Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 639/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-10-05

Sygn. akt VII K 639/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w P. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.R. Mariusz Wieczorek

Protokolant: st. sekretarz sądowy Anita Cichosz

w obecności Prokuratora: Rafał Matusiak

po rozpoznaniu dnia 28 września 2016 roku

sprawy D. S., syna Z. i A. z domu C., urodz. (...) w P. (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.289 § 1 kk popełniony w okresie (...). na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia(...)zaliczając na poczet kary wykonaną grzywnę w ilości 53 (pięćdziesięciu trzech) stawek dziennych przyjmując, że jest ona równoważna 53 (pięćdziesięciu trzech) dniom kary pozbawienia wolności,

II.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a § 1 kk popełniony w dniach (...) i (...). na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat,

III.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.280 § 1 kk, art.278§ 1 kk, art.279§1 kk popełnione: w dniu (...)., na początku (...)., w dniu (...) i (...). na kary jednostkowe 2 lat pozbawienia wolności, 8 m-cy pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności, na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od(...)roku do (...)roku,

IV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...). w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.279 § 1 kk popełniony w dniu (...). na karę 1 roku i 2 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia(...).,

V.  Sądu Rejonowego w P. z dnia(...) w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.279 § 1 kk popełniony w dniu 15.04.2015r. na karę 1 roku pozbawienia wolności

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 kk, art. 86 § 1 kk łączy skazanemu D. S. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach I, III, IV i V wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 576 § 1 kpk uznaje, że wyroki opisane w punktach I, III, IV i V w zakresie kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu,

3.  na podstawie art. 577 kpk i art. 63 § 1 kk początek kary łącznej określa na dzień (...) roku, a na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu D. S. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od (...)roku do(...)roku w sprawie(...)oraz wykonaną grzywnę w ilości 53 (pięćdziesięciu trzech) stawek dziennych w sprawie (...), przyjmując, że jest ona równoważna 53 (pięćdziesięciu trzech) dniom kary pozbawienia wolności,

4.  rozwiązuje karę łączną orzeczoną w wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)r. sygn. akt (...) opisaną w punkcie III wyroku,

5.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wydania wyroku łącznego odnośnie wyroku opisanego w punkcie II,

6.  zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokata O. G. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu;

7.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 639/15

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 roku skazany D. S. złoży wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego jego kilka wyroków Sądu Rejonowego w P. W uzasadnieniu wniosku skazany wniósł o skumulowanie mu tych kar, środków karnych, przeliczenie na stawki dzienne, ewentualnie zamianę reszty kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, zastosowanie stanu prawnego po 1 lipca 2015 roku.

(dowód: wniosek skazanego k.2).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. S. został skazany prawomocnymi wyrokami:

VI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.289 § 1 kk popełniony w okresie(...). – (...). na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)r., zaliczając na poczet kary wykonaną grzywnę w ilości 53 (pięćdziesięciu trzech) stawek dziennych przyjmując, że jest ona równoważna 53 (pięćdziesięciu trzech) dniom kary pozbawienia wolności,

VII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.178a § 1 kk popełniony w dniach (...) i (...). na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat,

VIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.280 § 1 kk, art.278§ 1 kk, art.279§1 kk popełnione: w dniu (...)., na początku (...)., w dniu (...) i (...). na kary jednostkowe 2 lat pozbawienia wolności, 8 m-cy pozbawienia wolności i 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności, na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od(...)roku do (...)roku,

IX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...). w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.279 § 1 kk popełniony w dniu(...). na karę 1 roku i 2 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)

X.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...). w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.279 § 1 kk popełniony w dniu(...). na karę 1 roku pozbawienia wolności

(dowód: wniosek k. 2, karta karna k. 7-8, wyrok k. 9, postanowienie k. 10,22, obliczenie kary k. 11,15, 53, wyrok k. 12, 13, 14 , wyrok k. 13, postanowienie k. 14, opinia o skazanym k. 16, informacja o pobytach i orzeczeniach k. 18, dane z bazy Noe-Sad k. 54-60, akta sprawy sygn. akt(...))

Skazany D. S. ma przeciętną opinię z zakładu karnego. Karę odbywa warunkach zk typu półotwartego dla młodocianych w systemie programowego oddziaływania, ale co do niego nie realizowano (...). Nie był nagradzany ani karany dyscyplinarnie. Wobec siebie i w stosunku do popełnionych przestępstw wypowiada się bezrefleksyjnie, mało krytycznie. Nie jest zatrudniony, nie wykazywał zainteresowania podjęciem nauki w warunkach izolacji. Nie jest uczestnikiem struktur podkultury przestępczej. Czas wolny spędza na oglądaniu telewizji i zajęciach własnych. Nie stosowano środków przymusu bezpośredniego, nie odnotowano zachowań agresywnych, w tym tendencje autoagresywnych. Nie stwierdzono z uzależnień. Nie wymaga specjalistycznych oddziaływań.

(dowód: opinia o skazanym k. 16)

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Wniosek skazanego był generalnie zasadny.

Z dniem 1 lipca 2015 roku na podstawie Ustawy z dnia 20. 02. 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Z 2015 roku nr 396) art. 85§1 kk otrzymał brzmienie -jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Zaś stosownie do treści art. 19 ust. 1 w/w ustawy przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej

Zatem poczynając od 1 lipca 2015 roku warunki pozytywne wymiaru kary łącznej przedstawiają się w ten sposób:

- wielość przestępstw (dwa lub więcej, poza objętymi orzeczeniami o jakich mowa w art. 114a kk) oraz zbieg kar rozumiany jako wymierzenie kar jednorodzajowych oraz innych, które z woli ustawodawcy podlegają łączeniu (art. 85 § 1 kk);

- kary wymierzone za opisane w § 1 art. 85 kk przestępstwa podlegają łączeniu węzłem kary łącznej o ile podlegające wykonaniu w całości albo w części (art. 85 § 2 kk), z odstępstwem na rzecz kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (odesłanie zawarte w nowym art. 85 § 2 kk -„z zastrzeżeniem art. 89",).

Należy jednak zauważyć, że zasady orzekania kary łącznej w wyroku łącznym w kształcie wyżej wskazanym, znajdują zastosowanie do kar prawomocnie orzeczonych przed datą nowelizacji, o ile zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dacie 01.07.2015 roku (art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz.396). Lektura karty karnej skazanego oraz odpisów wyroków wskazuje, że co do skazanego zachodzą przesłanki opisane w art. art. 19 ust 1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Tym samym odnośnie skazanego należało zastosować reguły obowiązujące od dnia 01 lipca 2015 roku.

W sytuacji łączenia ,,po nowemu” Sąd mógł rozważać połączenie kar, które podlegają wykonaniu, a więc ze spraw opisanych w punktach od 1, 3- 6. Jedynie wyrok z pozycji 2 nie podlegał łączeniu, gdyż kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie została skazanemu zarządzona.

W tej sytuacji biorąc nawet pod uwagę to, że granicę dolnych widełek stanowić będzie w tym przypadku kara łączna wymierzona w pkt III to i tak będzie to dla skazanego bardziej korzystne mając na uwadze to, kiedy ma zakończyć odbywanie wszystkich kar.

Generalnie przy orzekaniu kary łącznej mogły mieć zastosowanie różne systemy: system kumulacji, polegający na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa; system absorpcji (pochłaniania), według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną; system redukcji, w którym karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się (redukuje) według przyjętego kryterium (np. ustawodawczej górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia), wreszcie system asperacji (podwyższenia), w którym najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu w przyjęty przez ustawodawcę sposób.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk dolną granicę kary łącznej wyznacza najwyższa z kar wymierzonych za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw. Górną granicę kary łącznej tworzą dwa kryteria: suma kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa oraz wskazany wyraźnie w ustawie maksymalny wymiar kar poszczególnego rodzaju.

Mając na uwadze to, że skazany mimo młodego wieku był już kilkakrotnie karany i nie zmienił swojego zachowania, w dalszym ciągu dopuszczał się przestępstw o znacznej społecznej szkodliwości to brak było podstaw do zastosowania wobec niego zasady pełnej absorpcji. Byłaby to dla niego nagroda. Co więcej nawet aktualny pobyt w jednostce penitencjarnej nie zmobilizował go do zmiany swojego zachowania. Skazany ma przeciętną opinię, pozostaje bezrefleksyjny, prawie bezkrytyczny do popełnionych przez siebie przestępstw, które to szczegółowo jest opisane w opinii znajdującej się w aktach sprawy. Mając jednocześnie na uwadze to, że obecnie w zakładzie karnym zachowuje się regulaminowo i nie identyfikuje się z podkulturą przestępczą, należało rozważyć jak dłuższy pobyt jest potrzeby, aby doszło do skutecznej jego resocjalizacji. W ocenie Sądu kara łączna 4 lat pozbawienia wolności jest tu adekwatna i sprawiedliwa. Skazany i tak zyskuje na wymierzeniu kary łącznej w takim rozmiarze aniżeli miałby odbywać wszystkie kary po kolei - łącznie 5 lat i 8 m-cy. Orzeczenie w/w kary łącznej pozwoli skazanemu jako osoby posiadającej status młodocianego, staranie się wcześniejsze o warunkowe przedterminowe zwolnienie przez Sądem Penitencjarnym. Sąd z urzędu zaliczył skazanemu okresy juz odbytych kar i tymczasowego aresztowania.

Obrońcy z urzędu zostało zasądzone stosowne wynagrodzenie.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk i na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. z 1983 roku , Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) Sąd zwolnił skazanego z kosztów sądowych i od opłaty, uznając, iż skazany nie pracując w zakładzie karnym nie osiąga dochodów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wieczorek
Data wytworzenia informacji: