Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 457/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-08-14

Sygn. I C 457/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Lidia Kopczyńska

Protokolant:

stażysta Patryk Burdecki

po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa

B. S. prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą N. w P.

przeciwko

(...) w C. (...)

o zapłatę

1. Zasądza od pozwanego (...) w C. (...) na rzecz powoda B. S. prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą N. w P. kwotę:

- 9 823 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) złote 14 (czternaście) groszy, z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

-194 (sto dziewięćdziesiąt cztery) złote 94 (dziewięćdziesiąt cztery) grosze z ustawowymi odsetkami od dnia 04 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138 (dwa tysiące sto trzydzieści osiem) złotych 40 (czterdzieści) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 05 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 (sto osiem) złotych 00 (zero) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 27 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-410 (czterysta dziesięć) złotych 40 (czterdzieści) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 09 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-410 (czterysta dziesięć) złotych 40 (czterdzieści) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 29 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 (sto osiem) złotych 00 (zero) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 08 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138 (dwa tysiące sto trzydzieści osiem) złotych 40 (czterdzieści) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-129 (sto dwadzieścia dziewięć) złotych 60 (sześćdziesiąt) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 22 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-1 425 (tysiąc czterysta dwadzieścia pięć) złotych 60 (sześćdziesiąt) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-205 (dwieście pięć) złotych 20 (dwadzieścia) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 (sto osiem) złotych 00 (zero) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-102 (sto dwa) złote 60 (sześćdziesiąt) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 07 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-205 (dwieście pięć) złotych 20 (dwadzieścia) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 08 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138 (dwa tysiące sto trzydzieści osiem) złotych 40 (czterdzieści) groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2014 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego (...) w C. (...) na rzecz powoda B. S. prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą N. w P. kwotę 1517,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 457/15

UZASADNIENIE

Powód B. S. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa N. w P., reprezentowana przez radcę prawnego J. O., w pozwie złożonym w dniu 2 grudnia 2014 r. wnosiła o orzeczenie nakazem zapłaty obowiązku zapłaty na jej rzecz od pozwanego (...) w C. kwoty 9823,14 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

-194, 94 zł od dnia 04 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138,40 zł od dnia 05 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 27 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-410,40 zł od dnia 09 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-410,40 zł od dnia 29 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 08 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138, 40 zł od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-129, 60 zł od dnia 22 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-1 425, 60 zł od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-205, 20 zł od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-102, 60 zł od dnia 07 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-205, 20 zł od dnia 08 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138, 40 zł od dnia 11 września 2014 r. do dnia zapłaty.

Ponadto powódka wnosiła o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod nazwą N. zawarła z pozwanym umowę dostawy nr AT- (...) z dnia 30 lipca 2013 r. dotyczącą dostawy łączników, sztanc, okularów, kapilar i nawilżaczy i umowę dostawy nr (...) z dnia 17 października 2013 r., których przedmiotem była dostawa testów urazowych, przyrządów do drenażu jamy bębenkowej. Ilości i warunki cenowe dostarczonego sprzętu określono w tabelach asortymentowych stanowiących załączniki do tych umów. Wartość pierwszej umowy określono na 7726,23 zł, a drugiej na 16848 zł. Umowy zostały zawarte na 2 lata. Zgodnie z tymi umowami towar dostarczany był sukcesywnie na podstawie składanych przez szpital zamówień częściowych, a zapłata miała być uregulowana przelewem na rachunek bankowy powódki w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury (§4 ust 1 umowy). Z tytułu dostaw B. S. wystawiła pozwanemu faktury z terminami płatności określonymi zgodnie z umową. Z tytułu sprzedaży powód obciążył pozwanego fakturami VAT z odroczonym terminem płatności:

- (...) z dnia 4 marca 2014 r. na kwotę 194,94 zł z terminem płatności na dzień 3 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 5 marca 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 4 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 27 marca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 26 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 8 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 28 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 28 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 8 maja 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 7 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 11 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 129,60 zł z terminem płatności na dzień 21 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 1425,60 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 23 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 7 lipca 2014 r. na kwotę 102,60 zł z terminem płatności na dzień 6 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 lipca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 7 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 11 sierpnia 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 10 wrzesnia 2014 r.

Łączna kwota za dostawy objęte tymi fakturami wynosi 9823,14 zł

Powód wykonał zobowiązanie polegające na dostarczeniu zamówionego towaru, co pozwany potwierdził podpisując fakturę VAT lub list przewozowy. Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości i terminowości dostaw oraz formy i sposobu zapłaty. Wzywany do dobrowolnej zapłaty, nie negując zasadności roszczeń, dotychczas nie zapłacił należności i dlatego powód wystąpił z niniejszym pozwem (pozew k. 2-5 akt).

W dniu 3 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym nakazał pozwanemu (...) w C. aby zapłacił powodowi kwotę 9823,14 zł, z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

-194, 94 zł od dnia 04 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138,40 zł od dnia 05 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 27 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-410,40 zł od dnia 09 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-410,40 zł od dnia 29 maja 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 08 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138, 40 zł od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-129, 60 zł od dnia 22 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty,

-1 425, 60 zł od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-205, 20 zł od dnia 18 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-108 zł od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia zapłaty,

-102, 60 zł od dnia 07 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-205, 20 zł od dnia 08 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

-2 138, 40 zł od dnia 11 września 2014 r. do dnia zapłaty.

Ponadto zasądził kwotę 1292 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (nakaz k. 42 akt).

Pozwany otrzymał odpis nakazu w dniu 17 marca 2015 r. (dowód: potwierdzenie odbioru pisma k. 44 akt).

W dniu 27 marca 2015 r. pozwany(...)w C. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozwany przyznał, że zawarł z powodem umowę o dostarczenie produktów medycznych. Nie kwestionował również wysokości dochodzonego pozwem roszczenia. Uznając roszczenie co do zasady, pozwany wnosił o rozłożenie należności na 4 miesięczne raty oraz o nieobciążanie kosztami procesu ze względu na znaczne zadłużenie szpitala (sprzeciw k. 45-47 akt).

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału uznał sprzeciw pozwanego za wniesiony w terminie. Zarządzeniem z dnia 7 maja 2015 r. sprawa została skierowana na rozprawę (zarządzenia k. 54-55 akt)

Pismem z dnia 14 lipca 2015 r. pełnomocnik powoda podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wnosił o nie rozkładanie należności na raty oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych (pismo k. 57-59 akt).

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod nazwą N. dostarczała na rzecz pozwanego (...) w C. różnego rodzaju produkty medyczne o łącznej wartości 9823,14 zł na podstawie umów nr (...) z dnia 30 lipca 2013 r. i nr (...) z dnia 17 października 2013 r. Zgodnie z §5 umowy realizacja zakupu towaru odbywała się na podstawie cząstkowych zamówień. Zgodnie z §4 umów, zamawiający Szpital zobowiązał się do zapłaty za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury (dowód: kserokopia umów k. 7-14 akt).

W oparciu o te umowy oraz na podstawie jednostkowych zamówień złożonych przez pozwanego, powód dostarczył pozwanemu środki farmaceutyczne i materiały medyczne o łącznej wartości 9823,14 zł. Na wystawianych fakturach pracownicy pozwanego potwierdzali odbiór towaru. Z tytułu dostarczonego towaru powód obciążył pozwanego fakturami VAT z odroczonym terminem płatności:

- (...) z dnia 4 marca 2014 r. na kwotę 194,94 zł z terminem płatności na dzień 3 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 5 marca 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 4 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 27 marca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 26 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 8 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 28 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 28 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 8 maja 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 7 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 11 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 129,60 zł z terminem płatności na dzień 21 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 1425,60 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 23 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 7 lipca 2014 r. na kwotę 102,60 zł z terminem płatności na dzień 6 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 lipca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 7 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 11 sierpnia 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 10 wrzesnia 2014 r.

(dowód: kserokopie faktur k. 15-31akt).

Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości i terminowości dostaw oraz formy i sposobu zapłaty. Wzywany do dobrowolnej zapłaty, nie negując zasadności roszczeń, dotychczas nie zapłacił należności (dowód: kserokopia wezwania k. 33-35 akt).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, a w szczególności: pozwu k. 2-5 akt , kserokopii: umów k. 7-14 akt, faktur k. 15-31 akt, wezwania do zapłaty k. 33-35 akt, odpisu z ewidencji k. 38 akt, odpisu z KRS k. 48 akt, bilansu k. 49-53 akt

Sąd jako wiarygodne ocenił dokumenty, gdyż ich prawdziwość nie budzi wątpliwości i żadna ze stron w toku procesu ich nie kwestionowała.

Pozwany nie kwestionował wysokości należności dochodzonej pozwem oraz faktu, iż dotychczas kwoty dochodzone pozwem nie zostały przez niego zapłacone. Pozwany wnosił tylko o rozłożenie należności na raty ze względu na swoją trudną sytuację majątkową.

W tej sytuacji Sąd uwzględnił wszystkie dokumenty dołączone do pozwu i złożone przez strony. Przedłożone dokumenty rzeczywiście były sporządzone, a w ich treść nie ingerowano, nie były przerabiane. Sąd uznał, iż dołączone dokumenty stanowią uzupełnienie dowodów stanowiących załącznik do pozwu i dlatego mogą stanowić podstawę do wydania w sprawie rozstrzygnięcia.

Sąd zważył, co następuje:

Żądanie powoda jest zasadne.

Strony łączyły umowy dostawy nr AT- (...) z dnia 30 lipca 2013 r. dotyczącą dostawy łączników, sztanc, okularów, kapilar i nawilżaczy i umowę dostawy nr (...) z dnia 17 października 2013 r., których przedmiotem była dostawa testów urazowych, przyrządów do drenażu jamy bębenkowej. Na podstawie tych umów powód dostarczył produkty medyczne pozwanemu (...)w C.. Powyższe umowy należy zakwalifikować jako umowy nienazwane, zbliżone do umowy o świadczenie usług - art. 750 k.c. Umowa taka jest dopuszczalna zgodnie z zasadą swobody umów. Jak stanowi art. 353 ( 1) k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W myśl art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a w myśl art. 735 § 1 k.c. jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

W niniejszej sprawie wykonując umowę powód dostarczył produkty medyczne. Do jakości wykonanej usługi pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń. Po wykonaniu usługi, zgodnie z §4 umów, powód wystawił faktury, na których były terminy płatności. Pozwany nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do wystawionych faktur. Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości i terminowości dostaw oraz formy i sposobu zapłaty. Pozwany nie wywiązał się z zobowiązania w terminie. (...) w C. nie spłacił należności w terminach wynikających z zaaprobowanych przez siebie faktur.

Pozwany nie złożył oświadczenia woli, z którego wynikałby zamiar rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia czy też odstąpienia od umowy, w jakiekolwiek formie. Pozwany przestał jedynie płacić należność zgodnie z umową. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 734 § 1 k.c. i 735 § 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c., należało zasądzić należności zgodnie z fakturami wystawionymi przez powoda.

Jak wynika z art. 476 zdanie pierwsze k.c., dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Zgodnie zaś z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

W niniejszej sprawie termin zapłaty należności upływał w terminach określonych w fakturach. Skoro pozwany nie uiścił należności w terminie płatności, od dnia następnego należą się wierzycielowi odsetki ustawowe - zgodnie z art. 359§ 2 k.c. w zw. z art. 481§1 k.c..

Mając na uwadze treść art. 481 k.c. i art. 482 §1 k.c. Sąd zasądził dochodzoną pozwem należność 9823,14 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od chwili wymagalności tj. dnia następnego po dniu zapłaty wynikającym z faktur:

- (...) z dnia 4 marca 2014 r. na kwotę 194,94 zł z terminem płatności na dzień 3 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 5 marca 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 4 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 27 marca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 26 kwietnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 8 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 28 kwietnia 2014 r. na kwotę 410,40 zł z terminem płatności na dzień 28 maja 2014 r.,

- (...) z dnia 8 maja 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 7 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 11 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 129,60 zł z terminem płatności na dzień 21 czerwca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 1425,60 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.,

- (...) z dnia 17 czerwca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 17 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 23 czerwca 2014 r. na kwotę 108 zł z terminem płatności na dzień 23 lipca 2014 r.

- (...) z dnia 7 lipca 2014 r. na kwotę 102,60 zł z terminem płatności na dzień 6 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 8 lipca 2014 r. na kwotę 205,20 zł z terminem płatności na dzień 7 sierpnia 2014 r.,

- (...) z dnia 11 sierpnia 2014 r. na kwotę 2138,40 zł z terminem płatności na dzień 10 września 2014 r.

W treści wyroku Sąd nie zamieścił odrębnego punktu odnośnie oddalenia wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty, mając na uwadze stanowisko wyrażane w doktrynie. Odmowa rozłożenia świadczenia na raty albo wyznaczenia terminu do spełnienia świadczenia nie wymaga odrębnego orzeczenia w sentencji wyroku, lecz powinna być umotywowana w uzasadnieniu (K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. K. Piasecki, s. 1504, Przemysław Telenga (w;)Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego).

Sąd nie uznał za zasadne rozłożenie zasądzonej należności na raty. Możliwość taka wynika z art. 320 k.p.c., zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przesłanką do rozłożenia świadczenia na raty jest pozytywna prognoza odnośnie spłaty, bowiem celem uregulowania z art. 320 k.p.c. jest zapewnienie dłużnikowi możliwości spłaty zadłużenia. W niniejszej sprawie Szpital nie przedstawił żadnego planu zracjonalizowania działalności leczniczej i nie daje rękojmi poprawy swojej sytuacji finansowej na tyle aby możliwe było regulowanie w terminie płatności. Fakt prowadzenia przez pozwanego działalności o charakterze publicznym, która nie jest oparta o zysk, nie jest jednoznaczny z tym, iż w niniejszej sprawie zachodzą szczególne okoliczności, o których mowa w art. 320 k.p.c. Ponadto należy wskazać, iż od chwili wytoczenia powództwa pozwany nie zapłacił nawet w części należności dochodzonych pozwem. Taka postawa pozwanego również wskazuje na to, że należność rozłożona na zadeklarowane przez pozwanego raty nie będzie przez niego spłacana w przyszłości w ratach. W tej sytuacji, ze względu na dotychczasową postawię pozwanego, Sąd uznał za niecelowe rozłożenie należności na raty.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą wyrażoną w trybie art. 98§1i §3 k.p.c.

Na koszty składają się: opłata sądowej, którą uiściła powódka – 300 zł, koszty zastępstwa procesowego poniesione przez powoda w kwocie 1200 zł - wynagrodzenie radcy prawnego reprezentującego powoda, których wysokość wynika z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) oraz 17 zł opłaty od pełnomocnictwa.

Z tych względów Sąd orzekł jak w wyroku.

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Kopczyńska
Data wytworzenia informacji: