Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2465/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Płocku z 2013-12-20

Sygn. akt I C 2465/13

Wyrok w imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 20 grudnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bilkiewicz

Ławnicy: -----

Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Sztupecka

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013r. w Płocku

sprawy z powództwa (...) w B.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

orzeka:

1.zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) w B. kwotę 77.488,13zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy); z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 820,80zł od dnia 20 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.238,48zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.705,04zł od dnia 15 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 22 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 8 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 13.998,53zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 3.024,90zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 7 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 11 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 7 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 29 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r.;

2.należność w kwocie 77.488,13zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy) zasądzoną w pkt. 1 wyroku rozkłada na 7 rat miesięcznych płatnych następująco:

a) pierwsza rata w kwocie 11.098,13zł płatana do dnia 31 stycznia 2014r.;

b) druga rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 28 lutego 2014r.;

c) trzecia rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 marca 2014r.;

d) czwarta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 30 kwietnia 2014r.;

e) piąta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 maja 2014r.;

f) szósta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 30 czerwca 2014r.;

g) siódma rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 lipca 2014r.;

- z ustawowymi odsetkami od każdego uchybionego terminu płatności poszczególnych rat do dnia zapłaty;

3. zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) w B. kwotę 7.492 zł (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2465/13

UZASADNIENIE

Powód (...) w B. wystąpił przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o zapłatę kwoty 77.488,13zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty:

- od kwoty 820,80zł od dnia 20 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.238,48zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.705,04zł od dnia 15 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 22 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 8 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 13.998,53zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 3.024,90zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 7 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 11 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 7 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 29 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r.;

tytułem należności za zakupione przez pozwanego u powoda odczynniki do mikrometody w serologii. Pomimo upływu terminów płatności wskazanych na poszczególnych fakturach oraz wezwania do zapłaty, pozwany nie uregulował należności (pozew k.2-10).

Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 4 października 2013r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k.66).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. – w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o rozłożenie zadłużenia pozwanego na 7 równych miesięcznych rat. Wskazał, iż żądanie jest uzasadnione, co do zasady. Pozostaje bowiem w opóźnieniu z realizacją zapłat na rzecz powoda, lecz nie jest to sytuacja zawiniona przez pozwanego, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Podniósł, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co jest faktem powszechnie znanym. Wymagalne zadłużenie pozwanego stale się powiększa i na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł. Realizuje swoje zobowiązania w miarę swych możliwości finansowych. Wobec braku wystarczających środków finansowych na pokrycie wszystkich wymagalnych zobowiązań staje przed koniecznością dokonywania wyborów, które z zobowiązań uregulować w pierwszej kolejności: publicznoprawne, pracownicze, czy też należności za media, leki i sprzęty. W ostatnim czasie z uwagi na zbieg kilku egzekucji i lawinowy wpływ nakazów możliwość dokonywania dobrowolnych zapłat została zablokowana. Wniósł o rozłożenie należności na raty (sprzeciw k.69-70v).

Pełnomocnik powoda – w odpowiedzi na sprzeciw – podtrzymał żądanie pozwu. Wyraził zgodę na rozłożenie należności na 7 równych rat miesięcznych (odpowiedź na sprzeciw k.84-86).

Pełnomocnik powoda na rozprawie w dniu 20.12.2013r. uznał powództwo, co do zasady. Podtrzymał wniosek o rozłożenie należności na raty (protokół rozprawy k.96).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. nabywał do powoda (...) w B. odczynniki do mikrometody w serologii, na podstawie łączącej strony umowy z dnia 14.11. 2011r. (niesporne, umowa k.25-28).

Powód, z tytułu należności za sprzedany towar wystawiał faktury Vat, wraz z terminami płatności (k.29-52).

Pozwany nie uiścił należności wskazanych w wystawionych fakturach oraz wymagalnych od nich odsetek; stanowiących łącznie na dzień 13.09.2013r. (data wniesienia powództwa) kwotę 77.488,13zł, w tym odsetek ustawowych:

- od kwoty 820,80zł od dnia 20 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 26 października 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.238,48zł od dnia 17 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 23 listopada 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 11.705,04zł od dnia 15 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 22 grudnia 2012r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 stycznia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 8 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 lutego 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 13.998,53zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 3.024,90zł od dnia 9 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 16 marca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 410,40zł od dnia 7 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 11 maja 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 7 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 12.018,24zł od dnia 29 czerwca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 1.036,80zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r.,

- od kwoty 369zł od dnia 5 lipca 2013r. do dnia 20.12.2013r. (niesporne).

Pismem z dnia 16 lipca 2013r. pozwany został wezwany do zapłaty kwoty 77.488,13zł wraz z odsetkami ustawowymi (wezwanie k.53-54).

Pozwany nie uiścił tej należności na rzecz powoda (niesporne).

Pozwany (...) Szpital Wojewódzki w C. jest w złej sytuacji finansowej. Nie spłaca zaległych zobowiązań oraz bieżących należności na rzecz wierzycieli; także własnych pracowników. Jego łączne zobowiązania, stwierdzone orzeczeniami sądowymi, stanowią kwotę 8.506.787,93zł. Przeciwko pozwanemu toczą się postępowania egzekucyjne (niesporne, k.72-73v; pismo k.75-79).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o dokumenty zgromadzone w sprawie. Nie były one kwestionowane, dlatego sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie był niesporny. Powód wykazał wskazanymi dokumentami dochodzoną pozwem należność.

Pozwany uznał powództwo, co do zasady, wnosząc o rozłożenie dochodzonej kwoty na 7 równych rat miesięcznych. Pozwany wyraził zgodę na ten wniosek.

Z tych względów sąd orzekł jak w pkt.1 wyroku, zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 77.488,13zł wraz z odsetkami ustawowymi od poszczególnych należności.

Jednocześnie sąd rozważył możliwość rozłożenia powyższej kwoty na raty.

Zgodnie z art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie”. W piśmiennictwie wskazuje się, że uprawnienie to przysługuje sądowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a więc w sytuacjach, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny spełnienie zasądzonego świadczenia byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania lub w każdym razie bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody. Trudności w spełnieniu świadczenia mogą być także spowodowane działaniem samego dłużnika. Skorzystanie z przysługującego Sądowi uprawnienia ma na celu umożliwienie pozwanemu wykonanie wyroku w sposób dobrowolny (Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego Część Pierwsza Postępowanie Rozpoznawcze tom 1 pod redakcją Tadeusza Erecińskiego, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1999r., str.543).

Wobec zgody pozwanego, przy złej sytuacji finansowej pozwanego, sąd rozłożył zasądzoną należność główną na 7 rat miesięcznych, płatnych następująco:

a) pierwsza rata w kwocie 11.098,13zł płatana do dnia 31 stycznia 2014r.;

b) druga rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 28 lutego 2014r.;

c) trzecia rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 marca 2014r.;

d) czwarta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 30 kwietnia 2014r.;

e) piąta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 maja 2014r.;

f) szósta rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 30 czerwca 2014r.;

g) siódma rata w kwocie 11.065zł płatna do dnia 31 lipca 2014r.

Z uwagi na powyższe sąd orzekł jak w sentencji, o kosztach orzekając na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.492zł. W ramach kosztów procesu sąd uwzględnił następujące kwoty: opłatę w wysokości 3.875zł; opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł; koszt zastępstwa procesowego powoda w wysokości 3.600 zł (stawka minimalna w sprawach cywilnych wynikająca z § 6 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu( Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Data wytworzenia informacji: