Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 871/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-05-29

sygn. akt I C 871/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Joanna Przybylska

Protokolant: protokolant sądowy Monika Chmurzyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2014 r. w P.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

1. Zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 153.303,79,- (stu pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzech 79/100) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 15.213,20,-złotych od dnia 23 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.666,43,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 10.795,68,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 13.222,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 6.189,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.499,55,- złotych od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 666,79,- złotych od dnia 17 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.089,05,- złotych od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 30.399,84,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.795,37,- złotych od dnia 10 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 11 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 3.132,69,- złotych od dnia 19 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.795,14,- złotych od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.712,91,- złotych od dnia 7 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.300,- (jedenastu tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę (...),- tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

I C 871/14

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. z siedzibą w S. wystąpiła w dniu 17 lutego 2014 roku z powództwem przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 153.303,79,- złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 15.213,20,-złotych od dnia 23 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.666,43,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 10.795,68,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 13.222,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 6.189,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.499,55,- złotych od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 666,79,- złotych od dnia 17 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.089,05,- złotych od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 30.399,84,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.795,37,- złotych od dnia 10 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 11 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 3.132,69,- złotych od dnia 19 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.795,14,- złotych od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.712,91,- złotych od dnia 7 lutego 2014 roku do dnia zapłaty

oraz kwoty 5.551,00,- złotych tytułem kosztów procesu, w tym kwoty (...),- tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 19 marca 2014 roku Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym (k. 52).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany przyznawał, że pozostaje w zwłoce z zapłatą należności na rzecz powoda, ale wskazywał, że nie jest to sytuacja zawiniona przez pozwanego i wnosił o przeprowadzenie rozprawy w celu zawarcia ugody lub rozłożenie należności na raty.

Pełnomocnik powoda wnosił o nieuwzględnienie wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty, albowiem pozwany uporczywie nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, a powód znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji wymagającej ochrony prawnej.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Powód w ramach prowadzonej działalności w zakresie obrotu hurtowego produktami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi zawarł z pozwanym szpitalem umowy sprzedaży połączonej z dostawą produktów szczegółowo oznaczonych w załącznikach do umów (kopie umów k. 13-20). W okresie od 23 października 2013 roku do dnia 7 stycznia 2014 roku powód dokonał na rzecz pozwanego sprzedaży środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (kopie faktur k. 21-40).

Pozwany nie regulował należności doprowadzając do powstawania zadłużenia, co spowodowało, iż w dniu 7 lutego 2014 roku powód wezwał dłużnika do zapłaty zaległości w terminie 5 dni, od doręczenia wezwania (kopia wezwania warz z kopią dowodu doręczenia k.41-44).

Na datę wydania wyroku pozwany nie uiścił kwot dochodzonych pozwem

W szpitalu na 22 oddziałach stacjonarnych hospitalizowanych było w 2012 roku i 2013 roku ok. 31.500 osób, ponadto wykonano w 2013 roku 11.743 dializy, w przychodniach specjalistycznych w 2013 roku 136.741 osób. bezsporne).

Pozwana placówka medyczna jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, albowiem na koniec 2012 roku wymagalne zadłużenie wynosiło 20 mln. złotych i stale rosło, ponadto przeciwko szpitalowi kierowane są bardzo liczne pozwy. W dniu 23 września 2013 roku została dokonana rejestracja sporu zbiorowego pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą (dokumenty dot. sytuacji szpitala k. 60-66). Faktem jest, iż pozwany nie reguluje swoich zobowiązań wobec powoda w sposób permanentny, nie realizuje również dobrowolnie prawomocnych orzeczeń, przy jednoczesnym niezwykle szybkim i efektywnym egzekwowaniu należności przez komornika sądowego (dokumenty dotyczące sytuacji pozwanego k. 76-97).

Powodowa spółka również znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym na kwotę 18.000.000,-złotych, wykorzystywanego na potrzeby bieżącej działalności, którego powód nie jest w stanie spłacić z uwagi na niesumienne wykonywanie zobowiązań przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kopie zaświadczeń i zestawienie spraw sądowych o zapłatę k. 98-104).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o załączone do akt, powołane wyżej dokumenty, które nie były przez strony kwestionowane.

Kwota należności przypadająca do zapłaty od pozwanego na rzecz powoda nie była w niniejszej sprawie sporna. W świetle powyższych okoliczności zasadnym było uwzględnienie powództwa wraz z odsetkami naliczonymi na podstawie § 4 umów oraz art. 354 § 1 kc i art. 481 kc.

Sąd nie znalazł podstaw do rozłożenia dochodzonej kwoty na raty, nie zachodzi bowiem szczególnie uzasadniony wypadek z art. 320 kpc. Sąd miał na uwadze fakt, iż powód uwzględniając trudną sytuację finansową pozwanej placówki oczekiwał na dobrowolne spełnienie świadczenia, a ponadto mimo znacznego zadłużenia nie zaprzestał realizowania umów, w sytuacji permanentnego nierealizowania przez pozwanego dobrowolnie należności na rzecz powoda od 2009 roku. Zadłużenie pozwanego nie może być decydującym argumentem dla rozłożenia należności na raty, zwłaszcza, że jak wcześniej wskazano strona powodowa świadczyła i nadal świadczy usługi na rzecz pozwanego w ramach zawartej umowy, mimo braku zapłaty ze strony pozwanego.

Nie bez znaczenia dla kwestii rozkładania zobowiązania na raty jest także charakter prawno - organizacyjny pozwanego. SPZOZ stanowi w 100% własność publiczną, ze specyficznym systemem zarządzania i wewnętrznego ustroju, charakteryzujący się między innymi brakiem możliwości upadłości i brakiem odpowiedzialności dyrektora za długi przekraczające majątek firmy. SP ZOZ posiada osobowość prawną i samodzielność działania umożliwiające czerpanie źródeł utrzymania nie tylko ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W szczególności należy wskazać, iż podmiot tworzący SP ZOZ, w niniejszej sprawie jest to wojewoda (...), może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy zakładu (może też podjąć decyzję o likwidacji bądź zmianie formy organizacyjno – prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).

Zdaniem Sądu nie ma żadnych przesłanek, które pozwoliłyby na przerzucenie ryzyka finansowego funkcjonowania szpitali na podmioty z nimi współpracujące w celu zapewnienia bieżącego ich funkcjonowania. Przyjęcie takiej praktyki prowadziłoby do załamania na rynku podmiotów współpracujących. Nie można pominąć też okoliczności, iż poza odsunięciem zaspokojenia roszczeń powoda w czasie, rozłożenie należności na raty prowadzi de facto do umorzenia części odsetek, a to z kolei prowadziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania dłużnika. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nie może zostać zaakceptowana postawa pozwanego, który permanentnie nie reguluje należności, a z przedłużania postępowań sądowych, w których wierzyciele dochodzą należnych im kwot uczynił zasadę działania.

Z uwagi na powyższe sąd zasądził od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 153.303,79,- złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

- 15.213,20,-złotych od dnia 23 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.666,43,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 10.795,68,- złotych od dnia 5 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 13.222,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 6.189,05- złotych od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.499,55,- złotych od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 666,79,- złotych od dnia 17 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.089,05,- złotych od dnia 20 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 30.399,84,- złotych od dnia 28 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- 18.795,37,- złotych od dnia 10 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 2.063,02,- złotych od dnia 11 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 3.132,69,- złotych od dnia 19 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.795,14,- złotych od dnia 28 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- 13.712,91,- złotych od dnia 7 lutego 2014 roku do dnia zapłaty

oraz kwotę 11.300,- złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę (...),- tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, obciążając pozwanego w całości kosztami procesu, nie znajdując podstaw do zastosowania art. 102 kpc, albowiem swoim zachowaniem „zmusiła” powoda do poniesienia kosztów procesu , a nadto wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty, strona pozwana, nie kwestionując jednocześnie zasadności dochodzonego roszczenia, doprowadziła do zwiększenia tych kosztów o kwotę (...),-złotych, która w przypadku uprawomocnienia się nakazu podlegałaby zwrotowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kosakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Przybylska
Data wytworzenia informacji: