Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 350/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2022-01-17

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK350/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

C. K.

w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. w B., woj. (...), bez uprawnienia uzyskał dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, poprzez otwarcie zamkniętych pism w postaci korespondencji listownej nadanej przez różne podmioty, a adresowanych do swojej żony S. K. obecnie M. w postaci:

- zawiadomienia z (...) z dnia 04.12.2019r.,

- zawiadomienia (...) z dnia 13.02.2020r.,

-zawiadomienia z (...) z dnia 15.02.2020r.

- wezwania do zapłaty (...) z dnia 06.03.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 26.05.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 09.06.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty A. C. z dnia 26.06.2020r.,

-wezwania do zapłaty z dnia 15.07.2020r., czym wypełnił dyspocyzję art 267 § k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

C. K. i S. K. (obecnie M.) byli małżeństwem od 26 marca 2016r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 lipca 2020 w sprawie I C 534/19 rozwiązano małżeństwo stron przez rozwód z winy S. K. (obecnie M.), z uwagi na zaciąganie przez nią pożyczek, o których nie wiedział oskarżony. Na rozprawie rozwodowej pokrzywdzona twierdziła, że oskarżony wiedział o zaciągniętych pożyczkach gdyż w domu był ogólnodostępny segregator gdzie znajdowały się umowy pożyczki oraz wezwania do zapłaty.

Wyrok rozwodowy I C 534/19

K. 14

akta sprawy rozwodowej IC 534/19

S. K. (obecnie M.) nie zamieszkiwała na stale pod wspólnym adresem (...) B. od stycznia 2020r. Mimo to S. K. jako adres korespondencyjny podawała adres ul (...). Nawet podczas postępowania o wymeldowanie S. K. w lutym 2020 żądała by korespondencje kierować na adres ul. (...). Podczas postępowania o wymeldowanie S. K. zrobiono dokumentacje fotograficzną skrzynki pocztowej gdzie zalegała część korespondencji do pokrzywdzonej. Strony miały udzielone sobie nawzajem pełnomocnictwo pocztowe do odbierana korespondencji, które nie zostało odwołane. S. K. co jakiś czas odbierała korespondencje ze skrzynki pocztowej przy ul. (...).

zeznania S. K.

K. 193-194,

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

k.4

Notatka urzędnika Urzędu Miasta w B.

K. 62

dokumentacja fotograficzna

k. 53-56

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

k. 192-193

protokół oględzin akt o wymeldowanie

k. 27-65

pełnomocnictwo pocztowe

k. 181

dokumentacja fotograficzna z monitoringu

k. 183-184

W dniu 04 sierpnia 2020r. C. K. złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Bełchatowie o zabezpieczenie majątku na czas trwania sprawy o podział majątku wspólnego. Do tego wniosku załączył korespondencje kierowana do S. K. w postaci zawiadomienia z (...) z dnia 04.12.2019r.,

- zawiadomienia (...) z dnia 13.02.2020r.,

-zawiadomienia z (...) z dnia 15.02.2020r.

- wezwania do zapłaty (...) z dnia 06.03.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 26.05.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 09.06.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty A. C. z dnia 26.06.2020r.,

-wezwania do zapłaty z dnia 15.07.2020r

Protokół oględzin akt I Co 179/20

k. 9-26

akta sprawy I Co 179/20

C. K. nie był karany.

karta karna

k.67

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

C. K.

w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. w B., woj. (...), bez uprawnienia uzyskał dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, poprzez otwarcie zamkniętych pism w postaci korespondencji listownej nadanej przez różne podmioty, a adresowanych do swojej żony S. K. obecnie M. w postaci:

- zawiadomienia z (...) z dnia 04.12.2019r.,

- zawiadomienia (...) z dnia 13.02.2020r.,

-zawiadomienia z (...)z dnia 15.02.2020r.

- wezwania do zapłaty (...) z dnia 06.03.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 26.05.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty z kancelarii prawnej z dnia 09.06.2020r.,

- przedsądowego wezwania do zapłaty A. C. z dnia 26.06.2020r.,

-wezwania do zapłaty z dnia 15.07.2020r., czym wypełnił dyspocyzję art 267 § k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Sąd uznał za nieudowodniony fakt, że oskarżony pisma kierowane do S. K., a załączone do akt sprawy I Co 179/20 wziął z ogólnodostępnego segregatora znajdującego się w domu przy ul. (...).

wyjaśnienia oskarżonego

k. 192-193

Sąd uznał za nieudowodniony fakt, że oskarżony pisma kierowane do S. K., a załączone do akt sprawy I Co 179/20 dostał w jednym otwartym liście od S. K..

wyjaśnienia oskarżonego

k. 192-193

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

akta sprawy rozwodowej IC 534/19

bezsporne

Wyrok rozwodowy I C 534/19

bezsporny

1.1.1

zeznania S. K.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania S. K.,. Zdaniem Sądu C. K. otworzył niektóre listy kierowane do pokrzywdzonej. Sąd dostrzega oczywiście, że w sprawie rozwodowej S. K. zeznawała, iż mąż wiedział o wszystkich pożyczkach, ale była to forma obrony przed orzeczeniem o jej winie. Nadto pożyczki te były zawarte wcześniej niż czasookres zarzucanego czynu. Wiarygodności tych depozycji nie podważa również fakt, iż część korespondencji zalegała w skrzynce pocztowej, a pokrzywdzona mimo, że nie zamieszkiwała chciała by listy przychodziły na adres ul. (...). Podyktowane to było z pewnością wszczętym przez C. K. postępowaniem o wymeldowanie S. K.. Motywem działania pokrzywdzonej zdaniem sądu było to żeby w postępowaniu o wymeldowanie wskazać, że jej centrum życiowym jest nadal dom na ul. (...). Z kolei C. K. obawiając się o majątek przechwytywał niektóre listy z instytucji finansowych by mieć dowody na poparcie swoich tez zawartych we wniosku o podział majątku wspólnego. Mógł też obawiać się ewentualnych postępowań egzekucyjnych więc chciał znać sytuację zadłużeniową swojej żony tym bardziej, że mieli wspólny dom,a zawieranie umów pożyczek bez wiedzy męża było powodem rozwodu. To w związku z nierzetelnym zachowaniem swojej żony miał motyw by przechwytywać wezwania do zapłaty kierowane do S. K..

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

te same argumenty j.w.

Notatka urzędnika Urzędu Miasta w B.

dowód niekwestionowany

dokumentacja fotograficzna

niebudząca wątpliwości

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego co do faktu rozwodu i jego przyczyn oraz wyłącznej winy pokrzywdzonej.

akta sprawy I Co 179/20

niebudzące wątpliwości

dokumentacja fotograficzna z monitoringu

potwierdzająca fakt, że S. K. co jakiś czas przyjeżdżała do posesji przy ul (...) i odbierała korespondencje ze skrzynki pocztowej

pełnomocnictwo pocztowe

dowód niekwestionowany

Protokół oględzin akt I Co 179/20

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany

protokół oględzin akt o wymeldowanie

niebudzący wątpliwości, niekwestionowany

karta karna

niebudząca wątpliwości

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Sąd uznał za niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego w części, w której twierdził, że wszedł w posiadanie korespondencji załączonej do akt I Co 179/20 za zgodą i wiedzą pokrzywdzonej. Przede wszystkim wskazać należy, że jego linia obrony była niespójna raz twierdził, że przedmiotową korespondencję znalazł w ogólnodostępnym segregatorze. Innym razem, że S. K. wręczyła mu te pisma w otwartej kopercie. Trudno przyjąć za wiarygodne twierdzenia, że pokrzywdzona skonfliktowana z oskarżonym i nie mieszkająca już de facto przy ul. (...) trzymała tam ogólnodostępny segregator do którego wkładała wezwania do zapłaty, a C. K. miał do niego swobodny dostęp. Oskarżony z pewnością będzie podnosił, że dokumentacja fotograficzna wskazuje, iż listy do pokrzywdzonej zalegały w skrzynce więc on ich nie otwierał. Zdaniem Sądu tworzyło to dla oskarżonego alibi by mógł on przechwycić takie listy (wezwania do zapłaty), które będzie mógł wykorzystać na obronę swoich praw w postępowaniu cywilnym.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

C. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że oskarżony otwierał korespondencje kierowaną do S. K. i powziął wiadomości nieprzeznaczone dla niego czym wypełnił dyspozycję art 267§ 1 k.k. Sąd uzupełnił opis czynu wskazując dokładnie o jaki pisma chodziło.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

1

C. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Sąd na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. warunkowo umorzył postępowanie karne wobec C. K. na okres jednego roku próby uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. W realiach przedmiotowej sprawy istnieją ważkie argumenty by za popełniony czyn nie skazywać oskarżonego. Przede wszystkim między oskarżonym, a pokrzywdzoną doszło do rozwodu z winy S. K. co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem rozwodowym. S. K. mianowicie zawarła szereg pożyczek, o których nie wiedział oskarżony. Z pewnością motywem jego działania była chęć dowiedzenia się jak wygląda sytuacja z przedmiotowymi pożyczkami dlatego przechwytywał kierowaną do S. K. korespondencję w tym zakresie. Nie kierował nim zamiar zasługujący na szczególne potępienie a chęć wykorzystania materiałów w postępowaniu sądowym by wspierać swoje racje. Nie można tracić z pola widzenia faktu, że oskarżony wykorzystał to jedynie w postępowaniu sądowym. Można to przyrównać do sytuacji kiedy jeden małżonek instaluje aplikację szpiegującą w telefonie drugiego małżonka a następnie wykorzystuje to w postępowaniu rozwodowym by udowodnić zdradę. Nie można bowiem tracić z pola widzenia faktu, że to pokrzywdzona postąpiła nieuczciwie wobec oskarżonego zawierając bez jego wiedzy umowy pożyczki co doprowadziło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Zatem skazując za ten czyn oskarżonego poniósłby on dodatkowe negatywne konsekwencje, a miał na celu ochronę swoich praw i dowiedzenie racji w postępowaniu sądowym o podział majątku. W podobnym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07.06.2016 r. w sprawie IVK682/14. Przenosząc tezę tego orzeczenia na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że chęć wykorzystania pism przez oskarżonego w postępowaniu cywilnym w celu udowodnienia nierzetelnego zachowania się S. K. w sprawach majątkowych nie wyłącza oczywiście bezprawności działania oskarżonego, lecz w sytuacji niewłaściwego i nagannego zachowania małżonka, które w społecznym odbiorze są oceniane gorzej aniżeli zachowanie oskarżonego zmierzającego potwierdzić ten stan rzeczy, w pewnym zakresie znajduje to usprawiedliwienie i przyczynia się do stwierdzenia, iż jego stopień winy nie był znaczny porównując to do stopnia winy w rozumieniu potocznym samej pokrzywdzonej. Dlatego zdaniem Sądu stopień winy oskarżonego nie jest znaczny i postępowanie należało warunkowo umorzyć.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

C. K.

1

1

Sąd orzekł o jednorocznym okresie próby gdyż jest on w realiach niniejszej sprawy zupełnie wystarczający. Oskarżony prowadzi ustabilizowany tryb życiowy, a zdarzenie w jego życiu miało charakter incydentalny.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Zgodnie z art.629 kpk i 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej poniesione przez nią wydatki w tym z tytułu ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnik przedstawił rachunek, który nie przekraczał stawek określonych przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu o opłatach za czynności adwokackie.

3

Sąd na podstawie art. 629 k.p.k. w z.w. z art. 627 k.p.k. zasądził od oskarżonego koszty sądowe na które składały się ryczałty za doręczenie wezwań, opłata za kartę karną, uznając, że ich uiszczenie nie będzie dla niego zbyt uciążliwe.

Opłatę wymierzono na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: