Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 58/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-06-06

Sygn. akt III RC 58/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kałuża

Protokolant: Ewelina Karbowiak

po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa P. I.

przeciwko małoletnim M. I. (1) i M. I. (2) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową I. K. (1)

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów- obniżenie alimentów

oddala powództwo.

Sygn. akt III RC 58/16

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. w dniu 01 lutego 2016 roku P. I. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od niego na rzecz jego małoletnich córek, ostatnio ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt III RC 282/13, z kwoty po 900 złotych do kwoty po 650 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej M. I. (1) i z kwoty po 800 złotych do kwoty po 650 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej M. I. (2), płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że od czasu ostatniego ustalenia jego obowiązku alimentacyjnego nastąpiła istotna zmiana w jego sytuacji rodzinnej, gdyż zawarł on związek małżeński i ma na utrzymaniu trzecie dziecko. Podniósł, iż nie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich pozwanych i partycypuje w dodatkowych kosztach ich utrzymania oraz sprawuje nad nimi pieczę przez około 100 dni w roku.

W odpowiedzi na pozew, przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych wniosła o oddalenie powództwa w całości.

W swoim piśmie podniosła, że okoliczność, iż powód wstąpił w związek małżeński oraz posiada z niego kolejne dziecko był uwzględniony podczas ostatniego ustalania alimentów. Wskazała, że powód ponad wynagrodzenie zasadnicze uzyskuje wiele dodatków do uposażenia żołnierza, jak również jego obecna żona uzyskuje wynagrodzenie za pracę. Podniosła, że stale rosną usprawiedliwione potrzeby dorastających małoletnich pozwanych z uwagi na wiek, w którym się znajdują.

Powód podtrzymał powództwo.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych podtrzymała stanowisko jak z odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. I. (1), urodzona (...) w J., i M. I. (2), urodzona (...) w T., pochodzą ze związku małżeńskiego I. K. (1) i P. I..

/dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia – k.4-5, odpis wyroku – k.7/

Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie sygn. akt I C 586/08 rozwiązano przez rozwód związek małżeński P. I. i I. K. (1) zawarty dnia 18 września 1999 roku.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi M. I. (2) i M. I. (1) powierzono obojgu rodzicom ustalając, iż miejscem pobytu małoletnich dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki I. K. (2).

Obowiązkiem wychowania i utrzymania małoletnich dzieci obciążono oboje rodziców w związku z tym zasądzono od P. I. alimenty na rzecz małoletniej M. I. (2) w kwocie po 600 złotych miesięcznie i na rzecz małoletniej M. I. (1) w kwocie po 700 złotych miesięcznie, płatne z góry w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat do rąk matki I. K. (1).

/dowód: odpis wyroku – k.7/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt III Nsm 233/09 zmieniono wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie sygn. akt I C 586/08 w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej w ten sposób, że ograniczono P. I. władzę rodzicielską nad małoletnimi M. I. (2) i M. I. (1) do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dzieci tj. leczenia, wyboru szkoły, kierunku kształcenia, organizacji wypoczynku.

Ustalono, że P. I. ma prawo do osobistych kontaktów z małoletnimi M. i M. rodzeństwem I. w 1 i 3 weekend każdego miesiąca od godziny 18.00 w piątek do godziny 18.00 w niedzielę z prawem zabierania ich poza miejsce stałego pobytu. W okresie wakacji od 01 lipca do 15 lipca w latach parzystych w latach nieparzystych od 01 sierpnia do 15 sierpnia poza miejscem ich stałego pobytu pod warunkiem, iż nie będzie to kolidowało z zaplanowanym, zbiorowym wypoczynkiem małoletnich z ich rówieśnikami; w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Wigilię w godzinach od 15.00 do 18.00 a w I dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach od 10.00 do 18.00 i w II dzień Świąt Wielkanocy w godzinach od 10.00 do 18.00 w miejscu zamieszkania P. I.; w okresie ferii zimowych w każdy 1 tydzień ferii poza miejscem ich stałego pobytu, pod warunkiem, iż nie będzie to kolidowało z zaplanowanym, zbiorowym wypoczynkiem małoletnich z ich rówieśnikami; w okresie od 01 maja od godziny 10.00 do 03 maja do godziny 18.00 w latach nieparzystych poza miejscem stałego pobytu; w okresie od czwartku Bożego Ciała od godziny 10.00 do niedzieli przypadającej po tym dniu do godziny 18.00 w latach nieparzystych poza miejscem ich stałego pobytu; w dniach imienin i urodzin P. I. oraz M. i M. rodzeństwa I. w godzinach od 17.oo do 19.00 poza miejscem ich stałego pobytu.

/dowód: postanowienie – k.325 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. sygn. III Nsm 233/09/

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie sygn. III RC 282/13 podwyższono alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie sygn. akt I C 586/08 od P. I. na rzecz M. I. (2) z kwoty po 600 złotych do kwoty po 800 złotych miesięcznie i na rzecz M. I. (1) z kwoty po 700 złotych do kwoty po 900 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 października 2013 roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, pozostałe warunki płatności pozostawiając bez zmian.

/dowód: kserokopia wyroku – k.8/

Podczas ostatniego ustalania alimentów małoletnia M. I. (1) miała 13 lat, uczęszczała do I klasy gimnazjum w P. Jej podręczniki kosztowały 500-600 złotych, zeszyty i pozostałe przybory – około 300 złotych, w tym torba szkolna, tenisówki. Wydatki związane z Radą Rodziców stanowiły kwotę 40 złotych, ubezpieczenia 40 złotych. Szkolne wycieczki do kina, które odbywały się co dwa miesiące stanowiły wydatek po 20 złotych jednorazowo, a do kina, które również odbywały się jeden raz na dwa miesiące – wydatek 60-70 złotych. Dwa razy w roku szkolnym małoletnia wyjeżdżała na jednodniowe wycieczki, których opłata wynosiła 100 – 120 złotych. Miała zaplanowany wyjazd na tzw. „Zieloną Szkołę” co stanowiło wydatek około 500 – 600 złotych. Nie spożywała ona w szkole obiadów.

Małoletnia uczęszczała do szkoły językowej – Centrum (...) w P. Uczyła się języka angielskiego. Podręczniki z tym związane stanowiły koszt 45 złotych. Koszt lekcji wynosił 80 – 90 złotych miesięcznie. Nie korzystała z innych dodatkowych zajęć dydaktycznych.

Małoletnia znajdowała się pod stałą opieką lekarza ortodonty. Wizyty odbywały się raz w miesiącu i stanowiły koszt 80 – 90 złotych. Nosiła ona aparat ortodontyczny zarówno na szczęce dolnej jak i górnej, którego cena stanowiła 1600 złotych.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim sygn. III RC 282/13: zeznania I. K. (1) –k.288v-289v, rachunki – k.25,48,180,188,214,217,161,219 faktury –k.40-43,190,198,199,karta ortodontyczna –k.236-238/

Małoletnia M. I. (2) miała wówczas 10 lat. Zdiagnozowano wobec niej „zespół mikrouszkodzeń czynności mózgu, stan okołoporodowy w niedotlenieniu”. Z tego tytułu orzeczono wobec niej potrzebę indywidualnego nauczania.

Uczęszczała do V klasy szkoły podstawowej. Jej podręczniki stanowiły koszt około 400 złotych, pozostałe przybory łącznie z plecakiem – około 200 złotych. Opłaty związane z Radą Rodziców stanowiły wydatek 50 złotych, ubezpieczenia 40 złotych, a składki klasowe – 100 złotych w ciągu całego roku. Uczestniczyła ona w jednodniowych szkolnych wycieczkach (na dłuższe nie wyjeżdżała z uwagi na problemy adaptacyjne), które organizowane były raz/dwa razy w roku, a ich koszt stanowił około 80 złotych.

Była ona podopieczną Prywatnej Świetlicy (...) w P. Przebywała tam od godziny 7.30 do godziny 16.30. W trakcie pobytu zaprowadzano ja na zajęci szkolne. Czesne za pobyt w w/w placówce stanowiło koszt 330 złotych miesięcznie. Opłata za obiady stanowiła koszt 182 złotych miesięcznie oraz za podwieczorki 20 złotych miesięcznie. W świetlicy pobierała lekcje języka angielskiego, co stanowiło wydatek 80 złotych miesięcznie. Organizowane były również zajęci taneczne, wycieczki, które stanowiły dodatkowy koszt.

Znajdowała się ona pod stałą opieka lekarza psychiatry i neurologa oraz psychologa. Część wizyt była nieodpłatna. Koszt leczenia na które składały się leki, preparaty lecznice, suplementy diety stanowiły koszt 170 złotych miesięcznie.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim sygn. III RC 282/13: zeznania I. K. (1) – k.288v-289v, zaświadczenie lekarskie – k.10,202,203,246, orzeczenie – k.13,204, opinie -k.12 i 14, rachunki –k.16-23,481810183,189,205,208,209,210,215,256-259, faktury –k.32,33,197,199,200,212, oferta –k.15, dowód wpłaty – k.206,212, wynik badania –k.11, recepta –k.28, zalecenie k.-30, historia chroboy-k.231-234,243-245,wynik badania –k.235/

Małoletnie były w fazie wzrostu. Systematycznie miały dokupowaną odzież, bieliznę, obuwie. Miały kupowane odpowiednie środki kosmetyczne i higieniczne.

Każdego roku miały organizowany wypoczynek podczas wakacji i ferii zimowych.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim sygn. III RC 282/13: zeznania I. K. (1) – k.288v-289v, bilety – k.186/

Wówczas I. K. (1) zatrudniona była w firmie (...) Sp. z o.o.” w P. na stanowisku księgowej. Jej wynagrodzenie wynosiło netto 3062,53 złotych miesięcznie.

Mieszkała wspólnie z małoletnimi i mężem, z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe. Mąż przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych był pilotem wojskowym. Nie miał dzieci. I. K. (1) wspólnie z nim uiszczała stałe opłaty z tytułu: czynszu w kwocie 600 złotych miesięcznie, gazu w kwocie 60 złotych co trzy miesiące, energii elektrycznej w kwocie 200 złotych co dwa miesiące, Internetu i RTV w kwocie około 80 złotych miesięcznie, telefonów komórkowych w kwocie 150 złotych miesięcznie. Spłacała ona dwa kredyty hipoteczne: rata jednego z nich wynosiła 1600 złotych miesięcznie (za lokal, w którym mieszkała), drugiego zaś 500 złotych miesięcznie (za lokal, który wynajmuje, w związku z czym środki na jego spłatę uzyskiwała z czynszu najmu).

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim sygn. III RC 282/13: zeznania I. K. (1) – k.288v-289v, zaświadczenie –k.201,269/

Powód miał 43 lata. Był żołnierzem zawodowym. Jego miesięczne wynagrodzenie neto wynosiło 5225,90 złotych. Otrzymywał nadto tzw. 13-nasta pensję raz w roku i równoważnik mundurowy raz w roku.

Od połowy września 2012 roku do połowy maja 2013 roku był na misji w Afganistanie. Z tego tytułu otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 11750 złotych miesięcznie. Uzyskane pieniądze przeznaczył na zakup domu jednorodzinnego w miejscowości W.. Zaciągnął na ten cel również kredyt, który spłacał w kwocie 1660 złotych miesięcznie.

Mieszkał wspólnie z konkubiną, która pracowała w tej samej jednostce wojskowej co powód. Otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 2300 złotych miesięcznie. Była ona w ciąży.

Powód uiszczał następujące stałe opłaty z tytułu: energii elektrycznej w kwocie 1000 złotych miesięcznie, abonamentu telefonicznego w kwocie około 100 złotych miesięcznie, wywozu nieczystości w kwocie 16 złotych miesięcznie. Na zakup paliwa do samochodu przeznaczał kwotę około 600 złotych miesięcznie, a związana ona była z dojazdami do pracy, dojazdami co małoletnich pozwanych, wyjazdami do dziadków macierzystych i ojczystych. Był właścicielem pojazdu marki O. (...), rok produkcji 2005.

Powód miał stały kontakt z małoletnimi pozwanymi. Spotykał się z nimi w co drugi weekend od piątku do niedzieli. Przebywały one u niego w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, podczas części wakacji i ferii zimowych. W tym czasie pozostawały na jego wyłącznym utrzymaniu. Powód zapewniał małoletnim rozrywki, zawoził je do swoich rodziców i rodziców I. K. (1). Oprócz prezentów okolicznościowych kupował im systematycznie odzież, bieliznę, obuwie, książki.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim sygn. III RC 282/13:zeznania P. I. –k.289 v -290v, zaświadczenia – k.64-65,220,271-272, rachunek k.-276, zestawienie k.253/

I. K. (1) obecnie jest zatrudniona w firmie (...) sp. z o.o.” na stanowisku księgowa na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu. Uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 3 110,71 złotych netto miesięcznie. Nie podejmuje ona innych, dodatkowych prac z uwagi na potrzebę opieki nad małoletnią M., która wymaga jej pomocy w nauce. Poświęca czas również na gotowanie domowych obiadów, gdyż małoletnie nie chcą jeść ich w szkole.

W roku 2015 uzyskała dochód w kwocie 50087,47 złotych.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199v, zaświadczenie o zarobkach – k.71, PIT-11 – k.161-161v/

Mieszka ona wspólnie z małoletnimi M. i M. I. (1) oraz mężem, w mieszkaniu stanowiącym jego własność. Jest ono obciążone kredytem hipotecznym, który I. K. (1) również spłaca. Wysokość raty miesięcznej to 1400 złotych. Jest ona właścicielką mieszkania o powierzchni 60 m 2, które wynajmuje za kwotę 950 złotych miesięcznie, z czego kwota 570 złotych stanowi opłaty za mieszkanie, a pozostała kwota 400 złotych przeznaczana jest na spłatę kredytu hipotecznego na tenże lokal. Jest ona właścicielką samochodu marki H. (...), rok produkcji 2002 oraz działki rolniczej położonej w Z. o powierzchni 26 arów, o wartości 65 000 złotych. Nie posiada oszczędności.

Koszty utrzymania lokalu przez nich zajmowanego wynoszą 700 złotych miesięcznie – tj. na czynsz, wywóz śmieci, opłatę za windę i garaż, energię elektryczną i gaz w kwocie 100 złotych miesięcznie, opłata za telewizję i Internet w kwocie 126,07 złotych.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199v, pismo spółdzielni mieszkaniowej – k.130, rachunek – k.129/

Mąż przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych pracuje jako żołnierz zawodowy. Uzyskuje wynagrodzenie w granicach 5000 – 6000 złotych netto miesięcznie.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199/

Małoletnia M. I. (1) uczęszcza do III klasy gimnazjum. Jest dzieckiem zdrowym. Zakup przyborów szkolnych i podręczników stanowił koszt 600 złotych. Koszt ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego to wydatek 80 złotych. Szkolne składki stanowią wydatek 30 złotych miesięcznie. Uczęszcza ona na zajęcia z języka angielskiego do szkoły G. Centrum (...) w P., co stanowi koszt 120 złotych miesięcznie. Małoletnia uczęszcza na zajęcia fitness, a koszt karnetu to 60 złotych miesięcznie. W przyszłym roku szkolnym planuje ona rozpoczęcie edukacji w liceum językowym z internatem w K., którego koszt miesięczny to 600 złotych. W roku szkolnym 2015/2016 będzie miała bal gimnazjalny, którego koszt to 250 złotych. Koszt sukienki to był wydatek 120 złotych, butów 210 złotych, do czego należy doliczyć również opłatę za fryzjera. Łączna kwota to 650 – 700 złotych.

I. K. (1) przeznacza miesięcznie na jej odzież kwotę 300 złotych. Małoletnia otrzymuje tzw. „kieszonkowe” w kwocie 50 złotych oraz środki na wyjścia np. do kina w kwocie po 50 złotych.

Małoletnia M. miała zdjęty aparat ortodontyczny co stanowiło koszt 300 złotych, a w związku z czym konieczny był zakup aparatu retencyjnego za kwotę 200 złotych.

Małoletnia M. leczona jest dermatologicznie.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199, potwierdzenia przelewów – k91,98-99, 100 - 102/

Wakacje 2015 roku małoletnia M. spędziła na wakacjach w Ł., które organizowane były przez biuro podróży. Ich koszt stanowił 1426 złotych.

Małoletnia M. wraz z przedstawicielką ustawową również spędziły je w Ł.. Ich koszt zakwaterowania stanowił kwotę 998 złotych.

/dowód: potwierdzenia przelewów – k.79-84/

I. K. (1) dokonała zlecenia doładowania telefonu komórkowego na kwotę 30 złotych w miesiącu marcu i kwietniu.

/dowód: potwierdzenia przelewu – k.96,97/

Małoletnia M. I. (2) jest uczennica klasy VI szkoły podstawowej. Opłata za komitet rodzicielski i radę rodziców wyniosła 80 złotych. Uczęszcza ona na korepetycje, których koszt w zależności od potrzeby oscyluje w kwocie od 50 do 100 złotych miesięcznie.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199/

Stan zdrowia małoletniej M. I. (2) znacznie utrudnia jej uczęszczanie do szkoły. Cierpi na zaburzone funkcjonowanie czynności mózgu spowodowane niedotlenienie mózgu w okresie wewnątrzmaciczny. Posiada zaburzenia lękowe z objawami somatyzacji, cechy organicznego uszkodzenia OUN. Występują u niej znaczne problemy adaptacyjne, nasilone lęki, głównie w sytuacji zadaniowej, wycofanie, niska samoocena, wzmożona męczliwość, wolne tempo pracy. Neurologicznie stwierdzono zespół niezgrabności ruchowej. Z tego względu w roku szkolnym 2015/2016 objęta została indywidualnym nauczaniem w odrębnym pomieszczeniu w szkole. Znajduje się pod stałą opieką lekarzy psychiatry, neurologa, psychologa. Jedna wizyta stanowi koszt 80 – 100 złotych miesięcznie. Średni miesięczny ich koszt to 100 złotych. Małoletnia zażywa stale lekarstwa na poprawę pracy mózgu, których koszt to 140 złotych co dwa miesiące. Zażywa ona również suplementy, które poprawiają jej koncentrację i stanowią koszt 100 złotych. Uczęszcza na terapię „biofeedback”, która poprawia jej pracę mózgu. Koszt terapii to 100 złotych miesięcznie.

Małoletnia nosi aparat ortodontyczny, którego koszt stanowił 1500 złotych. Wizyty u lekarza ortodonty to koszt 60 złotych jednorazowo.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne I. K. (1) z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:13:38 – 00:24:37 – k.139v-140, zeznania I. K. (1) z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:16:15 – 00:32:02 – k.199 – 199, zaświadczenia lekarskie – k.131-132 i 134-135, wynik badania elektroencefalograficznego – k.133, opinia – k.136, orzeczenie Nr 495- (...) – k.137-138/

P. I. zawarł związek małżeński z I. I. w dniu 06 czerwca 2015 roku w T.. Ze związku tego pochodzi ich córka K. I., urodzona (...) w Ł..

/dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa – k.4, odpis skrócony aktu urodzenia –k.6/

Powód jest zatrudniony w 31 (...) Oddziale (...) na stanowisku żołnierza zawodowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W miesiącach od stycznia do kwietnia 2016 roku uzyskiwał wynagrodzenie miesięczne 5464,46 złotych netto. Przy czym ponadto w miesiącu lutym uzyskał dochód 41 złotych netto za służby dyżurne, w miesiącu marcu uzyskał dodatkowe uposażenie roczne za 2015 rok w kwocie 5374,63 złote netto, 41 złotych netto za służby dyżurne oraz kwotę 2574 złote netto w ramach równoważnika mundurowego, a miesiącu kwietniu otrzymał 615 złotych netto tytułem nagrody uznaniowej oraz 41 złotych netto za służby dyżurne. Od momentu ostatniego ustalania alimentów nie był wysłany na misje.

W roku 2015 powód uzyskał dochód w wysokości 94876,57 złotych.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne P. I. z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:36 – 00:13:38 i 00:24:37 – 00:25:03 – k.139-139v, zeznania P. I. z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:05:07 – 00:16:15 – k.198v-199, zaświadczenia – k.9 i 67, podstawa do naliczenia pochodnych – k.68, zaświadczenie Nr (...) – k.179, PIT-11 – k.195—195v/

Powód mieszka wspólnie z żoną i ich 1,5 roczną córką – K. I., która uczęszcza do żłobka, co stanowi koszt około 260 – 300 złotych miesięcznie. Małoletnia z uwagi na częste choroby pozostaje w domu z opiekunką, której koszt to 250 złotych tygodniowo.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne P. I. z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:36 – 00:13:38 i 00:24:37 – 00:25:03 – k.139-139v, zeznania P. I. z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:05:07 – 00:16:15 – k.198v-199/

Jego żona I. I. zatrudniona jest w 31 (...) Oddziale (...) na stanowisku żołnierza zawodowego. Uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 2171,57 złotych netto miesięcznie. Uzyskuje ona dodatek mieszkaniowy w kwocie 630 złotych.

W roku 2015 uzyskała dochód w kwocie 34405,02 złotych.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne P. I. z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:36 – 00:13:38 i 00:24:37 – 00:25:03 – k.139-139v, zeznania P. I. z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:05:07 – 00:16:15 – k.198v-199, zaświadczenie – k.150, potwierdzenia wpłat – k.57, 182v, PIT-11 –k.196--197/

Mieszkają oni w domu jednorodzinnym o powierzchni 120 m 2. Dom wybudowany został w 2013 roku i stanowi współwłasność powoda i jego obecnej żony. Poza nim posiada on garaż o wartości 5000 złotych oraz samochód marki O. (...) rok produkcji 2005. Wydal ostatnio na jego naprawę 450 złotych oraz na remont silnika 4000 złotych. Jego żona nie posiada samochodu.

Koszty związane z utrzymaniem domu kształtują się następująco: w związku z energią elektryczną w kwocie 230-250 złotych miesięcznie (dom jest ogrzewany elektrycznie), wywóz śmieci stanowi wydatek 30 złotych miesięcznie, podatek od nieruchomości to 100 – 200 złotych rocznie.

Koszt wyżywienia powoda to kwota 800 złotych miesięcznie, a odzieży 1500 złotych rocznie.

P. I. utrzymuje kontakt z córkami. Przyjeżdżają one do niego co dwa tygodnie na weekend – od piątku do niedzieli. Podczas ostatnich dwóch wizyt małoletnia M. nie była u powoda, gdyż nie wyraziła na to ochoty. Małoletnia M. spędziła weekend u P. I. sama.

Powód zawozi małoletnie na spotkania z dziadkami ojczystymi i macierzystymi.

W ubiegłym roku 2015 małoletnia M. spędziła 10 dni wakacji u dziadków, a 37 dni u powoda.

W przeciągu ostatnich 2 lat nie był on na wywiadówkach klasowych u małoletnich.

dowód: wyjaśnienia informacyjne P. I. z rozprawy z dnia 11 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:36 – 00:13:38 i 00:24:37 – 00:25:03 – k.139-139v, zeznania P. I. z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:05:07 – 00:16:15 – k.198v-199, faktury – k.190-193/

Powód nie zgadza się z diagnozami postawionymi wobec małoletniej M.. Uważa, że jest to działanie I. K. (1) na szkodę małoletniej.

Nie partycypuje on w kosztach utrzymania małoletnich ponad płacone alimenty, gdyż uważa, że ich kwota jest wystarczając A. pokrycie ich wszystkich potrzeb.

/dowód: zeznania P. I. z rozprawy z dnia 23 maja 2016 roku – czas nagrania 00:05:07 – 00:16:15 – k.198v-199, faktury – k.190-193/

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie zebranych w sprawie dokumentów, a także na podstawie zeznań powoda i przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych, które pozostawały spójne i logiczne.

Sąd nie uwzględnił paragonów przedstawionych przez strony, gdyż stanowią one jedynie dowód zakupu towaru, nie wskazując osoby jego nabywcy – wobec czego Sąd nie można ustalić, czy towary w nich opisane były zakupione przez P. I. bądź I. K. (1).

Nie uwzględniono również faktur przedstawionych przez powoda, które zostały wystawione na przedstawicielkę ustawową małoletnich pozwanych I. K. (1), za zakup produktów niezbędnych do pielęgnacji noworodka. Zostały one nabyte na krótki czas przed narodzinami kolejnej córki P. I. w związku z czym istnieją wątpliwości dla kogo w rzeczywistości zostały zakupione i wykorzystane.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawę prawną roszczeń stanowi art. 138 kro, w myśl którego każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia o alimentach w razie zmiany stosunków.

Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji wskutek czego zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania.

W niniejszej sprawie, jak wynika z zebranego materiału dowodowego, od momentu ostatniego ustalania alimentów od P. I. na rzecz jego małoletnich córek M. i M. rodzeństwa I. nie nastąpiła taka istotna zmiana stosunków, która zasługiwałaby na uwzględnienie w wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Inicjując niniejsze postępowanie, P. I. podnosił, iż należy obniżyć alimenty przez niego płacone na rzecz małoletnich, z uwagi na okoliczność, iż wstąpił on w związek małżeński oraz, że narodziło się jego kolejne dziecko. Wskazać należy, że podczas ostatniego ustalania alimentów Sąd uwzględnił, iż powód mieszka w konkubinacie i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerką, a więc w tym zakresie obecnie niewiele się zmieniło. Istotnie w niniejszym rozstrzygnięciu Sądu, należało wziąć pod uwagę fakt, że na utrzymaniu powoda znajduje się obecnie kolejne dziecko – 1,5 roczna K., na której utrzymanie jest on zobowiązany łożyć wspólnie z obecną żoną. Zauważyć jednak należy, że od chwili wydania wyroku ustalającego alimenty na rzecz małoletnich pozwanych, upłynął okres 2 lat, w przeciągu których rosną ich usprawiedliwione potrzeby. Małoletnia M. obecnie jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. Z jego ukończeniem wiążą się dodatkowe wydatki związane z balem gimnazjalnym. Wymaga ona ponadto leczenia dermatologicznego – co nie zostało uwzględnione w poprzednim wyroku alimentacyjnym. Natomiast małoletnia M. jest uczennicą ostatniej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2015/2016 wymagała nauczania indywidualnego. Istotnie, w porównaniu do sytuacji z marca 2014 roku jej przedstawicielka ustawowa nie ponosi kosztów związanych z jej pobytem na świetlicy, jednak wzrosły wydatki związane z leczeniem małoletnie, która wymaga stałej opieki ortodonty, psychologa, psychiatry i neurologa, a także przyjmować leki i suplementy usprawniające prace mózgu.

Ustalone świadczenie alimentacyjne w kwocie po 900 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej M. i po 800 złotych miesięcznie na rzecz małoletniej M., pozostaje nadal w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych powoda, którego wynagrodzenie wzrosło o kwotę około 400 złotych miesięcznie w porównaniu z okresem kiedy po raz ostatni ustalane były alimenty.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Sąd oddalił w całości powództwo P. I., jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kałuża
Data wytworzenia informacji: