Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 560/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-03-10

Sygn. akt VII K 560/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10.marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.R. Agnieszka Zielińska

Protokolant:Joanna Siwek

w obecności Prokuratora Jarosława Anioła

po rozpoznaniu dnia 25.lutego 2016 roku

sprawy K. S. (1) syna Z. i J. zd. W.

urodz. (...) w P. T..

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.190 §1 kk i inne na karę łączną 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 36 stawek każda stawka po 30 złotych, postanowieniem z dnia (...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; – kara pozbawienia wolności została wykonana;

II.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.280 §1 kk i inne na karę łączną 1. roku i 6. miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia(...) roku do dnia (...). oraz od dnia (...) roku do dnia(...) r.– kara pozbawienia wolności została wykonana;

III.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.279 §1 kk i inne na karę łączną 2. lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 50 stawek każda stawka po 20 złotych, postanowieniem z dnia (...)roku (...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; – kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

IV.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia(...) roku w sprawie o sygn. akt (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art.163 §1 pkt kk i inne na karę 1 roku i 6.miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 100 stawek każda stawka po 10 złotych; postanowieniem z dnia (...) roku(...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; - kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

V.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia 13.listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt VIIK 285/14 za czyny wyczerpujące dyspozycję art.279§1 kk i art. 64 § 1kk na karę 1. roku i 3. miesięcy pozbawienia wolności- na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia 11. lutego 2014 roku do dnia 12.lutego 2014 r. - kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

VI.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...) roku, który uprawomocnił się w dniu (...) roku w sprawie o sygn. akt(...) za czyny wyczerpujące dyspozycję art.158 §1 kk i inne na karę łączną 2.lat i 6. miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary łącznej zaliczono okres tymczasowego aresztowania w dniach od (...) roku do (...) roku – kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk kk, art. 86 § 1 kk, art. 89 § 1b kk z wyroków opisanych w punktach III, IV, V, VI wymierza skazanemu K. S. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 576 kpk orzeka, że wyroki podlegające połączeniu nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym niniejszym wyrokiem, a w pozostałym zakresie podlegają wykonaniu odrębnemu;

3.  na podstawie art. 572 k.p.k. odmawia połączenia wyroków opisanych w punktach I, II umarzając postępowanie w tym zakresie;

4.  na podstawie art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

- okres tymczasowego aresztowania w sprawie (...)od dnia (...)roku do dnia(...)roku

- okres zatrzymania w sprawie(...)od dnia (...) roku do dnia (...)r.

- okres zatrzymania w sprawie (...)w dniu (...)roku;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. P. z d. (...) kwotę 206,64 (dwieście sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem pomocy prawnej świadczonej skazanemu z urzędu;

6.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VIIK 560/15

UZASADNIENIE

K. S. (1) został skazany następującymi wyrokami.

I.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.190 §1 kk i inne na karę łączną 1. roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 36 stawek każda stawka po 30 złotych, postanowieniem z dnia (...) roku(...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; – kara pozbawienia wolności została wykonana

II.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia(...)roku w sprawie o sygn. akt(...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.280 §1 kk i inne na karę łączną 1. roku i 6. miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia (...)roku do dnia(...)r. oraz od dnia (...)roku do dnia (...)r.– kara pozbawienia wolności została wykonana.

III.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt(...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.279 §1 kk i inne na karę łączną 2. lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 50 stawek każda stawka po 20 złotych, postanowieniem z dnia (...)roku (...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; – kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

IV.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art.163 §1 pkt kk i inne na karę 1 roku i 6.miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, oraz wymierzono na podstawie art. 71 § 1 kk grzywnę w wysokości 100 stawek każda stawka po 10 złotych; postanowieniem z dnia (...)roku (...) (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; - kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

V.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.279§1 kk i art. 64 § 1kk na karę 1. roku i 3. miesięcy pozbawienia wolności- na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od dnia (...)roku do dnia(...)r. - kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

VI.  Sądu Rejonowego w P. T.. z dnia(...)roku, który uprawomocnił się w dniu (...)roku w sprawie o sygn. akt (...)za czyny wyczerpujące dyspozycję art.158 §1 kk i inne na karę łączną 2.lat i 6. miesięcy pozbawienia wolności, na poczet kary łącznej zaliczono okres tymczasowego aresztowania w dniach od (...)roku do(...) roku – kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

(karta karna -k. 58-59;

obliczenie kary -k. 83

akta spraw (...)SR w P. T..

akta spraw(...)SR w P. T..

akta spraw (...)SR w P. T..

akta spraw (...) SR w P. T..

akta spraw (...)SR w P. T..

akta spraw(...)SR w P. T..)

K. S. (1) ma 32 lata, obecnie jest osadzony w Areszcie Śledczym (...). Jak wynika z opinii przebywa tam od dnia(...)roku. Był raz ukarany dyscyplinarnie za nawiązanie nielegalnego kontaktu z innym osadzonym.

Był nagradzany kilkukrotnie za wyróżniające przestrzeganie porządku wewnętrznego oraz za dobre zachowanie. W środowisku osadzonych funkcjonuje poprawnie, nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Zadowalająco dba o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania. Nie były stosowane wobec niego środku przymusu bezpośredniego. Nie jest zatrudniony i nie czyni starań w tym kierunku.

Utrzymuje kontakt z matką, wujem i babką.

Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania.

Został wyznaczony termin do przyjęcia do OT dla skazanych uzależnionych od alkoholu na dzień (...)roku w ZK w B..

(opinia o osadzonym -k. 83v)

Sąd Rejonowy dokonał następującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i zważył co następuje:

Na początku należy podnieść, że w sprawie zaistniała możliwość orzekania zarówno na podstawie ,,starych jak i nowych przepisów”. Brzmienie art. 85 kk zostało znowelizowane z dniem 1 lipca 2015 roku.

Zgodnie z treścią art.85 kk w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca: jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzona za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. W art. 85 uregulowano sytuacje obejmowane pojęciem realnego zbiegu przestępstw. Zbieg taki zachodzi, gdy ten sam sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, które podlegają łącznemu rozpoznaniu. Warunkiem łącznego rozpoznania jest, aby sprawca za żadne ze zbiegających się przestępstw nie był dotąd osądzony, chociażby nieprawomocnym wyrokiem (chodzi rzecz jasna o wyrok skazujący - por. wyrok SA w Lublinie z dnia 12 listopada 1996 r., II AKa 174/96, OSA 1988, nr 1, poz. 3). Zawarty w art. 85 k.k. zwrot "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstw (uchwała SN z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005, nr 2, poz. 13). Podstawą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym są kary wymierzone za poszczególne przestępstwa w odrębnych wyrokach. Okoliczności, które uwzględniono przy wymiarze tych kar, w tym ocena stopnia społecznej szkodliwości poszczególnych czynów i winy ich sprawcy, nie mają wpływu na wymiar kary łącznej w tym sensie, iż zostały już uwzględnione przy wymiarze poszczególnych kar (por. wyrok SN z dnia 28 listopada 1990 r., II KR 61/90, OSP 1991, z. 11, poz. 292 oraz wyrok SA w Krakowie z dnia 30 września 1998 r., II AKa 181/98, KZS 1998, z. 11, poz. 32). Zatem, aby móc rozstrzygać o ewentualnej wysokości kary w wyroku łącznym i uwzględniać przesłanki natury materialnej czy osobistej skazanego, rzutujące na wymiar kary, w pierwszej kolejności musiały zaistnieć przesłanki formalne dotyczące czasu popełnienia czynów i czasu wyrokowania.

Z dniem 1 lipca 2015 roku na podstawie Ustawy z dnia 20. 02. 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Z 2015 roku nr 396) art. 85§1 kk otrzymał brzmienie -jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 w/w ustawy przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W niniejszej sprawie zaszła sytuacja, że wobec K. S. po 1 lipca 2015 roku uprawomocnił się w dniu (...)roku wyrok ze sprawy o sygn. akt (...).

Co za tym idzie zaistniała możliwość stosownie do treści art. 4§ 1 kk zastosowania ,,nowych lub starych” przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej w zależności od tego, które są względniejsze.

W tym zakresie sąd musiał rozważyć, które połączenie kar jest dla skazanego korzystniejsze. W przypadku ,,starych” przepisów zastosowanie miałyby reguły realnego zbiegu przestępstw, w przypadku ,,nowych” zaś kwestie tego czy kara została już wykonana. Tylko bowiem kary nie wykonane mogły podlegać połączeniu.

Nadto sąd wziął pod uwagę i to, że przed 1.07.2015 roku podstawę kary łączej mogły stanowić tylko kary jednostkowe, po 1.07.2015 roku połączeniu ulegają poszczególne kary łączne wymierzone w wyrokach. Co za tym idzie zmienia to diametralnie wysokość ,,dolnych widełek”.

Z analizy zebranych dokumentów w szczególności w postaci odpisów wyroków, postanowień, karty karnej i załączonych akt sprawy wynika, iż ,,po staremu” połączeniu podlegałyby:

kary orzeczone w sprawach opisanych od punktu od 1 do 3 wyroku bowiem czyny były popełnione przed dniem (...)roku. Wykonaniu podlega z tychże kar tylko jedna tj. (ze sprawy(...)) oraz

kary orzeczone w sprawach opisanych od punktu od 5 do 6 wyroku bowiem czyny były popełnione przed dniem (...)roku. Wykonaniu podlegają obydwie.

W sytuacji łączenia ,,po nowemu” zaś Sąd mógł rozważać połączenie tych kar, które podlegają wykonaniu, a więc ze spraw opisanych w punktach od 3 do 6.

W tej sytuacji biorąc nawet pod uwagę to, że granicę dolnych widełek stanowić będą w tym przypadku kary łączne już wymierzone w pkt III i pkt VI to i tak będzie to dla skazanego bardziej korzystne mając na uwadze to, że dopiero w dniu (...)roku ma zakończyć odbywanie 4 kar. Suma tych kar daje łącznie - 6 lat i 9 miesięcy. Najniższa z kar podlegających wykonaniu to z kolei 2 lata i 6 miesięcy.

Generalnie przy orzekaniu kary łącznej mogły mieć zastosowanie różne systemy: system kumulacji, polegający na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa; system absorpcji (pochłaniania), według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną; system redukcji, w którym karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się (redukuje) według przyjętego kryterium (np. ustawodawczej górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia), wreszcie system asperacji (podwyższenia), w którym najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu w przyjęty przez ustawodawcę sposób.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk dolną granicę kary łącznej wyznacza najwyższa z kar wymierzonych za jedno z pozostających w zbiegu przestępstw. Górną granicę kary łącznej tworzą dwa kryteria: suma kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa oraz wskazany wyraźnie w ustawie maksymalny wymiar kar poszczególnego rodzaju.

Mając na uwadze to, że skazany był już sześciokrotnie karany i nie zmienił swojego zachowania, w dalszym ciągu dopuszczał się przestępstw o znacznej społecznej szkodliwości to brak było podstaw do zastosowania wobec niego zasady pełnej absorpcji. Byłaby to dla niego nagroda.

Mając na uwadze jednak to, że obecnie w zakładzie karnym generalnie zachowuje się regulaminowo, nie identyfikuje się z podkulturą przestępczą należało rozważyć jak długi pobyt jest potrzeby, aby doszło do skutecznej jego resocjalizacji.

W ocenie Sądu kara łączna 4 lat pozbawienia wolności jest tu adekwatna i sprawiedliwa. Skazany nie zasłużył na warunkowe jej zawieszenie mając na uwadze to, że takie kary były mu już wymierzane.

Sąd z urzędu zaliczył skazanemu okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Obrońcy z urzędu zostało zasądzone stosowne wynagrodzenie.

Sąd zwolnił skazanego z kosztów sądowych i od opłaty, uznając, iż skazany nie pracując w zakładzie karnym nie osiąga dochodów.

Wyrok zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. IV Wydział Karny z dnia 20.09.2016r. sygn.akt IV Ka 384/16

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Zielińska
Data wytworzenia informacji: