Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 978/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-04-29

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK978/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. J.

Występek z art. 180a kk polegający na tym, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 15.55 w B. na ul. (...), województwa (...), kierowała po drodze publicznej pojazdem marki A. o nr rej. (...) nie stosując się do decyzji nr (...) z dnia 22.04.2020 roku wydanej przez Starostę (...) o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Starosta (...) wydał decyzję o cofnięciu oskarżonej M. J. uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, wydanego w dniu 31 marca 2015 roku. Przyczyną wydania tejże decyzji było stwierdzenie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

decyzja

5

We wrześniu 2020 roku oskarżona wykonała w Ł. badania lekarskie niezbędne do odzyskania prawa jazdy. Badania te przebiegły dla niej pomyślnie i nie stwierdzono przeciwskazań ku temu, aby prowadziła ona pojazdy mechaniczne.

wyjaśnienia oskarżonej

14 - 15, 44

W dniu 29 września 2020 roku M. J. przyjechała samochodem marki A. nr rej. (...) do B.. Była przeświadczona, że skoro straciła prawo jazdy z powodu braku badań lekarskich, to po ich przeprowadzeniu może już jeździć samochodem.

Około godziny 15.45 uczestniczyła w kolizji drogowej na ul. (...). Po przyjeździe patrolu Policji okazało się, iż nie posiada ona dokumentu prawa jazdy.

wyjaśnienia oskarżonej

14 - 15, 44

notatka urzędowa

1

W chwili zdarzenia oskarżona nie była pod działaniem alkoholu.

protokół badania stanu trzeźwości

2

W dniu 30 września 2020 r. M. J. złożyła w Starostwie Powiatowym w R. wniosek o zwrot prawa jazdy, załączając stosowne zaświadczenie lekarskie. W dniu 07 października 2020 r. zwrócono jej dokument prawa jazdy.

informacja dotycząca uprawnień

7, 7 v.

Oskarżona nie była dotychczas karana.

dane o karalności

9

M. J. jest rozwódką. Pracuje jako sprzedawca w sklepie sieci Lewiatan. Samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci. Były mąż uchyla się od płacenia alimentów w pełnej wysokości.

wyjaśnienia oskarżonej

14 - 15, 44

kserokopia wyroku rozwodowego

34

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej

M. J. nie kwestionowała swojego sprawstwa. Wskazywała jedynie na mylne przekonanie, iż przeprowadzenie badań lekarskich, których brak był podstawą decyzji o pozbawieniu jej prawa jazdy, powoduje, iż może już ona kierować samochodem. Wyjaśnienia są spójne i konsekwentne oraz korespondują z dowodami w postaci dokumentów zgromadzonych w sprawie, także w części dotyczącej jej aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

decyzja

dokument niekwestionowany przez strony

informacja dotycząca uprawnień

dokument niekwestionowany przez strony

notatka urzędowa

treść notatki niekwestionowana

protokół badania stanu trzeźwości

niekwestionowany, nie budzący wątpliwości

dane o karalności

dokument niekwestionowany przez strony

kserokopia wyroku rozwodowego

niekwestionowany przez strony

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W dniu 29 września 2020 r. wobec oskarżonej moc obowiązującą miała decyzja Starosty (...) w sprawie sygn. akt (...), zgodnie z którą organ ten cofnął M. J. uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych od daty wydania decyzji, to jest od dnia 22 kwietnia 2020 roku. Prowadząc samochód osobowy marki A. w dniu zdarzenia oskarżona nie stosowała się do dyspozycji wskazanej powyżej decyzji, a co za tym idzie dopuściła się występku określonego w art. 180a kk.

Nie zwalnia od odpowiedzialności oskarżonej fakt, iż nie miała ona świadomości, że działa niezgodnie z prawem, bowiem po przeprowadzeniu brakujących badań lekarskich okazało się, iż brak jest przeciwwskazań medycznych do tego, aby kierowała pojazdami. Utrata bowiem mocy obowiązującej decyzji mogła nastąpić jedynie w przypadku wydania decyzji administracyjnej w tej samej sprawie o innej treści, bądź też z upływem terminu, na jaki decyzja została wydana, bądź też - co miało miejsce w przedmiotowej sprawie w dniu 07.10.2020 r. - po zwrocie oskarżonej prawa jazdy przez właściwy organ po okazaniu przez nią stosownych badań lekarskich.

Oceniając zachowanie oskarżonej z punktu widzenia prawa karnego Sąd doszedł do przekonania, iż zachodzą podstawy do zastosowania wobec M. J. dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego. Fakt, iż zachowanie M. J. nie spowodowało faktycznie żadnego niebezpieczeństwa dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozytywne "zaliczenie" przez oskarżoną badań lekarskich będących podstawą do wydania decyzji pozbawiającej jej prawa jazdy oraz fakt, iż w kilka dni po zdarzeniu uzyskała ona fizycznie dokument prawa jazdy, pozwala na przyjęcie, iż stopień społecznej szkodliwości jej czynu uznany być może za nieznaczny.

Okoliczność ta w połączeniu z dotychczasową niekaralnością M. J. i jej dotychczasowym trybem życia oraz sytuacją rodzinną i materialną uzasadnia stosowanie względem niej instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Ponieważ czyn zarzucony oskarżonej zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2, to mając na względzie wskazane powyżej okoliczności Sąd na podstawie art. 66 § 1 i 2 KK postępowanie karne warunkowo umorzył na okres próby jednego roku.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. J.

2

2

Sąd skorzystał z możliwości, jaką daje mu art. 67 § 3 KK i orzekł od oskarżonej M. J. świadczenie pieniężne w kwocie 200 złotych na cel społeczny, to jest na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

M. J.

1

1

Na podstawie art. 67 § 1 KK określono okres próby wynoszący jeden rok. Biorąc pod uwagę warunki i właściwości osobiste oskarżonej okres ten będzie wystarczający dla osiągnięcia wobec niej właściwych efektów resocjalizacyjnych.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie znalazł podstaw do przyjęcia - co podnosił obrońca oskarżonej - iż działała ona pod wpływem błędu. Oskarżona miała świadomość, iż została wydana wobec niej decyzja pozbawiająca jej prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego decyzja traci moc w przypadku:

- wydania decyzji o odmiennej treści (bądź w postępowaniu odwoławczym, bądź przez ten sam organ na innych podstawach),

- upływu terminu na jaki została wydana (co nie miało miejsca w przedmiotowej sprawie),

- jej dorozumianego uchylenia na skutek zrealizowania określonej czynności faktycznej (co miało miejsce w przedmiotowej sprawie, bo po przedłożeniu badań lekarskich prawo jazdy zostało oskarżonej zwrócone). Powoływanie się na brak świadomości uregulowań prawnych w tym zakresie zgodnie ze starorzymską zasadą ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) nie może być podstawą skutecznej obrony w postępowaniu karnym.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Na podstawie art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania, włącznie z wydatkami poniesionymi w toku postępowania przygotowawczego w łącznej kwocie 170 złotych, w tym opłatę w kwocie 100 wymierzoną na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /tekst jednolity Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm./.

1.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: