Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 660/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-10-18

Sygn. akt II Ca 660/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSA w SO Grzegorz Ślęzak

Sędziowie

SSO Dariusz Mizera

SSR del. Lucyna Szafrańska (spr.)

Protokolant

st. sekr. sąd. Beata Gosławska

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa K. R. (1)

przeciwko małoletniemu N. R. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawowa K. B.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

z dnia 7 czerwca 2018 roku, sygn. akt I C 414/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od K. R. (1) na rzecz K. B. kwotę 450 ( czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancje odwoławczą.

SSA w SO Grzegorz Ślęzak

SSO Dariusz Mizera SSR Lucyna Szafrańska

Sygn. akt II Ca 660/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie I C 414/17 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu sprawy z powództwa K. R. (1) przeciwko N. R., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, oddalił powództwo i zasądził od powoda K. R. (1) na rzecz pozwanego N. R. kwotę 917,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły przytoczone poniżej ustalenia i rozważania Sądu Rejonowego.

W pozwie z dnia 22 lutego 2017 r. skierowanym przeciwko N. R. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową – matkę K. B., powód K. R. (1) wniósł o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt III RC 479/16, w przedmiocie ustalenia na rzecz małoletniego N. R. alimentów, w części dotyczącej zaległych alimentów w kwocie 535,86 zł na rzecz wierzyciela. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W treści pozwu powód zawarł wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. w sprawie Kmp 25/16, w zakresie prowadzenia egzekucji co do alimentów zaległych na rzecz wierzyciela w kwocie 535,86 zł – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. toczy się sprawa egzekucyjna Kmp 25/16, w której powód jest dłużnikiem jako zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na rzecz syna N. R.. Powód podniósł, iż przedmiotowa egzekucja została wszczęta bezzasadnie, gdyż powód regularnie spełniał obowiązek alimentacyjny. Jednocześnie Komornik ustalił zaległe alimenty w kwocie 1.571,14 zł. Po przedstawieniu przez powoda dowodów wpłat Komornik Sądowy umorzył postępowanie jedynie, co do kwoty 920,00 zł. W dalszym ciągu egzekucja podlegała zaś kwota 535,86 zł.

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenie z uwagi na umorzenie w dniu 23 marca 2017 r. postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. w sprawie Kmp 25/16.

W dniu 13 lipca 2017 r. pozwany N. R. reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową - K. B. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Uzasadniając swoje stanowisko przedstawicielka ustawowa podniosła, iż powód realizował obowiązek alimentacyjny nieregularnie lub w ogóle. Nadto w przedstawionych przez powoda rozliczeniach K. R. (1) nie uwzględnił, iż pozwana dokonał zwrotu na rzecz powoda kwoty 600,00 zł tytułem nadpłaty świadczenia alimentacyjnego. Ponadto pozwana wskazała, że powód nie wziął pod uwagę, iż w egzekwowanej kwocie zawiera się także suma odsetek oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

W dniu 5 października 2017 r. pełnomocnik pozwanego reprezentowanego przez K. B. złożył do tutejszego Sadu pismo procesowe, w którym wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pełnomocnik pozwanego sprecyzował dotychczasowe stanowisko pozwanego i wskazał, że pozwany miał podstawy by wszcząć egzekucję przeciwko powodowi z uwagi na nieregularne spełnianie obowiązku alimentacyjnego. Po wszczęciu egzekucji powód został poinformowany o konieczności płatności alimentów na rzecz Komornika jednak nadal – z pominięciem terminów wymagalności - dokonywał wpłat bezpośrednio na rachunek K. B.. Ponadto w październiku 2016 r. oraz w listopadzie 2016 r. powód wpłacił niższe niż zasądzone kwoty alimentów.

W dniu 17 października 2017 r. powód zmodyfikował powództwo w ten sposób, iż wniósł o zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej z wynagrodzenia powoda przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. kwoty w łącznej wysokości 3.264,79 zł.

Na terminie rozprawy w dniu 22 lutego 2018 r. pełnomocnik powoda poparł powództwo w rozszerzonym zakresie oraz dokonał cofnięcia powództwa, co do kwoty 404,40 zł. Pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa.

Na terminie rozprawy w dniu 13 kwietnia 2018 r. pełnomocnik powoda poparł powództwo. Pełnomocnik pozwanej wniósł o oddalenie powództwa.

Do czasu zamknięcia rozprawy przed Sądem Rejonowym strony podtrzymały swoje stanowiska.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt III RC 590/12 w punkcie 4 tego wyroku Sąd zasądził od K. R. (1) na rzecz małoletniego powoda N. B. alimenty w kwocie po 250,00 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 października 2012 r., z góry do 15-go każdego miesiąca, płatne do rąk ustawowej przedstawicielki K. B., z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie sygn. akt III RC 590/12 nadał klauzulę wykonalności w punkcie 4 wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie III RC 590/12.

W sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich pod sygn. akt III RC 292/15 z powództwa N. R. przeciwko K. R. (1) w przedmiocie zmiany orzeczenia w zakresie alimentów – podwyższenie alimentów - strony w dniu 17 sierpnia 2015 r. zawarły ugodę, zgodnie z którą K. R. (1) zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda N. R. podwyższone alimenty w kwocie 300,00 zł miesięcznie w miejsce alimentów po raz ostatni ustalonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 lutego 2013 r., w sprawie sygn. akt III RC 590/12 w kwocie po 250,00 zł, poczynając od dnia 25 maja 2015 r., z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat, pozostawiając bez zmian pozostałe dotychczasowe warunki płatności. Ustalono, iż ugoda jest natychmiast wykonalna.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt III RC 479/16 w punkcie 1 tego wyroku podwyższył alimenty od K. R. (1) zasądzone na rzecz małoletniego powoda N. R. ostatnio ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 sierpnia 2015 r., w sprawie sygn. akt III RC 292/15 w kwocie po 300,000 zł miesięcznie do kwoty 330,00 zł miesięcznie poczynając od dnia 5 października 2016 r. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z należności, pozostawiając bez zmian pozostałe dotychczasowe warunki płatności. W punkcie 6 tego orzeczenia Sąd nadał wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

W dniu 24 czerwca 2016 r. K. B. jako przedstawicielka ustawowa małoletniego N. R. złożyła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim M. D. wniosek egzekucyjny świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego – ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17 sierpnia 2015 r. w sprawie sygn. akt III RC 292/15.

Postępowanie egzekucyjne wszczęte na skutek wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim M. D. prowadził pod sygn. akt Kmp 13/16 w oparciu o tytuły wykonawcze: wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt III RC 590/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 11 lutego 2013 r., ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie III RC 292/15.

Postanowieniem z dnia 3 października 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim M. D. przekazał sprawę według właściwości Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S.. Na dzień 3 października 2016 r. wysokość zaległych alimentów Komornik ustalił na kwotę 1.184,11 zł oraz odsetki na kwotę 7,31 zł.

W dniu 27 grudnia 2016 r. K. B. przedłożyła Komornikowi Sądowemu tytuł wykonawczy - wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt III RC 479/16.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. prowadził postępowanie egzekucyjne pod sygn. sprawy Kmp 25/16 w oparciu o tytuły wykonawcze: wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt III RC 590/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 11 lutego 2013 r, ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie III RC 292/15, wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie sygn. akt III RC 479/16.

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. umorzył postepowanie egzekucyjne co do kwoty 920,00 zł.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela, co do alimentów bieżących i zaległych.

Na poczet świadczenia alimentacyjnego powód K. R. (1) dokonał wpłat na rachunek bankowy K. B. w wysokości: 620,00 zł w dniu 13 lipca 2016 r., 300,00 zł w dniu 18 sierpnia 2016 r., 600,00 zł w dniu 30 września 2016 r., 300,00 zł w dniu 12 października 2016 r., 300,00 zł w dniu 16 listopada 2016 r., 330,00 zł w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz 330,00 zł w dniu 13 stycznia 2017 r., 330,00 zł w dniu 17 lutego 2017 r., 330,00 zł w dniu 17 marca 2017 r., 330,00 zł w dniu 14 kwietnia 2017 r.

W dniu 3 października 2016 r. K. R. (2) zwróciła a rzecz powoda kwotę 600,00 zł tytułem świadczenia alimentacyjnego wpłaconego po terminie.

W dniu 12 października 2017 r. K. B. dokonała na rzecz powoda przelewu kwoty 404,40 zł tytułem nadpłaty alimentów.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o dokumenty zgromadzone w toku przedmiotowego postępowania, a także akta spraw prowadzonych przed tutejszym Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich sygn. III RC 590/12, III RC 291/13, III RC 292/15. Ponadto Sąd przeprowadził dowód z akt sprawy Kmp 25/16 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim M. S., a wcześniej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim M. D. w sprawie Kmp 13/16.

Sąd I instancji wziął pod uwagę zeznania stron oraz przedłożone przez powoda potwierdzenia wpłat dokonanych tytułem świadczenia alimentacyjnego na okoliczność prawidłowości egzekwowania świadczenia przez Komornika Sądowego, w tym wysokości zajmowanych kwot oraz tytułu wykonawczego podlegającego wykonaniu.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał , że powództwo podlega oddaleniu w całości .

W niniejszej sprawie powód K. R. (1) – reprezentowany przez pełnomocnika – wniósł o ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt III Rc 479/16, w którym to wyroku Sąd w punkcie 1 podwyższył alimenty od K. R. (1) zasądzone na rzecz małoletniego powoda N. R. ostatnio ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 sierpnia 2015 r., w sprawie sygn. akt III RC 292/15 w kwocie po 300,000 zł miesięcznie do kwoty 330,00 zł miesięcznie poczynając od dnia 5 października 2016 r. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z należności, pozostawiając bez zmian pozostałe dotychczasowe warunki płatności, a w punkcie szóstym tego orzeczenia Sąd nadał wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto powód dochodził zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych z wynagrodzenia powoda kwot przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim S. S. w łącznej wysokości 3.264,79 zł.

Podstawą prawną roszczenia powoda stanowił art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie z treścią którego jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Ze względu na to, że art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. odnosi się tylko do zdarzeń powstałych po powstaniu tytułu egzekucyjnego, zarzut wykonania zobowiązania może dotyczyć tylko okresu po powstaniu tego tytułu, a gdy tytuł egzekucyjny stanowi orzeczenie sądowe – okresu po zamknięciu rozprawy (wyrok SA w Łodzi z dnia 23.08.2013 r., sygn. akt I ACA 335/13).

Sąd Rejonowy wskazał, iż powód dochodził ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 23 listopada 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt III RC 479/16 w przedmiocie podwyższenia alimentów, na podstawie którego powód obowiązany był od dnia 5 października 2016 r. świadczyć na rzecz małoletniego N. R. alimenty w wysokości 330,00 zł. Zauważyć jednak należy, iż pozwana K. B. złożyła wniosek o egzekucje świadczeń alimentacyjnych w dniu 24 czerwca 2016 r. w oparciu o tytuł wykonawczy w postaci ugody sądowej z dnia 17 sierpnia 2015 r. zawartej w sprawie III RC 292/15 w przedmiocie podwyższenia alimentów, co do zaległości powstałych w związku z wykonaniem tych wyroków, zaś tytuł egzekucyjny w postaci wyroku Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 2016 r. K. B. przedłożyła Komornikowi dopiero w dniu 27 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym Komornik Sądowy do dnia 27 grudnia 2016 r. egzekwował zaległe świadczenia na podstawie orzeczeniu Sądu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt III RC 590/12, w którym to Sąd zasądził na rzecz małoletniego alimenty oraz na podstawie ugody z dnia 17 sierpnia 2015 r. w przedmiocie podwyższenia świadczenia alimentacyjnego.

Powyższe wynika z faktu, iż po włączeniu do postępowania egzekucyjnego tytuły wykonawczego, tj. wyroku z dnia 23 listopada 2016 r., występujące po stronie powoda zaległości w płatności alimentów wynikały wyłącznie z powyższych tytułów wykonawczych, a zatem powstałych przed wydaniem wyroku w sprawie III RC 479/16.

Sąd Rejonowy ustalił, iż powód nie świadczył alimentów w zasądzonej – podwyższonej wysokości jedynie w październiku i listopadzie 2016 r., wpłacając na rzecz pozwanego jedynie kwoty po 300,00 zł. Stąd zaległości powoda z tytułu egzekucyjnego – wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. mogły wynosić co najwyżej 60,00 zł. Pozwana nie zgłaszała jednak zastrzeżeń, co do spełnienia świadczenia z tytułu wykonawczego wydanego w sprawie III RC 479/16, a nadto pozwana złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wskazać należy, iż powód dochodził w niniejszym postępowaniu zwrotu nienależnie pobranych należności w wysokości 2.860,39 zł (pierwotna kwota żądania pozwu, tj. 3.264,79 zł pomniejszona wskutek cofnięcia powództwa o kwotę 404,40 zł). Żądanie tej kwoty nie może być uznane za zasadne skoro kwota ta nie była egzekwowana z tytułu wykonawczego w postaci wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. wydanego w sprawie III RC 479/16.

Podkreślić jeszcze raz należy, iż art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. odnosi się tylko do zdarzeń powstałych po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Z przedłożonych do akt sprawy dowodów wpłat oraz zeznań stron wynika, iż po wydaniu tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku z dnia 23 listopada 2016 r., tj. od grudnia 2016 r. powód świadczył alimenty w podwyższonej wysokości tj. 330,00 zł, a zatem po dniu wydania tego wyroku nie doszło do powstania zaległości w dochodzonej przez powoda kwocie 2.860,39 zł.

Z powyższego wynika, iż wyrok wydany w sprawie III RC 479/16 nie może zostać pozbawiony wykonalności, jako że nie stanowił źródła powstałych po stronie powoda zaległości. W tym stanie rzeczy należało uznać, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zachodzi przesłanka z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. i powództwo należało oddalić.

O kosztach procesu Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Pozwany wygrał sprawę w całości wobec czego Sąd zasądził od K. R. (1) na rzecz N. R. kwotę 917,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Apelacje od niniejszego wyroku złożył powód K. R. (1) zaskarżając go w całości.

Wskazał w niej okoliczności, w których doszło do powstania zaległości w płaceniu alimentów przez powoda na małoletniego syna, a mianowicie przeprowadzka matki małoletniego K. B.. Przyznał tym samym , że alimenty za maj i czerwiec 2016 roku zostały opłacone dopiero w lipcu 2016 roku. Przyznał również fakt występowania opóźnień w płaceniu kolejnych rat alimentów z uwagi na jego trudną sytuację majątkową.

Skarżący przyznał również w apelacji , że pomimo powzięcia decyzji o skierowaniu sprawy do postępowania egzekucyjnego i informacji , iż alimenty należy wpłacać do komornika , płacone były bezpośrednio na konto przedstawicielki ustawowej pozwanego.

W związku z powyższym powód stwierdził, że alimenty płacone były podwójnie : na konto pozwanej oraz ściągane przez komornika. Z zaświadczenia przedstawionego przez komornika zdaniem skarżącego wynika, że komornik potrącił z jego pensji kwotę 3264,79 zł pomimo , iż alimenty przelewał bezpośrednio na rzecz małoletniego na konto jego matki. Po zwrocie na jego rzecz kwoty 404,40 zł i kwoty zaległości alimentacyjnych 60 zł - nadpłata z tytułu alimentów wynosi 2800,39 zł.

Skarżący w konkluzji wniósł o zwrot zajętych bezprawnie pieniędzy w kwocie 2800,39 zł . Zakwestionował również konieczność pokrycia kosztów zastępstwa procesowego – radcy prawnego twierdząc , że przedstawicielka ustawowa pozwanego do tak prostej sprawy nie musiała brać pełnomocnika .

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja i podniesione w niej zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd I instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne w sprawie, dokonał prawidłowej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, zgodnie z dyrektywą art. 233 § 1 k.p.c. W ocenie Sądu Okręgowego ocena dowodów dokonana przez Sąd meriti była przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Ustalenia Sądu I instancji znajdują oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym i nie zostały skutecznie podważone przez skarżącego. W kontekście zarzutów powoda przypomnieć należy , iż Sąd czynił ustalenia w oparciu o wszystkie zebrane w sprawie dowody również z dokumentów zawartych w aktach sprawy egzekucyjnej Kmp 25/16.

Odnosząc się do zarzutów powoda wskazać należy , że z akt powyższych Kmp 25/16 wynika , że wniosek egzekucyjny został złożony przez K. B. dnia 24 czerwca 2016 roku , w którym wskazała zaległość alimentacyjną powoda w kwocie 600 zł za miesiąc maj i czerwiec 2016 roku . Działanie zatem przedstawicielki ustawowej pozwanego było prawidłowe, gdyż powód pozostawał w zwłoce w płatności alimentów za 2 miesiące (uiścił je dopiero 15 lipca 2016 roku) . Okoliczność tę przyznał sam powód w swej apelacji, zatem niezrozumiałe są jego zarzuty co do bezpodstawności wszczęcia przez K. B. egzekucji. Również w kolejnych miesiącach powód uchybiał terminowi zapłaty kolejnych rat alimentacyjnych.

Błędne jest również przekonanie powoda co do istnienia nadpłaty w alimentach w kwocie wskazanej w apelacji.

Zarówno z akt postępowania egzekucyjnego jak i zaświadczenia komornika z dnia 19 września 2017 roku (karta 146 akt) , na które powołuje się powód, nie wynika nadpłata alimentów na rzecz małoletniego pozwanego w kwocie 2800,39 zł.

Kwoty wyszczególnione w zaświadczeniu jako wpłacane od 13 lipca 2016 roku do 21 grudnia 2016 roku są alimentami regulowanymi przez powoda bezpośrednio na rzecz pozwanego. Komornik tych kwot poprzez swoje działanie nie wyegzekwował , nie pobrał od nich żadnych kosztów egzekucyjnych. Wpłaty te zostały uznane przez przedstawicielkę ustawową pozwanego przed komornikiem.

Pierwsza wyegzekwowana przez komornika z wynagrodzenia za pracę powoda kwota to 276,94 zł dnia 22 grudnia 2016 roku. Ostania kwota została wyegzekwowana przez komornika z wynagrodzenia za prace powoda dnia 14 marca 2017 roku, po czym postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzycielki zostało umorzone postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku.

Łącznie komornik wyegzekwował 1414,79 zł z czego tytułem alimentów na rzecz pozwanego przekazał kwotę1064,40 zł.

Faktem jest , że przedstawicielka ustawowa w okresie grudzień 2016 r – marzec 2017 r pobierała również alimenty bezpośrednio od powoda . Nadwyżkę w kwocie 404,40 zł zwróciła powodowi , natomiast kwotę 600 zł zatrzymała w związku z zaległością za miesiąc sierpień i wrzesień 2016 r oraz 60 zł za październik i listopad 2016 roku kiedy to powód wpłacał alimenty w kwocie po 300 zł zamiast po 330 zł .

Biorąc pod uwagę powyższe oraz argumenty przedstawione przez Sąd Rejonowy należało apelację oddalić na podstawie art. 385 k.p.c. jako bezzasadną.

O kosztach postępowania za instancję odwoławczą Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 391§ 1 k.p.c.

SSO Dariusz Mizera SSA w SO Grzegorz Ślęzak SSR Lucyna Szafrańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Owczarska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  w SO Grzegorz Ślęzak,  Dariusz Mizera
Data wytworzenia informacji: