Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2018/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-03-25

sygn. akt I C 2018/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Joanna Przybylska

Protokolant: Julia Ząbkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. w P.

sprawy z powództwa Zakładu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

1.  zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz Zakładu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 363.348,18,- (trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu 18/100) złotych oraz ustawowe odsetki liczone od kwot:

- 31.750,10,-złotych od dnia 18 marca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 25.742,97,-złotych od dnia 18 lipca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 26.461,20,-złotych od dnia 18 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 27.294,27,-złotych od dnia 18 września 2012 roku do dnia zapłaty;

- 29.933,44,-złotych od dnia 18 października 2012 roku do dnia zapłaty;

- 39.563,69,-złotych od dnia 18 listopada 2012 roku do dnia zapłaty;

- 35.507,30,-złotych od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 34.867,94,-złotych od dnia 18 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 31.195,95,-złotych od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia zapłaty;

- 27.445,75,-złotych od dnia 18 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

- 27.101,57,-złotych od dnia 18 lutego 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 23.132,14,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 174,38,-złotych od dnia 23 lutego 2013 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 32.137,68,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku;

- 26.888,33,-złotych od dnia 18 czerwca 2012 roku do 30 grudnia 2013 roku;

2. w pozostałym zakresie umarza postępowanie;

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 25.082,-(dwudziestu pięciu tysięcy osiemdziesięciu dwóch) złotych tytułem zwrotu opłaty od pozwu oraz kwotę 7217,- (siedmiu tysięcy dwustu siedemnastu) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

I C 2018/13

UZASADNIENIE

Zakład (...) Sp. z o.o. wystąpił w dniu 22 marca 2013 roku do Sądu Rejonowego w Płocku Wydziału Gospodarczego z powództwem przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 501.625, 74,-złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 419.196,71,-złotych od dnia 22 marca 2013 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 2013 roku sprawa została skierowana do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Płocku, który postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2013 roku przekazał sprawę według właściwości rzeczowej do Sądu Okręgowego w Płocku I Wydziału Cywilnego (k. 24, 26).

W piśmie z dnia 12 lipca 2006 roku powodowa spółka sprecyzowała żądanie pozwu wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 390.236,51,- złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 31.750,10,-złotych od dnia 18 marca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 26.888,33,-złotych od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 25.742,97,-złotych od dnia 18 lipca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 26.461,20,-złotych od dnia 18 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 27.294,27,-złotych od dnia 18 września 2012 roku do dnia zapłaty;

- 29.933,44,-złotych od dnia 18 października 2012 roku do dnia zapłaty;

- 39.563,69,-złotych od dnia 18 listopada 2012 roku do dnia zapłaty;

- 35.507,30,-złotych od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 34.867,94,-złotych od dnia 18 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 31.195,95,-złotych od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia zapłaty;

- 27.445,75,-złotych od dnia 18 marca 2013 roku do dnia zapłaty

oraz odsetek liczonych od kwot:

- 27.101,57,-złotych od dnia 18 lutego 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 23.132,14,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 174,38,-złotych od dnia 23 lutego 2013 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 32.137,68,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku. Do pisma załączono potwierdzenia operacji przelewu, z których wynika, iż w dniu 26 marca 2013 roku pozwany uiścił na rzecz powoda kwotę 50.233,71,-złotych, a w dniu 29 marca 2013 roku kwotę 32.137,68,-złotych (pismo z załącznikami k.34-36).

W odpowiedzi na pozew pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości, wskazując na okoliczność zapłaty części dochodzonej kwoty tj. 82.545,77,-złotych, a ponadto nieudowodnienie dochodzonego roszczenia, albowiem ograniczony materiał dowodowy załączony do pozwu nie pozwala na ustalenie czy zasadna jest dochodzona kwota. Ponadto z ostrożności procesowej strona pozwana wnosiła, w przypadku uwzględnienia powództwa o rozłożenia należności na raty (k. 51-55).

Na terminie rozprawy w dniu 14 listopada 2013 roku pełnomocnik powoda popierał powództwo w zakresie sprecyzowanym w piśmie z dnia 12 lipca 2013 roku, cofając powództwo w pozostałym zakresie, a ponadto przedłożył duplikaty faktur.

W piśmie z dnia 29 listopada 2013 roku pełnomocnik pozwanego potwierdził, iż przedłożone duplikaty faktur są zgodne z rejestrami pozwanego (k. 89).

W piśmie z dnia 18 marca 2014 roku pełnomocnik pozwanego wskazał, iż w dniu 31 grudnia 2013 roku pozwany uiścił kwotę 26.888,33,-złotych dochodzonej niniejszym pozwem, a strona powodowa nie ograniczyła powództwa o dochodzoną wpłatę.

Na rozprawie w dniu 20 marca 2014 roku pełnomocnik powoda sprecyzował oznaczenie strony pozwanej zgodnie z odpisem z KRS określając pozwanego jako (...) (...) Szpital Wojewódzkiw C.oraz zmodyfikował powództwo wnosząc o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 309.762,61,-złotych wraz z ustawowymi odsetkami od kwot wskazanych w piśmie z dnia 12 lipca 2013 roku z wyjątkiem kwoty 26.888,33-złotych z odsetkami od 18 czerwca 2012 roku. Wnosił też o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 53.585,57,-złotych jako skapitalizowanych odsetek od faktur zapłaconych przez pozwanego przed wniesieniem pozwu, zgodnie z notami odsetkowymi nr (...), (...)i (...), a ponadto wnosił o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od faktur zapłaconych przez pozwanego po wniesieniu pozwu w zakresie określonym w piśmie procesowym z 12 lipca 2013 roku oraz od kwoty 26.888,33,-złotych od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku, w pozostałym zakresie cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia. Pełnomocnik powoda wnosił także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego i o nieuwzględnianie żądania powoda o rozłożenie należności na raty.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Powód Zakład (...) Sp. z o. o. na podstawie umowy nr (...) z dnia 1 lipca 2004 roku dostarczał pozwanemu wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzał ścieki do urządzeń kanalizacyjnych (umowa k. 10-14, bezsporne).

Pozwany z uwagi na trudną sytuację finansową regulował należności w sposób niesystematyczny, doprowadzając do powstawania zadłużenia.

Na datę wydania wyroku powód nie uiścił należności określonych fakturami nr (...) na łączną kwotę 309.762,61,-złotych oraz notami odsetkowymi nr (...), (...) i (...) na kwotę łączną 53.585,57,-złotych, tj. łącznie kwotę 363.348,18,-złotych dochodzoną przez powoda (bezsporne; wykaz zadłużenia k. 4, noty odsetkowe k. 7-9, duplikaty faktur k. 74-84).

Z dochodzonej przez powoda pierwotnej kwoty 501.625,74,-złotych pozwany uiścił w dniu 29 kwietnia 2013 roku na poczet faktury (...) kwotę 32.137,68,-złotych, w dniu 27 marca 2013 roku na poczet faktury (...) kwotę 174,38,-złotych, w dniu 26 marca 2013 roku kwotę 50.233,71,-złotych na poczet faktur (...), a w dniu 31 grudnia 2013 roku kwotę 26.888,33,-złotych na poczet faktury (...) (kopie przelewu k. 53-55, 95).

Pozwana placówka medyczna jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, albowiem na koniec 2012 roku wymagalne zadłużenie wynosiło 20 mln. złotych i stale rosło. W szpitalu na 22 oddziałach stacjonarnych hospitalizowanych było w 2012 roku 31.698 osób, ponadto wykonano 10.798 dializ, w ramach SOR przyjęto 34.306 pacjentów, a w przychodniach specjalistycznych 139.937 osób. Przeciwko szpitalowi kierowane są bardzo liczne pozwy. W dniu 23 września 2013 roku została dokonana rejestracja sporu zbiorowego pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą (dokumenty dot. sytuacji szpitala k. 57-64).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o załączone do akt, powołane wyżej dokumenty, które nie były przez strony kwestionowane.

Kwota należności przypadająca do zapłaty od pozwanego na rzecz powoda nie była w niniejszej sprawie sporna. Strona pozwana ostatecznie potwierdziła zgodność faktur z rejestrami pozwanego i nie przedstawiła zarzutów co do nieprawidłowej realizacji umowy przez powoda.

W świetle powyższych okoliczności zasadnym było uwzględnienie powództwa wraz z odsetkami naliczonymi na podstawie art. 354 § 1 kc i art. 481 kc.

Sąd nie znalazł podstaw do rozłożenia dochodzonej kwoty na raty, albowiem nie zachodzi w niniejszej sprawie szczególny wypadek z art.320 kpc. Sąd miał na uwadze fakt, iż powód uwzględniając trudną sytuację finansową pozwanej placówki długo oczekiwał na dobrowolne spełnienie świadczenia, a ponadto mimo znacznego zadłużenia nie zaprzestał realizowania umowy. Należy też podkreślić, iż w dacie wniesienia pozwu zadłużenie pozwanego sięgało stycznia 2012 roku, a co do not odsetkowych listopada/grudnia 2010 roku, strona pozwana miała zatem wiele czasu na rozwiązanie kwestii płatności. Zadłużenie pozwanego nie może być decydującym argumentem dla rozłożenia należności na raty, zwłaszcza, że jak wcześniej wskazano strona powodowa świadczyła i nadal świadczy usługi na rzecz pozwanego w ramach zawartej umowy, mimo braku zapłaty ze strony pozwanego.

Nie bez znaczenia dla kwestii rozkładania zobowiązania na raty jest także charakter prawno - organizacyjny pozwanego. SPZOZ stanowi w 100% własność publiczną, ze specyficznym systemem zarządzania i wewnętrznego ustroju, charakteryzujący się między innymi brakiem możliwości upadłości i brakiem odpowiedzialności dyrektora za długi przekraczające majątek firmy. SP ZOZ posiada osobowość prawną i samodzielność działania umożliwiające czerpanie źródeł utrzymania nie tylko ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W szczególności należy wskazać, iż podmiot tworzący SP ZOZ, w niniejszej sprawie jest to wojewoda (...), może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy zakładu (może też podjąć decyzję o likwidacji bądź zmianie formy organizacyjno – prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).

Zdaniem Sądu nie ma żadnych przesłanek, które pozwoliłyby na przerzucenie ryzyka finansowego funkcjonowania szpitali na podmioty z nimi współpracujące w celu zapewnienia bieżącego ich funkcjonowania. Przyjęcie takiej praktyki prowadziłoby do załamania na rynku podmiotów współpracujących. Nie można pominąć też okoliczności, iż poza odsunięciem zaspokojenia roszczeń powoda w czasie, rozłożenie należności na raty prowadzi de facto do umorzenia części odsetek, a to z kolei prowadziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania dłużnika.

Mając na uwadze wskazane okoliczności Sąd zasądził od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz Zakładu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 363.348,18,- (trzystu sześćdziesięciu trzech tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu 18/100) złotych oraz ustawowe odsetki liczone od kwot:

- 31.750,10,-złotych od dnia 18 marca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 25.742,97,-złotych od dnia 18 lipca 2012 roku do dnia zapłaty;

- 26.461,20,-złotych od dnia 18 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 27.294,27,-złotych od dnia 18 września 2012 roku do dnia zapłaty;

- 29.933,44,-złotych od dnia 18 października 2012 roku do dnia zapłaty;

- 39.563,69,-złotych od dnia 18 listopada 2012 roku do dnia zapłaty;

- 35.507,30,-złotych od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty;

- 34.867,94,-złotych od dnia 18 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 31.195,95,-złotych od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia zapłaty;

- 27.445,75,-złotych od dnia 18 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

- 27.101,57,-złotych od dnia 18 lutego 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 23.132,14,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 174,38,-złotych od dnia 23 lutego 2013 roku do dnia 26 marca 2013 roku;

- 32.137,68,-złotych od dnia 18 kwietnia 2012 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku;

- 26.888,33,-złotych od dnia 18 czerwca 2012 roku do 30 grudnia 2013 roku.

Z uwagi na fakt, iż strona powodowa cofnęła częściowo powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia w zakresie należności, które zostały uiszczone przez pozwanego po dacie wniesienia pozwu, w zakresie dotyczącym cofniętego powództwa Sąd na podstawie art. 355 § 1 kpc umorzył postępowanie w sprawie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, obciążając pozwanego w całości kosztami procesu.

Wprawdzie w wypadku cofnięcia pozwu zasadą jest obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady wyrażonej w art. 203 § 2 kpc, jeżeli wystąpienie z powództwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wniesienia pozwu. W kontekście powyższych rozważań, w ocenie Sądu wniosek pełnomocnika powoda o zwrot kosztów procesu w całości, przy nieuwzględnieniu wniosku pozwanego w tym zakresie jest uzasadniony, albowiem powodowa spółka postawą procesową pozwanego została zmuszona do poniesienia kosztów procesu w postaci opłaty od pozwu oraz wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, a należności co do których nastąpiło cofnięcie pozwu zostały uiszczone po wniesieniu pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Przybylska
Data wytworzenia informacji: