Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 394/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2019-03-19

Sygn. akt I Ns 394/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 r. w C.

sprawy z wniosku Gminy L.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. P.

I stwierdza, że spadek po J. P. s. H. i I. z d. N., zmarłym dnia 29 czerwca 2018 r. w C., ostatnio stale zamieszkałym w K. gmina R., na podstawie ustawy nabyły z dobrodziejstwem inwentarza żona H. P. (1) z d. N. w ¼ ( jednej czwartej ) części oraz córki J. G., J. M., M. P. (1) i M. P. (2) po 3/16 ( trzy szesnaste ) części;

II pozostawia wnioskodawcę i uczestniczki postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 394/18

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Gmina L. wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie praw do spadku po J. P. zmarłym dnia 29 czerwca 2018 r, ostatnio stale zamieszkałym w K. gmina R.. Ponadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz od uczestników postępowania zwrotu kosztów postępowania. Uzasadniając swój interes prawny w złożeniu wniosku, wnioskodawca wyjaśnił, iż zmarły J. P. należy do kręgu spadkobierców ustawowych W. D. (1) zmarłej 30 grudnia 2001 r., której przysługiwał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego w L. ( KW (...) ).

Uczestniczki postępowania J. G., J. M., H. P. (2), M. P. (2) oraz M. P. (1) przyłączyły się do wniosku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. P., syn H. i I. z d. N., zmarły dnia 29 czerwca 2018 r. w C., ostatnio stale zamieszkały w K., gmina R. w chwili śmierci był żonaty z H. P. (1) z d. N. ( odpis skrócony aktu zgonu k. 7 ).

Spadkodawca miał cztery córki: J. G., J. M., M. P. (1) i M. P. (2). Nie miał innych dzieci w tym pozamałżeńskich, przysposobionych lub zmarłych przed jego śmiercią ( odpisy skrócone aktów urodzenia k. 11, 12, odpisy skrócone aktów małżeństwa k. 14, 16, zapewnienie spadkowe uczestniczki postępowania M. P. (1) k. 34 - 35 ).

J. P. nie pozostawił testamentu, nie został też u notariusza zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ( bezsporne ).

Nikt nie został uznany przez Sąd za niegodnego dziedziczenia po J. P., nikt nie zrzekł się dziedziczenia, nikt nie składał oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku ( bezsporne ).

R. D., zmarły dnia 17 kwietnia 2009 r. W. D. (2), zmarła dnia 30 grudnia 2001 r., byli właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w L. przy ul. (...) m, na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej. J. P. należy do kręgu spadkobierców ustawowych W. D. (2). Gmina L. prowadzi postępowanie w celu ustalenia stanu prawnego tej nieruchomości ( bezsporne ).

Okoliczności faktyczne rozpoznawanej sprawy były bezsporne. Sąd ustalił je na podstawie aktów stanu cywilnego oraz zapewnienia spadkowego złożonego przez uczestniczkę postępowania M. P. (1). Dowody te Sąd ocenił jako w pełni wiarygodne, jako że ich prawdziwość nie nasuwała jakichkolwiek wątpliwości i nie została podważone przez żadnego z uczestników niniejszego postępowania.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1025 § 1 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Spadkobierca nie ma obowiązku wykazywania takiego interesu, natomiast w odniesieniu do podmiotu nieroszczącego sobie praw do spadku, warunek posiadania interesu ( art. 510 § 1 k.p.c. ) we wszczęciu takiego postępowania oznacza, że wynik tego postępowania ma dotyczyć także jego praw. Jest on spełniony, gdy podmiot ten ma interes w wywołaniu któregokolwiek ze skutków stwierdzenia nabycia spadku ( art. 1025 § 2 k.c. i art. 1027 k.c. ).

W niniejszej sprawie wnioskodawca Gmina L. wskazała, iż jej legitymacja do wystąpienia z wnioskiem wynika z tego, że spadkodawca miał udział we współwłasności nieruchomości położonej w obszarze jej właściwości, a niezbędne jest ustalenie jej stanu prawnego.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wnioskodawca wykazał istnienie interesu prawnego w ustaleniu kręgu spadkobierców J. P..

Zgodnie z art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. ( § 1 ). Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą ( § 2 ).

Jak wskazano powyżej, spadkodawca nie pozostawiła testamentu, powołanie do spadku nastąpiło zatem w niniejszej sprawie na podstawie ustawy.

Jak ustalono, w chwili śmierci spadkodawca był żonaty z H. P. (1) z d. N.. Miał cztery córki: J. G., J. M., M. P. (1) oraz M. P. (2).

Zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Stosownie zaś do treści art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Powyższe oznacza, że wg stanu rzeczy istniejącego w chwili otwarcia spadku ocenia się, kto jest w konkretnym przypadku spadkobiercą, kto jest uprawniony do zachowku i co należy do spadku. Stosunek rodzinny, będący podstawą powołania do dziedziczenia, musi w chwili otwarcia spadku istnieć, zaś spadkobierca będący osobą fizyczną musi - co do zasady - w chwili otwarcia spadku żyć.

Dalej należy wskazać, że zgodnie z art. 931 § 1 k.c., w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że spadek po J. P. na postawie ustawy nabyły z dobrodziejstwem inwentarza żona H. P. (1) z d. N. w ¼ części oraz córki: J. G., J. M., M. P. (1) i M. P. (2) po 3/16 części każda z nich.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 1015 § 1 i 2 k.c., w brzemieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, a brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem przyjęciem spadku z ograniczeniem za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku ( art. 1031 § 2 k.c. ).

Na postawie art. 520 § 1 k.p.c. Sąd pozostawił wnioskodawcę i uczestników postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: