Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 170/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2017-09-21

Sygnatura akt I Ns 170/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2017 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu - Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2017 roku w Sieradzu

na rozprawie

sprawy z wniosku R. S.

z udziałem M. J., I. N., B. S., D. M., P. N., D. K., A. S., M. W., J. B. i A. I. (...) Gminnego

o wydanie orzeczenia w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

R. S. będąca W. Gminy W. we wniosku z dnia 20 września 2017 r. wniosła o wydanie wobec uczestników będących inicjatorami referendum zakazu publikowania plakatów, ulotek i wypowiedzi, zawierających sformułowania: „fatalne zarządzanie gminą, niegospodarność, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji w gminie, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancja i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnacja i brak rozwoju gminy oraz utrata zaufania społecznego” w kontekście działalności W. Gminy W.. Ponadto wniosła ona o nakazanie uczestnikom jako inicjatorom referendum przeproszenia jej poprzez:

a)  umieszczenie na pierwszej stronie gazety (...) – wydanie piątkowe – będącej dodatkiem do (...) o wielkości 10 cm pion na 10 cm poziom, czcionką kroju Times New Roman, rozmiar nie mniejszy niż 14, w każdym wydaniu piątkowym włącznie do 15 października 2017 r. oświadczenia o następującej treści: „My, I. (...) w sprawie odwołania Rady Gminy W. przed upływem kadencji i R. W. Gminy W. przed upływem kadencji, przepraszamy Panią R. S. za to, że w kampanii referendalnej rozpowszechnialiśmy nieprawdziwe informacje godzące w jej dobre imię, w sposób bezzasadny przypisując jej złe zarządzanie gminą, niegospodarność, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji w gminie, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancję i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnację i brak rozwoju gminy oraz utratę zaufania społecznego”,

b)  sporządzenie pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznymi, czytelnymi podpisami każdego z członków I. (...) o następującej treści: Przepraszam Panią R. S., W. Gminy W. za to, że w kampanii referendalnej rozpowszechnialiśmy nieprawdziwe informacje godzące w jej dobre imię, w sposób bezzasadny przypisując jej złe zarządzanie gminą, niegospodarność, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji w gminie, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancję i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnację i brak rozwoju gminy oraz utratę zaufania społecznego” i przekazanie tegoż oświadczenia do rąk wnioskodawczyni.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podała, iż uczestnicy postępowania będący I. (...) zamieścili na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy W. ogłoszenia o przedmiocie zamierzonego referendum lokalnego w W., w których wskazywali, że uzasadnieniem wniosku o odwołanie jej ze stanowiska W. Gminy W. jest fatalne zarządzanie gminą, niegospodarność gminy, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji w gminie, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancja i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnacja i brak rozwoju gminy oraz utrata zaufania społecznego. Podnosiła też, że wynikająca z ogłoszeń treść uzasadnienia została też przytoczona w gazecie (...) stanowiącej dodatek do (...) z dnia 8 września 2017 r. Wskazywała jednocześnie, że wszystkie twierdzenia uczestników zawarte w ogłoszeniach publikowanych na tablicach ogłoszeń stanowią subiektywne i nierzetelne oceny, pozbawione obiektywnego i konstruktywnego spojrzenia na określone sytuacje a także, że są one nieprawdziwe i nie znajdują żadnego uzasadnienia.

W odpowiedzi na wniosek pełnomocnik I. (...) Gminnego wnosił o jego odrzucenie jako bezzasadnego. Wskazywał też, że w trakcie kampanii referendalnej I. (...) nie rozpowszechniali żadnych plakatów ani ulotek o charakterze referendalnym. Podnosił, iż jedynymi materiałami, jakie I. (...) rozwieszali na terenie Gminy W., były ogłoszenia o przedmiocie zamierzonego referendum a rozwieszanie ich miało miejsce przed wydaniem postanowienia o przeprowadzeniu referendum gminnego przez Komisarza Wyborczego w S..

Na rozprawie wnioskodawczyni popierała wniosek a pełnomocnik I. (...) Gminnego wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

Wnioskodawczyni R. S. jest W. Gminy W.. (bezsporne)

Pismem z dnia 17 maja 2017 r. grupa obywateli w składzie (...), I. N., B. S., D. M., P. N., D. K., A. S., M. W., J. B. i A. B. będąca inicjatorem przeprowadzenia referendum gminnego powiadomiła Komisarza Wyborczego w S., że zamierza wystąpić z inicjatywą referendum gminnego, którego przedmiotem ma być odwołanie R. W. Gminy W. przed upływem kadencji i odwołanie Rady Gminy W. przed upływem kadencji.

(bezsporne)

W czerwcu i lipcu 2017 r. na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy W. zostały zamieszczone przez I. (...) ogłoszenia o przedmiocie zamierzonego referendum lokalnego w W. podpisane (...). Z ogłoszeń tych wynikało, że uzasadnieniem odwołania R. W. Gminy W. przed upływem kadencji jest fatalne zarządzanie gminą, niegospodarność gminy, brak pozyskiwania funduszy unijnych oraz rządowych, niedotrzymywanie obietnic wyborczych, zaniechanie realizacji kluczowych inwestycji w gminie, brak wystarczającej współpracy z organizacjami pozarządowymi, arogancja i nieliczenie się z opinią mieszkańców, stagnacja i brak rozwoju gminy oraz utrata zaufania społecznego.

(bezsporne)

Postanowieniem nr (...) z dnia 18 sierpnia 2017 r. Komisarz Wyborczy w S. postanowił przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy W. przed upływem kadencji i odwołania R. W. Gminy W. przed upływem kadencji i wyznaczył termin przeprowadzenia referendum na niedzielę 15 października 2017 r.

(bezsporne)

Uzasadnienie wniosku o odwołanie R. W. Gminy W. znajdujące się na ogłoszeniach o przedmiocie zamierzonego referendum lokalnego w W. zostało zacytowane w artykule prasowym pod tytułem „(...)”, jaki ukazał się w (...) z dnia 8 września 2017 r. będącym dodatkiem do (...).

(bezsporne)

W czasie trwania kampanii referendalnej I. (...) nie publikowali żadnych plakatów i ulotek, w których powielaliby treści zawarte w uzasadnieniu wniosku o odwołanie R. W. Gminy W. przed upływem kadencji.

(bezsporne)

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Jak wynika z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 400 ze zm.) kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończaniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Zgodnie z art. 35 ust. 1 tej ustawy jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi albo inne formy propagandy i agitacji zawierają nieprawdziwe dane i informacje, każdy zainteresowany ma prawo złożyć do sądu okręgowego wniosek o:

1)  orzeczenie konfiskaty takich materiałów;

2)  wydanie zakazu publikowania takich materiałów;

3)  nakazanie sprostowania informacji;

4)  nakazanie przeproszenia pomówionego;

5)  nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000,00 zł na rzecz instytucji charytatywnej,

6)  zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwoty do 10.000,00 zł tytułem odszkodowania.

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, iż ogłoszenia, o jakich mowa we wniosku, zostały zamieszczone przez I. (...) na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy W. jeszcze przed rozpoczęciem kampanii referendalnej, stąd też w związku z ich publikacją wnioskodawczyni nie może dochodzić roszczeń w trybie art. 35 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, gdyż tryb ten uruchomiony być może jedynie w stosunku do działań agitacyjnych podjętych po jej rozpoczęciu.

Jednocześnie niezasadne są twierdzenia wnioskodawczyni, iż I. (...) zarzuty wynikające z ogłoszeń powtórzyli na łamach artykułu prasowego, jaki ukazał się w dniu 8 września 2017 r. Z treści tego artykułu wynika bowiem wprost, iż autor tego artykułu przytoczył w nim jedynie treść uzasadnia wniosku o odwołanie wynikającą z ogłoszeń publikowanych przed rozpoczęciem kampanii referendalnej.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił wniosek.

ZARZĄDZENIE

(...)

- (...)

-(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Kos
Data wytworzenia informacji: