Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 313/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2021-10-15

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

313/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

7.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. U.

W dniu 02 stycznia 2020 roku, w nieustalonym miejscu ze skutkiem w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. P. w postaci pieniędzy w kwocie (...) złotych, tytułem zapłaty za konsolę S. (...) (...) wprowadzając B. P. w błąd co do zamiaru wysłania w/w konsoli w ten sposób, że na portalu facebook jako użytkownik A. P. wystawił do sprzedaży S. (...) (...) a następnie po wykonaniu przez pokrzywdzonego przelewu żądanej kwoty na wskazany przez siebie rachunek bankowy o nr (...), nie wywiązał się z zawartej umowy, ani nie zwrócił pieniędzy, działając na szkodę B. P., przy czym, czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, czym zrealizował dyspozycję art. 286 § 1 i 3 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 31 grudnia 2019 roku B. P. znalazł na portalu społecznościowym facebook ogłoszenie zamieszczone przez B. U. dotyczące sprzedaży konsoli S. (...) 1TB za kwotę 750 złotych. Sprzedający B. U. pod zamieszczonym ogłoszeniem podał, że nazywa się A. P.. B. P. zainteresowany kupnem oferowanej do sprzedaży przez oskarżonego konsoli, nawiązał w dniu 31 grudnia 2019 roku kontakt z oskarżonym przez aplikację M.. Pokrzywdzony wyraził chęć zakupu przedmiotowej konsoli, o czym poinformował B. U.. Oskarżony zaproponował, żeby B. P. przelał na wskazany przez niego rachunek bankowy połowę kwoty to jest (...) złotych, pozostałe zaś (...) złotych zostanie przez niego przelane już po dostarczeniu przesyłki. B. P. przystał na warunki podane przez B. U.. W dniu 1 stycznia 2020 roku pokrzywdzony ze swojego konta bankowego w Banku (...) S.A. przelał na podane przez oskarżonego konto bankowe o nr (...) kwotę (...) złotych. Wskazana kwota została zaksięgowana na koncie B. U. w dniu 2 stycznia 2020 roku O powyższym B. P. poinformował oskarżonego, przesyłając w załączeniu zdjęcie z potwierdzeniem przelewu. W odpowiedzi na powyższe, za pośrednictwem M., B. U. zapewnił, iż po przyjeździe do domu, wyśle konsolę do pokrzywdzonego. Pomimo przesłania pieniędzy w kwocie (...) złotych na konto oskarżonego i zapewnienia B. P. o niezwłocznym wysłaniu przesyłki z konsolą, B. U. nie wywiązał się z tego, nie odpowiadał również na próby kontaktu podejmowane przez pokrzywdzonego.

Zeznania pokrzywdzonego B. P.

Wydruki korespondencji pomiędzy B. U. i B. P.

Potwierdzenie przelewu

Pismo z Banku (...) S.A. wraz z płytą CD, zawierające historię rachunku, zestawienie logowań z adresami IP, skan dokumentacji dotyczącej prowadzenia rachunku

Raport z systemu retencji danych (...) Spółka z.o.o

k. 23, 143 odwr.

k. 6- 18

k.27- 28

k.46, 4752-54, 55, 56- 57

61-67

U B. U. wykluczono chorobę psychiczną w rozumieniu psychozy oraz niedorozwój umysłowy. Stwierdzono u w/w cechy osobowości nieprawidłowej z tendencjami do nadmiernych odczynów afektywnych i z zaburzeniami aktywności i uwagi Stwierdzone cechy osobowości nieprawidłowej oskarżonego nie wpływają na jego zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w chwili czynu. Warunki art. 31 § 1 lub 2 kk nie zostały spełnione. Oskarżony może brać udział w czynnościach procesowych, z tym, że wskazana jest pomoc obrońcy.

Opinia sądowo-psychiatryczna

Koperta k.109

B. U. był już karany za czyn z art. 286 § 1 kk.

Dane o karalności

k. 139

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

….

…….

…………….

………………

………………

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

7.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

Zeznania pokrzywdzonego B. P.

Zeznania w/w świadka stanowią pełnowartościowy materiał dowodowy i jako takie stanowią podstawę ustaleń faktycznych w sprawie. Świadek rzeczowo i konsekwentnie przedstawił sekwencje zdarzeń, których kulminacyjnym momentem było przelanie pieniędzy na konto wskazane przez oskarżonego jako częściowa zapłata za konsolę wraz z poprzedzającymi okolicznościami a dotyczącymi ustaleń co do samej transakcji oraz postawę oskarżonego po otrzymaniu na konto kwoty (...) złotych. Rzeczowe, wyważone zeznania pokrzywdzonego korespondują z wydrukami korespondencji prowadzonej przez B. U. i B. P. za pośrednictwem aplikacji M. oraz dokumentacją bankową dotyczącą min. danych właściciela rachunku bankowego na który został wykonany przelew przez pokrzywdzonego, potwierdzenia przelewu wykonanego przez pokrzywdzonego oraz historii rachunku bankowego B. U.. Odnosząc się do oceny zeznań w/w świadka, podkreślić przy tym należy, iż brak jakichkolwiek uchwytnych okoliczności wskazujących na działanie świadka z pobudek wyrażających chęć zaszkodzenia oskarżonemu. Wręcz przeciwnie podkreślenia wymaga wyważony charakter relacji pokrzywdzonego, którego uwiarygadniają z jednej strony dokumentacja bankowa, z drugiej wydruki korespondencji z oskarżonym prowadzonej za pośrednictwem aplikacji M..

Opinia sądowo-psychiatryczna

Opinia jako pełna, logiczna, wewnętrznie niesprzeczna, przeprowadzona stosownie do wymogów i aktualnej wiedzy medycznej, stanowi w ocenie sądu pełnowartościowy materiał dowodowy. Biegli w należyty sposób uargumentowali swoje stanowisko, przedstawiając logiczny tok rozumowania prowadzący do sformułowania wniosków końcowych.

Dokumentacja bankowa, dane przekazane przez operatora sieci telefonii komórkowej

Dokumenty sporządzone przez uprawnione podmioty w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Dane o karalności z K.

Dokument urzędowy sporządzony we właściwej formie i przez uprawniony podmiot.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego B. U.

Wyjaśnienia oskarżonego nieprzyznającego się do popełnienia zarzucanego mu czynu w konfrontacji z zebranym materiałem dowodowym, w szczególności w postaci rzeczowych, wiarygodnych zeznań pokrzywdzonego, dokumentacji bankowej, wydruków korespondencji prowadzonej za pośrednictwem aplikacji M. pomiędzy B. U. a B. P., nie mogą się ostać i jako takie stanowić podstawy ustaleń faktycznych w sprawie. Stanowisko oskarżonego kwestionującego zasadność stawianego mu zarzutu, przedstawiona na tą okoliczność argumentacja, została poddana weryfikacji. Forsowana przez B. U. wersja jakoby „ktoś podszył się pod niego”, w bezprawny sposób wykorzystał jego dane osobowe, doszło do kradzieży tożsamości na jego szkodę, została zweryfikowana stosownie do złożonych wniosków. I tak, wbrew zapewnieniom oskarżonego, złożonym za pośrednictwem swojego obrońcy, żadne postępowanie, ani w Prokuraturze, ani tez w miejscowej jednostce policji w tej sprawie wskutek zawiadomienia B. U. nie toczyło się, ani nie toczy. W świetle tego ustalenia uczynionego w odpowiedzi na argumentację oskarżonego, uprawnionym jest twierdzenie, iż stanowisko oskarżonego nieprzyznającego się do zarzucanego mu czynu, i przedstawiona na jego uwiarygodnienie argumentacja, stanowi wyraz przyjętej linii obrony, nie znajdującej żadnego oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym.

7.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

R. Ł.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Stosownie do brzmienia art. 286 § 1 kk, określającego odpowiedzialność za oszustwo, którym według tego przepisu jest motywowane celem korzyść majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej (por. A. Marek, Komentarz do art. 286 kodeksu karnego, Lex 2007).

Dla oceny, czy sprawca swoim zachowaniem wyczerpał znamiona art. 286 § 1 kk nie ma istotnego znaczenia dokładne (w rozumieniu cywilistycznym) ustalenie wysokości wyrządzonej szkody. Ustawowe znamię, stanowiące skutek przestępstwa oszustwa, określonego w art. 286 § 1 KK, wypełnione zostaje wtedy, gdy sprawca, działając w sposób opisany w tym przepisie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem, które jest niekorzystne z punktu widzenia interesów tej osoby lub innej osoby pokrzywdzonej. Podkreśla się, że powstanie szkody w mieniu nie jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, że doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 roku, sygn. III KK 138/09, Prok. I Pr. 2010/6/4).

Sposób działania sprawcy oszustwa względem innej osoby polegać może tym samym na : wprowadzeniu jej w błąd poprzez wywołanie u niej wyobrażenia o nieistniejącej rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia jej sprawca, wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego to jest subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości, która jest w istocie odmienna o czym sprawca wie, wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Wprowadzenie w błąd może zostać osiągnięte przez przemilczenie, zaniechanie poinformowania o faktycznym, prawnym stanie rzeczy. Przy czym podkreślenia wymaga, iż wprowadzenie w błąd musi dotyczyć istotnych okoliczności, a więc takich które mogą mieć wpływ na podjęcie przez oszukiwaną osobę decyzji rozporządzenia mieniem. Brzmienie przepisu art. 286 § 1 kk nie pozostawia wątpliwości, iż wprowadzenie w błąd odnosić się musi do osoby dokonującej niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Określone sposoby działania sprawcy muszą poprzedzać niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, stąd też istotnym znamieniem oszustwa jest związek przyczynowy między wprowadzeniem w błąd, czy wyzyskaniem błędu a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem (por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 15. 02. 2018 roku, sygn. II AKa 14/18, Legalis). Dla przestępstwa oszustwa wystarczające jest ustalenie, że pokrzywdzony nie zawarłby umowy, gdyby wiedział o okolicznościach, które były przedmiotem wprowadzenia go w błąd przez sprawcę. Dla wprowadzenia w błąd skutkującego niekorzystnym rozporządzeniem mieniem wystarczające jest celowe wywołanie błędnego wyobrażenia o okolicznościach decydujących o rozporządzeniu mieniem (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 roku, sygn. II AKa 312/17, Legalis, tak też SA w Katowicach w wyroku z dnia 29 grudnia 2017 roku, sygn. II AKa 478/17, Legalis, SN w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. V KK 240/17, Legalis). Niekorzystne rozporządzenie mieniem, to taka dyspozycja o charakterze majątkowym, która w efekcie skutkuje ogólnym pogorszeniem sytuacji majątkowej pokrzywdzonego.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w postaci spójnych i konsekwentnych zeznań B. P., dokumentacji bankowej, wydruków korespondencji prowadzonej za pośrednictwem aplikacji M. pomiędzy pokrzywdzonym a B. U., pozwoliła na przypisanie oskarżonemu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 i 3 kk. Oskarżony zamieścił na portalu społecznościowym facebook ogłoszenie o sprzedaży konsoli do gry. Spotkała się ona z zainteresowaniem B. P., który, działając w zaufaniu do oskarżonego, będąc przez niego zapewnianym o dysponowaniu przedmiotową konsolą i zamiarze jej sprzedaży, stosownie do proponowanych przez oskarżonego warunków, przystał na nie, to jest przelał kwotę (...) złotych na wskazane przez niego konto bankowe. Pokrzywdzony uczynił to przy zapewnieniu B. U., iż po zaksięgowaniu środków finansowych, oskarżony niezwłocznie wyśle konsolę. Pomimo wywiązania się przez pokrzywdzonego ze swojego zobowiązania, wysłania -stosownie do poczynionych ustaleń- kwoty (...) złotych na rachunek bankowy należący do B. U., oskarżony nie wysłał B. P. konsoli, zrywając z nim wszelki kontakt. Istotne dla oceny zachowania oskarżonego ma również jego postawa po dokonaniu przelewu kwoty (...) złotych a sprowadzająca się do braku kontaktu z pokrzywdzonym, braku jakiejkolwiek odpowiedzi na zapytania kierowane przez B. P.. Podkreślenia wymaga, iż rachunek bankowy na który B. P. przelał kwotę (...) złotych- jak wynika z dokumentacji bankowej- należał do B. U.. Do w/w rachunku z dniem 31 maja 2019 roku została uruchomiona usługa bankowości elektronicznej (...) oraz aplikacja PeoPay z metodą autoryzacji w postaci kodów SMS wysyłanych na numer (...)- należący również do B. U..

Zważywszy na rodzaj dobra, w które godziło zachowanie B. U. to jest mienie, charakter i rozmiar wyrządzonej szkody majątkowej zamykającej się w kwocie (...) złotych, zasadnym było zakwalifikowanie zachowania oskarżonego jako wypadku mniejszej wagi.

Oskarżony miał możliwość zachowania się zgodnie z prawem, a mimo to nie dał posłuchu normom prawnym. Nie zachodziły przy tym żadne okoliczności wyłączające jego winę. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachowanie B. U. jako bezprawne, karalne, karygodne i zawinione stanowi przestępstwo.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

7.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. U.

1

2

Kara grzywny w ilości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 15 złotych w realiach przedmiotowej sprawy, jest adekwatna tak do stopnia winy jak i społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu. Uwzględnia ona również okoliczność obciążającą oskarżonego w postaci uprzedniej karalności za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk. Okolicznością przemawiającą na korzyść B. U., jest stosunkowo niska wartość szkody jaką poniósł pokrzywdzony.

Ilość 100 stawek dziennych jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu, zaś wysokość jednej stawki dziennej określona na kwotę 15 złotych uwzględnia dyrektywy z art. 33 §3 kk. Dochody oskarżonego kształtują się – wg oświadczenia- na stosunkowo niskim poziomie 1200 złotych miesięcznie. W tym stanie rzeczy, sąd skalkulował wysokość jednej stawki dziennej na poziomie 15 złotych. Zauważyć należy, iż w przypadku niemożności jednorazowej wpłaty zasądzonej kary grzywny, oskarżony może ją uregulować w ratach.

W oparciu o dyspozycje art. 46 § 1 kk- wobec nienaprawiania szkody, złożenia w tej kwestii stosownego wniosku przez pokrzywdzonego, sąd zobowiązał B. U. do zapłaty na rzecz B. P. kwoty (...) złotych tytułem realizacji obowiązku naprawienia szkody.

7.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. U.

3

W przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu orzeczono zgodnie z regulacją § 4 ust. 1, 2, 3 oraz § 17 ust. 2 pkt. 3, §20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t.j. D.U. z 2019r., poz. 68).

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o brzmienie art. 624 § 1 kpk. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd może zwolnic (nie ma obowiązku) oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania , że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną majątkową i wysokość dochodów, jak również wtedy, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Zachował swą aktualność pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 5 lipca 1983 roku, (sygn. Rw 529/83, OSNKW 1-2/1984/21) mówiący, iż zwolnienie od kosztów postępowania za którąkolwiek instancję jest fakultatywne i ocenne, co obliguje sąd do wskazania występujących w sprawie okoliczności, które stanowią podstawę ustalenia, że uiszczenie kosztów postępowania byłoby zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów. Odnosząc się do sytuacji materialnej i osobistej oskarżonego zauważyć należy, iż miesięczne dochody B. U. utrzymują się na niskim poziomie 1200 złotych. W tym stanie rzeczy sąd zestawiając wysokość deklarowanych przez oskarżonego miesięcznych dochodów z wysokością kosztów sądowych w niniejszej sprawie, zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 złotych tytułem opłaty oraz kwotę 70 złotych tytułem częściowego zwrotu wydatków, w pozostałym zakresie zwalniając go z obowiązku ich uiszczenia.

7.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: