszelkie uchwały, dowolnych organów spółdzielni (nie wyłączając zebrań grup członkowskich czy walnych zgromadzeń), poprzez wniesienie powództw
o ustalenie nieistnienia uchwały, lub stwierdzenie jej nieważności (por. wyrok SN z 14.07.2006 r. II CSK 71/06 OSP 2007/10/118; wyrok SN z 18.02.2004 r. V CSK 232/03 M. Spół. 2004/3/26). Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że podstawą skutecznego powództwa o uchylenie uchwały nie może być niezgodność tej uchwały z ustawą, bowiem taka niezgodność skutkuje nieważnością bezwzględną uchwały, zaś uchylona może być czynność prawna istniejąca i ważna.

Zgodnie z przepisem art. 8 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116 – jednolity tekst ze zm.), Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi,
w przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia
z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.

Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu
6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego ( ust. 2 ).

Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1)rady nadzorczej;

2)przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków
( ust. 3 ).

Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie
z podaniem celu jego zwołania ( ust. 4 ).

W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni ( ust. 5 ).

O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami ( ust. 6 ).

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie ( ust. 7 ).

Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków ( ust. 8 ).

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej ( ust. 9 ).

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części (ust. 10).

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków (ust. 11).

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części ( ust. 12 ).

Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym
i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał
i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni ( ust. 13 ).

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii powiadomienia członków pozwanej Spółdzielni o terminie i miejscu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, to zważyć należy, co następuje.

Wskazać należy, iż przepis artykułu 8 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116 – jednolity tekst ze zm.) – zwaną dalej ,,u.s.m.’’ stanowi, że o czasie, miejscu
i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części, a zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Po wejściu w życie ustawy nowelizującej z dnia 14 lipca 2007 r. obowiązek zawiadamiania członków o obradach walnego zgromadzenia przybrał rangę ustawową; dotychczas był regulowany przepisami statutowymi. Po nowelizacji statut pozwanej Spółdzielni został do niej dostosowany; powtórzona została treść art. 8 3 ust. 6 u.s.m..

W niniejszej sprawie powód jest członkiem pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej, której Walne Zgromadzenie zostało podzielone na 3 części. Jak wykazało postępowanie dowodowe, o obradach Walnego Zgromadzenia, Zarząd pozwanej Spółdzielni, stosownie do treści powołanego wyżej przepisu art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stosownie do treści
§ 32 ust. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)
w L., zawiadomił na piśmie na 21 dni przed terminem każdej z części Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Spółdzielni, oznaczając
w zawiadomieniu czas, miejsce, porządek obrad, a także informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które były przedmiotem obrad oraz informację o prawie każdego członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

W powyższych okolicznościach nie można zatem uznać, iż doszło do naruszenia przepisów dotyczących sposobu zawiadamiania członków
o zwołaniu walnego zgromadzenia. Ubocznie tylko zauważyć należy, że gdyby nawet doszło do naruszenia zasad zwołania walnego zgromadzenia, oznaczałoby to naruszenie ustawy, a nie tylko statutu, a nadto powód nie wykazał, ani nie twierdził nawet, że uchybienie to mogło mieć wpływ na treść uchwały.

W okolicznościach niniejszej sprawy, chybione są również twierdzenia powoda jakoby dokonanie podziału Walnego Zgromadzenia na części nastąpiło niezgodnie z przepisem art. 8 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 8 3 ust. 1 zdanie pierwsze u.s.m., dodanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w wypadku gdy liczba członków spółdzielni przekroczy 500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Celem tego przepisu jest zniesienie w spółdzielniach mieszkaniowych możliwości zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli, jeżeli zostanie przekroczona liczba członków określona w statucie (art. 37 § 1 prawa spółdzielczego), a w konsekwencji również likwidacja w tych spółdzielniach zebrań grup członkowskich (art. 35 § 1 pkt 4 i art. 59 prawa spółdzielczego). Kwestie intertemporalne zostały uregulowane w przepisach art. 9 cytowanej ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku. W ust. 1 tego artykułu nałożono na spółdzielnie obowiązek dokonania zmiany statutu nie później niż do dnia 30 listopada 2007 roku oraz jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie statutu, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 roku. Z analizy treści § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...) w L. wynika,
iż Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części, natomiast Rada Nadzorcza jest organem posiadającym kompetencje do ustalania zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, co prowadzi do wniosku, iż jest również organem kompetentnym do ustalania ilości części Walnego Zgromadzenia. Skoro zatem cytowany wyżej przepis art. 8 3 ust. 1 u.s.m. nie określa ilości części Walnego Zgromadzenia, które obligatoryjnie winny być zwołane, to Rada Nadzorcza pozwanej Spółdzielni, ustalając zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia prawidłowo, w sposób zgodny ze Statutem, podjęła uchwałę o ilości części tego organu.

Jeszcze raz zwrócenia uwagi wymaga, iż ze względu na istnienie dużych spółdzielni mieszkaniowych, w których zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie walnego zgromadzenia może być bardzo trudne, ustawodawca przewidział możliwość zastrzeżenia w statucie spółdzielni, w której liczba członków przekracza 500, podzielenia walnego zgromadzenia spółdzielni na części. Uchwałę uważa się wówczas za podjętą przez takie, podzielone na części, walne zgromadzenie, jeżeli spełnia ona przesłanki określone m.in. w art. 8 3 ust. 9 u.s.m., zgodnie z którym uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu ( analogicznie - §33 ust. 9 Statutu ).

W art. 8 3 ust. 9 zdanie pierwsze u.s.m. sformułowano dwie kumulatywnie ujęte przesłanki, których spełnienie prowadzi do uznania uchwały walnego zgromadzenia za podjętą. Pierwszą z nich jest poddanie uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a drugą opowiedzenie się za nią wymaganej w ustawie lub statucie większości ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Przedmiotem ujawnionych w orzecznictwie sądów rozbieżności
w wykładni art. 8 3 ust. 9 zdanie pierwsze u.s.m. jest pierwsza przesłanka uznania uchwały za podjętą, tj. "poddanie jej pod głosowanie".

Należy przy tym zważyć, że wpływ na kształtowanie porządku obrad walnego zgromadzenia ma relatywnie wiele podmiotów, ponieważ zgodnie z art. 8 3 ust. 10 u.s.m. projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw
w porządku obrad tego organu lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać zarząd, rada nadzorcza i członkowie, przy czym członkowie mogą to czynić
w trybie i terminach określonych w art. 8 3 ust. 1 1-1 2 u.s.m. Obowiązkiem zarządu wynikającym z art. 8 3 ust. 13 u.s.m. jest przygotowanie pod względem formalnym i przedłożenie pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członów spółdzielni. Przygotowanie ostatecznego porządku obrad, poprzedzające zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni, należy więc do zarządu, którego obowiązkiem wynikającym z art. 8 3 ust. 2 i 3 u.s.m. jest zwołanie walnego zgromadzenia i zawiadomienie m.in.
o porządku obrad wszystkich członków w trybie i terminie określonym w art. 8 3 ust. 6 u.s.m.

Przesłanka uznania uchwały walnego zgromadzenia za podjętą w postaci poddania uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia nie może być utożsamiana wyłącznie z samym aktem przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały. Uwzględniając hipotezę art. 8 3 ust. 9 u.s.m., a także mając na względzie zasadę dobrowolności uczestnictwa członków spółdzielni
w obradach walnego zgromadzenia, należy stwierdzić, że przesłanka poddania uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia powinna być rozumiana w ten sposób, iż spółdzielnia jest jedynie zobowiązana umożliwić swym członkom wzięcie udziału w głosowaniu nad projektem uchwały, we wszystkich częściach walnego zgromadzenia. Obowiązkiem spółdzielni nie jest natomiast efektywne przeprowadzenie samego aktu głosowania we wszystkich częściach podzielonego walnego zgromadzenia.

Zastosowanie wyłącznie językowej wykładni przy dokonywaniu interpretacji omawianej przesłanki musiałoby oznaczać nie tylko samo przedstawienie projektu uchwały do oceny członkom spółdzielni uczestniczącym w części podzielonego walnego zgromadzenia, ale także przeprowadzenie formalnego aktu głosowania wyrażającego się oddaniem przez członków spółdzielni głosów "za" lub "przeciw" projektowi uchwały. Tymczasem przesłanka poddania pod głosowanie projektu uchwały jest już spełniona w chwili stworzenia uprzednio członkom spółdzielni mieszkaniowej realnej możliwości zapoznania się z brzmieniem projektu uchwały, mającego być przedmiotem głosowania, przez objęcie jej projektu porządkiem obrad.

Takie rozumienie znaczenia przesłanki "poddanie pod głosowanie uchwały" oznacza, że przedmiotem głosowania członków spółdzielni mieszkaniowej uczestniczących także w części podzielonego walnego zgromadzenia mógł być tylko projekt uchwały objęty podanym do wiadomości członków porządkiem obrad tego organu spółdzielni.

W niniejszej sprawie, stosownie do art. 8 3 ust. 7 u.s.m. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków zgodnie z ustawą, a o porządku obrad walnego zgromadzenia i jego części zawiadomiono wszystkich członków pozwanej Spółdzielni w sposób określony w art. 8 3 ust. 6 u.s.m. Zawiadomienie, poza informacją o porządku obrad, zawierało także informację o miejscu wyłożenia projektów uchwał będących przedmiotem obrad oraz o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Członkowie pozwanej Spółdzielni uczestniczący w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia mieli więc stworzoną możliwość dokonania oceny przedstawionego im uprzednio na piśmie porządku obrad.

Zgodnie z art. 8 3 ust. 9 u.s.m., przesłanką uznania uchwały za podjętą jest nie tylko wypowiedzenie się za uchwałą wymaganej ustawą lub statutem większości ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu, ale także spełnienie się drugiej, ujętej kumulatywnie przesłanki, tj. poddanie uchwały (ściślej - projektu uchwały) pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia. Aprobata dla wąskiego rozumienia przesłanki przewidzianej art. 8 3 ust. 9 zdanie pierwsze u.s.m. "poddanie pod głosowanie uchwały" oznaczałaby, że zgodnie z regułami wykładni językowej należałoby konsekwentnie stwierdzić, iż projekt uchwały nie był poddany pod głosowanie tej części walnego zgromadzenia, w czasie obrad której z różnych przyczyn nie przeprowadzono samego aktu głosowania nad projektem uchwały.

Przyjęcie takiego wyniku wykładni językowej prowadziłoby do irracjonalnego, niedającego się zaaprobować wniosku, z pewnością niezamierzonego także przez ustawodawcę, zakładając bowiem skrajną, niedającą się wykluczyć sytuację, że członkowie spółdzielni uczestniczący
w znaczącej liczbie części podzielonego w taki sposób walnego zgromadzenia (a taka możliwość dotyczy wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, w których liczba członków przekracza 500), opowiedzieli się za projektem uchwały,
a wszyscy członkowie uczestniczący jedynie w jednej części takiego podzielonego walnego zgromadzenia świadomie zaniechali udziału
w głosowaniu nad objętym porządkiem obrad projektem tej uchwały, to - przy zastosowaniu reguł wykładni językowej - należałoby przyjąć, iż uchwały nie można uważać za podjętą, pomimo że wypowiedziała się za nią nawet znacząca większość ogólnej liczby członków uczestniczących w podzielonym na części walnym zgromadzeniu.

Spełnienie ustawowych przesłanek będących podstawą oceny skutecznego wyrażenia woli przez osobę prawną, działającą przez swój organ, w postaci podjęcia uchwały przesądza o wyrażeniu w taki sposób woli samej osoby prawnej. Jednym z argumentów wykorzystywanych przy zastosowaniu reguł wykładni celowościowej jest konieczność uwzględnienia woli i motywów ustawodawcy, które skłoniły go do wprowadzenia art. 8 3 u.s.m. Wolą ustawodawcy było niewątpliwie zastąpienie w relatywnie dużych spółdzielniach mieszkaniowych zebrań przedstawicieli walnymi zgromadzeniami, ale podzielonymi na części. Motyw wprowadzenia takiego instrumentu, mającego służyć w założeniu realizacji idei demokracji bezpośredniej w miejsce demokracji pośredniej, sprowadzał się do zapewnienia wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowych możliwości wypowiedzenia się przez stworzenie im możliwości bezpośredniego osobistego udziału w walnym zgromadzeniu
i brania osobistego udziału w głosowaniach w istotnych dla spółdzielców sprawach. Elementem mającym zapewnić dojście do skutku i sprawny przebieg obrad walnego zgromadzenia zwłaszcza dużej spółdzielni mieszkaniowej było wprowadzenie art. 8 3 ust. 8 u.s.m., przesądzającego ważność walnego zgromadzenia niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Przepis ten stanowi jednak zarazem wyraz liberalnego podejścia ustawodawcy do preferowanego założenia rzeczywistego i bezpośredniego udziału członków spółdzielni mieszkaniowych w głosowaniach, a więc także do dążenia do rzeczywistego korzystania przez nich ze stworzonej im przez ustawodawcę możliwości bezpośredniego głosowania nad projektami uchwał i sprawnego funkcjonowania walnych zgromadzeń.

Przenosząc powyższe poglądy na grunt niniejszej sprawy rozważyć należy, że zaskarżona uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni została objęta porządkiem obrad (punkt 12 porządku obrad ), zaś lista zgłoszonych kandydatów została udostępniona do wglądu wszystkim członkom Spółdzielni. Zatem pozwana Spółdzielnia stworzyła swoim członkom możliwość zapoznania się z kandydatami do wyborów do Rady Nadzorczej, co już oznacza "poddanie uchwały pod głosowanie". Poddaniem uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia w rozumieniu art. 8 3 u.s.m. jest objęcie jej projektu porządkiem obrad walnego zgromadzenia (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, III CZP 111/10, OSNC 2011/10/106, LEX nr 785898, www.sn.pl, Biul.SN 2011/4/7, Lex nr 785898 ). Co więcej, wskazać należy, iż za wybranymi kandydatami do Rady Nadzorczej opowiedziała się wymagana w ustawie i statucie większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie polega na złożeniu głosów (wyrażeniu woli) adresowanych do komisji skrutacyjnej, która oblicza głosy. Suma oświadczeń woli głosujących składa się na oświadczenie woli kolektywnego organu korporacyjnej, osoby prawnej. Wówczas uchwała jest podjęta, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Reasumując, podkreślenia jeszcze raz wymaga, iż przebieg Walnego Zgromadzenia członków pozwanej Spółdzielni był prawidłowy, głosowanie nad wyborem członków do Rady Nadzorczej miało miejsce na wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia, co potwierdza zarówno materiał dowodowy w postaci dokumentów jak i zeznania świadków, w tym zeznania samego powoda. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia był analogiczny dla wszystkich jego części, nie znalazł także potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy zarzut powoda ,,fałszowania’’ wyników wyborów do Rady Nadzorczej. W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniach 19, 25 i 26 czerwca 2013 roku, stosowanie do woli członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu został wybrany skład Rady Nadzorczej w osobach D. M., Z. B., F. P., H. D., A. R., W. G., R. G., M. Ś. i P. H.. Powyższe zostało stwierdzone na posiedzeniu z udziałem Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich części Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Odnosząc się do twierdzeń powoda J. S. (1) jakoby istniały nieprawidłowości w przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej poprzez przyjęcie niektórych zgłoszeń kandydatów po terminie, co jest sprzeczne z § 37 ust. 1, 6 i 7 Statutu Spółdzielni, to zważyć należy, co następuje.

W momencie rozpoczęcia procedury zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków pozwanej Spółdzielni, w programie trzech cząstkowych Walnych znalazł się punkt 12 o wyborze Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisami, Zarząd Spółdzielni oczekiwał na zgłoszenia kandydatów. Z uwagi na wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia Członków, termin zgłaszania przez członków pozwanej Spółdzielni kandydatów na członków Rady Nadzorczej, stosownie do §37 ust. 1 Statutu Spółdzielni upływał na siedem dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, które zostało wyznaczone na dzień 19 czerwca 2012 roku, tj. upływał w dniu 12 czerwca 2012 roku. Postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie wykazało, iż istotnie część zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej została zgłoszona w siedzibie Spółdzielni po dniu 12 czerwca 2012 roku i zgłoszenia te Zarząd Spółdzielni przekazał komisji wyborczej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Jednakże okoliczność, iż niektóre zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej wpłynęły do pozwanej dnia 12 czerwca 2012 roku i zostały przyjęte jest zgodne z prawem bowiem postanowienia Statutu w tym zakresie zawierają jedynie terminy porządkowe i nie można uznać, że doszło do naruszenia § 37 Statutu pozwanej Spółdzielni. Podkreślenia wymaga, iż żaden zapis Statutu nie określa skutków
w przypadku wniesienia zgłoszenia kandydata z uchybieniem powyższego terminu. W konsekwencji nie można zatem przyjąć, że jego przekroczenie skutkuje sankcją w postaci uchylenia uchwały.

Nie jest też zasadny zarzut powoda dotyczący tego, iż członkowie,
w tym kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogli uczestniczyć tylko
w jednej części Walnego Zgromadzenia, natomiast w dwóch pozostałych częściach Walnego Zgromadzenia nie mieli prawa już uczestniczyć, ani też przysłuchiwać się obradom, zaś wybory odbyły się zaocznie, czym - zdaniem powoda – ograniczono prawa wyborcze członków wynikające z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo spółdzielcze.

Pomijając fakt, że prawdziwości tego twierdzenia powód nie udowodnił, a jest mało prawdopodobne, aby przy tak małej liczbie obecnych zabroniono komukolwiek wstępu na salę obrad, wskazać należy, iż istotnie art. 18 § 2 ust. 1 ustawy prawo spółdzielcze uprawnia do udziału członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Spółdzielnia działając na podstawie art. 8 ze zn. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z § 29 ust. 3 Statutu Spółdzielni, nie naruszyła prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do treści § 29 ust. 2 i 3 Statutu, w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości, a członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia, a gdy członkowi przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nieobjętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia – winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. Ustawodawca a także Statut Spółdzielni wyraźnie stanowi, że w zebraniu członkowie ,,biorą udział’’, a więc są fizycznie obecni z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu. Tak więc zasady uczestnictwa zostały określone przez ustawodawcę i Statut Spółdzielni. Przysłuchiwanie się obradom jest biernym uczestnictwem, a takiej możliwości ustawodawca nie przewidział. Ustawa przewiduje prawo udziału członka w zgromadzeniu, które tożsame jest z uczestnictwem w obradach. Takie stanowisko jest słuszne, gdyż w przeciwnym razie podział Walnego Zgromadzenia na części mijałby się z celem, jakim jest usprawnienie przebiegu zebrań.

Ustawodawca oraz Statut zapewnił udział w organach samorządowych Spółdzielni wszystkim jej członkom. Nie bez znaczenia jest fakt, że na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia porządek obrad jest taki sam, a nadto każdy członek ma prawo zapoznania się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie.

Zupełnie niezrozumiały jest zarzut powoda, iż w świetle § 30 ust. 1 pkt 16 Statutu pozwanej Spółdzielni, w sprawie wybierania i odwoływania Rady Nadzorczej uchwał nie podejmuje się, gdyż to właśnie powyższy zapis wyraźnie wskazuje, iż do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy wybieranie i odwoływanie, w tym także przed upływem kadencji, członków Rady Nadzorczej. Na uwagę zasługuje w tym miejscu także § 27 ust. 1 pkt 1
i §28 ust. 2 Statutu pozwanej Spółdzielni, z których jednoznacznie wynika,
iż Walne Zgromadzenie jako organ spółdzielni podejmuje decyzje w formie uchwał.

Bezpodstawny okazał się także zarzut powoda dotyczący braku podpisu protokołu z dnia 29 czerwca 2012 roku przez Sekretarza II części Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści § 42 ust. 2 Statutu pozwanej Spółdzielni, po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia, Zarząd ma obowiązek zwołania posiedzenia z udziałem Przewodniczących i Sekretarzy tych części. Jak wykazało postępowanie dowodowe, w wykonaniu powyższego obowiązku Zarząd pozwanej Spółdzielni zwołał takie posiedzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku. Wprawdzie Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia – K. W.nie była obecna na tym posiedzeniu, jednakże uprzednio usprawiedliwiła swoją nieobecność i wyraziła zgodę na jego odbycie bez jej udziału. Następnie w dniu 2 lipca 2012 roku zapoznała się z treścią protokołu sporządzonego z posiedzenia i między innymi na uchwale nr (...) złożyła swój podpis z tą datą, akceptując w ten sposób ustalenia poczynione przez uczestników tego posiedzenia.

Zarzut powoda dotyczący braku możliwości zmiany listy osób kandydujących do Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni przez komisje II i III Części Walnego Zgromadzenia również okazał się chybiony. Jak wykazało postępowanie dowodowe, Zarząd pozwanej Spółdzielni przekazał do wszystkich komisji wyborczych listę osób, które zostały zgłoszone na kandydatów do Rady Nadzorczej oraz same zgłoszenia i oświadczenia kandydujących osób. Poszczególne komisje ustalały swoją listę. Jak wynika z protokołu III części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 roku, J. P. złożył rezygnację z kandydowania do Rady Nadzorczej i jego kandydatura na tej części została skreślona z listy przez komisję wyborczą.

Podobnie niezrozumiały jest zarzut powoda w zakresie braku formalnych protokołów z ustalenia wyników głosowania, bowiem w aktach sprawy znajdują się wszystkie protokoły, w tym protokoły komisji mandatowo-skrutacyjnych, które podawały wyniki głosowania do Rady Nadzorczej.

Chybiony jest także zarzut powoda dotyczący wyboru tych samych osób do poszczególnych komisji na Walnym Zgromadzeniu. Istotnie, jak wynika z protokołów Walnego Zgromadzenia, miały miejsce sytuacje, że członkowie wybrani do komisji wnioskowych byli jednocześnie – za zgodą członków obecnych na zebraniu – członkami komisji statutowej, jednakże nie miała miejsce sytuacja, aby członkowie wybrani do komisji mandatowo-skrutacyjnej byli jednocześnie członkami komisji wyborczej.

Bezpodstawny okazał się także zarzut braku komisji wyborczej na III Części Walnego Zgromadzenia, bowiem z treści protokołu z tej części Walnego Zgromadzenia wynika, że komisja wyborcza została wybrana w osobach M. K., J. J. oraz B. M..

Odnosząc się do zarzutu udziału W. B. w komisji statutowej i wyborczej II Części Walnego Zgromadzenia, wskazać należy,
iż członek ten nie był wybrany do komisji wyborczej II Części Walnego Zgromadzenia, zaś jego udział w komisji wnioskowej i statutowej nie stanowi
o uchybieniu przepisom prawa czy Statutu pozwanej Spółdzielni.

Ubocznie należy też jeszcze raz wskazać, że wymienione wyżej zarzuty formalne dotyczą uchybień, które gdyby nawet miały miejsce, nie miałyby wpływu na treść zaskarżonej uchwały.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, zarzut sformułowany w pozwie,
iż zaskarżona uchwała została podjęta niezgodnie z postanowieniami Statutu, dobrymi obyczajami, ma na celu pokrzywdzenie członków Spółdzielni oraz
że narusza art. 18 § 2 Prawa Spółdzielczego jest całkowicie chybiony i z tych względów, na mocy przywołanych przepisów, orzeczono jak
w punkcie I wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w punkcie II wyroku oparto na dyspozycji art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Zgodnie z przywołanymi przepisami powód, przegrywający sprawę, winien zwrócić pozwanej spółdzielni poniesione przez nią w sprawie koszty. Na koszty te składa się kwota 17,- zł opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz kwota 180,- zł wynagrodzenia pełnomocnika w osobie radcy prawnego, ustalona zgodnie z § 11 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. (Dz.U. 2002/163/1348 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Brzezina
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jakubiec
Data wytworzenia informacji: