Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 350/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim z 2016-04-14

Sygn. akt IC 350/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale I Cywilnym, w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Kubiczek

Ławnicy / Sędziowie --------------------------

Protokolant st. sekr. sądowy Beata Jakóbczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Tomaszowie M..

przy udziale -----------------------------------------

na rozprawie

sprawy z powództwa- C. C., J. C. (1),

przeciwko - (...) S.A. z siedzibą w W.- prezentowany przez Oddział (...) w Ł.

o zapłatę

orzeka;

1/ zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie na rzecz powodów C. C. i J. C. (1) kwotę 7.533,88 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 22 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a od dnia 1 stycznia 2016 roku z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

2/ oddala powództwo w pozostałej części,

3/ znosi wzajemnie koszty postępowania między stronami,

4/ nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa /Sądu Rejonowego w Tomaszowie M../ od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 870,00 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych) od powodów C. C. i J. C. (1) solidarnie kwotę 1.041,65 zł (jeden tysiąc czterdzieści jeden i 65/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych w postaci wydatków poniesionych w sprawie,

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 19 marca 2012 roku powodowie C. C. i J. C. (1), zastąpieni przez adwokata, domagali się zasądzenia od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 16.550,68 złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 22 października 2009 roku do dnia zapłaty /k-2 do k-4/.

Pozwany - (...) S.A. z siedzibą w W. , zastąpiony przez Oddział (...) w Ł., reprezentowany przez radcę prawnego, nie uznał powództw i wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu / k- 38 do k- 39- odpowiedź na pozew/.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Pozwany (...) S.A. z siedzibą w W. zawarł z Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. umowę zbiorowego ubezpieczenia budynków i lokali na rzecz powodów- małżonków C. C. i J. C. (1), stwierdzoną deklaracją zgody z dnia 2 sierpnia 2007 roku, do której mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych ustalone uchwałą UZ 552/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku oraz postanowienia odmienne od w/w warunków zatwierdzone uchwałą UZ 175/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 roku, z okresem ubezpieczenia do dnia 21 listopada 2047 roku. Ubezpieczenie powyższe obejmuje lokal mieszkalny nr (...) należący do powodów, znajdujący się w S., przy ul. (...). Suma ubezpieczenia ustalona została wg wartości rynkowej, zgodnie z § 4 postanowień odmiennych, na kwotę 260.000,00 złotych.

/dowód; okoliczności bezsporne- ponadto deklaracja zgody w aktach szkodowych/.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia stwierdzają, że za szkodę uważa się utratę lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia, z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń objętych umową ubezpieczenia / § 10 ust. 1/. Za wysokość odszkodowania: 1) w budynkach ubezpieczonych w; a) wartości rzeczywistej- przyjmuje się wartość kosztów odbudowy lub naprawy, obliczonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie- przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów oraz faktycznego stopnia zużycia technicznego, zniszczonego lub uszkodzonego budynku, 3) w lokalach mieszkalnych- przyjmuje się wartość kosztów odbudowy lub naprawy, obliczonych wg zasad określonych w pkt 1 lit a, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i z pominięciem stopnia zużycia technicznego – w odniesieniu do lokali lub miejsca postojowego w garażu, ubezpieczonych w wartości rynkowej / § 10 ust.4 pkt 1 i 3 a/. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie:

1/ cenników do szacowania wartości budynków stosowanych przez (...) S.A. , opracowanych przy współudziale jednostek wyspecjalizowanych w zakresie budownictwa – jednakże w przypadku niepodejmowania przez ubezpieczającego odbudowy lub naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia; braku rachunków odbudowy lub naprawy /przedłożonych przez ubezpieczającego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody/; braku kosztorysu sporządzonego zgodnie z zasadami /podanymi w ust. 4 pkt 1/ na odbudowę lub naprawę, dokonaną przez ubezpieczającego;

2/ rachunków odbudowy lub naprawy /przedłożonych przez ubezpieczającego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody/ potwierdzonych; kosztorysem powykonawczym; specyfikacją zakresu wykonanych robót – sporządzonych przez jednostkę dokonującą odbudowy lub naprawy; kosztorysu na odbudowę lub naprawę, dokonaną przez ubezpieczającego systemem gospodarczym /§10 ust. 6 pkt 1, 2 i 3/.

/dowód; ogólne warunki ubezpieczenia uchwała UZ 552/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku- w aktach szkodowych/.

W dniu 13 września 2009 roku w miejscowości S. przy ul. (...), w lokalu mieszkalnym nr (...) miał miejsce pożar, którego przypuszczalną przyczyną było uszkodzenie odbiornika telewizyjnego.

/okoliczność bezsporna – nadto pismo KPP Straży Pożarnej w T. M.. – w aktach szkodowych/.

W dniu 17 września 2009 roku powodowie zgłosili szkodę do ubezpieczyciela. Po przeprowadzeniu oględzin przez przedstawiciela/ rzeczoznawcę ubezpieczyciela przyznano odszkodowanie w wysokości 11.271,13 złotych, które przelano na konto upoważnionego – Banku (...) S.A. powodowie złożyli zastrzeżenia do wyceny szkody i przedłożyli kosztorys na roboty budowlane, sporządzony przez J. B.- technika budowlanego. Kosztorys opiewał na kwotę 61.156,48 złotych. W dniu 22 grudnia 2009 roku, po przeprowadzeniu wcześniej dodatkowych oględzin i przeanalizowaniu szkody ubezpieczyciel podjął decyzję o wypłacie dodatkowego odszkodowania w wysokości 21.151,16 złotych. Ostatecznie po spotkaniu i konsultacjach J. B. z przedstawicielem ubezpieczyciela – R. B. (1) podjęto decyzję z dnia 18 stycznia 2010 roku o dopłacie odszkodowania w kwocie 1.118,83 złotych. W sumie wypłacono odszkodowanie w wysokości 33.541,12 złotych.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Bank (...) S.A., któremu na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 2 sierpnia 2007 roku przysługuje wierzytelność wobec /dłużnika/ (...) S.A. o wypłatę odszkodowania z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego; szkody z dnia 13 września 2009 roku, objętego umową ubezpieczeniową, w oparciu o którą dłużnik dokonał wypłaty w kwocie 33.541,12 złotych, zawarł powodami /jako cesjonariuszami/ umowę przelewu roszczenia wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia wraz ze wszystkimi prawami do wypłaty świadczenia przez dłużnika.

/dowód; decyzje o przyznaniu i wypłacie odszkodowania, kosztorys J. B. – w aktach szkodowych, pismo k-18, kosztorys k-19 do k-24, zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania oraz kosztorys k-26 do k-30, umowa przelewu k-88, zeznania świadka J. B. k-89 odwrót, R. B. (2) k-103 odwrót do k-104 /.

Biegły w dziedzinie budownictwa lądowego po przeanalizowaniu akt sprawy / akt szkodowych/ ustalił wartość kosztów naprawy przedmiotowego lokalu mieszkalnego na kwotę 41.075,00 złotych.

/ dowód: opinia biegłego J. C. (2) k-124 do k- 141, opinia uzupełniająca k-169 do k-172/.

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Zebrany materiał dowodowy w postaci dokumentów /powołanych w części pierwszej uzasadnienia/, w postaci zeznań świadków J. B. i R. B. (2) uznać należy za wiarygodny, gdyż stanowi spójną i logiczną całość. Podobne uwagi odnieść należy do przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego w dziedzinie budownictwa lądowego, który w sposób rzeczowy i rzetelny opracował opinię podstawową i uzupełniającą, celem której było ustalenie wysokości szkody, a zatem odszkodowania należnego powodom. Opinia biegłego, w trakcie procesu nie była kwestionowana przez stronę pozwaną, która w tej materii zachowała bierność.

W oparciu o treść powołanej umowy przelewu /k-88/ powodowie, wbrew twierdzeniu strony pozwanej /k-39/, posiadają legitymację czynną do wystąpienia w niniejszym powództwem.

Zgodnie z treścią przepisu art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie ; przy ubezpieczeniu majątkowym- określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku /§ 2 pkt 1/. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy mamy do czynienia z umową ubezpieczenia zawartą w sposób określony przez art. 808 k.c.

O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody / art.824 1 §1 k.c./.

Zakres odszkodowania wyznacza również dyspozycja przepisu art. 361 § 2 k.c. stanowiąc, że / … / w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Uznając odpowiedzialność pozwanego za skutki zdarzenia z dnia 13 września 2009 roku uznać należy za usprawiedliwione co do zasady żądanie powodów wypłaty odszkodowania rekompensującego rzeczywisty rozmiar strat, potwierdzonych koniecznością poniesionych wydatków. W tej kwestii, jak podniesiono to wcześniej decydujące znaczenie miał dowód z opinii biegłego w dziedzinie budownictwa lądowego. Z przedstawionej przez biegłego opinii /oraz opinii uzupełniającej / wynika, że rozmiar szkody – należne odszkodowanie wynosi kwotę 41.075,00 złotych.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 7.533,88 złotych /tj. różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z opinii biegłego = 41.075,00 zł a dotychczas wypłaconą przez stronę pozwaną = 33.541,12 zł/.

W pozostałej części powództwo oddalił.

Odsetki od zasądzonej kwoty przyjęto zgodnie z żądaniem pozwu, od daty 22 października 2009 roku, tj. przyjmując termin z przepisu art. 817 § 1 k.c. .

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. przyjmując zasadę wzajemnego zniesienia kosztów postępowania pomiędzy stronami, gdyż żądanie powoda uwzględnione zostało niemalże w połowie.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie przepisu art.113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. nr 167, poz. 1389 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 100 k.p.c. Na koszty te składają się wydatki w łącznej wysokości 1.911,65 złotych -związane z wydaniem opinii przez biegłego, a wyłożone tymczasowo z funduszu Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Galińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Kubiczek,  Sędziowie-------------------------
Data wytworzenia informacji: