Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1614/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-04-17

Sygn. akt I C 1614/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant sądowy Olga Olech

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę 149,00 zł

I zasądza od pozwanego (...) w W. na rzecz powoda A. D. kwotę 149,00 zł ( sto czterdzieści dziewięć złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego (...) w W. kwotę 30,00 zł ( trzydzieści złotych ) tytułem opłaty sądowej;

IV wyrokowi w pkt I w zakresie kwoty 149,00 zł ( sto czterdzieści dziewięć złotych ) nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1614/17

UZASADNIENIE

Powód A. D. wniósł w dniu 28 listopada 2017 r. ( data stempla biura podawczego sądu ) do Sądu Rejonowego w Ciechanowie pozew przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., w którym domagał się zasądzenia kwoty 149,00 zł tytułem zwrotu ceny sprzedaży przedmiotu, który nabył od pozwanego, a następnie zwrócił z uwagi na jego niesprawność, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Wnosił ponadto o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu.

Pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo co do kwoty 149,00 zł stanowiącej cenę zakupu nawigacji samochodowej (...) (...) przez powoda A. D., wnosząc o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 grudnia 2017 r. Sąd zwolnił powoda A. D. od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. D. w dniu 31 marca 2017 r. nabył w sklepie należącym do sieci (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. nawigację samochodową (...) (...) za cenę 149,00 zł ( bezsporne ).

A. D. dokonał w dniu 14 kwietnia 2017 r. zgłoszenia reklamacyjnego wskazując, że „nawigacja nie wyszukuje sygnału (...) i nie trzyma akumulator”, a w konsekwencji zażądał zwrotu ceny towaru ( bezsporne ).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odmówił uznania reklamacji, wskazując, że testy przeprowadzone przez techników serwisu nie potwierdziły występowania problemu, a urządzenie jest sprawne i spełnia wszystkie wymogi producenta ( karta naprawy k. 29, odpowiedzi na reklamację k. 9, 11, 13, 15 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów dotyczących złożonej przez powoda A. D. reklamacji zakupionego u pozwanego sprzętu. Dowody te nie były przez żadną ze stron kwestionowane.

Sąd zważył, co następuje:

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że powód A. D. i pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarli w dniu 31 marca 2017 r. umowę sprzedaży ruchomości. Przedmiotem umowy była nawigacja samochodowa (...) (...). Cena nawigacji wynosiła 149,00 zł.

Zgodnie z art. 535 kc, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stosownie do art. 556 kc, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie zaś z art. 556 1 § 1 pkt 1 kc, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Stosownie zaś do § 3 cyt. artykułu, rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 560 § 1 kc, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

W ocenie Sądu, roszczenie powoda A. D. zasługuje na uwzględnienie.

Niewątpliwie, pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odmówił uznania reklamacji powoda A. D.. Pozwany w odpowiedziach na reklamację powołał się na otrzymaną ekspertyzę autoryzowanego serwisu. Wskazać jednak należy, że zarówno w toku postępowania reklamacyjnego, jak też w sprawie niniejszej nie przedstawił przedmiotowej ekspertyzy, na którą się powołuje, co budzi wątpliwości co do faktu, że istotnie przeprowadzono ekspertyzę sprzedanej powodowi A. D. nawigacji samochodowej, która nie potwierdziła występowania wskazywanych przez powoda usterek. Na dokonanie tej ekspertyzy pozwany powołał się dopiero po kolejnym zgłoszeniu przez powoda reklamacji.

Powód A. D. składając reklamacje w dniu 14 kwietnia 2017 r. odstąpił od umowy, żądając zwrotu gotówki; jednocześnie zwrócił wadliwy produkt. Tym samym doszło do rozwiązania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy pozwanym (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ( sprzedawcą ) a powodem A. D. ( kupującym ).

Skuteczne odstąpienie od umowy, z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie, prowadzi do zniweczenia skutków zawartej umowy sprzedaży. Zasadniczym skutkiem odstąpienia od umowy jest wzajemny zwrot świadczeń spełnionych przez strony stosownie do art. 494 kc, a więc kupujący obowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy, natomiast obowiązek sprzedawcy obejmuje zwrot otrzymanej tytułem zawartej umowy ceny.

Tym samym pozwany (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest zobowiązany do zwrotu powodowi A. D. kwoty 149,00 zł, stanowiącej uiszczoną przez niego cenę sprzedaży.

Wskazać należy, że powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo co do kwoty 149,00 zł.

Zgodnie z art. 213 § 2 kpc, sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie brak jest okoliczności uzasadniających ocenę, że uznanie powództwa jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Sąd miał na uwadze zarówno ustalony stan faktyczny, jak też status stron umowy: konsument i przedsiębiorca, który uznał roszczenie.

W związku z powyższym Sąd zasądził od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda A. D. kwotę 149,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 stycznia 2018 r., tj. doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, do dnia zapłaty, stosownie do art. 455 kc. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo jako niezasadne.

Sąd wyrokowi w pkt I w zakresie kwoty 149,00 zł tj. w zakresie w jakim pozwany uznał powództwo, nadał rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 333 § 1 pkt 2 kpc.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 zd. 2 kpc, obciążając nimi w całości pozwanego. Sąd miał na uwadze, że powód w niniejszej sprawie korzystał z całkowitego zwolnienia od kosztów, zaś powództwo zostało oddalone jedynie w części odsetek ustawowych za opóźnienie. W związku z powyższym Sąd nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego opłatę sądową od pozwu w wysokości 30,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: