Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1164/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-05-30

Sygn. I C 1164/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Lidia Kopczyńska

Protokolant:

stażysta Aleksandra Czaplicka

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa

Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. z siedzibą w W.

przeciwko

S. D.

o zapłatę

orzeka:

I.  zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powoda Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. z siedzibą w W., kwotę 1352 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złote) z odsetkami liczonymi od kwot:

-

270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) ustawowymi od dnia 19.07.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

-

270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) ustawowymi od dnia 17.08.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

-

270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) ustawowymi od dnia 26.08.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

-

270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) ustawowymi od dnia 24.09.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

-

270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) ustawowymi od dnia 04.11.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty;

II.  przyznaje kuratorowi M. C. wynagrodzenie za reprezentowanie pozwanego S. D. w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych);

III.  nakazuje Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie wypłacenie kuratorowi M. C. kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) zaliczki wpłaconej przez powoda na kwit P. (...). (...)

IV.  zasądza od pozwanego S. D. na rzecz powoda Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. z siedzibą w W. kwotę 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1164/15

UZASADNIENIE

Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w W., reprezentowany przez radcę prawnego T. C., pozwem złożonym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 2 marca 2015 r. wnosił o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powód wnosił o zasądzenie od pozwanego S. D. kwoty 1352 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 270,40 zł od dnia 19 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

- 270,40 zł od dnia 17 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- 270,40 zł od dnia (...) sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- 270,40 zł od dnia 24 września 2014 r. do dnia zapłaty,

- 270,40 zł od dnia 4 listopada 2014 r. do dnia zapłaty.

Ponadto wnosił o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwany w dniach (...) r, (...) r., (...) r., (...) r., (...) r. korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając ważnego dokumentu przewozu. Powód wezwał pozwanego do zapłaty kwot 266 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należności przewozowej w wysokości 4,40 zł za każdy przejazd. Ponieważ pozwany nie zapłacił należności, powód domaga się opłaty dodatkowej, należności przewozowej oraz odsetek ustawowych od całej kwoty od dnia upływu terminu jej płatności (wynoszącego 14 dni od sporządzenia wezwania do dnia zapłaty), zgodnie z art. 33 a ust 3 ustawy prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50 poz. 601) i uchwały nr (...) Rady Miasta S. W. z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz art. 360 i 361 k.c.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał w dniu 16 kwietnia 2015 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (nakaz k. 6 akt).

Wysłany pozwanemu odpis nakazu zapłaty nie został mu doręczony, ponieważ wskazany przez powoda adres pozwanego okazał się błędny (dowód: koperta k. 7-8 akt).

Postanowieniem z dnia 25 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie nakaz zapłaty z dnia 16 kwietnia 2015 r. uchylił w całości i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie (postanowienie k. 10 akt).

Zarządzeniem z dnia 21 października 2015 r. Sąd wezwał pełnomocnika powoda do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego - w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania (zarządzenie k. 1 akt).

Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi powoda w dniu 2 listopada 2015 r. (potwierdzenie odbioru pisma k. 12 akt).

Pełnomocnik powoda pismem z dnia 6 listopada 2015 r. wnosił o ustanowienie kuratora dla pozwanego. Na koszty związane z ustanowieniem kuratora powód wpłacił zaliczkę w kwocie 60 zł w dniu 26 stycznia 2016 r. (pismo k. 13 akt, dowód uiszczenia opłaty k. 28 akt).

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu S. D. kuratora w osobie M. C. (postanowienie k. 29 akt).

Kurator pozwanego wnosił o oddalenie powództwa. Ponadto wnosił o zasądzenie należności według norm oświadczając, że dotychczas nie otrzymał wynagrodzenia w części ani w całości (pismo k. 46 akt).

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany S. D. w dniu (...) r. jechał linią 9 pojazdem numer 3200 należącym do powoda Miasta S. W. Zarząd (...) w W.. Pozwany nie posiadał ważnego dokumentu przewozu na kwotę 4,40 zł. Kontrolerzy powoda nałożyli na pozwanego karę dodatkową w wysokości 266 zł za przejazd i wezwali go do zapłaty. Pozwany nie uiścił powyższej opłaty (dowód: druk opłaty dodatkowej k. 18 akt, bezsporne).

Pozwany S. D. w dniu (...) r. jechał linią (...) pojazdem numer (...) należącym do powoda Miasta S. W. Zarząd (...) w W.. Pozwany nie posiadał ważnego dokumentu przewozu na kwotę 4,40 zł. Kontrolerzy powoda nałożyli na pozwanego karę dodatkową w wysokości 266 zł za przejazd i wezwali go do zapłaty. Pozwany nie uiścił powyższej opłaty (dowód: druk opłaty dodatkowej k. 19 akt, bezsporne).

Pozwany S. D. w dniu (...) r. jechał linią (...) pojazdem numer (...) należącym do powoda Miasta S. W. Zarząd (...) w W.. Pozwany nie posiadał ważnego dokumentu przewozu na kwotę 4,40 zł. Kontrolerzy powoda nałożyli na pozwanego karę dodatkową w wysokości 266 zł za przejazd i wezwali go do zapłaty. Pozwany nie uiścił powyższej opłaty (dowód: druk opłaty dodatkowej k. 20 akt, bezsporne).

Pozwany S. D. w dniu (...) r. jechał linią (...) pojazdem numer (...) należącym do powoda Miasta S. W. Zarząd (...) w W.. Pozwany nie posiadał ważnego dokumentu przewozu na kwotę 4,40 zł. Kontrolerzy powoda nałożyli na pozwanego karę dodatkową w wysokości 266 zł za przejazd i wezwali go do zapłaty. Pozwany nie uiścił powyższej opłaty (dowód: druk opłaty dodatkowej k. 21 akt, bezsporne).

Powyższy stan faktyczny sąd oparł na podstawie bezspornych twierdzeń stron i dokumentów dołączonych do pozwu. Sąd dał im wiarę w całości, albowiem żadna ze stron ich nie kwestionowała, a i Sąd nie znalazł ku temu podstaw.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. S. D. w dniach: (...) r, (...) r., (...) r., (...) r., (...) r. korzystał z komunikacji miejskiej, a tym samym zawarł z podmiotem umowę przewozu.

Zgodnie z art. 33a ust. 3, 3a i 3b Prawa Przewozowego w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 3a zdanie drugie.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że pozwany jechał pojazdem należącym do powoda i nie posiadał biletu upoważniającego go do przejazdu ani też dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Należy podkreślić, że na pozwanym spoczywał ciężar wykazania w toku procesu zgodnie z art. 6 k.c., że w dniach: (...) r, (...) r., (...) r., (...) r., (...) r., kiedy jechał pojazdem powoda, posiadał dokument uprawniający go do bezpłatnego przejazdu. Pozwany jednak tego w toku procesu nie wykazał, nie kwestionował faktu przejazdu ani tego, iż nie posiadał ważnego dokumentu przewozu. Z uwagi na powyższe pozwany zobowiązany jest do zapłaty należności za przewóz, której powód w niniejszym procesie dochodzi oraz opłaty dodatkowej. Z uwagi na powyższe na podstawie art. 33 ust. 3a Prawa przewozowego zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. licząc od dnia następnego po upłynięciu terminu z wezwania do zapłaty.

Na podstawie § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom, pracownikom sądowym za dokonywanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz.U. nr 27 poz. 197 z póź. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu Sąd (Dz.U. z 2013 poz. 461) Sąd przyznał kuratorowi wynagrodzenie w wysokości 60 zł, którą nakazał wypłacić z zaliczki wpłaconej przez powoda.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Pozwany w całości przegrał proces, stąd zasądzono od niego na rzecz powoda całość kosztów procesu, na które składa się opłata sądowa od pozwu w wysokości 30 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 60 zł oraz koszty związane z ustanowionym kuratorem. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika powoda wynika z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.z 2013 r. poz. 490).

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: