Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 167/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-04-19

Sygn. akt II Ca 167/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Paweł Hochman

Sędziowie:

SSA w SO Stanisław Łęgosz

SSA w SO Grzegorz Ślęzak (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sąd. Beata Gosławska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 roku

sprawy z wniosku K. K.

o uchylenie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

z dnia 21 sierpnia 2017 roku, sygn. akt I Ns 689/17

postanawia: oddalić apelację.

SSO Paweł Hochman

SSA w SO Stanisław Łęgosz SSA w SO Grzegorz Ślęzak

Sygn. akt II Ca 167/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim po rozpoznaniu sprawy z wniosku K. K. o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku postanowił oddalić wniosek na podstawie art. 514 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 06 czerwca 2017 r. K. K. wniosła o uchylenie postanowienia z dnia 27 lutego 2004 r. wydanego przez tutejszy Sąd w sprawie o sygn. akt I Ns 1394/03.

W uzasadnieniu swojego wniosku K. K. podniosła, że Sąd pominął treść orzeczenia z dnia 09 lipca 2002 r., sygn. akt I Ns 607/02.

Zgodnie z treścią art. 679 § 1 k.p.c. dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Podnieść należy, że postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 607/02 dotyczyło stwierdzenia nabycia spadku po J. C., natomiast w sprawie o sygn. akt I Ns 1394/03 stwierdzenia nabycia spadku po G. C.. Przedmiotem obu postępowań było więc stwierdzenie nabycia spadku po innej osobie. Z tego też względu postanowienie z dnia 09 lipca 2002 r. (sygn. akt I Ns 607/02) nie miało wpływu na treść orzeczenia z dnia 27 lutego 2004 r. (sygn. I Ns 1394/03). Wniosek K. K. o uchylenie postanowienia z dnia 27 lutego 2004 r. jest więc bezzasadny.

Artykuł 514 § 2 k.p.c. stanowi, że nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sąd może, bez wzywania zainteresowanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

W związku z powyższym Sąd wniosek oddalił.

Powyższe postanowienie zaskarżyła wnioskodawczyni.

Treść apelacji zredagowanej przez samą skarżącą nie przytacza żadnych zarzutów.

Apelująca podnosi w skardze kasacyjnej okoliczności, które nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Z wyjaśnień wnioskodawczyni złożonych a rozprawie odwoławczej wynika, ze w istocie kwestionuje ona umowę przekazania gospodarstwa rolnego przez J. C. i G. C., skutkiem stwierdzenie nabycia spadku po J. C. jedynie na zasadach ogólnych ( bez gospodarstwa) a nabycie spadku po G. C. obejmowało także gospodarstwo rolne.

Na rozprawie odwoławczej pomimo wyjaśnień Sądu wnioskodawczyni popierała apelację.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja, która nie zawiera uzasadnionych zarzutów a sprowadza się jedynie do przedstawienia stanowiska i twierdzeń nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest oczywiście bezzasadna i nie może wywołać zamierzonego w niej skutku w postaci wzruszenia zaskarżonego orzeczenia, które odpowiada powołanemu w jego uzasadnieniu prawu materialnemu.

Lektura materiału aktowego wskazuje, iż Sąd Rejonowy rozpoznał sprawę w stopniu wystarczającym dla jej rozstrzygnięcia w świetle zaoferowanych mu we wniosku zarzutów, uznając, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do wzruszenia postanowienia z dnia 27 lutego 2004 r wydanego w sprawie I Ns 1394/03.

Zgodzić należy się z Sądem Rejonowym, iż prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może być wzruszone tylko w trybie przepisu art. 679 po wykazaniu przesłanek w tym przepisie przewidzianych.

Sąd Okręgowy w całości akceptuje rozważania prawne Sądu I instancji wskazujące na brak jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia wniosku i nie ma potrzeby przytaczania tego słusznego stanowiska po raz kolejny.

Przywołane w apelacji twierdzenia są bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

W tych okolicznościach i w świetle trafnych rozważań prawnych Sądu Rejonowego zgodzić należy się ze stanowiskiem tegoż Sądu, że przedmiotowy wniosek podlegał oddaleniu jako pozbawiony jakiejkolwiek podstawy faktyczno-prawnej.

Dlatego też, apelacja jako oczywiście bezzasadna i zmierzająca jedynie do nieskutecznej polemiki z prawidłowym rozstrzygnięciem Sądu I instancji, podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 kpc.

SSO Paweł Hochman

SSA w SO Stanisław Łęgosz SSA w SO Grzegorz Ślęzak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Dolata
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Hochman,  w SO Stanisław Łęgosz
Data wytworzenia informacji: