Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 485/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2019-03-22

Sygn. akt I C 458/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Radosław Jeznach

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Płocku

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko (...) N. z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1)  oddala powództwo;

2)  przyznaje na rzecz adw. A. L. (1) wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną powódce z urzędu w kwocie 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) powiększoną o 23% podatku VAT, którą to kwotę wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Płocku.

Sygn. akt I C 485/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 03 marca 2018 r. (sprecyzowany pismem z dnia 17 marca 2018 r.) powódka A. G. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt I Nc 230/17, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 22 stycznia 2018 r. – wydanego pozwanemu (...) N. z siedzibą w W.; jako podstawę prawną roszczenia powódka wskazała art. 840 kpc w zw. z art. 843 kpc. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że Sąd Okręgowy w Płocku pominął fakt wniesienia przez nią w/w postępowaniu nakazowym w dniu 25 września 2017 r. sprzeciwu od nakazu zapłaty, ignorując ten fakt i nadając tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności – co zdaniem powódki miało wymiar rażącego uchybienia, w szczególności w odniesieniu do art. 825 pkt 3) kpc. Zdaniem powódki pomimo prawidłowego wniesienia sprzeciwu, Sąd nie podjął przewidzianych prawem niezbędnych czynności procesowych; według powódki w/w postępowanie nie zostało zakończone wydaniem wyroku. Powódka podkreśliła, że przedmiotowy nakaz zapłaty wydany został o nieistniejącą wierzytelność dla (...) w W.; szereg nadużyć popełnionych przez Sąd w toku postępowania był przedmiotem skargi skierowanej przez powódkę do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. Ponadto powódka wskazała, że należność objęta w/w nakazem zapłaty jest w trakcie zaspokajania przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. w sprawie sygn. akt (...); niezależenie od tego według powódki roszczenie jest przedawnione – albowiem pierwotnie klauzula wykonalności nadana została w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Płocku oddalił wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wskazując, że nie została spełniona przesłanka uprawdopodobnienia roszczenia. Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie sygn. akt I ACz 1700/18 oddalił zażalenie powódki, podzielając stanowisko sądu pierwszej instancji co do nieuprawdopodobnienia roszczenia przez powódkę.

W piśmie procesowym z dnia 13 lutego 2019 r. powódka podniosła, że w toku postępowań egzekucyjnych sygn. akt (...) i (...) zostały zaspokojone roszczenia w stosunku do wierzyciela pierwotnego do kwoty łącznej 800 520,31 zł – a zatem ściągnięto trzykrotną wartość należności.

Pozwany (...) N. z siedzibą w W. nie zajął stanowiska w sprawie, nie biorąc w niej udziału.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w M. J. B. prowadził przeciwko A. G. kilkanaście postępowań egzekucyjnych – w tym o sygnaturze (...) z wniosku (...) (na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności), gdzie wysokość należności głównej określono na kwotę 119 589,91 zł (k. 130).

Postanowieniem z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w M. uwzględnił wniosek dłużniczki A. G. i wyłączył Komornika J. B. od prowadzenia prowadzonych przeciwko A. G. trzynastu postępowań egzekucyjnych (najwcześniejsza sygnatura : (...), kolejna (...)), wyznaczając do prowadzenia postępowań Komornika J. J. (1) (k. 129).

Postanowieniem z dnia 04 lipca 2014 r. Komornik J. B. przekazał do dalszego prowadzenia Komornikowi J. J. (1) postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużniczce A. G., w tym postępowanie sygn. akt (...) (k. 130). Komornik J. J. (1) prowadził połączone postępowania egzekucyjne pod sygnaturą KM 1199/14. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko A. G. w sprawie sygn. akt (...) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w M. J. J. (1) dokonywał podziałów sum uzyskanych z egzekucji, sporządzając plany podziałów w związku ze zbiegiem egzekucji prowadzonych przeciwko dłużnicze przez różnych wierzycieli (do sprawy (...) przyłączono siedemnaście innych postępowań egzekucyjnych – k. 92, 105-114 akt I C (...)); planem podziału objęta była między innymi kwota 111 218,06 zł – do sprawy prowadzonej z wniosku wierzyciela (...) przydzielono kwotę 12 471,53 zł, w tym na poczet kosztów egzekucyjnych (k. 105 w/w akt, plan podziału z 05 maja 2015 r.); kwota 22 602,09 zł rozliczona została przez Komornika planem podziału z dnia 28 sierpnia 2015 r. (k. 107 w/w akt).

W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko A. G. w sprawie sygn. akt (...) Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. J. B. doszło w dniu 17 stycznia 2013 r. do zajęcia rachunku bankowego spółki cywilnej, której współwłaścicielem była A. G. między innymi na kwotę 94 370,44 zł, zaś w sprawie (...) Komornika J. J. (1) w dniu 08 sierpnia 2014 r. na kwotę 315 328,50 zł (k. 122-123).

W piśmie z dnia 02 lutego 2015 r. skierowanym do Komornika J. B. (k. 65) (...) SA wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużniczce A. G. w sprawie sygn. akt KM (...) na podstawie art. 825 kpc w związku z dokonaniem cesji wierzytelności objętej tytułem wykonawczym na rzecz (...) w W..

Postanowieniem z dnia 06 lutego 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w M. J. J. (1) umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn. akt KM (...) z wniosku (...) SA na podstawie art. 825 kpc – stwierdzając, że na dzień umorzenia postępowania egzekucyjnego wartość pozostałego do wyegzekwowania świadczenia w tym postępowaniu wynosi 248 820,58 zł (k. 66).

W dniu 26 stycznia 2018 r. w związku z zajęciem dokonanym w sprawie (...) przekazano z rachunku bankowego spółki cywilnej, której wspólnikiem była A. G., kwotę 2 540,69 zł na rachunek bankowy Komornika J. J. (1) (k. 124); wcześniej ściągnięto z tego samego rachunku prowadzonego w (...) następujące kwoty :

- 111 218,06 zł w dniu 27 kwietnia 2015 r.

- 22 602,09 w dniu 18 sierpnia 2015 r.

- 35 256,75 zł w dniu 18 listopada 2015 r.

- 43 057,60 zł w dniu 09 czerwca 2016 r.

- 43 027,60 zł w dniu 09 czerwca 2016 r.

- 26 137,49 zł w dniu 19 września 2016 r. (k. 125).

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. Komornik J. J. (1) uchylił zajęcie rachunku bankowego A. G. dokonane w dniu 04 sierpnia 2014 r. w sprawie sygn. akt KM (...)(k. 126).

W pozwie z dnia 18 lipca 2017 r. skierowanym do Sądu Okręgowego w Płocku powód (...) N. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej A. G. kwoty 119 122,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powód nabył w dniu 23 grudnia 2014 r. od (...) wierzytelność wynikającą z umowy kredytu hipotecznego nr (...) z dnia 12 sierpnia 2008 r.; umowa kredytu została wypowiedziana i pierwotny wierzyciel wystawił bankowy tytułu egzekucyjny, który po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w M. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie sygn. akt I Co (...) był podstawą postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko A. G. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. J. J. (1) w sprawie sygn. akt KM (...). Nakazem zapłaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. wydanym w postępowaniu nakazowym w sprawie sygn. akt I Nc (...), Sąd Okręgowy w Płocku zobowiązał pozwaną A. G., aby zapłaciła na rzecz powoda (...) N. z siedzibą w W. kwotę 119 122,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6 907 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (k. 86 akt I C (...)). W dniu 25 września 2017 r. pozwana A. G. wniosła środek zaskarżenia zatytułowany „sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym” (k. 89-91 w/w akt), któremu nadano bieg jako zarzutom przeciwko nakazowi zapłaty; pozwana wskazywała na nieistnienie długu, jego faktyczne egzekwowanie przez komornika J. J. (1) oraz na przedawnienie należności (pismo k. 133-136 w/w akt, protokół rozprawy z dnia 28 listopada 2017 r). Wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt I C (...) Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w całości w mocy nakaz zapłaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. (wyrok k. 143 w/w akt); A. G. była obecna na rozprawie poprzedzającej ogłoszenie wyroku – pozwana nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku ani nie wnosiła apelacji. W dniu 22 stycznia 2018 r. nadano klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. – klauzula umieszczona została wyłącznie na odpisie nakazu zapłaty, powód wnosił o sprostowanie postanowienia, którym nadano klauzulę, poprzez wydanie tytułu wykonawczego obejmującego wyrok z dnia 30 listopada 2017 r. oraz nakaz zapłaty.

We wniosku z dnia 31 stycznia 2018 r. skierowanym od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. J. B. wierzyciel (...) N. z siedzibą w W. wniósł o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużniczce A. G. na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku Sądu Okręgowego w Płock z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sygn. akt I Nc (...) (k. 47-49). Na podstawie załączonego do wniosku egzekucyjnego tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w M. J. B. wszczął postępowanie egzekucyjnego w sprawie sygn. akt Km (...); w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji wskazano, że egzekucja prowadzona jest na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Płocku z dnia 30 sierpnia 2017 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną w dniu 22 stycznia 2019 r. (zawiadomienie k. 50-51, zajęcie k. 52-53).

A. G. ma 61 lat, utrzymuje się z emerytury w wysokości około 640 zł miesięcznie, korzysta ze wsparcia ekonomicznego syna; prowadziła działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej (...). G., A. W..

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy niniejszej oraz załączonych aktach I C (...). Dokumenty, na których Sąd oparł się ustalając stan faktyczny stanowią pełnoprawny materiał dowodowy i nie były kwestionowane przez strony. Dokumenty zostały przedstawione wybiórczo przez powódkę – powódka starała się przy tym narzucić odmienne ich rozumienie, niż wynikałoby to z ich treści : w szczególności zaświadczenie k. 122 nie dokumentuje wysokości dokonanych faktycznie potrąceń z rachunku bankowego, a jedynie kwoty, do których dokonano zajęcia; natomiast wysokość faktycznie ściągniętych kwot dokumentują zaświadczenia k. 124 i 125 – przy czym oczywistym jest, że wobec prowadzenia postępowań egzekucyjnych na podstawie kilkunastu wniosków wierzycieli, ściągnięte kwoty nie były w całości przeznaczane na pokrycie długu, który przysługiwał pierwotnemu wierzycielowi (czyli (...)) w związku z umową kredytową z 2008 r.; twierdzenia powódki, że ściągane kwoty powinny być przeznaczane na pokrycie należności z wierzytelności będącej przedmiotem cesji na rzecz pozwanego stanowią co najmniej nadużycie – bo ściągane kwoty były dzielone między wierzycieli w ramach planów podziału sum uzyskanych z egzekucji a także przeznaczane na pokrycie kosztów egzekucji; dokonywanie zajęć rachunku bankowego pod jedną sygnaturą miało jedynie charakter techniczny, skuteczne dla postępowania egzekucyjnego kontynuowanego przez innego komornika pozostawały zajęcia dokonane przez organ prowadzący egzekucję przed jej przekazaniem.

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo jako bezzasadne nie zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie Sądu powództwo należało oddalić z uwagi na niewykazanie materialnej przesłanki jego zasadności – powódka nie udowodniła zaistnienia okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie przepisów formalnoprawnych dotyczących roszczeń przeciwegzekucyjnych. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2) kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane – w typowej sytuacji chodzi o zaspokojenie roszczeń wierzyciela przez dłużnika, potrącenie czy też ich przedawnienie. Istotą powództwa opozycyjnego z art. 840 jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy; powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności nie prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym, ma ono na celu pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, a nie podważenie treści orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (komentarz do art. 840 kpc w Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne pod red. T. Erecińskiego WK 2016).

Roszczenie opozycyjne formułowane przez powódkę opierało się o szereg twierdzeń dotyczących :

- zaspokojenia wierzytelności w toku prowadzonych wcześniej postępowań egzekucyjnych z wniosku pierwotnego wierzyciela

- przedawnienia roszczenia

- nieprawidłowości co do nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, co do którego skutecznie wniesiono zarzuty

Powódka jako podstawę prawną roszczenia wskazała prawidłowo wprost art. 840 § 1 pkt 2) kpc (dyspozycja art. 840 § 1 pkt 1] kpc nie obejmuje tytułów egzekucyjnych pochodzących od sądu); gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Jak wskazano wyżej, powództwo opozycyjne w sprawie niniejszej oparte zostało o twierdzenia, że : a) tytułowi egzekucyjnemu nadana została klauzula wykonalności pomimo skutecznego zdaniem powódki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty; b) należność objęta w/w nakazem zapłaty jest już egzekwowana w innym postępowaniu egzekucyjnym; c) należność jest przedawniona, zaś na rzecz pierwotnego wierzyciela nadano klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. Kwestia prawidłowości nadania klauzuli wykonalności w związku z podniesionym zarzutem powinna zbadana zostać w ramach postępowania zażaleniowego – zauważyć jednocześnie należy, iż nakaz zapłaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. wydany w sprawie sygn. akt I Nc (...) po skutecznym wniesieniu zarzutów został w całości utrzymany w mocy prawomocnym wyrokiem z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sygn. akt I C (...). Istotnie, z analizy akta sprawy I C (...) wywnioskować można, iż sam tytuł wykonawczy został z punktu widzenia technicznego sporządzony nieprawidłowo, wierzycielowi wydano bowiem tytuł wykonawczy składający się z odpisu nakazu zapłaty i umieszczonej na nim klauzuli wykonalności – stąd niejasności w pismach komornika dotyczące tego, co tak naprawdę jest podstawą prowadzonej egzekucji; prawidłowo sporządzony tytuł wykonawczy w swej formie obejmować powinien również treść wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt I C (...), i tego dotyczy nierozpoznany do chwili obecnej wniosek wierzyciela o sprostowanie tytułu. Kwestia formalnej prawidłowości tytułu wykonawczego pozostaje wszak prawnie irrelewantna w kontekście przesłanek powództwa opozycyjnego – mogła być przedmiotem zażalenia, czy też skargi na czynność komornika kwestionującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w oparciu o formalnie nieprawidłowy tytuł. Objęcie stwierdzonej tytułem wykonawczym należności innym, wcześniej wszczętym postępowaniem egzekucyjnym, mogłoby stanowić podstawę pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności – ale chodzić mogłoby wyłącznie o tytuł wykonawczy, na podstawie którego wszczęto wcześniejsze postępowanie egzekucyjne. Niezależnie od tej konstatacji podnieść należy, że postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn. akt Km (...) prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. J. J. (1) z wniosku (...) SA (wcześniej od 2010 r. egzekucję prowadził wyłączony Komornik J. B. pod główną sygnaturą (...)), zostało umorzone postanowieniem z dnia 06 lutego 2015 r. w związku z cofnięciem wniosku przez wierzyciela wobec cesji egzekwowanej wierzytelności na rzecz (...) N. – tytuł wykonawczy będący podstawą tego postępowania egzekucyjnego (bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) został zatrzymany przez organ egzekucyjny w aktach. Prawdą jest, że w toku w/w postępowań egzekucyjnych dochodziło do ściągania z rachunku bankowego różnych kwot – kwoty te były następnie dzielone między kilkunastu wierzycieli A. G.. Niezależnie od konieczności dzielenia ściąganych kwot zauważyć należy, iż skuteczna egzekucja należności pozostaje bez związku z żądaniem pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – jeżeli dochodzi do skonsumowania (w całości, czy w części) tytułu wykonawczego, to nie jest to okoliczność uzasadniająca uwzględnienie powództwa opozycyjnego; w wypadku ściągnięcia przez organ egzekucyjny całej należności (w sensie zaspokojenia w pełni roszczeń wierzyciela) tytuł wykonawczy traci swój byt, a ewentualne powództwo egzekucyjne skonstruowane na tej podstawie faktycznej musi ulec oddaleniu. Inną kwestią jest prawidłowość przekazywania przez organ egzekucyjny ściąganych należności – te czynności podlegają wyłącznie kontroli judykacyjnej w ramach skargi na czynności komornika lub w trybie nadzoru sprawowanego przez właściwy sąd; w postępowaniu z powództwa przeciwegzekucyjnego sąd pozbawiony jest natomiast możliwości kontrolowania prawidłowości działań organu egzekucyjnego. Przyznać należy, iż w świetle przedstawionych dokumentów po umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie (...) doszło do przekazania z rachunku bankowego dłużniczki kwoty pieniężnej na rachunek Komornika J. J. – w sprawie niniejszej nie ustalono, jak została rozdysponowana ta kwota, co wszak i tak nie ma znaczenia z punktu widzenia przedmiotu postępowania, skoro brak jest dowodów na to, że trafiła ona poza postępowaniem egzekucyjnym bezpośrednio do wierzyciela. Odnośnie zarzutu przedawnienia wierzytelności to nie mogło w żadnym wypadku to nastąpić, albowiem egzekwowana aktualnie wierzytelność stwierdzona została tytułem egzekucyjnym z dnia 30 listopada 2017 r. – a zatem na chwilę obecną nie upłynęły żadne terminy przedawnienia przewidziane w art. 118 kc, w szczególności w kontekście brzmienia art. 125 § 1 kc. Zauważyć jedynie należy, iż możliwość powoływania się na przedawnienie w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego zwalczającego zaopatrzony w klauzulę wykonalności tytuł egzekucyjny pochodzący od sądu, dotyczyć może wyłącznie sytuacji, w której termin przedawnienia upłynąłby po powstaniu tytułu egzekucyjnego - jeżeli pozwany w toku postępowania rozpoznawczego nie podniósł zarzutu przedawnienia (które już wówczas nastąpiło), to na okoliczność tę nie może się powoływać w uzasadnieniu powództwa opozycyjnego (por. komentarz aktualizowany O. Marcewicz do art. 840 kpc, LEX 2018); zarzut przedawnienia badany powinien być zatem w postępowaniu rozpoznawczym w sprawie sygn. akt I C 2334/17, która jak wskazano wyżej, została zakończona wydaniem prawomocnego wyroku. Data nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu na rzecz pierwotnego wierzyciel nie ma decydującego znaczenia, skoro prowadzone było postępowanie egzekucyjny na podstawie takiego tytułu wykonawczego – w okresie trwania egzekucji (tj. faktycznie do 2015 r.) nie biegł bowiem przerwany wnioskiem o wszczęcie egzekucji termin przedawnienia (art. 124 § 2 kc). Nieistnienie wierzytelności, na które powołuje się powódka, nie może być przedmiotem badania w toku postępowania z powództwa przeciwegzekucyjnego (podobnie zresztą jak ewentualne wcześniejsze przedawnienie) albowiem twierdzenie to dotyczy zdarzeń sprzed chwili powstania pochodzącego od sądu tytułu egzekucyjnego, i powinno być zgłoszone oraz badane na etapie postępowania rozpoznawczego, w którym powstał tytuł egzekucyjny – jak wynika z analizy akt sprawy I C (...), powódka istotnie tego rodzaju twierdzenia przywoływała i z pewnością były one przedmiotem analizy dokonanej przez sąd w sprawie o zapłatę. Dla formalności ponownie jedynie zastrzec należy, iż badanie w ramach postępowania z powództwa opozycyjnego zdarzeń faktycznych sprzed powstania tytułu egzekucyjnego możliwe jest wyłącznie w stosunku do tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu. Powódka nie wykazała (ani nawet nie uprawdopodobniła), aby wystąpiła przesłanka zasadności powództwa opozycyjnego w postaci „zdarzenia, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane”; nie udowodniła, iż po zamknięciu rozprawy dokonała jakiejkolwiek płatności bezpośrednio (czyli z pominięciem postępowania egzekucyjnego) na rzecz dysponującego tytułem wykonawczym wierzyciela (zresztą takie twierdzenie nie było w ogóle sformułowane); zgłoszenie zarzutu spełnienia świadczenia było dopuszczalne w sprawie o zapłatę i zostało faktycznie dokonane – przy czym jak wskazano wyżej, powódka w sposób nieuprawniony nadaje to samo znaczenie „wyegzekwowaniu należności przez organ egzekucyjny” oraz „spełnieniu świadczenia”, nie różnicując tych pojęć, które to rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie przy formułowaniu roszczenia przeciwegzekucyjnego. Dłużnik traci bowiem prawo do wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym, co nie odbiera mu wszak możliwości poszukiwania sądowej ochrony jego praw w odrębnym postępowaniu (por. np. wyrok SN z 04 kwietnia 2002 r., I PKN 197/01, Wokanda 2002/12/27; wyrok SN z 17 listopada 1988 r., I CR 255/88, LEX nr 8929; wyrok SN z 20 stycznia 1978 r., III CRN 310/77, LEX nr 8055).

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji wyroku oddalając powództwo; na rzecz adw. A. L. (2) przyznano wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną powódce z urzędu na podstawie §§ 3 i 4 w zw. z § 8 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r., poz. 18).

SSO Radosław Jeznach

Zarządzenie : odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Łucja Łagocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Jeznach
Data wytworzenia informacji: