Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 536/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-09-10

Sygn. akt II Ca 536/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący

SSO Grzegorz Ślęzak

Sędziowie

SSO Jarosław Gołębiowski (spr.)

SSO Paweł Hochman

Protokolant

st. sekr. sąd. Beata Gosławska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej O. W. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową I. W.

przeciwko Z. W.

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 21 maja 2015 roku, sygn. akt III RC 98/15

oddala apelację i zasądza od pozwanego Z. W. na rzecz przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki I. W. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą.

SSO Grzegorz Ślęzak

SSO Paweł Hochman SSO Jarosław Gołębiowski

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Ca 536/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie po rozpoznaniu sprawy z powództwa O. W. (2) przeciwko Z. W. o podwyższenie alimentów

1. podwyższył alimenty od pozwanego Z. W. na rzecz małoletniej powódki O. W. (2) ostatni raz zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie sygn. akt I C 558/03 z kwoty po 250,00 złotych miesięcznie do kwoty po 700,00 złotych miesięcznie poczynając od dnia 09 marca 2015 roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot, z pozostawieniem bez zmian dotychczasowych warunków płatności;

2. oddalił powództwo w pozostałej części;

3. zasądził od Z. W. na rzecz I. W. kwotę 120 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego

4. nakazał pobrać od pozwanego Z. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa oraz kwotę 6 złotych za klauzulę wykonalności

5. nadał wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły przytoczone poniżej ustalenia i rozważania Sądu Rejonowego.

Wyrokiem Sadu Okręgowego w Piotrkowic Tryb. wydanym w dniu 06 lipca 2004 r. r. w sprawie IC 558/03 rozwiązano przez rozwód związek małżeński Z. W. i I. W.. W orzeczeniu tym zasądzono alimenty od Z. W. na rzecz małoletniej J. W. w kwocie po 350 zł miesięcznie oraz na rzecz O. W. (1) w kwocie po 250 zł miesięcznie.

Przedstawicielka ustawowa I. W. ma 45 lat. Nie posiada wyuczonego zawodu. Nie pracuje. Nie ma majątku, oszczędności, nieruchomości, udziałów w spółkach. Nie jest również zadłużona.

Mieszka z mężem ( związek małżeński zawarła w 2007 r.) i córką O.. Mąż I. W. zatrudniony jest w (...) S.A. i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 5000 zł. Mieszkanie, w którym rodzina zamieszkuje stanowi własność małżonka przedstawicielki ustawowej. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą ok. 600 zł. Rachunki za Internet i TV wynoszą ok. 100 zł. Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania stanowi kwotę ok. 300 zł.

I. W. ogólnie jest zdrowa.

Powódka O. W. (1) ma 15 lat. Jest uczennicą II klasy gimnazjum. Nie uczęszcza na odpłatne zajęcia pozalekcyjne. Małoletnia nic posiada własnego majątku ani dochodów. Jest zdrowa. Miesięczne usprawiedliwione potrzeby powódki, bez uwzględnienia wydatków na utrzymanie mieszkania, jej matka oszacowała na kwotę po ok. 1045 zł.

Ojciec nie utrzymuje kontaktów z małoletnią. Alimenty na jej rzecz płaci za pośrednictwem Komornika sądowego. Poza alimentami nie przekazuje na jej utrzymanie żadnych środków finansowych.

Pozwany Z. W. ma 47 lat. Z zawodu jest elektromonterem. Zatrudniony jest w (...) S.A. o/ (...)ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości ok. 5920 zł brutto, 4100 zł netto. Poza pensją nie ma innych źródeł dochodów. Z. W. w 2007 r. zawarł związek małżeński. Na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej posiada nieruchomość o powierzchni 9 arów położoną w miejscowości G. zabudowaną domem o powierzchni 114 m2. Jest również właścicielem samochodu osobowego marki P. (...) z 2007 r. Ubezpieczenie pojazdu kosztuje ok. 40 zł miesięcznic. Zakup paliwa stanowi kwotę ok. 200 zł miesięcznic.

Małżonkom W. służy również prawo najmu mieszkania położonego w B.. Pozwany zamierza nabyć je na własność. Mieszkanie ma wartość ok. 115.000 zł.

Obecna żona pozwanego nie pracuje. Nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

Z. W. zadłużony jest w zakładzie pracy z tytułu 2 pożyczek, które zaciągnął w łącznej kwocie 34 000 zł.

Na skutek podziału majątku dorobkowego pozwany zobowiązany jest do dokonania spłat na rzecz byłej żony I. W.. Pierwsza rata wyniosła 7500 zł. Do dnia 05 czerwca ma uiścić drugą ratę.

Z. W. leczy się na nadciśnienie, ma problemy z cholesterolem. Przyjmuje na stałe leki. Na ich zakup wydatkuje ok. 200 - 250 zł miesięcznie.

Orzeczeniem sądu ustalono wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec starszej córki.

Sąd Rejonowy zważył , iż powództwo jest zasadne w części.

Podstawą prawną roszczenia jest przepis art. 138 kro, w myśl którego każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia o alimentach w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też możliwości zarobkowych, majątkowych zobowiązanego do alimentacji w związku z czym zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga zmiany.

W przedmiotowej sprawie wskazana zmiana stosunków nastąpiła. Przede wszystkim wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej wobec jej dorastania, rozpoczęcia edukacji szkolnej. W tym miejscu podkreślić należy, że od czasu ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów upłynęło aż 11 lat. Wówczas małoletnia znajdowała się w wieku przedszkolnym. Zmianie uległy również możliwości zarobkowe pozwanego.

Wskazać należy, iż w drodze świadczenia alimentacyjnego zaspokojeniu podlegają usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, iż przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko te elementarne polegające na zapewnieniu minimum egzystencji. Chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu właściwych warunków bytowania odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, zainteresowaniom, umożliwiających przy tym prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd określił miesięczne usprawiedliwione potrzeby O. W. (1) na kwotę po około 1300 zł.

Na zakres obowiązku alimentacyjnego istotny wpływ mają możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 kro).

Wyznacznikiem możliwości zarobkowych Z. W. jest aktualnie uzyskiwane przez niego wynagrodzenie za pracę, które od czasu wyrokowania w sprawie IC 558/03 wzrosło o ok. 2690 zł brutto. Dodatkowo podnieść trzeba, że możliwości zarobkowe pozwanego zwiększyły się, bowiem nie ciąży już na nim obowiązek alimentacyjny wobec starszej córki.

W ocenie Sądu ustalone w nowej wysokości świadczenie alimentacyjnie odpowiada zaistniałej zmianie stosunków i leży w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, stanowiąc niespełna 20% jego wynagrodzenia. Realizuje również utrwaloną w orzecznictwie zasadę, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Podkreślić również należy, iż pozwany ciążący na nim obowiązek alimentacyjny realizuje wyłącznie poprzez świadczenia finansowe.

W pozostałym zakresie usprawiedliwione potrzeby O. W. (1) zaspakajać będzie jej matka, na której także ciąży obowiązek alimentacyjny. Przedstawicielka ustawowa choć w istotnym zakresie spełnia swój obowiązek poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletniej, łożyć będzie na utrzymanie córki po około 600 zł miesięcznie.

Wobec powyższego i na podstawie ww. przepisu orzeczono jak w punktach 1 i 2

wyroku.

Zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego zasądzono na podstawie art. 100 kpc uwzględniając § 6 i 7 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U.2013.461 j.t.).

W przedmiocie kosztów sądowych rozstrzygnięto w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 kpe (Dz.U.2014.1025 j.t.).

Na podstawie art. 333§1 pkt. 1 k.p.c. orzeczono o rygorze natychmiastowej wykonalności.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany naruszenie przepisów:,

- postępowania, które miało wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia, a to art. 233 § 1 k.p.c, poprzez dokonanie oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego z przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, w zakresie oceny faktycznych możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego, jak również w zakresie oceny usprawiedliwionych potrzeb powódki O. W. (1), a w konsekwencji bezpodstawne ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego na kwotę 700 zł miesięcznie;

- prawa materialnego tj. art. 135 §1 kriop poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż usprawiedliwione potrzeby małoletniej kształtują się na poziomie 1300,00 zł oraz bezpodstawnym przyjęciu, iż pozwany posiada możliwości zarobkowe dla realizacji tak zwiększonego obowiązku alimentacyjnego.

Z uwagi na powyższe, wnoszę o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez podwyższenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniej O. W. (1) z kwoty po 250,00 zł miesięcznie do kwoty po 400,00 zł miesięcznie, oddalając żądanie w pozostałym zakresie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja pozwanego jest całkowicie bezzasadna.

Nie jest trafny zarzut w niej zawarty obrazy zaskarżonym wyrokiem prawa procesowego tj. art. 233 § 1 kpc.

Ocena zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego - wbrew temu co podnosi skarżący - nie jest dowolna. Została ona dokonana zgodnie z regułami logicznego rozumowania przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego.

Materiał zgromadzony w sprawie uprawniał Sąd Rejonowy do przyjęcia, iż nastąpiła istotna zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 krio. Aktualne możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego zostały ustalone prawidłowo. Kwota otrzymywanego przez niego wynagrodzenia - 4.100 złotych netto nie jest kwestionowana. W realiach niniejszej sprawy jest to suma znacząca i umożliwi realizowanie przez zobowiązanego obowiązku alimentacyjnego w podwyższonej przez Sąd wysokości.

Nie wymagają jednocześnie szerszego wyjaśnienia aktualne koszty utrzymania powódki. Wysokość alimentów ostatnio została określona 11 lat temu. Obecnie powódka jest w wieku 15 lat i uczęszcza do gimnazjum. Jest oczywiste, że tak długiemu upływowi czasu towarzyszył znaczny wzrost jej bieżących kosztów utrzymania.

Zasądzona przez Sąd suma alimentów po 700 złotych miesięcznie uwzględnia możliwości płatnicze skarżącego oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionej.

Zarzut, że Sąd Rejonowy nie wziął pod uwagę, iż żona pozwanego pozostaje bez pracy nie ma jurydycznego znaczenia. W/w nie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Jeżeli - jak twierdzi pozwany - jego budżet domowy jest zbyt niski - starania o podjęcie zatrudnienia winna podjąć także jego żona.

Zaciągnięcie przez skarżącego pożyczek w zakładzie pracy nie może stanowić przeszkody do podwyższenia alimentów.

Uzyskując kwoty pożyczek pozwany zwiększył aktywa w swoim majątku. Większego znaczenia nie ma również fakt orzeczonej spłaty z tytułu podziału majątku wspólnego.

Z tych więc przyczyn i na podstawie art. 385 kpc należało orzec jak w sentencji.

SSO Grzegorz Ślęzak

SSO Jarosław GołębiowskiSSO Paweł Hochman

Na oryginale właściwe podpisy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Dolata
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Ślęzak,  Paweł Hochman
Data wytworzenia informacji: