Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 651/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-01-07

Sygn. akt VU 651/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący SSO Beata Łapińska

Protokolant sekr. sądowy Karolina Rudecka

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku E. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział wT.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania E. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 17 stycznia 2014 r. sygn. (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 651/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 stycznia 2014 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. odmówił wnioskodawczyni E. T. prawa do świadczenia przedemerytalnego, uznając, że nie legitymuje się ona stażem ubezpieczeniowym wynoszącym co najmniej 30 lat.

Od powyższej decyzji wniosła odwołanie w dniu 14 lutego 2014 roku E. T..

ZUS wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

E. T., urodzona w dniu (...), złożyła w dniu 9 stycznia 2014 roku wniosek o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

(dowód: wniosek k. 1-3 w aktach ZUS)

Łączny staż ubezpieczeniowy wnioskodawczyni do dnia rozwiązania stosunku pracy (tj. do dnia 3 stycznia 2012 roku) wynosi 28 lat, 6 miesięcy i 29 dni, w tym mieści się 21 lat, 5 miesięcy i 26 dni okresów składkowych oraz 4 lata, 9 miesięcy i 28 dni okresów nieskładkowych.

(dowód: dane o okresach zatrudnienia k. 9 w aktach ZUS)

Ostatnio przed złożeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne E. T. pozostawała w zatrudnieniu w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 3 stycznia 2012 roku w Firmie (...) w R. prowadzonej przez Z. H.. Stosunek pracy łączący strony wygasł z dniem 3 stycznia 2012 roku, tj. z dniem śmierci Z. H..

(dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 29 marca 2012 roku k. 53 w aktach ZUS)

Sąd Okręgowy ocenił i zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 170 ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Art. 2 ust. 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1)  nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2)  w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3)  złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W celu przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, wnioskodawczyni powinna zatem wykazać, iż posiada okres uprawniający do świadczenia przedemerytalnego, wynoszący co najmniej 30 lat. Spełnienia pozostałych warunków do nabycia świadczenia przedemerytalnego ZUS nie kwestionował.

Podkreślić należy, iż świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem o charakterze wyjątkowym, przysługującym ubezpieczonym o długim stażu ubezpieczeniowym, którzy z przyczyn od siebie niezależnych utracili źródło dochodu, a ze względu na wiek nie mogą jeszcze uzyskać prawa do emerytury. Zatem warunki do przyznania świadczenia winny być interpretowane ściśle, a dla uzyskania prawa do świadczenia konieczne jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w ustawie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2014 roku, III AUa 1313/13, LEX Nr 1422373).

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni nie kwestionowała okoliczności, iż jej staż ubezpieczeniowy jest mniejszy niż 30 lat.

Wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni do jej sytuacji nie może być zastosowany art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, zgodnie z którym prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wskazany przepis wymaga bowiem, aby rozwiązanie ostatniego przed złożeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. W przedmiotowej sprawie nie sposób zaś przyjąć, że stosunek pracy, jaki łączył wnioskodawczynię ze Z. H. został rozwiązany, jak twierdzi skarżąca, z powodu likwidacji pracodawcy. Stosunek ten uległ wygaśnięciu z powodu śmierci Z. H., a o likwidacji pracodawcy nie można mówić wówczas, gdy jest nim osoba fizyczna. Przedsiębiorca może zakończyć i wyrejestrować działalność gospodarczą, co nie oznacza, że przestaje istnieć jako podmiot zatrudniający pracowników. Osoby zatrudnione nie są bowiem pracownikami działalności gospodarczej, którą prowadzi osoba fizyczna, ale pracownikami tej osoby. Wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy, co oznacza że o świadczenie przedemerytalne na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych nie może ubiegać się osoba zatrudniona przez osobę fizyczną (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 września 2012 roku, III AUa 720/12, LEX nr 1218477). Powyższe

Wobec niespełnienie łącznie wszystkich przesłanek do nabycia świadczenia przedemerytalnego wniesione przez skarżącą odwołanie podlegało zatem oddaleniu.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uznał odwołanie za nieuzasadnione i na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcelina Machera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Łapińska
Data wytworzenia informacji: