Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 267/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2021-11-22

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

VII K 267/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd (...) w P. (...)

24.06.2020 r.

(...)

2.

Sąd (...) w P. (...)

09.12.2020 r.

(...)

3.

Sąd (...) w T. (...)

10.12.2020 r.

(...)

4.

Sąd (...) w P. (...)

22.03.2021 r.

(...)

5.

Sąd (...) w P. (...)

28.04.2021 r.

(...)

0.a.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

Wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia 24 czerwca 2020, w sprawie (...) A. W. został skazany za czyny:

a) z art. 280 § 1 kk, popełniony w dniu 29 listopada 2019 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b) z art. 279 § 1 kk, popełnione w dniach 13 listopada 2019 roku i 14 listopada 2019 roku, na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania w sprawie od 29 listopada 2019 roku godz. 21:40 do 24 czerwca 2020 roku. Kara pozbawienia wolności jest aktualnie wykonywana od
31 lipca 2021 roku do 03 lipca 2023 roku.

1.  odpis wyroku w sprawie (...)

2.  odpis wyroku w sprawie (...)

3.  opinia o skazanym

4.  karta karna

1. 32-35

2. 36

3. 8-9

4. 10-11

2.

Wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia 09 grudnia 2020 roku, w sprawie (...) A. W. został skazany za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk, popełnione w dniu 14 sierpnia 2019 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

1. 
1. odpis wyroku w sprawie (...)

2.  2. obliczenie kary

3.  3.zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy

4.  4. opinia o skazanym

5.  5. karta karna

1. 12-20

2. 21

3. 22

4. 8-9

5. 10-11

3.

Wyrokiem Sądu (...) w T. (...) z dnia 10 grudnia 2020 roku, w sprawie (...), A. W. został skazany za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 kk, popełnione w dniu 16 października 2019 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 12 listopada 2019 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

c) art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 25 listopada 2019 roku na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 (dwóch) lat

1. 
odpis wyroku w sprawie (...)

2.  karta karna

1. 38-42

2. 10-11

4.

Wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia 22 marca 2021 roku, w sprawie (...) A. W. został skazany za przestępstwa z art. 278 § 1 kk popełnione w dniach: 10 sierpnia 2020 roku, 20 sierpnia 2020 roku, 25 sierpnia 2020 roku, 31 sierpnia 2020 roku, 1 września 2020 roku, na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 37a kk na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwadzieścia) godzin w stosunku miesięcznym. Kara ograniczenia wolności nie została wykonana.

1.  karta karna

2.  odpis wyroku w sprawie (...)

3.  odpis postanowienia w sprawie (...)

4.  akta sprawy (...)

1. 10-11

2. 25

3. 27

5.

Wyrokiem Sądu (...) w P. (...) z dnia 28 kwietnia 2021 roku, w sprawie (...) A. W. został skazany za przestępstwa:

a) z art. 226 § 1 kk, popełnione w dniu 17 września 2020 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 190 § 1 kk, popełnione w dniu 17 września 2020 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 278 § 1 kk, popełnione w dniu 30 września 2020 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania w sprawie od 17 września 2020 roku godz. 15:25 do 18 września 2020 roku godz. 15:10.

Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana od 03 lipca 2023 roku godz. 17:10 do 27 lutego 2024 roku godz. 17:10.

1.  odpis wyroku w sprawie (...)

2.  obliczenie kary

3.  opinia o skazanym

4.  karta karna

1. 23

2. 24

3. 8-9

4. 10-11

6.

Skazany do odbycia kary pozbawienia wolności został doprowadzony w dniu 2 lutego 2021 roku. Dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego są przeciętne. Skazany nie był nagradzany, za to został jeden raz ukarany dyscyplinarnie, nie korzystał z ulg. Skazany w stopniu właściwym przestrzega regulaminu i ustalonego porządku wewnętrznego. A. W. deklaruje przynależności do nieformalnych struktur podkultury więziennej. Wśród osadzonych obecnie funkcjonuje poprawnie. Nie dokonywał autoagresji. Wobec A. W. nie były stosowane środki przymusu bezpośredniego. Był biernym uczestnikiem zdarzenia mającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo jednostki (zakłócenie funkcjonowania jednostki organizacyjnej – zagrożenie zewnętrzne). Nie jest zatrudniony w zakładzie karnym. Nie wykazuje motywacji ani zainteresowania w zakresie podjęcia nauczania w szkołach i zakładach prowadzonych przy jednostkach penitencjarnych. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Kontakt zewnętrzny poprzez widzenia i rozmowy telefoniczne oraz korespondencję utrzymuje głównie z matką oraz dziewczyną.

opinia o skazanym

8-9

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Fakty od numeru 1 do numeru 6

odpis wyroku SR w P. (...) w sprawie (...)

odpis wyroku SR w P. (...) w sprawie (...)

opinia o skazanym

karta karna

odpis wyroku SR w P. (...) w sprawie (...)

obliczenia kary

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy

odpis wyroku SR w T. (...) w sprawie (...)

akta sprawy SR w P. (...) (...)

odpis wyroku SR w P. (...) w sprawie (...)

odpis postanowienia SR w P. (...) w sprawie (...)

odpis wyroku SR w P. (...) w sprawie (...)

Wskazany nieosobowy materiał dowodowy w postaci dokumentów zgromadzonych w sprawie nie był podczas postępowania kwestionowany, Sąd nie znalazł podstaw, aby podważyć jego wiarygodność, dlatego też był podstawą poczynionych przez Sąd ustaleń faktycznych.

0.a.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.b.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd (...) w P. (...), 24.06.2020 r., (...)

Kara 2 lat pozbawienia wolności.

Kara 1 roku pozbawienia wolności.

Kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

2.

Sąd (...) w P. (...), 09.12.2020 r., (...)

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności.

3.

Sąd (...) w T. (...), 10.12.2020r., (...)

Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat.

4.

Sąd (...) w P. (...), 22.03.2021 r., (...)

Kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

5.

Sąd (...) w P. (...), 28.04.2021 r., (...)

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Stosownie do treści art. 569 § 1 kpk wyrok łączny wydaje się, w przypadku stwierdzenia podstaw do orzeczenia kary łącznej.

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020r., poz. 1086) doszło do nowelizacji przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego tj. zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 roku. Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku przepisy Rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu przez nią nadanym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przepisy w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy.

W przedmiotowej sprawie wszystkie kary podlegające łączeniu zostały prawomocnie orzeczone po dniu wejścia w życie przytoczonej wyżej ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. Tym samym zastosowanie znajdują przepisy w brzmieniu nadanym przez tę ustawę.

Zgodnie zatem z aktualnym brzmieniem art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Zgodnie z powyższymi przesłankami formalnymi, w przedmiotowej sprawie możliwe było wymierzenie skazanemu dwóch kar łącznych na podstawie wyroków opisanych w punktach I, II i III oraz połączenie kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach IV i V.

W rozpoznawanej sprawie pierwszy chronologicznie wyrok zapadł w dniu 24 czerwca 2020 roku w sprawie (...). Czyny wskazane odpowiednio: w wyroku z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie (...) oraz w wyroku z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie (...), skazany popełnił przed dniem 24 czerwca 2020 roku, przez co orzeczone tymi wyrokami kary podlegały łączeniu. Drugi chronologicznie (kolejny pierwszy w rozumieniu art. 85 § 1 kk) wyrok zapadł w dniu 22 marca 2021 roku w sprawie (...) i odnosił się do czynów popełnionych w okresie od 10 sierpnia 2020 roku do 1 września 2020 roku. Przed tym wyrokiem zostały popełnione czyny ze sprawy (...), tj. w dniach 17 września 2020 roku i 30 września 2020 roku. Tym samym można było również połączyć kary ze spraw (...) oraz (...).

Sąd orzekając w niniejszej sprawie uwzględnił także treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 roku, w sprawie P 20/17, zgodnie z którym art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Sąd zdecydował się jednak na skorzystanie z art. 87 § 1 kk i połączenie w ramach kary łącznej kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie (...). Zdaniem Sądu pozostawienie tej kary do odrębnego wykonania nie realizowałoby celów kary łącznej. Z akt sprawy (...) wynika, że postępowanie w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności zostało zawieszone do czasu wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie. Orzeczona w tej sprawie kara ograniczenia wolności w wymiarze 6 miesięcy polegająca na świadczeniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym jest jedyną karą ograniczenia wolności, którą dotychczas orzeczono wobec skazanego. W przypadku gdyby Sąd nie połączył kar z wyroków opisanych w punktach IV i V, skazanemu pozostałyby do wykonania, oprócz kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroków opisanych w pkt I-III przedmiotowego orzeczenia, wymieniona wyżej kara ograniczenia wolności oraz kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zakładając jednak, iż kara pozbawienia wolności w pełni zrealizuje cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec skazanego Sąd uznał, że zasadnym jest zamiana kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności w myśl art. 87 § 1 kk. Tak orzeczona jednolita kara będzie stanowiła bezpośrednią reakcję na popełnione przestępstwa oraz pozwoli w pełni przeprowadzić proces resocjalizacyjny skazanego.

Za powyższym przemawiają także racjonalne przesłanki, w tym możliwość zarządzenia w przyszłości kary pozbawienia wolności zamiast kary ograniczenia wolności w trybie art. 65 kkw. Skazany po opuszczeniu zakładu karnego z całą pewnością będzie poszukiwał pracy zarobkowej aby uzyskać środki finansowe do życia na wolności. To może mu utrudniać jednoczesną realizację kary ograniczenia wolności. Taka postawa może natomiast zostać odebrana jako uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności. Zgodnie natomiast z art. 65 § 1 kkw jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Tym samym w konsekwencji gdyby doszło do zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, A. W. miałby do wykonania w ramach tej kary 3 miesiące pozbawienia wolności. Ta kara razem z osobno wykonywaną karą łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności ze sprawy (...), spowodowałaby, że skazany łącznie wykonałby karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. W niniejszej sprawie natomiast na skutek połączenia tych kar na obecnym etapie, skazany odbędzie karę łączą 10 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 4 wyroku), co jest niewątpliwie korzystniejszym dla niego rozwiązaniem.

Orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności, pozwoli zatem w pełni wykonać orzeczone kary, zachowując ich dotkliwość, a jednocześnie optymalizując proces resocjalizacji skazanego.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z art. 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

W niniejszej sprawie Sąd połączył odpowiednio kary opisane w punktach Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IIIc oraz kary opisane w punktach IV i Va, Vb, Vc przedmiotowego orzeczenia.

Odnosząc się do połączenia kar opisanych w pkt Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IIIc dla ustalenia dolnej granicy możliwej do wymierzenia kary łącznej Sąd przyjął najwyższą z kar jednostkowych, tj. opisaną w pkt Ia karę 2 lat pozbawienia wolności plus jeden miesiąc. Natomiast dla ustalenia górnej granicy możliwej do wymierzenia kary łącznej Sąd przyjął sumę jednostkowych kar pozbawienia wolności w sprawach: (...), (...) i (...), co stanowi karę 4 lat 1 miesiąca i 15 dni pozbawienia wolności. Sąd miał tu na uwadze treść art. 89 § 1 kk, zgodnie z którym w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Ponadto art. 89 § 1b kk stanowi, że sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Przepisy te Sąd uwzględnił w odniesieniu do kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności opisanej w pkt III niniejszego wyroku, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 2 lat.

W odniesieniu zaś do połączenia kar opisanych w pkt IV i Va, Vb, Vc, ustalając dolną granicę możliwej do wymierzenia kary łącznej Sąd przyjął najwyższą z kar jednostkowych, tj. karę opisaną w pkt Vc - 6 miesięcy pozbawienia wolności plus jeden miesiąc. Dla ustalenia górnej granicy możliwej do wymierzenia kary łącznej Sąd przyjął natomiast sumę kary ograniczenia wolności orzeczoną w sprawie (...) oraz kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych w sprawie (...). Tym samym Sąd uwzględnił tu treść art. 87 §1 kk, który stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Tym samym kara ograniczenia wolności orzeczona w sprawie (...) stanowiła odpowiednik kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. W odniesieniu zaś do wyroku wydanego w sprawie (...) Sąd miał także na uwadze art. 91 §2 kk. Ostatecznie Sąd ustalił górną granicę możliwej do wymierzenia kary łącznej w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

A. W. jest osobą wielokrotnie karaną. Dopuszczał się on różnych rodzajowo przestępstw, jednak w większości przypadków czynów tych dokonywał z niskich pobudek, tj. chęci osiągnięcia korzyści majątkowej.

Wymierzając skazanemu karę łączną, Sąd uwzględnił również przebieg procesu resocjalizacji skazanego. Dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego określono jako przeciętne. Skazany nie był nagradzany, za to został jeden raz ukarany dyscyplinarnie, nie korzystał z ulg. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Nie jest zatrudniony w jednostce. Nie wykazuje motywacji ani zainteresowania w zakresie podjęcia nauczania w szkołach i zakładach prowadzonych przy jednostkach penitencjarnych. W stopniu właściwym przestrzega regulaminu i ustalonego porządku wewnętrznego. Wobec A. W. nie były stosowane środki przymusu bezpośredniego. Jednocześnie Sąd dostrzega, że skazany deklaruje przynależności do nieformalnych struktur podkultury więziennej

Przy wydaniu wyroku łącznego Sąd rozważał ponadto, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek przedmiotowy lub podmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak.

A. W. dokonał czynów objętych wyrokiem łącznym w nieznacznej odległości czasowej. W zakresie wyroków opisanych w pkt I-III, skazany dopuścił się pierwszego czynu w dniu 14 sierpnia 2019 roku, a kolejne popełnił w dniach: 16 października 2019 r., 12, 13, 14 listopada 2019 r., 25 listopada 2019 r. i 29 listopada 2019 r. Natomiast w ramach wyroków opisanych w pkt IV i V pierwszego czynu skazany dokonał w dniu 10 sierpnia 2020 r., kolejnych zaś w dniach: 20, 25, 31 sierpnia 2020 roku oraz 1,17 i 30 września 2020 r. Przedmiotowymi czynami zostały pokrzywdzone różne osoby.

Za wyjątkiem sprawy (...), gdzie skazany dopuścił się również przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz przestępstwa przeciwko wolności, czyny zabronione popełnione przez skazanego są przestępstwami przeciwko mieniu, co wskazuje na istnienie związku przedmiotowego pomiędzy przypisanymi oskarżonemu czynami.

Pamiętać jednak należy, iż podobieństwo przestępstw oraz podobny sposób działania sprawcy nie zawsze przemawia na korzyść skazanego. Nie do przyjęcia jest bowiem założenie, iż należy promować sprawcę tylko dlatego, że dopuszcza się tożsamych lub podobnych przestępstw, działając w podobny sposób.

Trudno bowiem byłoby uzasadnić dlaczego np. przestępcy stale trudniącemu się włamaniami i kradzieżami wymierzać karę łączną, kierując się zasadą absorpcji (zob. wyr. SN z 30.8.1979 r., II KR 232/79, OSNKW 1980, z. 1, poz. 5).

W rozpoznawanej sprawie istnieje także bliskość strony podmiotowej dokonanych przestępstw. Wszystkie zostały popełnione umyślnie. Pamiętać jednak należy, iż ta okoliczność nie może przemawiać na korzyść skazanego. Nie do przyjęcia jest bowiem założenie, iż należy promować sprawcę tylko dlatego, że dopuszcza się przestępstw z winy umyślnej.

Zdaniem Sądu stosowanie zasady zbliżonej do absorpcji będzie uzasadnione wtedy, kiedy kilka przestępstw będzie społecznie odbieranych "jako pewna całość", tyle tylko że prawnie rozbita na osobne czyny. W takich przypadkach, z reguły, da się wyróżnić przestępstwo o charakterze podstawowym i inne przestępstwa o charakterze wobec niego podrzędnym. Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Okoliczność ta natomiast przemawia za zastosowaniem przy wymiarze kary łącznej zasady kumulacji.

Konkludując, Sąd łącząc kary, zastosował zasadę asperacji.

Sąd miał tu na uwadze wszystkie wskazane powyżej okoliczności.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd połączył kary opisane w pkt Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IIIc
i wymierzył skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W dalszej kolejności Sąd połączył kary opisane w pkt IV i Va, Vb, Vc wymierzając na tej podstawie karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności.

A. W. winien zdawać sobie sprawę, że instytucja wyroku łącznego nie jest instrumentem służącym bezwarunkowej poprawie jego sytuacji poprzez skrócenie okresu pobytu w zakładzie karnym. Kara orzekana w wyroku łącznym nie przestaje być karą, co oznacza, że stoją przed nią te same zadania w zakresie tak resocjalizacyjnym, jak i prewencyjnym. Wreszcie – wymiar kary łącznej orzekanej w wyroku łącznym nie może stwarzać wrażenia faktycznego „darowania” kary, które przynależy do zgoła innej instytucji prawa karnego. Zastosowana technika łączenia kar i tak korzystniej kształtuje sytuację procesową skazanego, bowiem choć orzeczono karę wyższą niż najwyższa kara jednostkowa w danej grupie przestępstw, to jest ona jednak niższa od ich sumy.

Jednocześnie Sąd łącząc kary, nie zastosował zasady kumulacji. Okolicznością, która również uzasadniała odejście od tej zasady był fakt, że w postawie i zachowaniu skazanego w warunkach więziennych znajdują się także nieliczne elementy pozytywne. Nie mogło ujść uwadze Sądu, także to, że w niniejszej sprawie łączeniu podlegała również kara ograniczenia wolności, a zatem kara wolnościowa, zaś wyrok łączny obejmuje swym wymiarem już tylko kary izolacyjne.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

5

6

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności kary łącznej pozbawienia wolności opisanej w punkcie 2 niniejszego wyroku Sąd zaliczył skazanemu okres:

-

tymczasowego aresztowania w sprawie Sądu (...) w P. (...) sygn. akt (...) od 29 listopada 2019 roku godz. 21:40 do 24 czerwca 2020 roku;

-

wykonywanej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu (...)
w P. sygn. akt (...) od 31 lipca 2021 roku

-

wykonanej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu (...) w P. (...) sygn. akt (...).

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności opisanej w punkcie 4 niniejszego wyroku Sąd zaliczył skazanemu okres zatrzymania w sprawie Sądu (...) w P. (...) sygn. akt (...) od 17 września 2020 roku godz. 15:25 do 18 września 2020 roku godz. 15:10.

Na podstawie art. 576 § 1 kpk Sąd uznał, że wyroki opisane w punktach I, II, III, V w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności oraz wyrok opisany w punkcie IV w części dotyczącej orzeczenia o karze ograniczenia wolności zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.

8.

Z uwagi na fakt, iż skazany w niniejszej sprawie korzystał z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, Sąd na podstawie § 4 ust. 1, 2, 3, § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2019r., poz. 18) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. G. kwotę 147,60 złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez obrońcę wyznaczonego z urzędu.

W myśl art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego. Skazany przebywa aktualnie w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał karę kilku lat pozbawienia wolności. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Dlatego też już na tym etapie postępowania należy przewidywać bezskuteczność egzekucji kosztów sądowych

8.  PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: