Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 715/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-05-09

Sygn. akt VII K 715/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant sekretarz sąd. Dawid Lesiakowski

w obecności Prokuratora: Kamila Majdy

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2017 roku

sprawy H. P. , syna T. i E. z d. M.

urodzonego (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem łącznym Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) na karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności na skutek połączenia kar orzeczonych w sprawach:

- Sądu (...) w P. wyrokiem z dnia (...) w sprawie sygn. akt (...)

- Sądu (...) w P. wyrokiem z dnia (...). w sprawie o sygn. akt(...)

Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

II.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) w sprawie

(...) na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za czyn popełniony w dniu 30.03.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w okresie od 30.03.2016r.. godz. 22.07 do dnia 01.04.2016 r. godz. 12.15 przyjmując, że jest on równoważny dwóm dniom kary pozbawienia wolności;

Kara pozbawienia wolności jest wykonywana od 10,04.2017r.;

III.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie(...) na karę 1 roku ograniczenia wolności za czyn popełniony w dniu 01.05.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 01.05.2016r. przyjmując, że jest on równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

Kara ograniczenia wolności nie została wykonana;

IV.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) w sprawie

(...) na karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn popełniony w dniu 06/07.03.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 279 § 1 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 06.04.2016r. godz. od 16.20 do 17.05 . przyjmując, że jest on równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

Kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

w przedmiocie wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk orzeka wobec skazanego łączną karę 1 (jeden) rok pozbawienia wolności, na skutek połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności opisanych w pkt II i IV oraz kary ograniczenia wolności opisanej w pkt III;

2.  uznaje, że wyroki opisane w punkcie 1 w zakresie kar pozbawienia wolności i kar ograniczenia wolności zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres zatrzymania w dniu 01.05.2016r. oraz w dniu 06.04.2016r. godz. od 16.20 do 17.05 i okres od dnia 30.03.2016r. godz. 22.07 do dnia 01.04.2016 r. godz. 12.15 przyjmując, że jeden dzień zatrzymania jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, a nadto okres wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...) Sądu (...) w P. od dnia (...)roku;

4.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o wyrok łączny w pozostałym zakresie;

5.  zwalnia skazanego od wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 715/16

UZASADNIENIE

Z urzędu wszczęto postępowanie o wydanie wobec skazanego J. M. wyroku łącznego. Skazany także zawnioskował o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar orzeczonych w sprawach (...)oraz (...) sądu (...) w P..

Sąd Rejonowy w P. ustalił, co następuje:

H. P. został skazany prawomocnymi wyrokami:

V.  wyrokiem łącznym Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności na skutek połączenia kar orzeczonych w sprawach:

- Sądu (...) w P. wyrokiem z dnia (...). w sprawie sygn. akt (...)

- Sądu (...) w P. wyrokiem z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...)

Postanowieniem z dnia (...) w sprawie (...) Sąd (...) w

P. zmienił wymiar kary łącznej 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej opisanym wyżej wyrokiem łącznym do 9 miesięcy, mając za podstawę art. 19 ust 2 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 396) w zw. z art. 89 § 1 b kk.

Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana.

/dowód: wyrok łączny– k. 37-38 akt sprawy (...) S. (...) w P.

postanowienie z dnia 15.07.15r. – k. 68 akt sprawy (...) S. (...) w P.

opinia o skazanym – k. 30

informacja o pobytach w jednostkach penitencjarnych – k. 31-35/

VI.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) w sprawie

(...) na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za czyn popełniony w dniu 30.03.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w okresie od 30.03.2016r.. godz. 22.07 do dnia 01.04.2016 r. godz. 12.15 przyjmując, że jest on równoważny dwóm dniom kary pozbawienia wolności;

Kara pozbawienia wolności jest wykonywana od 10.04.2017r..

/dowód: odpis wyroku – k. 14

opinia o skazanym – k. 30/

VII.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) na karę 1 roku ograniczenia wolności za czyn popełniony w dniu 01.05.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 01.05.2016r. przyjmując, że jest on równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Kara ograniczenia wolności nie została wykonana, postanowieniem z dnia (...). Sąd (...) w P. w sprawie (...) zawiesił postępowanie wykonawcze w zakresie kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec skazanego H. P., wobec tego, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.

/dowód: odpis wyroku – k. 37-38

opinia o skazanym – k. 30

kopia postanowienia z dnia 18.01.2017r. – k. 47/

VIII.  wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) w sprawie

(...) na karę 1 roku pozbawienia wolności za czyn popełniony w dniu 06/07.03.2016 roku wyczerpujący dyspozycję art. 279 § 1 kk. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 06.04.2016r. godz. od 16.20 do 17.05 . przyjmując, że jest on równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności nie została wykonana, postanowieniem z dnia (...) w sprawie (...) Sad (...)w P. odroczył skazanemu H. P. wykonanie kary do dnia (...)

/dowód: odpis wyroku – k. 11-13

opinia o skazanym – k. 30

kopia postanowienia – k. 48/

Skazany H. P. jest aktualnie pozbawiony wolności. Postawa i zachowanie skazanego w jednostce penitencjarnej są bardzo dobre. Skazany zachowuje się regulaminowo wobec przełożonych, poprawnie układa swoje relacje z innymi osadzonymi. Nie przejawia tendencji do zachowań agresywnych, ani autoagresywnych. Był nagradzany. Nie był karany dyscyplinarnie. Do popełnionych przestępstw prezentuje postawę mało krytyczną.

/dowód: opinia o skazanym - k. 30-30v/

Sąd Rejonowy w P. zważył, co następuje:

Fakt ponownego skazania H. P. po dacie 01.07.2015 roku otwiera

drogę do rozważań o przesłankach orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym wprowadzonych ustawą z dnia 20.02.2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2015r., poz. 396 (art. 19 ust 1 cytowanej ustawy).

Poczynając od 1 lipca 2015 roku warunki pozytywne wymiaru kary łącznej przedstawiają się w ten sposób:

- wielość przestępstw (dwa lub więcej, poza objętymi orzeczeniami o jakich mowa w art. 114a kk);

- zbieg kar rozumiany jako wymierzenie kar jednorodzajowych oraz innych, które z woli ustawodawcy podlegają łączeniu (art. 85 § 1 kk);

- kary wymierzone za opisane w § 1 art. 85 kk przestępstwa podlegają łączeniu węzłem kary łącznej o ile podlegające wykonaniu w całości albo w części (art. 85 § 2 kk), z odstępstwem na rzecz kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (odesłanie zawarte w nowym art. 85 § 2 kk -„z zastrzeżeniem art. 89",).

Natomiast warunek negatywny wymiaru kary łącznej formułuje art. 85 § 3 kk stanowiąc, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywania w chwili popełnienia czynu.

Przenosząc te rozważania na grunt sprawy przedmiotowej, wobec skazanego

orzeczono kary pozbawienia wolności oraz karę ograniczenia wolności w wymiarach odpowiednio:

- 9 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...) Sądu (...) w P.),

- 3 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...) Sądu (...) w P.),

- 1 roku ograniczenia wolności (w sprawie (...) Sądu (...) w P.),

- 1 roku pozbawienia wolności (w sprawie (...) Sądu (...) w P.).

Wobec skazanego orzeczono zatem kary jednorodzajowe lub podlegające łączeniu z woli ustawodawcy (art. 87 § 1 kk), przy czym kara łączna orzeczona w sprawie(...) Sądu (...) w P. została już w całości wykonana, co wyklucza jej objęcie kolejnym wyrokiem łącznym. Pozostałe kary pozbawienia wolności, a wyżej opisane, oraz kara ograniczenia wolności, nie zostały wykonane w całości.

Zauważyć należy, że wprawdzie wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie (...) Sądu (...) w P. odroczono, zaś postępowanie wykonawcze w zakresie kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie (...)zawieszono, co nie zmienia faktu, że kary te w dalszym ciągu pozostają karami „podlegającymi wykonaniu” w rozumieniu art. 85 § 2 kk. Sformułowanie „podlegające wykonaniu (...) kary (...)", użyte w treści art. 85 § 2 kk, należy interpretować jako odnoszące się do tych dolegliwości, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane, a zatem są to in concreto te kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania. Skoro podstawę zawieszenia postępowania wykonawczego (art. 15 § 2 kkw) mogą stanowić tylko przeszkody faktyczne, analogicznie jak w przypadku odroczenia wykonania kary (dopisek autora uzasadnienia) uniemożliwiające prowadzenie go, nie zaś przeszkody procesowe, to zawieszenie postępowania wykonawczego jest dla regulacji przewidzianej w art. 85 § 2 kk irrelewantne, albowiem wykonanie kary, objętej takim postępowaniem, pozostaje nadal nieuchronne. Wprawdzie zawieszenie postępowania wykonawczego powoduje wstrzymanie takiego postępowania, to jednak nie niweczy go, gdyż usunięcie przeszkody zobowiązuje sąd do niezwłocznego podjęcia postępowania, a zatem następuje jedynie przesunięcie w czasie momentu wykonania kary (vide: wyrok SA w Szczecinie z dnia 24.03.2016r., II AKa 27/16 Legalis 1482011).

W świetle powyższych rozważań, w sprawie przedmiotowej przesłanki pozytywne do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, a wyżej opisane (wielość przestępstw, jednorodzajowość kar lub podlegające łączeniu, fakt że nie zostały wykonane w całości) zachodzą – w ocenie Sądu – wyłącznie co do kar orzeczonych w sprawach(...) Sądu (...) w P..

Wymiar kary łącznej w wyroku łącznym w wypadku skazanego H. P. przedstawia się następująco (art. 86 § 1 kk): od 1 rok pozbawienia wolności (od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa) do 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności (do sumy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa - tutaj 1 roku + 3 miesięcy + 6 miesięcy – po przeliczeniu 12 miesięcy ograniczenia wolności). Zastosowanie zasady absorpcji obligowałoby Sąd do wymierzenia w realiach tej sprawy kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku, natomiast zgodnie z zasadą kumulacji Sąd byłby zobligowany do określenia kary pozbawienia wolności na poziomie 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Jakkolwiek ustawodawca wprowadził przepis art. 85a kk traktujący o dyrektywach wymiaru kary łącznej, wskazując w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji, iż „przedmiotem oceny sądu powinny być w tym wypadku nie elementy związane bezpośrednio z czynem, uwzględnione już w wyroku skazującym, co tym bardziej ma znaczenie przy braku rozwiązania węzła kary łącznej, ale elementy związane z osobą sprawcy . W ten sposób uzasadniona jest propozycja ograniczenia dyrektyw wymiaru kary do celów prewencyjnych i izolacyjnych”. Jednocześnie jednak użyta w art. 85a kk formuła „przede wszystkim cele” sprawia, że katalog tam sformułowany ma charakter otwarty. Aktualne jest zatem stanowisko o związkach przedmiotowo-podmiotowych zachodzących pomiędzy czynami skazanego, jako dyrektywie wymiaru kary łącznej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.12.2001 r., II AKa 495/01, OSAG 2002/1/4).

W orzecznictwie sądów powszechnych wyrażono pogląd, iż „zasadę absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania, nawet mimo godzenia w różne dobra osobiste” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKa 59/01, Prok.i Pr. 2002/3/21). Na takie bliskie więzy przedmiotowo-podmiotowych należy wskazać w realiach tej sprawy. Czyny przypisane skazanemu w opisanych wyżej sprawach zostały popełnione w nieznacznych odstępach czasowych. Te przypisane w sprawach (...) SR w P. oraz (...) SR w P. łączy nadto tożsamy cel działania (w celu osiągnięcia korzyści majątkowej), naruszone dobro prawne, sposób działania. Mając na uwadze powyższe rozważania, zasadne jest w ocenie Sądu zastosowanie w realiach tej sprawy zasady absorpcji i wymierzenie skazanemu łącznej kary 1 roku pozbawienia wolności. Rozstrzygając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności i kierując się dyrektywami wyrażonymi w art. 85a kk Sąd miał również na uwadze treść opinii o skazanym. Zachowanie skazanego w warunkach penitencjarnych jest poprawne, ten był nagradzany, jedynym mankamentem w postawie skazanego jest fakt, że prezentuje mało krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Kierując się zasadą wyrażoną w art. 577 kpk Sąd zaliczył na poczet kary łącznej okresy pozbawienia wolności skazanego w sprawach w których kary podlegają łączeniu, zaś w pozostałym zakresie – w zakresie w jakim brak podstaw do objęcia kar nową karą łączną, postępowanie w sprawie o wyrok łączny umorzył.

W myśl. art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, skazany nie ma dochodów i nie jest w stanie podnieś kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu. Nadto należy już na tym etapie prognozować bezskuteczność egzekucji w zakresie kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Cisak-Nieckarz
Data wytworzenia informacji: