Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 248/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Radomsku z 2017-05-16

Sygn. akt I Ns 248/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Radomsku, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SR Jakub Ślęzak

Protokolant:

Justyna Wolska - Gąsiorowska

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 roku w Radomsku na rozprawie

sprawy z wniosku J. M. (1)

z udziałem W. K., A. K., J. K. (1), E. K.

o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. K. (2)
i o stwierdzenie nabycia spadku po J. K. (3)

postanawia:

1.  zmienić punkt pierwszy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego
w R. z dnia 18 maja 2000 roku wydanego w sprawie I Ns 317/00
w ten sposób, iż stwierdzić, że spadek po J. K. (2), s. W. i A., zmarłym dnia 13 grudnia 1992 roku w S., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w S., na podstawie ustawy nabyli: żona G. K. z d. P., c. P. i M. oraz dzieci: P. K., M. K. i J. K. (3), dzieci J. i G., w równych częściach po 1/4 (jednej czwartej) części każde z nich;

2.  stwierdzić, że spadek po J. K. (3), s. J. i G., zmarłym dnia
26 grudnia 1992 roku w S., ostatnio stale zamieszkałym
w S., na podstawie ustawy nabyła córka J. M. (2) z d. K., c. J. i E., w całości;

3.  ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swoim udziałem
w sprawie.

Sygn. akt I Ns 248/17

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 15 marca 2017 roku wnioskodawczyni J. M. (1) wniosła o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. K. (2) wydanego przez Sąd Rejonowy w Radomsku w dniu 18 maja 2000 roku w sprawie
I Ns 317/00, w ramach którego pominięto jako spadkobiercę żyjącego na moment otwarcia spadku syna spadkodawcy - J. K. (3), oraz o stwierdzenie nabycia spadku po tymże J. K. (3), a nadto o zasądzenie kosztów postępowania
od pozostałych uczestników (wniosek k.2-3).

Na terminie rozprawy w dniu 16 maja 2017 roku uczestnicy postępowania
w osobach A. K. i E. K. wnieśli o oddalenie wniosku (protokół k.6-7).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 670 kpc, Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą.
W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament. Jeżeli testament
nie zostanie sporządzony, wówczas zgodnie z art. 926§2 kc następuje dziedziczenie ustawowe. Ponieważ zaś nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia,
którą z kolei wyznacza chwila śmierci spadkodawcy, to właśnie ten moment określa przepisy ustalające między innymi krąg spadkobierców ustawowych.

Dalej, zgodnie z treścią art. 679 kpc:

§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów rozdziału 8. Działu IV. Księgi drugiej Części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa
przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie
z rzeczywistym stanem prawnym
.

W przedmiotowej sprawie w chwili śmierci spadkodawcy J. K. (2),
która to przypadła na dzień 13 grudnia 1992 roku żył jeszcze jego syn J. K. (3), który zmarł w dniu 26 grudnia 1992 roku, a tym samym został błędnie pomięty
w treści postanowienia spadkowego wydanego w dniu 18 maja 2000 roku w sprawie
I Ns 317/00.

Przy czym znajduje to potwierdzenie zarówno w treści uzupełniającego,
a niepodważanego przez pozostałych uczestników, zapewnienia spadkowego złożonego przez wnioskodawczynię (k.6) jak i w odpisach skróconych aktów stanu cywilnego (k.4).

Jednocześnie stwierdzić należy zachowanie terminu do wszczęcia niniejszego postępowania skoro wnioskodawczyni istotnie nie była uczestnikiem poprzedniej sprawy spadkowej.

Wobec powyższych ustaleń Sąd zmienił postanowienie spadkowe z dnia
18 maja 2000 roku w sprawie I Ns 317/00 w ten sposób, iż uwzględnił w ramach dziedziczenia po J. K. (2) jego syna J..

Odnośnie drugiego z żądań zawartych we wniosku, w przedmiotowej sprawie spadkodawca J. K. (3) zmarł w 1992 roku niepozostawiając testamentu, w grę wchodzi więc dziedziczenie ustawowe.

Przy czym wobec niebudzącego wątpliwości zapewnienia spadkowego złożonego przez wnioskodawczynię (k.6), Sąd przyjął, iż:

- spadkodawca pozostawił w chwili śmierci jedynie córkę.

Wobec powyższych ustaleń Sąd orzekł o dziedziczeniu po spadkodawcy
na podstawie art. 931§1 kc, który stanowi, że do spadku w pierwszej kolejności powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, a dziedziczą oni co do zasady
w częściach równych. Oczywiście w braku małżonka (np. wskutek rozwodu) cały spadek przypada dzieciom, w tym przypadku jedynej córce.

O kosztach postępowania Sąd orzekł, nieodstępując od ogólnej reguły wyrażonej w art. 520§1 kpc. Ewentualne odstąpienie od niej wymagałoby bowiem stosownego uzasadnienia, które nie znalazło się w treści wniosku, z drugiej strony wnioskodawczyni nie ponosiła kosztów wcześniejszego postępowania spadkowego,
a którego ustalenia podważała, ponadto jej wniosek dotyczył w pozostałym zakresie sprawy, wynikiem której nie są zainteresowani uczestnicy postępowania.

Z/ Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć A. K..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Pasek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radomsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Ślęzak
Data wytworzenia informacji: