Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 238/22 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2022-06-01

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 238 / 22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2.

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie II K 350 / 22

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

zawarte w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty mogącej mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku obrazy przepisów prawa procesowego, tj. art. 4 kpk i 5 § 1 kpk;

zawarty w apelacji obrońcy prokuratora zarzuty obrazy prawa materialnego, tj. art. 67 § 3 kk

☐ zasadny

☐ częściowo zasadne

☒ niezasadne

☐ zasadny

☐ częściowo zasadne

☒ niezasadne

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Co do zarzutów zakwalifikowanych przez obrońcę oskarżonego w kategoriach obrazy art. 7 kpk i 5 § 1 kpk, a zmierzających w istocie do wykazania błędów popełnionych podczas oceny zebranych w sprawie dowodów, skutkujących wadliwymi ustaleniami co do uzyskania przez oskarżonego dostępu do informacji dla niego nie przeznaczonych poprzez otwarcie korespondencji obejmującej pisma wyszczególnione w punkcie 1 sentencji zaskarżonego wyroku – zarzutów tych sąd odwoławczy nie podzielił. Przedstawiona przez sąd I instancji ocena dowodów nie jest bowiem ani dowolna, ani nielogiczna, nie pozostaje też w sprzeczności z doświadczeniem życiowym. Sąd I instancji przekonująco wykazał powody, dla których wersję ( a raczej wersje ) oskarżonego uznać należało za niewiarygodną. Nie powielając argumentów zawartych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku dodać jedynie należy, iż przedmiot zarzutu odnosił się do korespondencji wytworzonej przez jej nadawców pomiędzy 4 grudniem 2019 r., a 15 lipca 2020 r. W tym kontekście uwypuklić należało, iż podczas protokołu oględzin przeprowadzanych w dniu 1 lipca 2020 r. na użytek postępowania o wymeldowanie byłej żony, oskarżony prowadzącym oględziny okazywał nie otwartą jeszcze korespondencję „ (…) w ilości 24 szt. w tym zawiadomienia awizowane, które są nieodebrane przez wymienioną od grudnia 2019 r. ” Z załączonej do niego dokumentacji fotograficznej wynika, że korespondencję tworzą pisma zamknięte, umieszczone w skrzynce pocztowej. Jednocześnie na użytek tego postępowania oskarżony konsekwentnie twierdził, iż od grudnia 2019 r. jego była żona nie przebywała w domu przy ul. (...). Trudno to pogodzić z jego późniejszymi wyjaśnieniami, składanymi w toku niniejszej sprawy, iż sporna korespondencja, pochodząca z okresu od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r., znajdowała się otwarta czy to w segregatorze w znajdujących się w pomieszczeniach domu, czy to została ona przez nią podrzucona do skrzynki pocztowej, ale po jej uprzednim przez nią otwarciu. Logicznym jawi się w tej sytuacji wniosek, że po wykorzystaniu faktu nieodbierania przez byłą żonę korespondencji na użytek uzyskania korzystnej decyzji w postępowaniu o jej wymeldowanie, oskarżony korespondencję tą następnie otworzył, a następnie znajdujące się w niej pisma złożył w postępowaniu sądowym o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Ad zarzutu z punktu 2. – wobec tzw. bezwarunkowego umorzenia postępowania w miejsce umorzenia warunkowego, odnoszenie się do tego zarzutu uznać należy za bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 436 kpk. W przypadku bowiem zastosowanego przez sąd odwoławczy takiego właśnie rozstrzygnięcia, orzekanie na rzecz pokrzywdzonej środków kompensacyjnych w jakiejkolwiek postaci ( czy to odszkodowania, czy to zadośćuczynienia lub nawiązki ) pozbawione jest już podstawy prawnej.

Wniosek

- obrońcy oskarżonego o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzuconego czynu;

- prokuratora o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie na rzecz pokrzywdzonej obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Omówiono powyżej

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Znikomość społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Z formalnego punktu widzenia przypisane oskarżonemu zachowania wyczerpywały znamiona występku z art. 267 § 1 kk, wobec czego uniewinnienie oskarżonego od zarzuconego czynu nie było możliwe. Sąd odwoławczy uznał jednak, iż czyn ten cechował na tyle minimalny stopień społecznej szkodliwości, by nie traktować go jako przestępstwo. Oskarżony nie był wprawdzie adresatem korespondencji, z którą się bezprawnie zapoznał, tym niemniej każdorazowo w grę wchodziły pisma, których treść mogła bezpośrednio rzutować na jego sytuację życiową, skoro – z racji łączącego go z ówczesną małżonką ustroju majątkowego – odnosiła się ona do licznych zobowiązań finansowych zaciąganych przez nią poza jego wiedzą. Innymi słowy, pomimo jej zaadresowania wyłącznie do pokrzywdzonej, była to korespondencja, która mogła wpływać na jego sytuację majątkową. Nie były to zatem pisma, które w żaden sposób go nie dotyczyły. Otwartą korespondencję oskarżony wykorzystał wyłącznie poprzez złożenie jej w sądzie na użytek wykazywania swoich racji w postępowaniu o zniesienie rozdzielności majątkowej. Przypomnieć też należy, iż w postępowaniu w sprawie rozwodowej, zakończonej prawomocnym już wyrokiem rozwiązującym małżeństwo stron z wyłącznej winy S. M. ( wcześniej K. ) przyjęto, iż ukrywanie przez nią licznych zaciąganych tak przed, jak i w trakcie trwania związku małżeńskiego, zobowiązań finansowych ( do których wszak tylko i wyłącznie odnosiła się korespondencja otwierana przez oskarżonego ), uznano za rażący przejaw naruszenia obowiązku lojalności i szczerości wobec małżonka, mający wpływ na rozkład pożycia. Podkreślić w dalszym toku też należy, iż pokrzywdzona raczej nie była specjalnie zainteresowana korespondencją wysyłaną przez wierzycieli, skoro przez wielomiesięczny okres czasu nie czyniła starań o jej podjęcie ze skrzynki. Na koniec zaś uwypuklić trzeba, że S. M. nie wykazała, by wskutek otwarcia tej korespondencji przez byłego męża i zapoznania się z jej treścią doznała jakiegokolwiek uszczerbku majątkowego bądź niemajątkowego, a także, by jej interesy życiowe doznały wskutek tego pogorszeniu na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

-

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

-

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

-

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Przyjęcie, iż przypisany oskarżonemu czyn cechuje znikoma społeczna szkodliwość

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Omówiono powyżej

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

-

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

-

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2 i 3

Wobec znikomego stopnia społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonemu czynu, jaka rysowała się od początku postępowania, sąd odwoławczy, przy uwzględnieniu treści art. 632 pkt 2 kpk, koszty sądowe przejął na rzecz Skarbu Państwa.

7.  PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karol Depczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Data wytworzenia informacji: