Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 210/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-10-19

Sygn. akt V Pz 210/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Łapińska (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Marczyńska,

SR (del.) Marzena Foltyn-Banaszczyk

Protokolant: asyst. sędz. Sławomir Fert

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w O.

o podwyższenie renty wyrównawczej

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego – Sądu Pracy

w Tomaszowie Maz.

z dnia 11 września 2015r.

sygn. akt IVP 346/11

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu – Sądowi Pracy w Tomaszowie Maz. do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami dowodowymi Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z dnia 27 maja 2013 roku (k. 840 odwrót) oraz z dnia 22 czerwca 2015 roku biegła sądowy z zakresu (...) J. B. (k. 1127) wydał w sprawie dwie opinie pisemne uzupełniające w dniu 23 maja 2015 roku (k. 1090-1091) oraz w dniu 5 lipca 2015 roku (k. 1135-1136). Za sporządzenie pierwszej z ww. opinii biegły wniósł o przyznanie wynagrodzenia w kwocie 149,97 złotych, tj. według taryfy ryczałtowej określonej w załączniku 1 punkt 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518). Jak chodzi o drugą z opinii biegły wniósł o przyznanie wynagrodzenie za jej sporządzenie w kwocie 287,73 złotych oraz zwrot kosztów w kwocie 26 złotych. W karcie pracy biegły wskazał, że opracowanie opinii zajęło mu łącznie 9 godzin, które to pomnożone przez stawkę godzinową (31,97 złotych) dało żądaną przez niego kwotę z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie opinii. W karcie biegły podał dokładnie, ile czasu zajęły mu poszczególne czynności związane ze sporządzeniem opinii.

Postanowieniem z dnia 11 września 2015 roku, wydanym w sprawie IV P 346/10, Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Tomaszowie Maz. kwotę wynagrodzenia za sporządzenie dwóch pisemnych opinii pisemnych uzupełniających i z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w sprawie w łącznej kwocie 500,70 złotych. Motywując powyższe wskazał, że wynagrodzenie zostało przyznane biegłemu na podstawie art. 288 k.p.c., art. 90 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) oraz przepisów § 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518), albowiem wykonane przez niego czynności oraz poniesione wydatki i żądane wynagrodzenie jest uzasadnione i odpowiada obowiązującym stawkom.

Na powyższe postanowienie, wniósł w dniu 23 września 2015 roku (data nadania w placówce pocztowej), zażalenie pełnomocnik powoda. Skarżący zarzucił postanowieniu naruszenie:

- art. 288 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uwagi na bezpodstawne uwzględnienie wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia i zwrot poniesionych kosztów w sytuacji, gdy biegły sądowy, wydając dwie opinie pisemne uzupełniające nie wypowiedział się w zakresie tezy dowodowej zakreślonej przez sąd oraz nie odniósł się w sposób pełny i wyczerpujący do pytań pełnomocnika powoda;

- art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. z uwagi na niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (tj. niepodanie z jakich przyczyn Sąd Rejonowy uznał, że zasadne jest zastosowanie maksymalnej stawki godzinowej, uwzględnił deklarowany przez biegłego czas pracy poświęcony na poszczególne czynności związane z przygotowaniem i opracowaniem zleconej opinii i uwzględnił w całości żądanie zwrotu wydatków i kosztów poniesionych przez biegłego).

Wskazując na powyższe skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zmniejszenie wynagrodzenia przyznanego biegłemu do kwoty odzwierciedlającej rzeczywisty nakład pracy biegłego, bądź też o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sądowi pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Rację ma bowiem skarżący, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c.

Postanowieniem tym Sąd Rejonowy przyznał biegłemu sądowemu kwotę wynagrodzenia za sporządzenie dwóch pisemnych opinii pisemnych uzupełniających i z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w sprawie w łącznej kwocie 500,70 złotych. W uzasadnieniu wskazał, że przyznane wynagrodzenie jest zgodne z art. 288 k.p.c. oraz art. 90 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) oraz przepisów § 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518), albowiem wykonane przez biegłego czynności oraz poniesione wydatki i żądane wynagrodzenie jest uzasadnione i odpowiada obowiązującym stawkom.

Tymczasem powołany jako podstawa rozstrzygnięcia przepis art. 90 wskazanej wyżej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 listopada 2012 roku stanowi, że: „Do biegłego i tłumacza powołanych przez sąd stosuje się odpowiednio art. 85. Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd nie skorzystał z usług takiego biegłego lub tłumacza”.

Zasady przyznawania wynagrodzenia określa natomiast obecnie art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1025 ze zm.). W szczególności wskazać należy, iż zgodnie z art. 89 ust. 2 wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 – na podstawie złożonego rachunku.

W motywach postanowienia Sąd Rejonowy nie wskazał, czy podany przez biegłego czas pracy konieczny do sporządzenia opinii uzupełniającej z dnia 5 lipca 2015 roku był w jego ocenie czasem adekwatnym do sporządzenia opinii biorąc pod uwagę jej obszerność i zawartość merytoryczną. Powyższa okoliczność mając na względzie zawarte w zażaleniu zarzuty dotyczące stosowania przepisów w przedmiocie wynagrodzenia biegłych oraz zarzuty odnoszące się do wysokości wynagrodzenia żądanego przez biegłego, uniemożliwia kontrolę instancyjną zaskarżonego postanowienia.

W związku z powyższym postanowienie to podlegało uchyleniu na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Rozpoznając sprawę ponownie Sąd Rejonowy w sposób zgodny z przepisami procesowymi wyda rozstrzygnięcie w przedmiocie wynagrodzenia biegłej, dokonując analizy czasu jej pracy wynikającego z przedłożonej karty pracy, w świetle treści i obszerności sporządzonej opinii pisemnej. Sąd I instancji zadba przy tym, aby sporządzone uzasadnienie zawierało elementy określone w art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c.

W ocenie Sądu Okręgowego wadliwa jest przy tym praktyka przyznawania łącznej kwoty z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie dwóch opinii i z tytułu zwrotu wydatków. Sąd Rejonowy powinien bowiem przyznać oddzielnie kwoty wynagrodzenia dla każdej z opinii, a do tego z uwagi na odmienne zasady opodatkowania, rozbić te kwoty na kwoty przyznanego wynagrodzenia i kwoty przyznane tytułem zwrotu poniesionych wydatków. Taki sposób przyznania wynagrodzenia uzasadnia także i to, że za pierwszą z opinii uzupełniających biegły wniósł o przyznanie wynagrodzenia liczonego na postawie taryfy ryczałtowej, a za drugą liczonego według stawek godzinowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Ostrowicz - Siwek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Łapińska,  Magdalena Marczyńska ,  Marzena Foltyn-Banaszczyk
Data wytworzenia informacji: