Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 2/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2019-01-31

Sygn. akt V Pz 2/19

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2019 roku

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim w składzie następującym :

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Marczyńska (spr.)

Sędziowie: SSO Mariola Mastalerz

SSO Urszula Sipińska - Sęk

Protokolant:asyst. sędz. Adrian Dudek

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. S. (1)

przeciwko (...) S.A. w W.

o odprawę

w przedmiocie zażalenia powódki G. S. (1) na postanowienie Sądu

Rejonowego IV Wydział Pracy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 października 2018 roku, sygn. akt IV P 20/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zaopatrzonemu w rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi zaocznemu z dnia 20 lutego 2018 roku, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie sygn. akt IV P 20/17 z powództwa G. S. (1) przeciwko (...) S.A. nadać klauzulę wykonalności na rzecz wierzyciela G. S. (1).

(...)

(...)

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym z dnia 20 lutego 2018 roku. sygn. akt IV P 20/17 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim;

1.  zasądził od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki G. S. (1) kwotę 14.725 zł tytułem odprawy z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lutego 2017 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądził od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki G. S. (1) kwotę 30 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

3.  wyrokowi nadal rygor natychmiastowej wykonalności,

4.  nakazał pobrać od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb kwotę 737 zł tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu .

Postanowieniem z. dnia 14 marca 2018 roku Sąd zawiesił postępowanie z urzędu z dniem 23 lutego 2018 roku w związku z ogłoszeniem upadłości pozwanej Spółki.

W piśmie z dnia 10 października 2018 roku powódka G. S. (1) wniosła o nadanie klauzuli wykonalności nieprawomocnemu wyrokowi zaocznemu z dnia 20 lutego 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 15 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. oddalił wniosek G. S. (1). W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w trakcie zawieszenia postępowania Sąd może dokonywać jedynie czynności zmierzających do jego podjęcia, a do takich czynności nie należy nadanie klauzuli wykonalności. Sąd Rejonowy uznał, że do czasu zakończenia postępowania upadłościowego kwestie dotyczące roszczeń majątkowych powódki w stosunku do spółki podlegają rozstrzyganiu w tym postępowaniu. Zdaniem Sądu I instancji powódka powinna była zgłosić swoją wierzytelność do syndyka masy upadłości i w postępowaniu upadłościowym szukać jej zaspokojenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła powódka, domagając się jego zmiany poprzez nadanie klauzuli wykonalności nieprawomocnemu wyrokowi zaocznemu. W uzasadnieniu G. S. podała, że po ogłoszeniu w dniu 23 lutego 2018 roku upadłości (...) S.A. w W. zgłosiła swoją wierzytelność Sędziemu Komisarzowi, zachowując 30-dniowy termin od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., tytułami egzekucyjnymi są orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Z treści art. 781 § 1 k.p.c. wynika natomiast, że tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w' którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy' w sądzie tym się znajdują.

Zważyć należy, że wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. został zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności (punkt 3 jego sentencji). Spełnia więc przesłanki z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c., warunkujące nadanie mu klauzuli wykonalności. Zgodnie zaś z ugruntowaną linią orzeczniczą (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 roku. sygn. akt I ACz 2209/12) natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeśli nie było ogłoszenia - z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła jego zmiana lub uchylenie (art. 337 k.p.c.). Dopiero zatem z chwilą wygaśnięcia natychmiastowej wykonalności nieprawomocne orzeczenie zaopatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności przestaje być tytułem egzekucyjnym i ustaje możliwość zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności. Skoro natychmiastowa wykonalność wyroku zaocznego nie wygasła, nie ustala także możliwość zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności.

Podkreślić także należy, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ma charakter formalno-prawny. Kognicja sądu jest w nim ograniczona do zbadania wymogów formalnych przedstawionego przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego. W toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności sąd ogranicza się jedynie do badania czy dokument, któremu ma nadać klauzulę odpowiada warunkom formalnym tytułu egzekucyjnego oraz czy ewentualnie zachodzą okoliczności faktyczne pozwalające na ujawnienie w klauzuli wzmianek przewidzianych w art. 788-794 k.p.c. W postępowaniu tym sąd nie może wnikać w treść tytułu egzekucyjnego ani też kwestionować istnienia uprawnienia wierzyciela czy też obowiązków dłużnika, których dalsze istnienie, po powstaniu tytułu, może być podważane ewentualnie w postępowaniu wywołanym powództwem opozycyjnym (art. 840 k.p.c.); (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2012 roku. sygn. akt 1 Acz 404/12).

Nie jest także podstawą odmowy nadania klauzuli wykonalności w przedmiotowej sprawie okoliczność, że już po wydaniu wyroku zaocznego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności, ogłoszono upadłość H.

S.A. i na tej podstawie Sąd I instancji zawiesił postępowanie w sprawie. Powyższe nie ma bowiem znaczenia dla wydania rozstrzygnięcia w postępowaniu klauzulowym. Przepisy Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344) nie regulują w sposób bezpośredni problematyki wpływu ogłoszenia upadłości dłużnika na postępowanie klauzulowe, gdyż regulacja zawarta w art. 144 i nast. tej ustawy dotyczy postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Natomiast postępowanie klauzulowe ma charakter pomocniczy do postępowania egzekucyjnego, to jest poprzedza to postępowanie. Nadanie klauzuli warunkuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W związku z tym ogłoszenie upadłości dłużnika nie ma wpływu na postępowanie klauzulowe ze względu na jego ograniczony charakter, w którym wierzyciel ani nie dochodzi, ani też nie realizuje przysługującej mu wierzytelności (tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu z dnia 7 marca 1993 roku, I ACz 138/93, OSA 1993, Nr 11. poz. 78). Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie 1 ACz 127/13, wskazując, że ogłoszenie upadłości dłużnika nie jest przyczyną zawieszenia postępowania klauzulowego toczącego się przeciwko upadłemu, dotyczącego nadania klauzuli tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na wierzytelność podlegającą zgłoszeniu do masy upadłości. Przeciw syndykowi klauzula wykonalności nie może być bowiem w ogóle nadana, skoro egzekucja w stosunku do masy jest niedopuszczalna. Natomiast nadana w tym postępowaniu klauzula wykonalności przeciw upadłemu umożliwi wierzycielowi wszczęcie egzekucji wyłącznie przeciw upadłemu, tj. tylko w stosunku do mienia niewchodzącego do masy upadłości (por. A. Jakubecki, komentarz do art. 146 PrUpadNapr 2010 roku).

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał zaopatrzonemu w rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi z dnia 20 lutego 2018 roku klauzulę wykonalności na rzecz wierzyciela G. S. (1).

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Grzybowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Marczyńska,  Mariola Mastalerz ,  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: